kultura-media - translacja - Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Transkrypt

kultura-media - translacja - Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
II A
Kierunek:
Specjalność:
Program:
filologia
filologia angielska
kultura – media - translacja
kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
Rodzaj i forma studiów
Stacjonarne I stopnia
(6 semestrów: 180 punktów ECTS)
II A 1.
Przyznawane
kwalifikacje
(dyplomy, tytuły
zawodowe, stopnie
naukowe
qualification
awarded)
II A 2.
Warunki przyjęć
(admission
requirements)
Dyplom ukończenia 3-letnich studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia (licencjackie), program kultura – media
- translacja (lub kultura i literatura angielskiego obszaru
językowego) ; studia te kończą się uzyskaniem przez
absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata na
kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej. Z dyplomem
absolwent otrzymuje suplement.
Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów
kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz
uzyskanych ocen. Informacje o nagrodach, praktykach
zawodowych, innych osiągnięciach studenta.
Zasady kwalifikacji w roku akademickim 2009/2010
Po
rejestracji
kandydatów
na
studia
następuje
proporcjonalny podział miejsc na pierwszy rok studiów, w
ramach
przyznanego
limitu,
którego
celem
jest
zagwarantowanie
odpowiedniej
liczby
miejsc
dla
kandydatów ze starą, jak i tych z nową maturą. Proporcja
zostaje ustalona wg liczby zgłoszeń kandydatów, przy czym
kandydaci ze starą maturą są brani pod uwagę, jeŜeli ich
średnia ocen z przedmiotów zdawanych na egzaminie
dojrzałości, z części pisemnej i ustnej — wynosi powyŜej
4,5.
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — z
wyjątkiem absolwentów szkół średnich dwujęzycznych:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod
uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego egzaminu
maturalnego
z języka
angielskiego
na
poziomie
rozszerzonym, z ustnego egzaminu maturalnego z języka
angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz z pisemnego
egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie
rozszerzonym.
Procenty przelicza się na punkty w relacji 1%= 1 punkt.
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone są osoby,
które spełniają wszystkie poniŜsze warunki:
· uzyskanie minimum 70% z egzaminu pisemnego z j.
angielskiego (poziom rozszerzony);
· uzyskanie minimum 80% z egzaminu ustnego z j.
angielskiego (poziom rozszerzony);
· uzyskanie minimum 60% z egzaminu pisemnego z j.
polskiego (poziom rozszerzony).
Uwaga:
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z
konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie
spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach
kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj.:
średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze
wszystkich przedmiotów.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — absolwentów szkół
średnich dwujęzycznych:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod
uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego egzaminu
maturalnego z języka angielskiego, z ustnego egzaminu
maturalnego z języka angielskiego oraz z pisemnego
egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie
rozszerzonym.
Procenty z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na
poziomie dwujęzycznym przelicza się na punkty w relacji
1%= 1,5 punktu.
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone są osoby,
które spełniają wszystkie poniŜsze warunki:
· uzyskanie minimum 70% z egzaminu pisemnego z j.
angielskiego;
· uzyskanie minimum 80% z egzaminu ustnego z j.
angielskiego;
· uzyskanie minimum 60% z egzaminu pisemnego z j.
polskiego (poziom rozszerzony).
Uwaga:
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z
konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie
spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach
kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj.:
średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze
wszystkich przedmiotów.
Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ: Średnia ocen z
przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości z części
pisemnej i ustnej — powyŜej 4,5.
Po rejestracji kandydatów na studia nastąpi proporcjonalny
podział miejsc na pierwszy rok studiów, w ramach
przyznanego limitu, którego celem jest zagwarantowanie
odpowiedniej liczby miejsc dla kandydatów ze starą, jak i
tych z nową maturą. Proporcja zostaje ustalona wg liczby
zgłoszeń kandydatów, przy czym kandydaci ze starą maturą
będą brani pod uwagę, jeŜeli ich średnia ocen z
przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości, z części
pisemnej i ustnej — wyniesie powyŜej 4,5.
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym
Laureaci
eliminacji
centralnych
Olimpiady
Języka
Angielskiego zostają zwolnieni z przedmiotów: język
angielski i język polski. Uprawnienia waŜne przez okres 3 lat
od uzyskania dyplomu olimpiady.
Kryteria kwalifikacji w roku akademickim 2010/2011
Po rejestracji kandydatów na studia nastąpi proporcjonalny
podział miejsc na pierwszy rok studiów, w ramach
przyznanego limitu, którego celem będzie zagwarantowanie
odpowiedniej liczby miejsc dla kandydatów ze starą, jak i
tych z nową maturą. Proporcja zostanie ustalona wg liczby
zgłoszeń kandydatów, przy czym kandydaci ze starą maturą
będą brani pod uwagę, jeŜeli ich średnia ocen z
przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości, z części
pisemnej i ustnej — wyniesie powyŜej 4,5.
Dla kandydatów z Nową Maturą (z wyjątkiem absolwentów
szkół średnich dwujęzycznych):
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod
uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego egzaminu
maturalnego z języka angielskiego na poziomie
rozszerzonym lub podstawowym oraz z pisemnego
egzaminu maturalnego z drugiego przedmiotu na poziomie
rozszerzonym lub podstawowym.
Drugi przedmiot moŜe być wybrany spośród następującej
listy przedmiotów:
język polski, język obcy nowoŜytny (francuski, hiszpański,
niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki, włoski),
fizyka i astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki,
matematyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i
kultura antyczna, filozofia, informatyka, język grecki i kultura
antyczna.
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy jest
przeliczany na punkty rankingowe.
Procenty z pisemnego egzaminu z języka angielskiego na
poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1%
= 1,5 pkt.
Procenty z pisemnego egzaminu z języka angielskiego na
poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1%
= 1 pkt.
Procenty z egzaminu z drugiego przedmiotu maturalnego na
poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1%
= 0,6 pkt., natomiast na poziomie podstawowym – w relacji
1% = 0,4 pkt.
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z
konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie
spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach
kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj.:
średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze
wszystkich przedmiotów.
Dla kandydatów z Nową Maturą — absolwentów szkół
średnich dwujęzycznych:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod
uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego egzaminu
maturalnego z języka angielskiego oraz z pisemnego
egzaminu maturalnego z drugiego przedmiotu na poziomie
rozszerzonym lub podstawowym.
Drugi przedmiot moŜe być wybrany spośród następującej
listy przedmiotów:
język polski, język obcy nowoŜytny (francuski, hiszpański,
niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki, włoski),
fizyka i astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki,
matematyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i
kultura antyczna, filozofia, informatyka, język grecki i kultura
antyczna.
Procenty z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na
poziomie dwujęzycznym przelicza się na punkty w relacji
1%= 2 punkty.
Procenty z egzaminu z drugiego przedmiotu maturalnego na
poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1%
= 0,6 pkt., natomiast na poziomie podstawowym - w relacji
1%= 0,4 pkt.
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z
konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie
spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach
kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj.:
średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze
wszystkich przedmiotów.
Dla kandydatów ze Starą Maturą:
Średnia ocen z przedmiotów zdawanych na egzaminie
dojrzałości z części pisemnej i ustnej — powyŜej 4,5. Pod
uwagę brany jest wynik z języka angielskiego oraz z języka
polskiego (z części pisemnej i ustnej). W przypadku
II A 3.
Cele programów
studiów
dotyczących
kształcenia i
przygotowania
zawodowego
(educational and
professional golas)
niewykorzystania limitu przez kandydatów ze stara maturą
wolne miejsca przechodzą do puli przeznaczonej dla
kandydatów z nową maturą.
Charakterystyka kierunku
Programy studiów II stopnia oferują poszerzone studia w
zakresie literatury i kultury krajów angielskiego obszaru
językowego. Studia te kończą się uzyskaniem przez
absolwenta tytułu magistra, uprawniającego (w przypadku
programu nauczycielskiego) do podjęcia pracy w zawodzie
nauczyciela. Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w
skład programu nauczania filologii angielskiej, takich jak
język pisany, gramatyka praktyczna czy rozumienie tekstu
pisanego, program studiów obejmuje takŜe przedmioty
specjalistyczne (tj. z zakresu metodyki nauczania języka
obcego w przypadku programu nauczycielskiego; z zakresu
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i
translatoryki w przypadku, odpowiednio, programu kultura i
literatura angielskiego obszaru językowego oraz programu
kultura – media – translacja; z zakresu translatoryki w
przypadku programów tłumaczeniowych, z zakresu
specjalistycznych odmian języka w przypadku programu
język angielski). Studia trwają 2 lata (3 lata na programie
język angielski);
Perspektywy zawodowe
Absolwent programu kultura i literatura angielskiego obszaru
językowego i programu kultura – media – translacja jest
dogłębnie wykształconym anglistą, którego kompetencje
zawodowe łącza praktyczną znajomość języka na
najwyŜszym poziomie z teoretyczną wiedzą na temat
zagadnień kulturoznawczych, literaturoznawczych oraz
językoznawczych. Istotną zaletą programów jest to, iŜ poza
obszarem
ściśle
filologicznym,
studia
znakomicie
predysponują do pracy w mediach, reklamie, public relations
oraz podobnych dziedzinach biznesu i Ŝycia kulturalnego, a
takŜe społecznego, gdzie szczególnie cenione jest nie tyle
wąskie wykształcenie zawodowe, ile rozległe rozumienie
mechanizmów kulturowych i społecznych. Oprócz
przekazywania
wiedzy
faktograficznej
programy
ukierunkowane są na wykształcenie w absolwencie
humanistycznego spojrzenia na rzeczywistość, co na rynku
pracy stanowi rzadki atut, ceniony szczególnie przez
pracodawców z obszaru kultury zachodniej. Szczególnym
walorem programu kultura – media – translacja jest
moŜliwość zdobycia teoretycznej wiedzy i praktycznych
kompetencji w zakresie translatoryki oraz funkcjonowania
mediów (opartych na teorii komunikacji jako zjawisku
społeczno-kulturowym), co w bezpośredni sposób przekłada
się na atrakcyjność zatrudnieniową absolwenta w
róŜnorodnych instytucjach, gdzie takie kompetencje są
wymagane. Uniwersytet Śląski na kierunku: filologia,
specjalność: angielska oferuje – jako jedna z niewielu
Warunki przyjęcia
na dalsze studia
(acces to fursther
studies)
II A 5.
Struktura
programu wraz z
liczbą punktów
(course structure
diagram with credit)
II A 6.
Egzamin końcowy
(jeśli jest
przewidziany)
(final examination, if
any)
uczelni – programy tłumaczeniowe (programy język
angielski w połączeniu z innym językiem oraz program
kultura – media – translacja). Absolwenci tych programów
są cenionymi na rynku pracy specjalistami – tłumaczami.
Studia 3-letnie stacjonarne pierwszego stopnia – program:
kultura – media – translacja lub kultura i literatura
angielskiego obszaru językowego, Studia te kończą się
uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata w
zakresie filologii angielskiej. Absolwenci studiów 3-letnich
mogą albo podjąć pracę zawodową, albo kontynuować
naukę po pomyślnie uprzednio przeprowadzonej rozmowie
kwalifikacyjnej na 2-letnie stacjonarne studia drugiego
stopnia lub 2,5 –letnie niestacjonarne studia drugiego
stopnia w ramach programu: kultura – media - translacja.
Podstawą prawną programu są: standardy kształcenia dla
kierunku filologia (Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego z 12 lipca 2007 w sprawie
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz
poziomów kształcenia oraz Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 w sprawie
standardów kształcenia nauczycieli (z uwzględnieniem
Załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 7 września 2004.
System oceny studentów
W związku z wprowadzeniem systemu ECTS poza
tradycyjnym sposobem oceniania studenta w skali od
bardzo dobry do niedostateczny (wpisy w indeksach),
wprowadzono ocenę literową według następujących
oznaczeń: A – bardzo dobry (5.0), B – plus dobry (4.5), Cdobry (4.0), D – plus dostateczny (3.5), E – dostateczny
(3.0) oraz F – niedostateczny (2.0). Ocena literowa
stosowana jest w kartach egzaminacyjnych. Taki zapis
umoŜliwia studentom zaliczanie kursów odbywanych
zagranicą – głównie poprzez programy SOCRATES i
ERASMUS.
Ocena końcowa z praktycznej nauki języka angielskiego
jest średnią składową z części pisemnej i części ustnej
egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego
jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z egzaminu
pisemnego.
Pozytywne zaliczenie sześciu semestrów oraz napisanie
pracy licencjackiej jest podstawą przystąpienia do egzaminu
licencjackiego.
Przebieg egzaminu oraz zasady ogólne wytycza Regulamin
studiów w Uniwersytecie Śląskim
II A 7.
Zasady oceniania i
egzaminowania
(examination and
assessment
regulations)
KaŜdy typ zajęć w kaŜdym semestrze kończy się
uzyskaniem oceny. Wszystkie oceny kończące przedmiot
w semestrze są podstawą do obliczania średniej z toku
studiów.
Opis procedur zapewnienia jakości kształcenia
W celu zapewnienia wysokiej jakości procesu
dydaktycznego stosuje się następujące procedury:
a)ankiety samooceny;
b)hospitacje;
c)okresowa weryfikacja pracowników; dobór kadry pod
względem
m.in.
przejawianych
umiejętności
i
predyspozycji dydaktycznych;
d)wewnętrzne
(wewnątrz-instytutowe
ustalenia
dotyczące np. przebiegu przygotowywania pracy
pisemnej, w szczególności dyplomowej, magisterskiej),
mające na celu np. wychwytywanie plagiatu.
Stosowane metody dydaktyczne
W obu Instytutach stosowany jest cały szereg metod
dydaktycznych słuŜących optymalnemu przyswojeniu przez
studenta materiału podawanego w procesie dydaktycznym.
Do głównych naleŜą:
e)metody wykładowe: podawanie studentowi informacji
dotyczących
wybranego
zjawiska
literackokulturowego/językoznawczego/glottodydaktycznego
w
formie wykładu; skłanianie słuchacza do sporządzania
notatek i uzupełniania nabywanej wiedzy za pomocą
wskazanych źródeł (ksiąŜkowych i in.);
f)uwaŜna lektura (close reading) tekstu literackiego, tak
własna studenta jak i na zajęciach ćwiczeniowych
monitorowana przez prowadzącego zajęcia;
g)rozwijanie ciekawości badawczej studenta poprzez
wprowadzenie badania w działaniu (action research) w
ramach kształcenia glottodydaktycznego na poziomie
prac
licencjackich
i
w
rozbudowanej
formie
magisterskich;
h)w kwestiach kulturoznawczych: pobudzanie w
słuchaczach zmysłu kulturoznawczego, skłanianie (w
oparciu o dostarczony aparat pojęciowo-teoretyczny) do
samodzielnej i krytycznej analizy określonych zjawisk
kulturowych w najszerszym rozumieniu;
i)monitorowanie przygotowywanej przez studenta pracy
pisemnej (na kilku poziomach akademickiej sprawności,
począwszy od krótkiej pracy ćwiczeniowej typu esej,
poprzez pracę dyplomową licencjacką (względnie
proseminaryjną), a skończywszy na pracy magisterskiej);
stymulowanie
samodzielności
w
podejmowaniu
zagadnień
kulturowoliterackich/językoznawczych/metodycznych oraz pomoc
w kształtowaniu warsztatu badawczego odpowiednio do
kierunku – językoznawcy, tłumacza, metodyka i
literaturoznawcy (kulturoznawcy).
II A 8.
Wydziałowy/
kierunkowy
koordynator ECTS
(ECTS
deparatamental
coordinator)
Wydziałowym Koordynatorem ECTS w latach 2008-2012
jest prof. UŚ dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska
W Instytucie Języka Angielskiego jest dr Urszula
Wieczorek
W Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych jest dr Marek
Kulisz