BogdanowiczA-monit o spotkanie

Transkrypt

BogdanowiczA-monit o spotkanie
str. 1
25 maja 2012r
Pan Andrzej Bogdanowicz
Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
Monit
Na spotkaniu w ministerstwie 04 kwietnia 2012r między innymi zaproponował Pan i obiecał cyt.
„po świętach Wielkanocnych zorganizuję spotkanie przedstawicieli: DTD MTBiGM; organizacji
reprezentujących OSK; Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD dla zapoznania się z oficjalnym
stanowiskiem KSD WORD odnośnie tej propozycji oraz zachęcenia dyr. WORD do wdroŜenia programów
pilotaŜowych mających na celu pozyskanie realnych doświadczeń egzaminowania na pojazdach osk w
zakresie kat. A1, A, B pr. jazdy.
W świetle powyŜszego oraz zwaŜywszy na fakt, Ŝe upłynęły juŜ dwa miesiące uprzejmie prosimy o
zorganizowanie w/w spotkania najpóźniej w czerwcu 2012r np. w Piątek 22.
Ponadto przy okazji zwracamy się z prośbą o przesłanie pocztą elektroniczną na adresy wyszczególnione w
podpisach - aktualnych tekstów projektów rozporządzeń w sprawie:
• Szkolenia…
• Egzaminowania…
• Wydawania uprawnień…
Albowiem teksty prezentowane na witrynie internetowej RCL zawierają wiele błędów oraz niespójności, o
których na bieŜąco pocztą e-mail informujemy p. Tomasza Piętkę.
Z wyrazami szacunku
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855
Roman Stencel – prezes [email protected]
Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, KRS 0000133194
Krzysztof Szymański – prezes
From: OSK "Auto-Bis" Tomaszów Maz. [mailto: [email protected]]
Sent: Monday, June 04, 2012 6:18 PM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Re: Monit do dyr. Bogdanowicza o zorganizowanie spotkania – konsultacje
Jestem za wysłaniem monitu o treści przekazanej w dniu 25.05.2012 r.
Krzysztof Szymański
str. 2
Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, KRS 0000256376
Jan Domasik – prezes
From: Wojtek Góra [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, May 28, 2012 2:16 PM
To: OIGOSK Koszalin
Cc: Sural Andrzej; Domasik Jan; GiŜycki Krzysztof; Kociszewski Jerzy; Szymański Krzysztof; wiceprezes1 OIGOSK;
Zientarski Włodzimierz; Swaryczewski Czesław Olsztyn
Subject: Odp: Monit do dyr. Bogdanowicza o zorganizowanie spotkania – konsultacje
Witam.
Popieram monit o zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z udziałem
Dyr. Departamentu Transportu Drogowego Pana Andrzeja Bogdanowicza.
Pozdrawiam. Prezes PIGOSK
Jan Domasik
Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL z/s w Warszawie, KRS 0000261135
Włodzimierz Zientarski – prezes
From: Włodzimierz Zientarski [mailto:[email protected]]
Sent: Saturday, May 26, 2012 11:21 PM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Re: Monit do dyr. Bogdanowicza o zorganizowanie spotkania – konsultacje
W imieniu Stowarzyszenia Kierowca.pl proszę o zorganizowanie spotkania, które może naszym zdaniem znacznie
przyspieszyć rozwiązanie tak ważnych dla bezpieczeństwa na polskich drogach problemów.
Prezes Stowarzyszenia Kierowca pl. Włodzimierz Zientarski
Społeczne Stowarzyszenie Szkół Kierowców z/s w Białymstoku, KRS 0000104320
Andrzej Sural – prezes
From: AKCES [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, June 04, 2012 7:36 PM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Re: Monit do Bogdanowicza o zorganizowanie spotkania – konsultacje
Witam
Informuję, Ŝe podlaskie środowisko osk popiera monit o zorganizowanie spotkania
z powaŜaniem
Prezes SSSK w Białymstoku
Andrzej Sural
str. 3
UPP - Urzędowe Poświadczenie PrzedłoŜenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP639612
Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO TRANSPORTU,BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ
Identyfikator adresata: 6wly838slz
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID
Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID
Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2012-06-04T20:41:33.92
Data wytworzenia poświadczenia: 2012-06-04T20:41:33.92
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK806767
Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 806767
Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować naleŜy uŜyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-e81c1761-ae74-11e1-b784-001a645ad128 :
referencja ID-e81c3e70-ae74-11e1-b784-001a645ad128 : Pismo%20ogolne.xml
referencja ID-e8256632-ae74-11e1-b784-001a645ad128 : #ID-e8256630-ae74-11e1-b784-001a645ad128