Informacja o uniewaznieniu postepowania- Stary Mlyn

Transkrypt

Informacja o uniewaznieniu postepowania- Stary Mlyn
BZP.271.73.2012
Zakopane, dnia 21 sierpnia 2012r.
Wszyscy
Dotyczy: uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy/ rozbudowy istniejącej
sieci niskiego napięcia (nn) i sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudowy/rozbudowy sieci teletechnicznej
zasilającej budynki sąsiadujące z pasem drogowym ul. Stary Młyn, polegającej na skablowaniu sieci w rejonie
ich duŜego zagęszczenia, w ramach zadania nr 2011/24 „Przebudowa ul. Stary Młyn w Zakopanem.
Uprzejmie informuję ,Ŝe zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z
późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) uniewaŜnił postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy/ rozbudowy istniejącej
sieci niskiego napięcia (nn) i sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudowy/rozbudowy sieci
teletechnicznej zasilającej budynki sąsiadujące z pasem drogowym ul. Stary Młyn,
polegającej na skablowaniu sieci w rejonie ich duŜego zagęszczenia, w ramach zadania nr
2011/24 „Przebudowa ul. Stary Młyn w Zakopanem.
Uzasadnienie:
Do niniejszego przetargu zostały złoŜone dwie oferty. Obaj wykonawcy zostali
wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy poniewaŜ nie udowodnili
spełniania warunków udziału w postępowaniu- jeden nie potwierdził spełniania warunku w
zakresie posiadania doświadczenia zawodowego wymaganego przez zamawiającego a drugi
wykonawca nie udowodnił dysponowania osoba zdolna do wykonania zamówienia z
uprawnieniami w specjalności telekomunikacyjnej.
Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania traktuje się jako odrzucone.
Burmistrz Miasta
inŜ. Janusz Majcher
Pouczenie
W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie,
Skarga do Sądu) tylko wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych

Podobne dokumenty