28.11 - odpowiedzi na pytania

Transkrypt

28.11 - odpowiedzi na pytania
Wszyscy Wykonawcy
wg rozdzielnika
Wrocław, 28.11.2011 r.
NZ/TSz/362-108/ul. Trawowa/607/2011
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul.
Trawowej we Wrocławiu.”
Działając na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, Ŝe do
Zamawiającego wpłynęły (po terminie) pytania następującej treści:
Pytanie Nr 1
W opisie technicznym do projektu budowlanego zagospodarowania terenu budowy nawierzchni
docelowej wraz z oświetleniem w ul. Trawowej we Wrocławiu, w rozdziale oświetlenie ulicy, pkt 5.
oświetlenie uliczne, przebudowa linii kablowej oświetlenia drogowego, przebudowa istniejących
słupów, projektuje się oprawy oświetleniowe Philips srp222 1xsontpp70w p1, natomiast w opisie
technicznym projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ul. Trawowej we Wrocławiu projektuje się
oprawy oświetleniowe Philips sgp340 pc 1xson-i-70w-co tp p5 (selenium), a w specyfikacji technicznej
w podpunkcie 2.1.1. materiały stosowane do budowy oświetlenia ulicznego wskazano oprawy
oświetleniowe Philips aluroad spr222 1xson-tpp70w kii 48/60, ip66. Z uwagi na te rozbieŜności
prosimy o jednoznaczne wskazanie typu opraw oświetleniowych.
Odpowiedź na pytanie Nr 1:
NaleŜy zastosować oprawy Philips SGP340 PC 1x70SON-I-70W-CO TP5 RAL 9006, zgodnie
z uzgodnieniem Koordynatora projektu plastycznego wystroju miasta nr WAB.AA/BU/3264/7327/11
z dn. 03.03.2011.
Pytanie Nr 2
W specyfikacji technicznej w podpunkcie 2.1.1. – materiały stosowane do budowy oświetlenia
ulicznego wskazano zastosowanie słupów aluminiowych anodowanych na kolor naturalnego aluminium
S-80SRwALE, natomiast w opisie technicznym projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ul.
Trawowej we Wrocławiu projektuje się słupy typu SAL-80 w kolorze RAL 9006. Prosimy
o jednoznaczne wskazanie typu słupów oświetleniowych.
Odpowiedź na pytanie Nr 2:
NaleŜy zastosować słupy SAL-80 RAL 9006, zgodnie z uzgodnieniem Koordynatora projektu
plastycznego wystroju miasta nr WAB.AA/BU/3264/7327/11 z dn. 03.03.2011.
Pytanie Nr 3
Prosimy o udzielnie jednoznacznej odpowiedzi czy oprawy oświetleniowe ze słupów przeznaczonych do
przesunięcia w obszar pasa drogowego naleŜy wymienić na nowe. Jeśli tak, to prosimy o podanie typu
opraw.
Odpowiedź na pytanie Nr 3:
Zgodnie z PZT – oprawy zaznaczone literą B – tylko do przesunięcia poza pas drogowy.
PowyŜsze odpowiedzi stanowią integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Otrzymują:
1.
Wykonawcy zadający pytania
2.
Wszyscy Wykonawcy (www.zim.wroc.pl)
3.
NZ a/a
Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław
tel. +48 71 36 07 332
fax +48 71 36 07 331
[email protected]
www.zim.wroc.pl