Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w

Transkrypt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ZOOTECHNIKA
anglojęzyczne studia stacjonarne II-stopnia
ANIMAL PRODUCTION MANAGEMENT
Studia bezpłatne dla obywateli polskich
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013, Priorytet IV, Działanie 4.1.1 pod
nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Okres realizacji projektu: od 1.01.2014 r. do 30.06.2015 r.
Czas trwania studiów:
Punkty ECTS:
Liczba miejsc:
Kierunek studiów:
Specjalność:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Forma studiów:
Tytuł zawodowy
uzyskiwany przez absolwenta:
3 semestry (począwszy od semestru letniego 2013/2014)
90
15
Zootechnika
Animal Production Management
studia drugiego stopnia
ogólnoakademicki
studia stacjonarne
magister inżynier
Wymagania:
- ukończone studia inżynierskie na kierunkach przyrodniczych,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (potwierdzona zaliczeniem lektoratu
z języka angielskiego na studiach I-stopnia lub certyfikatem językowym)
Rejestracja elektroniczna Kandydatów: od 10.01.2014 do 16.02.2014
szczegóły dotyczące rekrutacji zamieszczono w portalu Kandydata
http://rekrutacja.puls.edu.pl/?q=content/studia-ii-stopnia
Informacji o studiach i rekrutacji udziela:
- Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt:
tel. 61 848 7104, 61 848 7244, e-mail: [email protected]
- Dział Studiów i Spraw Studenckich: tel. 61 848 7011
1. Studia prowadzone w całości w języku angielskim, we współpracy z Uniwersytetem w
Wageningen (Holandia) oraz Uniwersytetem w Padwie (Włochy):
- dostosowanie umiejętności absolwentów do europejskiego rynku pracy,
- poprawa znajomości fachowego języka - łatwiejsza współpraca z przedsiębiorcami
zagranicznymi,
- wykorzystanie kompetencji partnerów zagranicznych o wysokiej renomie w zakresie
jakości kształcenia.
2. Układ zajęć w formie modułów / kursów:
- adaptacja formy organizacji zajęć od partnerów zagranicznych,
- ograniczenie liczby zaliczeń i egzaminów,
- poprawa intensywności i efektywności nauczania.
3. Studia nastawione na kształtowanie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych:
- współpraca z licznymi krajowymi partnerami gospodarczymi,
- prowadzenie zajęć i warsztatów przez przedstawicieli praktyki,
- szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i komercjalizacji projektów,
- wprowadzenie 4- tygodniowych płatnych praktyk zawodowych (stypendium) po Isemestrze,
- szeroki udział zajęć terenowych i praktycznych w formie przygotowania projektu, analizy
przypadku, pracy w grupie.
4. Treści kształcenia w ramach poszczególnych modułów obejmują:
Semestr I
- Moduł_1: Metody doskonalenia zwierząt: doświadczalnictwo zootechniczne, biostatystyka,
elementy inżynierii genetycznej, genetyka cech ilościowych,
- Moduł_2: Elementy prawa i administracji: zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi, zasady
kalkulacji kosztów w produkcji zwierzęcej, elementy przedsiębiorczości i komercjalizacji
przedsięwzięć,
- Moduł_3: Biożywność i jakość produktów pochodzenia zwierzęcego: żywność
prozdrowotna i funkcjonalna, modyfikacja składu produktów zwierzęcych, jakość
surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, bezpieczeństwo żywności,
- Seminarium dyplomowe,
- Praktyka zawodowa – 4 tygodnie
Semestr II
- Moduł_4: Programy hodowlane: planowanie i organizacja pracy hodowlanej, selekcja
genomowa, genomika,
- Moduł_5: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo: regulacja czynności przewodu
pokarmowego, technologia produkcji mieszanek paszowych, analityka pasz, podstawy
dietetyki, higiena pasz i prawo paszowe,
- Moduł_6: Ekologia w hodowli zwierząt: elementy behawioru i dobrostanu zwierząt, zasady
ekologicznego chowu, ochrona zasobów genowych,
- Seminarium dyplomowe,
Semestr III
- Moduł_7: Profilaktyka weterynaryjna: biotechniki rozrodu, podstawy farmakologii,
profilaktyka chorób, pomoc w nagłych przypadkach, elementy diagnostyki,
wykorzystanie danych biomedycznych,
- Moduł_8: Kierowanie produkcją zwierzęcą: zarządzanie fermą zwierząt i planowanie pracy
w gospodarstwie, doradztwo zootechniczne, bioasekuracja fermy
- Seminarium dyplomowe.

Podobne dokumenty