Wyjaśnienia (1)

Transkrypt

Wyjaśnienia (1)
65-057 Zielona Góra
ul. Podgórna 7
tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37
fax +48 /68/456 52 96
www.lubuskie.pl
DA.III.272.2.36.2016
Zielona Góra, 2016 - 07 - 06
Wg Rozdzielnika
WYJAŚNIENIA (1) I ZMIANA (1) TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn: „Zakup fabrycznie nowego 5 osobowego samochodu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.”
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 tj.) w związku z wpłynięciem w przedmiotowym postępowaniu pytań od
Wykonawcy, Zamawiający przytacza treść pytania oraz udziela następującej odpowiedzi, jednocześnie
wprowadzając zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1:
„Proszę o informację czy Zamawiający dopuści radio fabryczne bez CD? Teraz wielu producentów
nie montuje już odtwarzaczy, zastępując je złączem USB AUX-IN, SD oraz buetooth”
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Załączniku nr 1 do SIWZ
w punkcie 3 lit. m):
Było:
„m) radioodtwarzacz z odtwarzaczem płyt CD i RDS,”
Jest:
„m) minimum radio ze złączem USB, SD,”
Pytanie 2
„Czy zamawiający dopuszcza, aby drugi komplet kluczyków z systemem zdalnego sterowania nie był
fabryczny?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, aby drugi komplet kluczyków nie był fabryczny.