Wstawka montażowa SBJP

Komentarze

Transkrypt

Wstawka montażowa SBJP
TELESKOPOWE ŁĄCZNIKI MONTAśOWE
KARTA TECHNICZNA
1
SPIS TREŚCI
TELESKOPOWE ŁĄCZNIKI MONTAśOWE
TYP SBJP
- CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
- CZĘŚĆ OGÓLNA
- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
- INSTALACJA
- TRANSPORT, IDENTYFIKACJA I MONTAś
- KONSERWACJA
- GWARANCJA
- WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OZNACZENIA CE
- KONTROLA JAKOŚCI
ŚWIADECTWA JAKOŚCI
3
4
9
10
13
17
18
19
19
22
24
2
TELESKOPOWE ŁĄCZNIKI MONTAśOWE
TYP SBJP
3
1.
CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
Długość montaŜowa: Długość teleskopowego łącznika montaŜowego ± Tolerancja
montaŜowa
∅D: Średnica zewnętrzna kołnierzy DIN (mm)
∅K: Średnica podziałowa otworów
N: Liczba otworów na śruby
M: Gwint metryczny prętów stabilizujących
Długość pręta: Długość pręta stabilizującego
B: Grubość kołnierza
4
WYMIARY SBJP PN 10
DN
PN
Długość
montaŜowa
Tolerancja montaŜowa
ØD
ØK
N
M
L
Długość pręta
stabilizującego
B
Waga
(kg)
5
WYMIARY SBJP PN 16
DN
PN
Długość
montaŜowa
Tolerancja montaŜowa
ØD
ØK
N
M
L
Długość pręta
stabilizującego
B
Waga
(kg)
6
WYMIARY SBJP PN 25
DN
PN
Długość
montaŜowa
Tolerancja montaŜowa
ØD
ØK
N
M
L
Długość pręta
stabilizującego
B
Waga
(kg)
7
WYMIARY SBJP PN40
DN
PN
Długość
montaŜowa
Tolerancja montaŜowa
ØD
ØK
N
M
L
Długość pręta
stabilizującego
B
Waga
(kg)
8
2.
2.1
CZĘŚĆ OGÓLNA
OPIS
Teleskopowe łączniki montaŜowe dla rur kołnierzowych przeznaczone są do
kompensowania odchyłek wymiarowych powstałych podczas wykonywania instalacji
hydraulicznych składających się ze sztywnych rur (Ryc. 1).
Taki łącznik umoŜliwia demontaŜ zaworów, pomp, filtrów itp. podczas konserwacji
i instalacji (Ryc. 2).
(Ryc. 1)
2.2
(Ryc. 2)
WARUNKI EKSPLOATACJI
Łączniki te są przeznaczone jedynie do róŜnego rodzaju instalacji wodnych. Nie
mogą być uŜywane do innych płynów poza wodą.
Wybór łącznika zaleŜy głównie od nominalnego ciśnienia instalacji; ciśnienie to nie
moŜe przekraczać podanej wartości PN.
9
2.3
DZIAŁANIE TELESKOPOWEGO ŁĄCZNIKA MONTAśOWEGO "SBJP"
Jest to wysokiej jakości łącznik zaprojektowany i wyprodukowany do stosowania
w projektach związanych z doprowadzeniem wody pitnej.
Urządzenie posiada ruchomy KORPUS WEWNĘTRZNY i stały KORPUS
ZEWNĘTRZNY, między którymi znajduje się uszczelka.
Dodatkowo pomiędzy korpusem wewnętrznym i zewnętrznym znajduje się pierścień
dociskowy uszczelki, który jest odpowiedzialny za zapewnienie szczelnego połączenia.
3.
3.1
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
OPIS
Asortyment tego typu produktów jest szeroki, jednak ogólnie mówiąc teleskopowe
łączniki montaŜowe stanowią połączenie rur kołnierzowych zaprojektowane
i zwymiarowane w taki sposób, aby umoŜliwić dopasowanie do kołnierzy rur i tym
samym uzyskać wymaganą długość całkowitą łącznika.
TYP: SBJP
10
3.2 ELEMENTY SBJP
Korpus wewnętrzny
Śruby (nie uwzględnione w cenniku)
Pierścień dociskowy uszczelki
Uszczelka wewnętrzna
Korpus zewnętrzny
Średnica nominalna
Ciśnienie nominalne
1
2.1 / 2.2 / 2.3
3
4
5
50-3000
Standard PN 10/16
Na Ŝyczenie: PN-25; PN-40; PN-64; PN-100
3.3 MATERIAŁY STANDARDOWE
Korpus łacznika
teleskopowego:
Kołnierze
Pierścienie
Pierścień dociskowy
uszczelki
Uszczelka
wewnętrzna
Śruby
Złącza spawane
Śrutowanie
Malowanie
Wykonane ze stali węglowej S-235 JR wg DIN 2576/2502
Przylgi kołnierzy:
Płaskie do złącza IBC lub złącza kompletnego
Korpus wewnętrzny: wykonany ze stali węglowej S-235 JR.
Grubość wg normy ASME część VIII dział 1. Grubość
minimalna wynosi 0,007 x DN.
Korpus zewnętrzny: wykonany ze stali węglowej S-235 JR.
Grubość wg normy ASME część VIII dział 1. grubość
minimalna wynosi 10 mm.
Wykonany ze stali węglowej S-235 JR wg DIN 2576/2502.
Specjalna obróbka dla złącza.
Guma EPDM, twardość wg ISO-48 (70 stopni wg Shore'a).
Podwójnie chromowane jakość 6.8
Zatwierdzone procedury wg NORMA UNE-EN 15609 lub
normy ASME część IX.
Drut spawalniczy do stali węglowej ER-70S-6
3.4 POWŁOKI
Klasa czystości SA 2 ½ wg normy UNE 48.302
Epoksyd + sproszkowany poliester, polimeryzowany w piecu.
W Załączniku 1 opisujemy procedurę dotyczącą pokrywania
farbą proszkową.
11
3.5 MATERIAŁY NIESTANDARDOWE (inne materiały na Ŝyczenie)
Korpus łącznika
teleskopowego:
Kołnierze
Wykonane zgodnie z DIN / ASA / ANSI
Materiały:
Stal węglowa S-275 JR
Stal nierdzewna AISI-304 / AISI-316
Przylgi kołnierzy:
śebro / Podwójne połączenie "rowkowane" / Płaska przylga /
Pierścień API / Pierścień RTJ
Pierścienie
Korpus wewnętrzny: grubość określona wg normy ASME część
VIII dział 1.
Grubość minimalna wynosi 0,007 x DN.
Materiały:
Stal węglowa S-275 JR
Stal nierdzewna AISI-304 / AISI-316
Korpus zewnętrzny: grubość określona wg normy ASME część
VIII dział 1.
Grubość minimalna wynosi 10 mm.
Materiały:
Stal węglowa S-275 JR
Stal nierdzewna AISI-304 / AISI-316
Pierścień
Wykonany wg DIN 2576/2502. Specjalna obróbka.
dociskowy
Materiały:
uszczelki
Stal węglowa S-275 JR
Stal nierdzewna AISI-304 / AISI-316
Śruby
Powłoka - podwójne chromowanie.
Jakość: 8.8 / 10.9 / 12.9
Stal nierdzewna A-2 (AISI 304)
Stal nierdzewna A-4 (AISI 316)
Złącza spawane
Zatwierdzone procedury wg normy UNE-EN 15609 lub normy
ASME część IX.
Drut spawalniczy do stali nierdzewnej ER-309-L
Podpórki śrubowe Podwójnie chromowane jakość 8.8
Stal nierdzewna A-2 (AISI 304)
Stal nierdzewna A-4 (AISI 316)
Pręty stabilizujące Podwójne chromowanie jakość F-1140
Stal nierdzewna AISI 303
12
Śrutowanie
Malowanie
3.6 POWŁOKI (inne na Ŝyczenie)
Klasa czystości SA 2 ½ wg normy UNE
48.302
Farba PROSZKOWA, epoksydowopoliestrowa polimeryzowana w piecu, jakość
dla wody pitnej.
Farba PŁYNNA, alifatyczna emalia
poliuretanowa, jakość dla wody pitnej.
CYNKOWANIE OGNIOWE elementów
zewnętrznych.
EBONITOWANIE DLA WODY
MORSKIEJ.
4. INSTALACJA
Instalacja wykonywana jest przy uŜyciu prętów montaŜowych dla wszystkich otworów
kołnierzy. Pręty muszą mieć moŜliwość wysunięcia aŜ do kołnierza elementu łączonego
z łącznikiem montaŜowym.
Śruby uŜywane do montaŜu muszą mieć ten sam gwint metryczny oraz ilość jak
uŜywane kołnierze.
Długość musi być wystarczająca, aby końce wystawały 1 cm poza śruby zewnętrzne.
Przebieg instalacji:
1. NaleŜy sprawdzić czy końcowa długość montaŜowa łącznika montaŜowego będzie
zbliŜona do wartości nominalnej, aby ułatwić montaŜ i demontaŜ.
Długość minimalna
Długość montaŜowa
Długość maksymalna
13
Tabela - 2
DN
(mm)
50 - 150
200 - 400
450 - 700
800 - 1000
1100 - 1300
1400 - 1600
1800 - 2000
Długość montaŜowa
(mm)
200
280
330
400
450
500
600
Długość luzu ±
(mm)
30
40
50
60
70
75
80
Tabela nr 2 pokazuje długości montaŜowe dla łączników PN10 i PN16
2.
Łączniki montaŜowe instaluje się prawidłowo w taki sposób, aby korpus
zewnętrzny skierowany był zgodnie z kierunkiem przepływu, a korpus wewnętrzny
przeciwnie do kierunku przepływu.
WLOT
Uwaga: W przypadku rur z takim samym wlotem i wylotem łącznik montaŜowy będzie
uszczelniać w obu kierunkach. Gdy strumień wody skierowany jest przeciwnie do instalacji
pokazanej powyŜej, spadek ciśnienia będzie większy.
3. Poluzować nakrętki dociskające pierścień dociskowy uszczelki i nakrętki kołnierzy
łącznika, sprawdzić czy korpus wewnętrzny i zewnętrzny przesuwają się gładko i czy
części ruchome i nieruchome nie zahaczają i nie ocierają się o siebie.
4. Zainstalować łączniki w połoŜeniu końcowym upewniając się, czy otwory
w kołnierzach odpowiadają sobie. Sprawdzić współosiowość otworów w kołnierzach.
14
Uwaga: Maksymalna odchyłka kątowa łączonych kołnierzy nie moŜe przekraczać 0,25° x
1000/DN. Jeśli połączenie jest wykonywane za pomocą prętów stabilizujących, dozwolona
odchyłka będzie wynikała ze współdziałania prętów i otworów w kołnierzach.
5. Umieścić uszczelkę na płaskiej powierzchni łączącego kołnierza.
Uwaga: Gdy uszczelka zostanie osadzona, musi kompensować niewielkie niedoskonałości
kołnierzy, takie jak:
- brak równoległości kołnierzy
- deformacje kanału
- pofalowana powierzchnia
- powierzchnia z karbami
- inne niedoskonałości powierzchni.
6. Oddzielić kołnierze zewnętrzne, do połoŜenia stykowego, z kołnierzami łączonymi.
7. Zamontować śruby dookoła na wszystkie pręty stabilizujące (dla wszystkich otworów w
kołnierzach zewnętrznych)
Uwaga: Nie uŜywać mniejszej ilości prętów lub śrub niŜ liczba wyznaczona dla kołnierza.
8. Dokręcić nakrętki i nakrętki oporowe. NaleŜy dokręcać na tym samym kołnierzu, po
przekątnej, zgodnie z wartościami momentów obrotowych dokręcania podanych w
tabeli nr 3.
Uwaga: najlepsza efektywność śrub/prętów jest uzyskiwana w obrębie ich obszaru
spręŜystego.
Projektowanie systemów łączących złącze/śruba/kołnierz patrz norma ASME, rozdział 8.
9. Dokręcać nakrętki kołnierza środkowego, w takiej samej kolejności jak przy
poprzednim kołnierzu, przyjmując wartości z tabeli nr 3 jako maksymalne wartości
momentów obrotowych dokręcania do 85% napręŜenia spręŜystego uŜywanych śrub.
15
Etapy dokręcania:
1. - Najpierw naleŜy dokręcić nakrętki ręcznie, pozostawiając luz, kolejno dokręcając
nakrętki przeciwległe wg modelu krzyŜowego, następnie dokręcić ręcznie w jednakowy
sposób.
2. - UŜywając klucza dynamometrycznego dokręcić do maksimum 30% momentu
obrotowego, kolejno wszystkie nakrętki wg modelu krzyŜowego. Sprawdzić, czy
kołnierz jednolicie styka się ze złączem.
3. - Dokręcić do maksimum 60% momentu obrotowego, kolejno wszystkie nakrętki wg
modelu krzyŜowego.
4. - Dokręcić do 100% całkowitego momentu obrotowego, kolejno wszystkie nakrętki
wg modelu krzyŜowego.
5. - Dokręcać kolejno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do uzyskania
momentu obrotowego dokręcenia.
Przykład krzyŜowego modelu dokręcania:
1 krok: pozycje 1-5
2 krok: pozycje 2-6
3 krok: pozycje 3-7
4 krok: pozycje 4-8
10. Po rozpoczęciu eksploatacji instalacji i uzyskaniu ciśnienia roboczego naleŜy
sprawdzić, czy uszczelka nie przepuszcza wody, dokręcając śruby aby wyeliminować takie
straty.
Norma DIN
272
Momenty obrotowe śrub w Nm
Gwint
metryczny
Jakość: 5.6
Jakość:
6.8
Jakość:
8.8
Jakość 10.9
Jakość:
12.9
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
21,50
28,25
60,80
93,16
127,50
180,45
42,17
73,55
116,70
178,50
245,50
384,10
20,01
87,25
138,30
210,80
289,30
411,90
70,61
122,60
194,20
299,10
411,90
578,60
85,32
147,10
235,40
357,90
490,30
696,30
16
tabela 3
5. TRANSPORT, IDENTYFIKACJA I MONTAś
5.1 TRANSPORT
Łącznik musi być przewoŜony całkowicie zmontowany i dobrze zabezpieczony.
Łącznik musi być doskonale zapakowany, aby uniknąć powierzchownych uszkodzeń.
Najlepiej transportować w paletach EURO o wymiarach 800 x 1200 mm.
17
5.2 IDENTYFIKACJA
KaŜdy dostarczany łącznik posiada tabliczkę znamionową. Pokazuje ona dane dotyczące
kontroli i rejestracji. NaleŜy powoływać się na te dane w przypadku składania reklamacji
lub zamawiania części zamiennych.
6. KONSERWACJA
Coroczna kontrola, a w przypadku niewłaściwego działania uszczelki - jej wymiana lub
smarowanie, zaleŜnie od stanu.
Co 2 lata sprawdzenie powłok powierzchni i na wszelki wypadek piaskowanie i ponowne
malowanie.
Co 10 lat zapobiegawcza wymiana uszczelek.
CZĘŚCI ZAMIENNE
- Uszczelka stoŜkowa
Uwaga: ZuŜytej uszczelki stoŜkowej nie naleŜy ponownie uŜywać. Zaleca się
zainstalowanie nowej.
18
7. GWARANCJA
VICENTE CANALES S.A. udziela gwarancji na TELESKOPOWE ŁĄCZNIKI
MONTAśOWE na okres dwóch (2) lat od daty dostawy. Niniejsza gwarancja obejmuje
wymianę wszelkich wadliwych elementów lub pokrycie kosztów wszelkich usterek, za
które wyłączną odpowiedzialność ponosi VICENTE CANALES S.A. Gwarancja niniejsza
nie obejmuje kosztu zdejmowania, transportu, montaŜu i demontaŜu elementów
składowych.
Niniejsza gwarancja zachowuje waŜność tylko wtedy, gdy reklamacja zostanie zgłoszona
na piśmie w ciągu trzydziestu dni od wykrycia usterki.
Gwarancja niniejsza nie obejmuje usterek będących wynikiem niewłaściwej instalacji lub
niewłaściwej obsługi urządzenia.
8. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OZNACZENIA CE
Teleskopowe łączniki montaŜowe mogą posiadać w razie potrzeby oznaczenie CE zgodnie
z odpowiednimi normami.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według Real Decreto 769/1999, poniŜszych norm europejskich w szczególności
97/23/CE, sprzęt ciśnieniowy.
Firma produkcyjna:
VICENTE CANALES S.A.
Pol. Ind. Armentera parc. 86
22400 Monzon (HUESCA)
HISZPANIA
POŚWIADCZA,
Ŝe
przy
produkcji
TELESKOPOWYCH
ŁĄCZNIKÓW
MONTAśOWYCH SBJP stosowano się do Real Decreto 769/99, sprzęt ciśnieniowy.
Ciecz
WOSA (ciecz grupy 2)*
*Grupa 2 obejmuje ciecze nie stanowiące zagroŜenia wg 67/548/CEE.
Zgodnie z Real Decreto 769/99 niezbędne dokumenty dla kaŜdego teleskopowego łącznika
montaŜowego są określone zgodnie z oceną zgodności nr 9, ZAŁĄCZNIK II.
19
Ocena zgodności nr 9
Wykres ten pokazuje:
Oś pozioma, średnica nominalna DN
Oś pionowa, ciśnienie robocze PS
Gdy DN i PN znajdują się w obszarze objętym paragrafem 3 artykułu 3, teleskopowe
łączniki montaŜowe wymagają:
1. Instrukcji uŜytkowania
2. Nalepki identyfikacyjnej producenta
• BEZ oznaczenia CE
Ciśnienia robocze i średnice nominalne
PN10 - średnice od 50 do 2000
PN16 - średnice od 50 do 300
PN25 - średnice od 50 do 200
PN40 - średnice od 50 do 100
Teleskopowe łączniki montaŜowe w strefach I, II wymagają:
•
oznaczenia CE na kaŜdym urządzeniu
20
•
•
Deklaracji Zgodności
ogólnego opisu urządzenia
Ciśnienia robocze i średnice nominalne
PN16 - średnice od 350 do 300
PN25 - średnice od 250 do 2000
PN40 - średnice od 150 do 2000
21
9. KONTROLA JAKOŚCI
22
ZAŁĄCZNIK 1: STANDARDOWA PROCEDURA NAKŁADANIA POWŁOKI - VICAN
Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne:
a.
Śrutowanie do klasy czystości (SA 2 ½) wg normy UNE 48302
b.
Ogrzewanie w piecu w temperaturze 200°C
c.
Farba proszkowa EPOKSYDOWA, grubość 100 mikronów:
AKZO NOBEL Resicoat R-105 HEF04R
Kolor Ŝółty RAL 1004
d.
Błyskawiczna polimeryzacja farby epoksydowej
e.
Farba proszkowa POLIESTROWA, grubość 50 mikronów
AKZO NOBEL RESICOAT R4-HJF 14R
Kolor niebieski RAL 5015
f.
Polimeryzacja w piecu w temperaturze 210°C.
23
24
MIĘDZYNARODOWA SIEĆ CERTYFIKACYJNA
ŚWIADECTWO
IQNet i AENOR
niniejszym poświadczają, Ŝe organizacja
VICENTE CANALES S.A.
AV PUEYO, 112
22400 - MONZON
(HUESCA)
w następujących dziedzinach działalności
Produkcja i zarządzanie instalacją elementów metalowych w celu podłączenia do rur z PCV, stali i PRFV dla
uzyskania przepływu cieczy
wprowadziła i utrzymuje
System Zarządzania Jakością
spełniający wymagania następującej normy
ISO 9001:2000
Wydano: 2007-10-16
termin waŜności: 2010-10-16
Numer rejestracyjny: ES-1403/2007
Rene Wasmer
Prezes IQNet
Ramon NAZ
Dyrektor Generalny
AENOR
25

Podobne dokumenty