OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I UZUPEŁ. POZIOMU AUTOMAT

Transkrypt

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I UZUPEŁ. POZIOMU AUTOMAT
OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I UZUPEŁ. POZIOMU AUTOMAT. AUTOAKTYWNEJ SB TYPU 4 HP 20
Przyrządy
[1] Zespół do napełniania
[1a] Cylinder do napełniania
[2b] Łącznik 4HP20 bez wskaźnika poziomu
: (-).0341
: (-).0341-A
: (-).0341-B
Kontrola
Warunki wstępne:
Sprawdzić brak usterki za pomocą przyrządu diagnostycznego.
Ustawić pojazd na podnośniku pomostowym, pojazd w połoŜeniu poziomym.
Dźwignia biegów w połoŜeniu „P”, bez hamulca postojowego.
DuŜe odbiorniki energii elektrycznej wyłączone.
Podłączyć przyrząd diagnostyczny.
Wybrać funkcję pomiaru parametrów.
Przed przystąpieniem do tej operacji naleŜy sprawdzić, czy temperatura nie jest wyŜsza od 55 °C, w przeciwnym razie, poczekać na ostudzenie
oleju.
Nacisnąć na pedał hamulca.
Uruchomić silnik (na wolnych obrotach), dźwignię zmiany biegów ustawić we wszystkich moŜliwych połoŜeniach, powrócić do połoŜenia „P”.
213
OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I UZUPEŁ. POZIOMU AUTOMAT. AUTOAKTYWNEJ SB TYPU 4 HP 20
Przy pracującym silniku i temperaturze 55 ± 1 °C, odkręcić korek poziomu (3).
Poczekać na osiągnięcie temperatury
: 60° ± 1°C
1. moŜliwość:
Olej wypływa, poziom jest prawidłowy.
Wkręcić korek otworu poziomu oleju (3), dokręcić
: 2,5 ± 0,2
2. moŜliwość:
Olej nie wypływa.
Wkręcić korek otworu poziomu oleju (3).
Dolać dodatkowo 0,5 litra oleju (patrz rozdział: napełnianie).
Powtórzyć procedurę sprawdzania poziomu oleju.
Zamontować część metalową odpowietrznika (2), za pomocą wybijaka ślusarskiego Ø 18 mm i
młotka.
Przypiąć część plastykową odpowietrznika (2).
OpróŜnianie
Warunki wstępne: OpróŜnianie naleŜy przeprowadzić na ciepło, w celu usunięcia zanieczyszczeń
zawieszonych w oleju.
OpróŜniona zostaje tylko część oleju, poniewaŜ nie moŜna całkowicie opróŜnić przekładni
hydrokinetycznej.
Podczas opróŜniania wypływa około
: 3 litry
Korek spustowy (1).
Dokręcić korek (1)
: 4,5 ± 0,4
B2CK0JQC
B2CK17KC
214
OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I UZUPEŁ. POZIOMU AUTOMAT. AUTOAKTYWNEJ SB TYPU 4 HP 20
Napełnianie
Ustawić pojazd na podnośniku pomostowym.
Odsunąć zespół filtra powietrza.
WAśNE: Pozostawić podłączony czujnik temperatury powietrza.
Zdemontować: Zespół odpowietrznika (2), za pomocą przyrządu [3].
Podnieść pojazd.
Wykręcić korek otworu poziomu oleju (3).
Nalać nowy olej przez otwór odpowietrznika, aŜ do jego wypłynięcia przez otwór poziomu za
pomocą przyrządu [1].
Nacisnąć na pedał hamulca.
Uruchomić silnik (na wolnych obrotach), dźwignię zmiany biegów ustawić we wszystkich
moŜliwych połoŜeniach, powrócić do połoŜenia „P”.
Dolać olej, aŜ do jego wypłynięcia przez otwór poziomu.
Zakręcić otwór poziomu.
Zatrzymać silnik.
WAśNE: Sprawdzić poziom oleju (patrz odpowiednia operacja).
B2CK0JPC
B2CK0JQC
215

Podobne dokumenty