zapytanie ofertowe -Audiopzrewodnik - Wilkosz-bus

Transkrypt

zapytanie ofertowe -Audiopzrewodnik - Wilkosz-bus
Zapytanie ofertowe nr 3/Z2/2016
Bodzentyn , 16. 05.2016
Zapytanie ofertowe nr 3/Z2/2016
zapraszam do złożenia oferty na:
14 urządzeń odtwarzających audioprzewodniki
I.
Zamawiający:
Witold Wilkosz
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
26-010 Bodzentyn
Suchedniowska 63
II. Szczegółowa specyfikacja usługi:
a)
urządzenie posiadające minimum 32GB pamięci
b)
wbudowany głośnik wewnętrzny
c)
słuchawki
d)
wbudowany akumulator
e)
ładowanie przez komputer lub ładowarką z gniazdka elektrycznego
a)
menu w języku angielskim
b)
odtwarzanie plików muzycznych: MP3, WMA, WAV
c)
equalizer: normal, rock, pop, classic, soft, jazz, basy
d)
tryby odtwarzania: normalnie, powtórz raz, powtórz katalog, powtórz wszystko
e)
gwarancja 12m-cy
1.
Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15.06.2016r.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
III. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia– warunki udziału oferty w ocenie:
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. Kryteria oceny ofert:
1. Kryterium oceny oferty jest:
•
cena (100% oceny)
2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej
wszystkie wymagania zgodnie z pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
V. Forma i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać listownie, emailowo lub osobiście na adres:
Witold Wilkosz
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
26-010 Bodzentyn
Suchedniowska 63
[email protected]
w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2016 r. do godziny 15.00
Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
4.Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie
oferty.
5. Ceny muszą być wyrażone w wartościach netto i brutto.
6. Oferta przesłana drogą emailową musi mieć formę skanu i zawierać pieczątkę oraz podpis
Wykonawcy. Oferty sporządzone w formie papierowej także muszą posiadać pieczątkę oraz podpis
Wykonawcy.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo Wykonawcę,
którego oferta została wybrana.
2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega
odrzuceniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 2 tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy. Po zrealizowaniu zamówienia i otrzymaniu
przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, zostanie dokonana płatność przelewem w
terminie do 14 dni na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty
zaliczki do wysokości maksymalnie 30% wartości realizowanego zamówienia.
6. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych.
……………………………
(pieczątka i podpis)
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty
OFERTA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Witold Wilkosz
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
26-010 Bodzentyn
Suchedniowska 63
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert cenowej z dnia 09.05.2016
Dotyczące:
Zakupu 14 urządzeń odtwarzających audioprzweodniki
MY NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz wyjaśnieniami
i zmianami w Zapytaniu ofertowym przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za
związanymi określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………………………..…………… zł.
(słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………).
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ….………………………..…………… zł.
(słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………).
4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
tel. ……………………………………………………………… fax ……………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. OFERTĘ składamy na …….stronach.
6. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………dnia…………..2016roku
………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej