Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji

Transkrypt

Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji
1 TEMAT LEKCJI:
Konwersja liczb pomiędzy systemami liczbowymi
2 CELE LEKCJI:
2.1 Wiadomości:
Uczeń potrafi:
•
wymienić stosowane w informatyce systemy liczbowe;
•
opisać sposoby przeliczania liczby dziesiętnej na system dwójkowy
i szesnastkowy;
•
opisać sposób przeliczania liczby szesnastkowej i dwójkowej na system
dziesiętny;
•
opisać zastosowanie schematu Hornera do zamiany liczby szesnastkowej
i dwójkowej na dziesiętną.
2.2 Umiejętności:
Uczeń potrafi:
•
zapisać w postaci listy kroków algorytm zamiany liczby dziesiętnej na
dwójkową;
•
zapisać w postaci listy kroków algorytm zamiany liczby dziesiętnej na
szesnastkową;
•
zapisać w postaci listy kroków algorytm zamiany liczby szesnastkowej lub
dwójkowej na dziesiętną;
•
wykorzystać schemat Hornera do zamiany liczby dwójkowej lub
szesnastkowej na dziesiętną;
•
implementować poznane algorytmy w języku Turbo Pascal lub Free Pascal.
3 METODY NAUCZANIA
•
pogadanka;
•
laboratoryjna z elementami pokazu.
1
Scenariusz lekcji
4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE
•
komputery z zainstalowanym językiem Turbo Pascal lub Free Pascal.
5 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE
•
lokalna sieć komputerowa składająca się ze stanowisk uczniowskich, z zainstalowanym
językiem Turbo Pascal lub Free Pascal i programem Power Point;
•
projektor multimedialny.
6 PRZEBIEG LEKCJI
2
Scenariusz lekcji
Etap
Zadanie
Przebieg realizacji
Uwagi do realizacji
Faza przygotowawcza
– czynności
organizacyjne (5 min)
– wprowadzenie do
tematu lekcji (5 min)
- podanie tematu lekcji
- przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie
uczniów jej treścią
– zamiana liczby
dziesiętnej na dwójkową
i szesnastkową
(20 min)
Faza realizacyjna
- przypomnienie systemów liczbowych wykorzystywanych w informatyce
- przypomnienie sposobu zamiany liczby dziesiętnej na dwójkową
i szesnastkową
- zapisanie algorytmu zamiany liczby dziesiętnej na dwójkową za pomocą listy
kroków
- zapisanie algorytmu zamiany liczby dziesiętnej na dwójkową za pomocą
schematu blokowego
- modyfikacja algorytmów, by służyły do konwersji na system szesnastkowy
- utworzenie nowego programu w środowisku Turbo Pascal (Free Pascal)
- utworzenie procedur do wprowadzania danych
- utworzenie procedur konwertujących liczbę dziesiętną na dwójkową
i szesnastkową
- testowanie programu i sprawdzenie poprawności generowanych wyników
3
Scenariusz lekcji
– zamiana liczby
dwójkowej
i szesnastkowej na
dziesiętną (20 min)
- przypomnienie sposobu zamiany liczby dwójkowej i szesnastkowej na
dziesiętną
- zapisanie algorytmu zamiany liczby dwójkowej na dziesiętną za pomocą listy
kroków
- modyfikacja algorytmu, by służył do konwersji z systemu szesnastkowego na
dziesiętny
- utworzenie nowego programu w środowisku Turbo Pascal (Free Pascal)
- utworzenie procedur do wprowadzania danych
- utworzenie procedur konwertujących liczbę dwójkową i szesnastkową na
system dziesiętny
- testowanie programu i sprawdzenie poprawności generowanych wyników
– zamiana liczby
dwójkowej
i szesnastkowej na
dziesiętną
z wykorzystaniem
schematu Hornera
(20 min)
– modyfikacja
programu
wykorzystującego
schemat Hornera do
przeliczania liczb
z dowolnego systemu
liczbowego na
dziesiętny (15 min)
- przypomnienie algorytmu obliczania wartości wielomianu według schematu
Hornera
- zauważenie, że podczas zamiany z systemu dwójkowego lub szesnastkowego
na dziesiętny obliczamy wartość wielomianu
- modyfikacja procedur konwertujących tak, by wykorzystać schemat Hornera
podczas konwersji
- omówienie ogólnego algorytmu zamiany liczby zapisanej w systemie
n (przyjmujemy dla ułatwienia maksymalnie dziewiątkowy) na system
dziesiętny
- utworzenie programu konwersującego podaną liczbę w systemie n na liczbę
dziesiętną z wykorzystaniem schematu Hornera
4
Faza
podsumowująca
Scenariusz lekcji
– podsumowanie lekcji
(5 min)
- przypomnienie wykorzystanych systemów liczbowych
- przypomnienie wykorzystania schematu Hornera w algorytmie zamiany liczby
zapisanej w systemie n na system dziesiętny
7 BIBLIOGRAFIA
[2] E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło, Informatyka, cz. 1, WSiP, Warszawa 2002.
[3] I. Bujnowski, Z. Talaga, Informatyka, t. 1, WSzPWN, Warszawa 2003.
8 ZAŁĄCZNIKI
9 CZAS TRWANIA LEKCJI:
2 x 45 minut
10UWAGI
5