zlewisko Łąkowa w Mostach - BIP Kosakowo

Komentarze

Transkrypt

zlewisko Łąkowa w Mostach - BIP Kosakowo
Gmina Kosakowo
81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel.: 058 660 43 00, fax: 058 660 43 01, e-mail: [email protected]
ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 zgodnie z Ustawa z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 10.113.759j.t. z poź. zm.)
Odwodnienie terenów - zlewisko Łąkowa w Mostach
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
1. Przedmiotem zamówienia jest odwodnienie terenów – zlewisko Łąkowa w m. Mosty.
Zakres prac obejmuje: Wykonawca Robót będzie zobowiązany zaprojektować i wybudować system kanalizacji
deszczowej składający się z :
 kanalizacji odwodnieniowej Dn 250 w układzie grawitacyjnym,
 studzienki, piaskownika i separatora,
 projektowany kanał odwadniający w poprzek kanału ściekowego,
 studni chłonnej z rozsączaniem pionowym.
zgodnie z Programem Funkcjonalno_Użytkowym opracowanym w czerwcu 2014 r.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać: posiadając odpowiednie uprawnienia, specjalistyczny sprzęt.
Ponadto doświadczenie i w 100% własnymi siłami.
3. Termin wykonania ustala się do 15.08.2014r.
4. Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy: 14 dni od daty wystawienia faktury za każdy miesiąc
5. Kryterium oceny ofert jest 100% cena.
6. Ofertę należy złożyć do dnia 11.07.2014 do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy,
adres jak wyżej. Otwarcie ofert w dniu złożenia o godz. 10.15
Uwaga: Nie liczy się data stempla pocztowego. Oferty przesłane pocztą muszą znaleźć się u
Zamawiającego najpóźniej 11.07.2013 do godz 10.00.
7. Informacje: Urząd Gminy Kosakowo, Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska pok. 8 fax i e-mail tel. 058 660 43 10, 058 660 43 06, [email protected]
8. Zainteresowanym możemy przesłać e-mailem Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w czerwcu
2014 r.
Kosakowo, 02.07.2014r.