Odpowiedzi na zapytania

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedzi na zapytania
SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
00-576 Warszawa
Filia: 01-184 Warszawa
REGON: 000288969
ul. Marszałkowska 24
ul. Działdowska 1
NIP: 526-025-15-98
Dział Zamówień Publicznych
tel.: (0 22) 522 74 79
(0 22) 522 74 72
L. dz . D ZP /6 3 6/ 6 16 7 / 20 1 3
fax: (0 22) 522 74 72
e-mail: [email protected]
Wars zawa , dn . 25 wrze ś n i a 20 13 r.
P T W YK ONAW C Y
D oty czy :
pos tę powan i a o u dzi e l e ni e zamówi e n i a pu bl i czn e go w prze dmi oci e :
„Zakup testów punktowych dla SPDSK”
znak postępowania RejZamPub / 62 / 2013
W związku z otrzymaniem od Wykonawcy zapytania dotyczącego w/w postępowania Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z późn. zm.) , udziela następującej odpowiedzi:
PYTANIE 1:
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 1 następujące alergeny: owoce cytrusowe, sierść psa, sierść kota,
pióra papugi, jabłko, gruszkę, truskawki, kakao? Wyłączenie wskazanych alergenów z utworzonego pakietu
umożliwi nam przystąpienie do przetargu.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
1/1

Podobne dokumenty