20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Warszawa, dnia 25 maja 2010 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu
i dostawie materiałów promocyjnych – X części, nr sprawy 20/ZP/10
wykluczenie Wykonawców:
1) Adam Widuch, Taurus Doradztwo i Reklama Adam Widuch, ul. Wincentego Pola 16,
44-100 Gliwice – w część IV,
2) Jacek RoŜański, Agencja C4 Jacek RoŜański, Al. Jana Pawła II 61 lok. 217, 01-031
Warszawa – w części I, II, III, IV i IX.
Uzasadnienie
Oferty firm: Adam Widuch, Taurus Doradztwo i Reklama Adam Widuch złoŜonej
na część IV oraz Jacek RoŜański, Agencja C4 Jacek RoŜański złoŜonej na część I, II, III, IV
i IX, nie zostały zabezpieczone wymaganym wadium.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą,
Zamawiający zaŜądał od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne części
zamówienia w wysokości określonej w Rozdziale VIII ust. 1 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ). Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 5 maja 2010 r.
do godz. 11:00 ww. Wykonawcy nie wnieśli wymaganego wadium.
Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej
i doktryną wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku
bankowego zamawiającego naleŜną kwotą wadium. Potwierdzają to poniŜsze wyroki: z dnia
8 stycznia 2010 r., syg. akt KIO/UZP 1601/09, z dnia 17 października 2008 r., syg. akt
KIO/UZP 1062/08, z dnia 14 lipca 2008 r., syg. akt KIO/UZP 663/08.
Wobec powyŜszego, działając w trybie z art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy, Zamawiający
wyklucza Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
3) B&B Produkt Słodycze Reklamowe, A.K.J. Błaszczak Sp. J., ul. Średnia 38, 05-822
Milanówek – w części I.
Uzasadnienie
Z załączonego do oferty dokumentu „Doświadczenie Wykonawcy” wynika, Ŝe ww.
Wykonawca wykonał 9 dostaw polegających na dostawie spoŜywczych artykułów
promocyjnych, z czego tylko jedna dostawa odpowiada wymaganej wartości dla części I,
tj. o wartości nie mniejszej niŜ 15.000,00 zł. Dodatkowo Wykonawca nie załączył do oferty
dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy te zostały wykonane naleŜycie.
W związku z powyŜszym Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, zwrócił się
do ww. firmy pismem z dnia 18 maja 2010 r. (nr wych. 2874/DA) o uzupełnienie
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia. Do wyznaczonego terminu, tj. do dnia 21 maja 2010 r.
Wykonawca nie przedstawił wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
Nr sprawy: 20/ZP/10
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.
Dopiero w dniu 24 maja 2010 r., tj. po wyznaczonym terminie, Zamawiający otrzymał
dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawa wykazana w ofercie zrealizowana na rzecz firmy
Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. na kwotę 55.546,60 zł została wykonana naleŜycie.
Mając na uwadze powyŜsze, działając w trybie z art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy,
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
Jednocześnie działając w oparciu o art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje
wadium (zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1 pkt. 1) SIWZ – 900,00 zł) wraz z odsetkami, jeŜeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoŜy ww. dokumentów chyba Ŝe udowodni,
Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.
4) Anna Solarska, Firma Handlowo-Usługowa IMAGE, ul. Grunwaldzka 9-11, 78-320
Połczyn-Zdrój – w części IV i X.
Uzasadnienie
Wykonawca wykazał w ofercie dostawy znajdujące się w trakcie realizacji. Niniejsze
dostawy, tj. dostawa smyczy reklamowych na kwotę 7.500,00 zł oraz dostawa zegarów
ściennych na kwotę 4.800,00 zł, są świadczeniami jednorazowymi i aby potwierdzały
spełnianie warunku powinny być wykonane (zakończone).
Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych świadczenie uwaŜane jest
za jednorazowe, jeŜeli jego treść i rozmiar są oznaczone wyczerpująco wyłącznie przez
wskazanie zachowania się dłuŜnika, do którego jest on obowiązany, bez odwoływania się
do czynnika czasu. Nie naleŜy jednak przez to rozumieć, Ŝe świadczenie jednorazowe zawsze
musi się zamknąć w jednym momencie czy teŜ w jakimś bardzo krótkim przedziale czasu,
i Ŝe zawsze musi się sprowadzać do jednego działania. Jako przykład świadczeń
jednorazowych moŜna wskazać świadczenie sprzedawcy, darczyńcy, wykonawcy dzieła,
świadczenie kupującego czy zamawiającego dzieło. JeŜeli świadczenie jednorazowe jest
podzielne moŜe być spełniane częściami np. cena kupna moŜe być rozłoŜona na raty, dostawa
towaru moŜe być umówiona w mniejszych partiach i w oznaczonych odstępach czasu itp.
Są to tzw. umowy o świadczenia sukcesywne (rozłoŜone na raty), które razem wzięte składają
się na całe świadczenie jednorazowe. Tym jednak róŜnią się one od zwykłych świadczeń
jednorazowych, Ŝe ich spełnienie jest rozłoŜone w czasie. Nie zmienia to jednak faktu,
Ŝe świadczenia takie mogłyby być skumulowane i wykonane jednorazowo, a jedynie
z woli stron realizowane są w określonych odstępach czasu.
Z kolei świadczenia okresowe są to świadczenia polegające na stałym dawaniu przez
czas trwania stosunku prawnego, w określonych regularnych odstępach czasu, pewnej
ilości pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych. Przykładem takich świadczeń są róŜnego
rodzaju renty, czynsze, odsetki od kapitału, periodyczne dostawy itp. Kategoria świadczeń
okresowych jest wyróŜniana na podstawie innych kryteriów niŜ świadczenia jednorazowe
oraz ciągłe.
Świadczenie ciągłe natomiast polega na określonym, stałym zachowaniu się dłuŜnika
przez czas trwania stosunku prawnego. Z istoty rzeczy spełnienie takiego świadczenia musi
trwać przez pewien czas. Świadczenie ciągłe ma to do siebie, Ŝe nie da się w nim wyodrębnić
poszczególnych zachowań dłuŜnika, które mogłyby być potraktowane jako samoistne
świadczenia albo partie świadczenia. Charakter ciągły mają świadczenia wynajmującego,
wydzierŜawiającego, dającego w uŜyczenie, udzielającego poŜyczki, przechowawcy,
pracownika w stosunku pracy, zarządzającego, banku w umowie rachunku bankowego,
świadczenia przedsiębiorstw dostarczających wodę, gaz, elektryczność.
Z powyŜszego jednoznacznie wynika, Ŝe dostawy wymienione w ofercie
są świadczeniami jednorazowymi i winny być wykonane (zakończone).
W związku z powyŜszym Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, zwrócił się
do ww. firmy pismem z dnia 18 maja 2010 r. (nr wych. 2873/DA) o uzupełnienie
Nr sprawy: 20/ZP/10
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 21 maja 2010 r. Wykonawca przedstawił
jedynie dokument potwierdzający, Ŝe te dostawy wykazane w ofercie są wykonywane
naleŜycie (nie zostały zakończone).
Mając na uwadze powyŜsze, działając w trybie z art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy,
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
odrzucenie oferty w części III:
HAKO Sp. z o.o., ul. Borzymowska 30, 03-565 Warszawa.
Uzasadnienie
W celu ustalenia czy oferta ww. Wykonawcy zawiera raŜąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia Zamawiający w trybie art. 90 ust. 1 ustawy zwrócił się pismem
z dnia 13 maja 2010 r. (nr wych. 2778/DA) z prośbą o przedstawienie szczegółowej kalkulacji
ceny oferty, złoŜonej w części III – Proporczyki.
W wyznaczonym terminie Wykonawca przesłał pismo (nr wch. 7962/DA) zawierające
kalkulację średniej ceny jednostkowej netto, z którego jednoznacznie wynika, Ŝe Wykonawca
ponosi 2,00 zł netto straty za kaŜdy proporczyk, tj. 600,00 zł netto straty na całym
zamówieniu.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i doktryną, dla
uznania, Ŝe cena jest raŜąco niską konieczne jest wykazanie, Ŝe przy określonym przedmiocie
zamówienia nie jest moŜliwe wykonanie zamówienia za oferowaną cenę, bez ryzyka
ponoszenia strat przez Wykonawcę (wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r., KIO/UZP 1492/08).
Dodatkowo przez cenę raŜąco niską naleŜy rozumieć cenę znacząco odbiegającą od cen
rynkowych wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniŜej kosztów ponoszonych przez
wykonawcę (wyrok SO w Warszawie z dnia 6 września 2002 r., sygn. V Ca 1020/02).
W przypadku, gdy zaoferowana cena odbiega w sposób istotny od szacunkowej wartości
przedmiotu zamówienia dokonanej przez Zamawiającego – wyrok z dnia z dnia 9 kwietnia
2008 r., sygn. akt KIO/UZP 257/08; KIO/UZP 258/08. Ponadto, niedozwolonym jest
w świetle art. 90 ustawy, zaniŜanie ceny w stosunku do realnej wartości przedmiotu
zamówienia (poniŜej kosztów wykonania robót, wytworzenia i zakupu materiałów... etc.)
wyrok z dnia 9 listopada 2009 r., sygn. akt. KIO/UZP 1362/09. Jednocześnie zgodnie
z wyrokiem KIO z dnia 5 marca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 196/09 art. 90 ustawy zakazuje
Wykonawcom, Ŝeby formułowali ceny na niewiarygodnie niskim poziomie. Jest
to podyktowane przede wszystkim uzasadnioną obawą ustawodawcy, Ŝe Wykonawcy, aby
wygrać postępowanie, będą proponować wykonanie zamówienia za nierealnie niskie ceny,
po czym wykonają je nienaleŜycie.
W związku z powyŜszym, działając w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy Zamawiający
odrzuca ofertę, jeŜeli zawiera raŜąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
wybór w części I oferty firmy:
Sebastian Piłka, Inter…Test Sebastian Piłka, ul. Mieszka I 6, 96-500 Sochaczew, cena:
23.709,48 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięć 48/100)
jako najkorzystniejszej.
wybór w części II oferty firmy:
Marzena Swatek-Welgryn, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ARTMEDAL II
Swatek-Welgryn Marzena, ul. Poselska 20/26, 42-200 Częstochowa, cena: 45.140,00 zł
brutto (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści 00/100) jako
najkorzystniejszej.
wybór w części III oferty firmy:
Emblemat s.c., Olejniczak Krzysztof Olejniczak Dariusz, ul. Mirowska 38, 42-200
Częstochowa, cena: 12.810,00 zł brutto (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset
dziesięć 00/100) jako najkorzystniejszej.
Nr sprawy: 20/ZP/10
wybór w części IV oferty firmy:
Sebastian Piłka, Inter…Test Sebastian Piłka, ul. Mieszka I 6, 96-500 Sochaczew, cena:
18.544,00 zł brutto (słownie złotych: osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery 00/100)
jako najkorzystniejszej.
wybór w części V oferty firmy:
Grzegorz Pluta, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Newa Grzegorz Pluta,
ul. Dwornickiego 7, 43-600 Jaworzno, cena: 58.122,00 zł brutto (słownie złotych:
pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa 00/100) jako najkorzystniejszej.
wybór w części VI oferty firmy:
Jan Zając, Centrum Obsługi Biznesu Wydawnictwo Pergamena, ul. Rolna 43, 40-070
Katowice, cena: 13.999,88 zł brutto (słownie złotych: trzynaście tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć 88/100) jako najkorzystniejszej.
wybór w części VIII oferty firmy:
Leszek Józef Gałęza, Zakład Produkcyjno-Usługowy GALEX, ul. Pelikanowa 15, 85-449
Bydgoszcz, cena: 62.220,00 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście
dwadzieścia 00/100) jako najkorzystniejszej.
Uzasadnienie:
Oferty wyŜej wymienionych firm zawierają najniŜsze ceny w poszczególnych
częściach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu a w części I, III, IV, V, VI i VIII
są to jedyne waŜne oferty. W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1
ustawy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym
postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.
uniewaŜnienie postępowania w częściach VII, IX, X
Uzasadnienie
W przedmiotowym postępowaniu w części VII, IX i X nie złoŜono Ŝadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, Zamawiający uniewaŜnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeŜeli nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
Liczba pkt
oraz adres wykonawcy
w kryterium cena 100 %
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – X części
Razem pkt
Część I – Słodycze reklamowe
10
Sebastian Piłka
Inter…Test Sebastian Piłka
ul. Mieszka I 6
96-500 Sochaczew
100,00 %
100,00
89,16 %
89,16
100,00 %
100,00
100,00 %
100,00
100,00 %
100,00
Część II – Monety, plakiety, znaczki
4
5
2
Paulina Welgryn
STUDIO-P
ul. Mościckiego 7/24
42-218 Częstochowa
Marzena Swatek-Welgryn
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ARTMEDAL II SwatekWelgryn Marzena
ul. Poselska 20/26
42-200 Częstochowa
Część III – Proporczyki
Emblemat s.c.
Olejniczak Krzysztof Olejniczak Dariusz
ul. Mirowska 38
42-200 Częstochowa
Część IV – Logobandy – smycz reklamowa
10
Sebastian Piłka
Inter…Test Sebastian Piłka
ul. Mieszka I 6
96-500 Sochaczew
Część V – Albumy
Nr sprawy: 20/ZP/10
9
Grzegorz Pluta
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Newa Grzegorz Pluta
ul. Dwornickiego 7
43-600 Jaworzno
100,00 %
100,00
100,00 %
100,00
100,00 %
100,00
Część VI – Zwoje dwustronne
3
Jan Zając
Centrum Obsługi Biznesu Wydawnictwo Pergamena
ul. Rolna 43
40-070 Katowice
Część VIII – Podkoszulki i czapki
6
Leszek Józef Gałęza
Zakład Produkcyjno-Usługowy GALEX
ul. Pelikanowa 15
85-449 Bydgoszcz
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy, informuję, Ŝe Zamawiający moŜe zawrzeć
umowę w sprawie zamówienia publicznego:
a) w częściach V, VI oraz VII w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 3) lit. a)
ustawy, z uwagi, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono
Ŝadnego Wykonawcy,
b) w częściach I, II, III, i IV po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, tj. po 25 maja 2010 r.
Nr sprawy: 20/ZP/10