stwierdza: PAŃSTWOWY POWIATOWY

Transkrypt

stwierdza: PAŃSTWOWY POWIATOWY
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TARGU
Adres do korespondencji:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
TEL/ FAX: 18 266-35-32, 018 266-29-14, 018 266-31-65 FAX: 018 266-97-77 e-mail:[email protected]
PSSE-NHK-431-40-1/2013
Nowy Targ, dnia
OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI – ZA 2012 r.
DLA WODOCIĄGU PUBLICZNEGO NOWY TARG-NIWA-BUFLAK-NOWE
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu po rozpatrzeniu danych
zawartych w protokole poboru próbek wody pobranych w dniu:
1) 09.01.12r. z instalacji wodociągowych dostarczających wodę do:
-Handel Detaliczny i Obwoźny Nowy Targ oś. Niwa 20 a, nr protokołu: NHK/W/31/2/12/2,
sprawozdanie z badań wody z dnia 16.01.12r. nr 59/2012
2) 05.09.12r. z instalacji wodociągowych dostarczających wodę do:
-, budynek prywatny Nowy Targ oś. Niwa 5 c nr protokołu: NHK/W/18/114/12/286,
sprawozdanie z badań wody z dnia 10.09.12r. nr 1997/2012,
3) 27.06.11r. z instalacji wodociągowych dostarczających wodę do:
-, Handel Detaliczny i Obwoźny Nowy Targ oś. Niwa 20 nr protokołu NHK/W/15/134/12/347
sprawozdanie z badań wody z dnia 19.11.12r. nr 2431/2012,sprawozdanie z badań wody z dnia
27.11.12r. nr 11/LAI/12
stwierdza:
1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w instalacji wodociągowych.
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej
badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 9 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciele Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu pobrali próbki wody z w/w instalacji wodociągowych
dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, które wykazały zgodność z
wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz.417 z późn. zm.).
instalacji wodociągowej Państwowy Powiatowy Inspektor
Ocenę o jakości wody z w/w
Sanitarny w Nowym Targu wydał celem podejmowania bieżących działań naprawczych oraz
poinformowania konsumentów.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu
/+/
mgr inż. Jolanta Bakalarz
Otrzymują:
1.Burmistrz Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1
2.Spółka Wodna „Niwa- Buflak-Nowe” w Nowym Targu oś. Niwa 28
3. a/a.wyk. js tel. 182663165 wew. 303