założenia i proces oceny okresowej pracowników publicznych służb

Transkrypt

założenia i proces oceny okresowej pracowników publicznych służb
Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2, tel.41 275 00 58,41 242 92 60, 41 344 52 23 fax.41 275 19 05
Instytucja Szkoleniowa – RIS WUP Kielce nr. ew. 2.26/00001/2004 Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009
Jednostka systemu oświaty – Placówka kształcenia ustawicznego nr. ew. EK- I. 4330.2.2013.
Temat kursu*
Adresaci
Cel i korzyści
Zagadnienia/
treści nauczania
ZAŁOŻENIA I PROCES OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW
PUBLICZNYCH
SŁUŻB ZATRUDNIENIA
Kadra kierownicza Powiatowych Urzędów Pracy zajmując się oceną pracowników.
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania zasobami
ludzkimi. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak w zrównoważony i spójny sposób
wspierać rozwój kompetencji swoich pracowników stosując system oceny okresowej
pracowników.
Moduł I: PRZEDMIOTOWE REGULACJE PRAWNE
procedury,
przepisy,
dobre praktyki.
Moduł II: CELE I ZASADY REALIZOWANIA PROCESU OCENY
określenie jasnej procedury oceny pracowników w urzędzie,
terminy oceny okresowej,
skutki negatywnej oceny.
Moduł III: CZYNNIKI PODLEGAJĄCE OCENIE
określenie i zatwierdzenie kryteriów oceny,
obowiązkowe kryteria oceny,
kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego.
Moduł IV: ISTOTA ROZMOWY OCENIAJĄCEJ
przygotowanie do „rozmowy oceniającej” (ćwiczenia),
skuteczne narzędzia komunikacji,
zasady przekazywania informacji zwrotnych (ćwiczenia),
typowe błędy popełniane przez bezpośrednich przełożonych podczas
rozmowy
Prowadzący
Termin
i miejsce
Cena**
Termin zgłoszeń
Moduł V: TWORZENIE ARKUSZY OCEN OKRESOWYCH
elementy arkuszy ocen okresowych,
analiza i tworzenie arkuszy (ćwiczenia),
błędy w tworzeniu arkuszy,
oceny okresowe a zarządzanie talentami w organizacji.
Justyna Barska - trener i coach, wieloletni pracownik Publicznych Służb
Zatrudnienia, obecnie na stanowisku dyrektora PUP. Posiada blisko 20 letnie
doświadczenie w edukacji osób dorosłych. Absolwentka Uniwersytetu
Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Ukończyła studia
podyplomowe z Zamówień Publicznych i Komunikacji w Biznesie oraz szkolenie
trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada Certyfikat VCC
Trenera i Egzaminatora. Od kilku lat prowadzi również szkolenia dla pracowników
samorządowych, pracowników Korpusu Służby Cywilnej oraz pracowników PSZ
z następujących zagadnień: zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja
pracowników, indywidualny program rozwoju zawodowego urzędnika, oceny
okresowe pracowników, motywacja, stres w pracy, mobbing, savoir – vivre
urzędnika, obsługa klienta, kodeks etyki urzędnika, inspirujące przywództwo,
zarządzanie zespołem, komunikacja wewnętrzna w jednostce, strategia budowania
relacji z mediami i wizerunek urzędu. Autorka e-booka „Praca. Kochaj albo rzuć!”
17 – 18 października 2013r. (14h dydaktycznych)
TORUŃ
W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, zakwaterowanie w pokojach 2-os. w hotelu /ośrodku o standardzie 3***
wyżywienie, obsługa i opieka organizatora. Możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu lub pokoju 1-os. za dopłatą oraz
wliczenia kosztu dojazdu
w cenę szkolenia
3 października 2013r.
* Forma kształcenia realizowana zgodnie z § 3 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2012r. poz 186 z późn. zm)
** Usługa zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.26 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z
2011r. Nr 177, poz.1054, z póżn.zm

Podobne dokumenty