Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Transkrypt

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
K trzyn, dnia 17.08.2007 r.
Znak: SO.341/33/ZI/07
Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
1. Nazwa i adres zamawiaj cego.
Gmina Miejska K trzyn 11-400 K trzyn, ul. Wojska Polskiego 11, tel. (089) 752 05 20,
faks (089) 752 05 31.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
Post powanie prowadzone jest zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówie publicznych (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z pó n. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) nazwa przedmiotu zamówienia: budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem
odkrytym przy ul. Szpitalnej 1 w K trzynie – I etap,
2) nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie :
a) budowa infrastruktury sportów wodnych 45242100-6,
b) roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45212200-8,
3) przedmiot zamówienia obejmuje budow kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscu
dotychczasowego terenu sportowego oraz przyległego terenu parkowego, w skład którego
wchodz :
a) obiekty kubaturowe, tj.:
− budynek „Centrum Fitness” – budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony (ł cznie
cztery kondygnacje), w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca wykona
wył cznie cz
podziemn (poziom piwnicy) obejmuj c technologi wody
basenowej, pomieszczenia bowlingu z barem (bez wyposa enia), pomieszczenia
techniczne, socjalne i magazynowe oraz poło enie dwóch warstw papy
termozgrzewalnej na warstwie nadbetonu stropu nad piwnic , pozostałe kondygnacje
budynku wraz z wyposa eniem b d wykonywane podczas realizacji etapu II,
przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania szybów windowych ani wind
(osobowej, towarowej),
− budynek „Szatni Letnich” – poszczególne cz ci budynku zlokalizowane na ró nych
poziomach b d obiektami parterowymi z cz ciowym podpiwniczeniem, budynek
składa si z trzech poziomów: poziom pierwszy (± 0.00) obejmuje pomieszczenia
techniczne, socjalne, zespół szatni i natrysków, poziom drugi (1.25) obejmuje szatnie i
1
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
pomieszczenia techniczne, poziom trzeci (2.50; 3.00) obejmuje zespół szatni i
natrysków,
− budynek „Toalet Zewn trznych” – budynek jednopoziomowy obejmuj cy zespół
toalet,
− hala namiotowa w technologii szkieletowo-membranowej nad kortami tenisowymi,
b) obiekty basenów otwartych, tj.:
− basen sportowy,
− basen rekreacyjny (obydwa baseny realizowane w starej niecce basenu betonowego w
technologii stali nierdzewnej),
− brodzik dla dzieci,
− brodziki przej ciowe,
c) elementy zagospodarowania terenu, tj.:
− korty tenisowe przykryte,
− korty tenisowe otwarte z trybun i boiskiem do nauki ( cianka),
− elementy do uprawiania skatebord’u (half-pipe i minigolf),
− boiska do siatkówki pla owej, boiska do koszykówki i siatkówki z nawierzchni
tartanow ,
− plac zabaw dla dzieci z nawierzchni syntetyczn ,
− place, chodniki i parkingi,
− ogrodzenia, nasadzenia ro linne, ławeczki parkowe, balustrady,
d) elementy sieci podziemnych wodoci gowych, ciepłowniczych, sanitarnych (gazowe,
kanalizacji deszczowej,) i energetycznych,
e) prace zwi zane z rozbiórk istniej cych obiektów,
4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowi ca
zał czniki nr 4.1. – 8.2. do niniejszej specyfikacji,
5) do wskazanych w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia zastosowanie ma okre lenie „lub równowa ne”,
6) wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest przez Uni Europejsk z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
4. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do dnia 20 sierpnia 2008 roku.
5. Opis warunków udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1) o zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy:
a) posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli
ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
b) posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pi ciu lat
przed dniem wszcz cia post powania, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jedn robot budowlan odpowiadaj c swoim
2
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
rodzajem i warto ci robotom budowlanym stanowi cym przedmiot zamówienia, chodzi
o robot budowlan o warto ci nie mniejszej ni 8.000.000,00 złotych brutto obejmuj c
budow budynku u yteczno ci publicznej,
[budynek u yteczno ci publicznej – nale y przez to rozumie budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo ci, kultury, kultu religijnego, o wiaty, szkolnictwa
wy szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii,
usług, turystyki, sportu, obsługi pasa erów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym ródl dowym, wiadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodost pny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym tak e budynek biurowy i socjalny,
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó n. zm.)]
c) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia, tj. posiadaj rodki finansowe lub zdolno kredytow do wysoko ci nie
mniejszej ni 1.700.000,00 złotych,
d) nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia,
2) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków – zamawiaj cy dokona oceny
spełniania w/w warunków zgodnie z formuł „spełnia – nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i o wiadczeniach dostarczonych przez wykonawc .
6. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post powaniu:
wykonawcy w celu
1) w celu potwierdzenia posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej działalno ci lub
czynno ci oraz niepodlegania wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamówie publicznych, wykonawca dostarczy:
a) o wiadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych (na
formularzu oferty – zał czniku nr 1 do specyfikacji),
b) aktualny odpis z wła ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji
działalno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalno ci gospodarczej, wystawione nie wcze niej ni 6
miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
post powaniu,
2) w celu potwierdzenia warunku posiadania niezb dnej wiedzy i do wiadczenia oraz
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
wykonawca dostarczy wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pi ciu
lat przed dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres
działalno ci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci
robotom budowlanym stanowi cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich warto ci oraz
daty i miejsca wykonania, a tak e zał czy dokumenty potwierdzaj ce nale yte wykonanie
wykazanych robót budowlanych (zgodnie z zał cznikiem nr 2 do specyfikacji),
3) w celu potwierdzenia warunku znajdowania si przez wykonawc w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia nale y doł czy do oferty informacj
banku lub spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada
rachunek, potwierdzaj c wysoko posiadanych rodków finansowych lub zdolno
kredytow wykonawcy, wystawion nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu
składania ofert.
3
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
7. Informacje o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami, a tak e
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami:
1) informacja o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami –
o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj cy i wykonawcy
przekazuj pisemnie, faksem lub drog elektroniczn , jednak e w przypadku przesłania
dokumentu faksem lub drog elektroniczn , nale y niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania na danie jednej ze stron,
2) osoby uprawnione do porozumiewania si z wykonawcami:
a) Mirosław Koczwara, tel. (089) 5232 779 – w zakresie realizowanego post powania o
udzielenie zamówienia publicznego,
b) Jerzy Socha, tel. (089) 752 05 80 – w zakresie robót budowlanych obj tych
przedmiotem zamówienia.
8. Wymagania dotycz ce wadium:
1) wadium w wysoko ci 150.000,00 złotych nale y wnie w terminie do 07.09.2007 r. do
godz. 1000, tj. przed upływem terminu składania ofert,
2) wadium mo e by wniesione w pieni dzu, por czeniach bankowych lub por czeniach
spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej – por czenie kasy jest zawsze
por czeniem pieni nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pó n. zm.),
3) wadium wnoszone w pieni dzu nale y wpłaci przelewem na nast puj cy rachunek
bankowy: BPH PBK S.A. Oddział w K trzynie 66 1060 0076 0000 4117 6000 0153,
4) wadium w pozostałych formach nale y wnie wraz z ofert , przy czym nale y je doł czy
w sposób umo liwiaj cy pó niejszy zwrot.
9. Termin zwi zania ofert :
1) 30 dni,
2) bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1) oferta musi zawiera :
a) wypełniony formularz oferty – zał cznik nr 1 do specyfikacji,
b) kosztorys ofertowy sporz dzony metod uproszczon w oparciu o dokumentacj
projektow , przedmiar robót, wizj lokaln w terenie, wszelkie inne czynniki maj ce
wpływ na prawidłowe wykonanie zamówienia; przedmiary robót – zał czniki
nr 10.1. – 10.15. do specyfikacji stanowi jedynie dokument pomocniczy do
przygotowania kosztorysu ofertowego i nie obejmuj wszystkich robót budowlanych
stanowi cych przedmiot zamówienia (np. wykonanie niecki basenowej i brodzików w
4
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
technologii stali nierdzewnej),
c) planowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,
d) dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce spełnianie przez wykonawc warunków
udziału w post powaniu (wymienione w pkt 6 specyfikacji),
e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o zamówienie – pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez
wszystkich wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym
ustanowionego wykonawc – pełnomocnika; do pełnomocnictwa nale y doł czy
dokumenty potwierdzaj ce, e osoby podpisuj ce pełnomocnictwo s uprawnione do
składania o wiadcze woli w imieniu danego wykonawcy,
2) tre
zło onej oferty musi odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia; zamawiaj cy zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez
zamawiaj cego; dopuszcza si zło enie w ofercie zał czników opracowanych przez
wykonawc pod warunkiem, e b d one identyczne co do tre ci z formularzami
opracowanymi przez zamawiaj cego; oferty, do których wykonawcy doł cz zał czniki o
innej tre ci ni okre lone w specyfikacji, zostan odrzucone,
3) ofert nale y przygotowa w j zyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inn
trwał i czyteln technik ,
4) ofert składa si w formie pisemnej,
5) formularz oferty i zał czniki do oferty musz by podpisane przez osob /osoby
upowa nione do składania o wiadcze woli w imieniu wykonawcy, upowa nienie
powinno by doł czone do oferty o ile nie wynika z dokumentów do niej zał czonych,
6) wszystkie dokumenty powinny by przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
po wiadczonej za zgodno z oryginałem przez osob /osoby upowa nione do składania
o wiadcze woli w imieniu wykonawcy, za wyj tkiem doł czonego do oferty
pełnomocnictwa, o którym mowa w ppkt 1 lit. e oraz innych pełnomocnictw
okre laj cych uprawnienia wskazanym w nich osobom do podpisania oferty, które
musz by przedstawione w formie oryginału lub notarialnie po wiadczonej kopii,
7) wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz by parafowane i datowane
własnor cznie przez osob /osoby upowa nione do składania o wiadcze woli w imieniu
wykonawcy,
8) ka dy wykonawca mo e zło y jedn ofert ,
9) koszty przygotowania i zło enia oferty ponosi wykonawca,
10) opis sposobu zło enia oferty:
a) kompletn ofert nale y umie ci w kopercie i zaadresowa :
Gmina Miejska K trzyn
Oferta
„Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym”
Nie otwiera przed 07.09.2007 r. godz. 1015
b) koperta oprócz opisu j/w powinna zawiera nazw i adres wykonawcy.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiaj cego – K trzyn, ul. Wojska
Polskiego 11, w sekretariacie, w terminie do 07.09.2007 r. do godz. 1000,
5
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiaj cego, w pokoju nr 108, w dniu
07.09.2007 r. o godz. 1015.
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) cen oferty nale y poda w formie ryczałtu,
2) cena oferty musi zawiera wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania zamówienia,
wynikaj ce wprost z dokumentacji projektowej oraz z przedmiaru robót, jak równie
wszelkie inne koszty w nich nie uj te, a bez których nie mo na wykona zamówienia,
3) skutki finansowe jakichkolwiek bł dów w dokumentacji projektowej obci aj
wykonawc zamówienia, wykonawca musi przewidzie wszystkie okoliczno ci, które
mog wpłyn na cen wykonania zamówienia,
4) w zwi zku z powy szym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe
sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
5) cen za wykonanie przedmiotu zamówienia nale y przedstawi w formularzu ofertowym.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
• cena – 100%,
1) oferty b d oceniane w odniesieniu do najni szej ceny przedstawionej przez
wykonawców,
2) oferta z najni sz cen otrzyma maksymaln ilo punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formuł :
warto
punktowa oferty =
oferowana warto
minimalna
________________________________________
oferowana warto
x 10
14. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiaj cy poinformuje
wykonawc o terminie i miejscu zawarcia umowy,
2) przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie nale ytego wykonania
umowy, o którym mowa w punkcie 15 specyfikacji,
3) przed podpisaniem umowy wykonawca przedło y do zatwierdzenia zamawiaj cemu
ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który b dzie stanowił zał cznik do
umowy.
6
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
15. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy:
1) wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nale ytego wykonania
umowy w wysoko ci 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,
2) zabezpieczenie mo e by wniesione w pieni dzu, por czeniach bankowych lub
por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej – por czenie kasy jest
zawsze
por czeniem
pieni nym,
gwarancjach
bankowych,
gwarancjach
ubezpieczeniowych, por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6
ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pó n. zm.),
3) zamawiaj cy zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania cało ci
zamówienia i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane, pozostałe 30%
zamawiaj cy zwróci nie pó niej ni w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jako ci.
16. Ogólne warunki umowy.
Wszelkie przyszłe zobowi zania wykonawcy zwi zane z umow w sprawie zamówienia
publicznego, istotne dla zamawiaj cego postanowienia, w tym wysoko kar umownych z
tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy, okre la zał cznik nr 3 do
specyfikacji – ogólne warunki umowy.
17. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej:
1) wobec czynno ci podj tych przez zamawiaj cego w toku post powania oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiaj cego czynno ci, do której jest obowi zany na podstawie
ustawy Prawo zamówie publicznych, mo na wnie protest do zamawiaj cego,
2) szczegółowy opis rodków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówie
publicznych – rodki Ochrony Prawnej.
18. Opis cz ci zamówienia, je eli zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz ciowych.
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert cz ciowych.
19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiaj cy zawrze umow ramow .
Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia z wykonawcami umowy ramowej.
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj cych.
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci udzielenia zamówie uzupełniaj cych, o których
mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych.
7
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
musz odpowiada oferty wariantowe.
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert wariantowych.
22. Adres poczty elektronicznej zamawiaj cego.
[email protected]
23. Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog
mi dzy zamawiaj cym a wykonawc .
by prowadzone rozliczenia
Rozliczenia mi dzy zamawiaj cym a wykonawc b d prowadzone w złotych polskich.
24. Aukcja elektroniczna.
Zamawiaj cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
25. Zwrot kosztów udziału w post powaniu.
Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post powaniu.
Zał czniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.
3. Ogólne warunki umowy.
4. Dokumentacja projektowa – bran a architektoniczna:
4.1. Architektura – budynek Centrum Fitness – cz
I,
4.2. Architektura – budynek Centrum Fitness – cz
II,
4.3. Architektura – budynek Centrum Fitness – aneks,
4.4. Architektura – budynek Szatnie Letnie – cz
I,
4.5. Architektura – budynek Szatnie Letnie – cz
II,
5. Dokumentacja projektowa – bran a konstrukcyjna:
5.1. Konstrukcja – hala namiotowa,
5.2. Konstrukcja – tom I – budynek Centrum Fitness,
5.3. Konstrukcja – tom II – budynek Centrum Fitness,
5.4. Konstrukcja – tom III – budynek Centrum Fitness – cz
5.5. Konstrukcja – tom III – budynek Centrum Fitness – cz
6. Dokumentacja projektowa – bran a sanitarna:
6.1. Br. sanitarna – instalacja c.o. – cz
I,
6.2. Br. sanitarna – instalacja c.o. – cz
II,
I,
II,
8
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
6.3.Br. sanitarna – instalacja gazowa – cz
I,
6.4.Br. sanitarna – instalacja gazowa – cz
II,
6.5.Br. sanitarna – instalacja wentylacji – cz
I,
6.6.Br. sanitarna – instalacja wentylacji – cz
II,
6.7.Br. sanitarna – instalacja wod.-kan. – cz
I,
6.8.Br. sanitarna – instalacja wod.-kan. – cz
II,
6.9.Br. sanitarna – sieci wod.-kan. – cz
I,
6.10. Br. sanitarna – sieci wod.-kan. – cz
II,
6.11. Br. sanitarna – technol. uzdat. wody basen. – cz
I,
6.12. Br. sanitarna – technol. uzdat. wody basen. – cz
II,
6.13. Br. sanitarna – instalacja i sieci wod.-kan., c.o. – aneks,
7. Dokumentacja projektowa – bran a elektryczna:
7.1. Br. elektryczna – cz
I,
7.2. Br. elektryczna – cz
II,
7.3. Br. elektryczna – aneks – cz
I,
7.4. Br. elektryczna – aneks – cz
II,
8. Dokumentacja projektowa – bran a drogowa:
8.1. Br. drogowa – cz
I,
8.2. Br. drogowa – cz
II,
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
9.1. STWiOR – bran a archit. – konstr. – instal. wentylacji,
9.2. SRWiOR – bran a drogowa,
9.3. STWiOR – bran a elektryczna,
9.4. STWiOR – instalacje wewn trzne,
9.5. STWiOR – sieci zewn trzne i przył cza wod.-kan.,
9.6. STWiOR – wentylacja mechaniczna,
10. Przedmiary robót:
10.1. Przedmiar – basen + brodzik,
10.2. Przedmiar – budynek Centrum Fitness,
10.3. Przedmiar – budynek Szatnie Letnie,
10.4. Przedmiar – budynek Szatnie Letnie – instalacje,
10.5. Przedmiar – budynek Toalety Zewn trzne,
10.6. Przedmiar – budynek Toalety Zewn trzne – instalacje,
10.7. Przedmiar – hala namiotowa,
10.8. Przedmiar – obiekty towarzysz ce,
10.9. Przedmiar – parkingi, chodniki, wjazdy,
10.10. Przedmiar – roboty rozbiórkowe,
10.11. Przedmiar – sieci wod.-kan.,
10.12. Przedmiar – stacja uzdatniania wody,
10.13. Przedmiar – technologia uzdatniania wody basenowej,
10.14. Przedmiar – zagospodarowanie terenu.
10.15. Przedmiar – roboty elektryczne.
Zatwierdził:
9