PRZEDMIAR

Transkrypt

PRZEDMIAR
PRZEDMIAR - GZYMS
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
:
:
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY
:
:
SZKOŁA PODSTAWOWE NR 63
61-341 POZNAŃ
ul. Starołęcka 142
SZKOŁA PODSTAWOWE NR 63
61-341 POZNAŃ
ul. Starołęcka 142
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
3/13
04.07.2014
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] .........................................................
Zysk [Z] ...............................................................................
VAT [V] ...............................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
:
:
% R+S
% R+S+Kp(R+S)
% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
zł
zł
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
04.07.2014
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
KOSZTORYS OFERTOWY
L
p.
Podstawa
wyceny
1
2
Tynki i gzyms
1 KNR-W 2-02
1610-07
z.sz.2.12.
9918-06
2 KNR-W 4-01
0545-07
3 KNR-W 4-01
0545-03
4 KNR 4-01
0347-10
5 KNR-W 4-01
0703-02
6 KNR-W 4-01
0728-02
7 KNR AT-31
0707-07
8 KNR AT-31
0601-01
9 NNRNKB
202 0541-02
10 NNRNKB
202 0517-03
11 KNR 4-04
1101-02
Opis
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
c.j.R
c.j.M
c.j.S
3
4
5
6
7
8
9
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolum- m2
nowe wysokość do 8 m - 8 m nad poziomem podłogi parteru
190.000
Rozebranie obróbek gzymsów itp. z blachy nada- m2
jącej się do użytku
Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użyt- m
ku
Skucie resztek luźnego gzymsu
m2
7.600
19.000
m2
15.200
m2
1.920
m
19.000
m2
17.100
m2
11.400
m
19.000
m3
1.000
Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej
na gzymsie podremontowany - naprawiany
gzyms
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegł o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe
typ GG
Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące
Krotność = 2
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr.
12 cm
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
Wartość
zł
(5 x 6)
10
2.280
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materiały
CAŁY KOSZTORYS
Sprzęt
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
-2-
Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 5365