D - Sąd Rejonowy w Głogowie

Transkrypt

D - Sąd Rejonowy w Głogowie
Sygn. akt IIK 791/12
4 Ds. 375/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 20 grudnia 2012r
Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Małgorzata Kujawińska
Ławnicy: ------------------------------Protokolant: Patrycja Czarkowska
w obecności Anny WałęgiProkuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie
po rozpoznaniu dnia 20 grudnia 2012r sprawy:
M. Ł. (Ł.)
urodz. (...) w K. (...)
syna R. i H. zd. P.
oskarżonego o to, że:
w okresie od 07 stycznia 2004r do 25 maja 2005r w K., woj. (...), działając z góry powziętym zamiarem oraz w celu
uzyskania korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem T. M. w postaci pieniędzy w
łącznej kwocie 53.000 $ amerykańskich, co w przeliczeniu według średniego kursu dolara wynosi 176.490 zł., w ten
sposób, że pożyczył od w/w pieniądze wiedząc, że ze względu na ciężką sytuację finansową nie dokona ich zwrotu,
czym działał na szkodę T. M..
tj. o p-stwo z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk
I. oskarżonego M. Ł. uniewinnia od popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku;
II. na podstawie art.632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.
Sygn. akt II K 791/12
UZASADNIENIE
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
T. M.od 1986 roku do dnia 12 maja 2006 roku mieszkał i pracował w S. Z. A..Zarobione pieniądze odkładał na konto
albowiem jego zamiarem był powrót do kraju. Będąc w S. Z.utrzymywał dość częsty telefoniczny kontakt z rodziną m.
in. z kuzynką H. L.–matką M. L..Podczas jednej z rozmów telefonicznych H. L.spytała pokrzywdzonego o możliwość
udzielenia pożyczki jej synowi , który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Pokrzywdzony
wyraził zgodę na udzielenie pożyczki , ustalili oprocentowanie w wysokości 5 procent od całej sumy pożyczki oraz
termin zwrotu pieniędzy na dzień 12 maja 2006 roku , ewentualnie w przypadku trudności na dzień 12 maja 2007
roku. Ponadto ustalili ,że pożyczka będzie spłacana w ratach .Po uzgodnieniu terminu zwrotu pieniędzy pokrzywdzony
przekazał Z. S., który dysponował jego kontem bankowym w kraju aby wypłacał i przekazywał M. L.pieniądze w
zależności od jego potrzeb i tak w okresie od 7 stycznia 2004 roku do 25 maja 2005 roku Z. S.przekazał M. L.pieniądze
w kwocie 53 000 dolarów amerykańskich ( 176 490 złotych ). Po powrocie do kraju pokrzywdzony nie upominał się
o zwrot pieniędzy dopiero po 12 maja 2007 roku zażądał zwrotu pieniędzy i wówczas okazało się ,że M. L.nie ma
pieniędzy i że działalność gospodarcza nie przyniosła spodziewanych zysków . Latem 2008 roku oskarżony na poczet
długu zwrócił pokrzywdzonemu 2000 złotych.
Dowód:
- zawiadomienie o p-stwie k-1-2,
historia rachunku bankowego , k.- 4-5,
zeznania T. M. k – 20-22,217v-218
zeznania R. L. k – 37-38,218-218v
zeznania H. L. k- 39-40,218v-219
zeznania Z. S. k- 41-42,217v
zeznania S. L. k- 46-47,234v-235
Oskarżony M. L.ma 39 lat. Obecnie mieszka i pracuje w N. a jego dochód miesięczny wynosi 1300 euro. Na utrzymaniu
posiada niepracującą konkubinę i dziecko ,na które łoży alimenty . Był karany sądownie za przestępstwo skarbowe.
Dowód:
wyjaśniania oskarżonego k -104, 216v
karta karna, k- 85,
M. L. przesłuchany w charakterze podejrzanego co do zarzucanego mu czynu nie przyznał się do jego popełniania i
wyjaśnił, że za pożyczone od pokrzywdzonego pieniądze zakupił sprzęt do gospodarstwa rolnego , w którym planował
hodowlę gęsi . Hodowla gęsi nie przyniosła zysku dlatego przestawił produkcję rolną na hodowlę świń , która
również nie przyniosła zysku. Obecnie gospodarstwo rolne zostało zlicytowane w związku z zadłużeniem wobec innych
wierzycieli . Podobnej treści wyjaśnienia złożył w toku przesłuchania na rozprawie
Dowód:
wyjaśniania oskarżonego k- 104-107, 216v-217
Sąd zważył, co następuje:
W świetle zgromadzonego w niniejszym postępowaniu materiału dowodowego nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że T. M. pożyczył M. L. pieniądze w łącznej kwocie 53 000 dolarów amerykańskich , których oskarżony nie zwrócił
zgodnie z ustną umową do dnia 12 maja 2007 roku. Powyższa okoliczność znajduje pełne potwierdzenie zarówno w
zeznaniach pokrzywdzonego jak i wyjaśnieniach oskarżonego oraz zeznaniach jego rodziców i byłej żony oskarżonego ,
którzy nie przeczą ,że pokrzywdzony pożyczył oskarżonemu znaczną sumę pieniędzy.
W ocenie Sądu zgromadzony materiał dowody nie pozwolił jednak przypisać oskarżonemu winy za czyn zarzucany
mu aktem oskarżenia.
Zadaniem Sądu w niniejszym postępowaniu było ustalenie czy oskarżony w chwili uzgadniania warunków pożyczki
to jest na przełomie 2003 / 2004 roku działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd T. M.
odnośnie rzeczywistych możliwości płatniczych i zamiaru wywiązania się ze spłaty udzielonej pożyczki .
Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na materiale dowodowym w postaci wyjaśnień oskarżonego, zeznań
pokrzywdzonego oraz zeznań osób najbliższych dla oskarżonego.
W ocenie Sądu zeznania wymienionych wyżej świadków oraz wyjaśniania oskarżonego zasługują na wiarę. Są zdaniem
Sądu spójne, logiczne, rzeczowe, konsekwentne i korespondują ze sobą. Nadto, zostały potwierdzone zgromadzonymi
w niniejszym postępowaniu dowodami z dokumentów oraz zeznaniami Z. S. ,który przekazywał oskarżonemu
pieniądze pobrane z konta.
Reasumując na podstawie wyżej ocenionych dowodów Sąd uznał ,że w sprawie brak jest bezspornych i jednoznacznych
dowodów skazujących na to ,że zachowanie oskarżonego wyczerpało znamiona czynu art. 286&1 kk to jest znamiona
oszustwa tj. umyślnego przestępstwa popełnionego w zamiarze bezpośrednim i dlatego Sąd uniewinnił oskarżonego od
popełnienia zarzucanego mu czynu. Zdaniem Sądu należy odróżnić pożyczkę udzieloną między osobami sobie bliskimi
– bez względu na jej wysokość i problemami z jej spłatą od umyślnego działania w zamiarze osiągnięcia korzyści
majątkowej.
W związku z powyższym, Sąd uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu co w żaden sposób nie zamyka
pokrzywdzonemu drogi do dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym. Pozostałe orzeczenia znajdują
uzasadnienie w przepisach powołanych w wyroku .

Podobne dokumenty