Studia Edukacyjne nr 15/2011

Transkrypt

Studia Edukacyjne nr 15/2011
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH
STUDIA
EDUKACYJNE
NR 15/2011
POZNAŃ 2011
SPIS TREŚCI
I. STUDIA I ROZPRAWY
JAROSZ EWA, „Dzieci i ryby głosu nie mają”? Kontestacja przedmiotowego statusu dziecka – w kierunku uczestnictwa społecznego dzieci .................................
NOWAKOWSKA-SIUTA RENATA, O roli kulturowych doświadczeń w konstruowaniu
indywidualnego rozwoju uczniów .....................................................................
KLICHOWSKI MICHAŁ, Rozwój zainteresowań uczniów a Płynna Nowoczesność
Zygmunta Baumana ..........................................................................................
JASKULSKA SYLWIA, Przedmiot oceny zachowania z perspektywy ocenianych
gimnazjalistów ...................................................................................................
MORAVCOVÁ ILONA, Autorytet szkolny w świetle badań porównawczych ...............
TWARDOWSKA-RAJEWSKA JOLANTA, Dziecko we współczesnej rodzinie – zamiana
ról ........................................................................................................................
RAJEWSKA DE MEZER JOANNA, Rola organów pomocy społecznej wobec skutków
eurosieroctwa ......................................................................................................
HILDEBRANDT-WYPYCH DOBROCHNA, Między wielokulturowością a asymilacją
kulturową – przemiany polityki integracyjnej i edukacji obywatelskiej w Holandii ..................................................................................................................
PIORUNEK MAGDALENA, WERNER IWONA, Płeć jako faktor różnicujący praktykę
studiowania – opinie, oceny, plany. Raport z badań ........................................
ZIMMERMAN SARA O., GREENE MELANIE W., Produkt uczenia się – realny sposób
zastąpienia pisemnych egzaminów ogólnych i/lub wymogu przedstawienia pracy magisterskiej na kierunkach kształcenia studentów ostatniego roku ...............
NOWICKI MICHAŁ, Edukacyjne walory publicznych występów poznańskiej młodzieży szkolnej w XVI-XVIII wieku ...................................................................
GÓRA BARBARA, „Pamiętnik nauczyciela” – pamiętnikarstwo konkursowe na
podstawie wybranego zbioru dokumentów z Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu .........................................................................................................
7
25
39
63
87
95
107
121
143
165
183
197
II. RECENZJE I NOTY
Blanka Kudláčová, European Educational Thinking from the Antiquity to the
Age of Modernism, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Veda, Trnava 2010, 317
pp. (MARTIN DOJČÁR) ........................................................................................... 219
Katarzyna Szumlewicz, Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do
wolności, równości i szczęścia, Wydawnictwo GWP, Sopot 2011, ss. 393 (DOROTA PODGÓRSKA-JACHNIK) ................................................................................. 224
III. Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Pedagogika jako kierunek kształcenia i dyscyplina naukowa. Między tradycyjnym etosem a komercjalizacją Gułtowy, 23-24 maja 2011 roku (MICHAŁ KLICHOWSKI) .................... 227
4
Spis treści
Sprawozdanie z Konferencji – II Ogólnopolskie Spotkanie Doktorantów Studia
edukacyjne – teoria i empiria Gniezno, 15-16 września 2011 r. (MAGDALENA
SMOLAREK) ........................................................................................................... 230
Publikacje zwarte pracowników WSE UAM za rok 2010 ....................................... 233
Informacje o autorach .............................................................................................. 237
Informacje dla autorów ........................................................................................... 239