Dyrektor Przedszkola nr 306 „Mali Optymiści” ul

Transkrypt

Dyrektor Przedszkola nr 306 „Mali Optymiści” ul
Załącznik Nr 2
do Statutu Przedszkola nr 306
Warszawa, dnia .........................................
...........................................................................
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
...........................................................................
adres rodzica lub opiekuna prawnego
Dyrektor
Przedszkola nr 306
„Mali Optymiści”
ul. Szegedyńska 13
01-957 Warszawa
WNIOSEK
o obniżenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w związku z uczęszczaniem rodzeństwa do żłobka, klubu dziecięcego wpisanego do
rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, dziennego opiekuna
wpisanego do wykazu prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy lub do
przedszkola publicznego i niepublicznego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie m. st. Warszawy oraz dziecka znajdującego się
pod opieką opiekuna prawnego sprawującego jednocześnie opiekę nad dwojgiem dzieci
uczęszczających do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego lub form
opieki nad dziećmi do lat 3 o których mowa powyżej.
Zwracam się z prośbą o obniżenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do
wysokości 75% wnoszonej kwoty.
Dane dzieci:
Pierwsze dziecko
Drugie dziecko
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Nazwa i adres placówki,
do której uczęszcza
dziecko
Oświadczenie:
Oświadczam, że w wypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia opłaty
niezwłocznie zawiadomię o tym fakcie Dyrektora przedszkola.
Oświadczam, że informacje, które podałem(am) powyżej są zgodne z prawdą
i przekazywane są dobrowolnie.
................................................................
................................................................
data
(czytelny podpis wnioskodawcy)