ZARZ¥Dzenienr 0151-119-2005 z dnia 23 wrzeœnia 2005r w spr–

Transkrypt

ZARZ¥Dzenienr 0151-119-2005 z dnia 23 wrzeœnia 2005r w spr–
ZARZĄDZENIE NR 0151/1 19 / 2005
WÓJTA GMINY USTKA
z dnia 23 września 2005 r.
w sprawie zmian w budŜecie , układzie wykonawczym i
zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.
planie finansowym zadań
Na podstawie:
art. 126 ust. 1 pkt. 3 i art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, zm. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz.
1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 Nr 93 poz.890, Nr 121
poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135 , Nr 273 poz.2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz.114,
Nr 64 poz.565)
§ 11 Uchwały Nr XXXIV/254/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na 2005 r.)
Wójt Gminy Ustka
zarządza:
W budŜecie gminy na 2005 rok dokonuje się następujących zmian:
§1
DOCHODY
zwiększa się
o kwotę
21.150
zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
WYDATKI
zwiększa się
zmniejsza się
o kwotę:
o kwotę:
21.592 zł
442 z ł
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§2
W planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok
DOTACJE
zwiększa się
o kwotę
21.150 zł
WYDATKI
zwiększa się
o kwotę
21.150 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
§3
Po dokonanych zmianach budŜet na 2005 r. zamyka się kwotami:
DOCHODY
w tym dotacje na zadania zlecone
23.385.657 zł
2.000.199 zł
WYDATKI
w tym wydatki na zadania zlecone
23.400.705 zł
2.000.199 zł
Deficyt nie ulega zmianie i wynosi 15. 048 zł.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy.