lokalu użytkowego w stanie deweloperskim o

Transkrypt

lokalu użytkowego w stanie deweloperskim o
Oferta na najem
lokalu użytkowego w stanie deweloperskim o powierzchni 10,20 m2 w holu
głównym budynku dworca kolejowego w Poraju przy ul. Armii Krajowej 1,
położonego na działce nr 1148/3; km. 4, Obręb Poraj.
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA
OFERENTA
NR NIP / REGON
ADRES / SIEDZIBA
OFERENTA
ADRES
KORESPONDENCYJNY
TELEFON, FAX
TEL. KOMÓRKOWY
OFEROWANY MIESIĘCZNY
CZYNSZ w ZŁ NETTO – nie
mniejszy niż wywoławczy
PRZEWIDYWANY RODZAJ
Salonik prasowy
DZIAŁALNOŚCI
POTWIERDZENIE
WNIESIENIA WADIUM (data)
DATA SPORZĄDZENIA
OFERY
Do oferty załączono wymagane zgodnie z Regulaminem (Zał. 1; 2; 3) oświadczenia
i dokumenty, w tym: (wymienić, jakie)
…………………………………………..
Podpis/podpisy Oferenta (podpis czytelny lub imienna pieczątka)
…………………………………………..
Pieczątka firmowa Oferenta
(nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
Oferta powinna być wypełniona czytelnie pismem drukowanym lub maszynowym