upoważnienia do wydawania decyzji

Transkrypt

upoważnienia do wydawania decyzji
Zarządzenie Nr 414/2012
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 18 października 2012 roku
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i innych spraw.
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 21
ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz.
115 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się p. Grzegorza Chudzika Inżyniera Miasta do wydawania decyzji
i zgód w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Prezydenta
Miasta Stargard Szczeciński w sprawach:
1) prowadzenia hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną,
2) czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi,
3) prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części,
5) usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania
lub magazynowania,
6) obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
7) ustalania wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a jest to uzasadnione koniecznością
ochrony środowiska,
8) nakazu właścicielowi gruntu, na którym dokonał zmiany stanu wody przywrócenia
stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom,
9) zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
10) ustalania opłat za usuwanie drzew i krzewów za zezwoleniem,
11) wymierzania kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni lub drzew i krzewów,
12) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
13) decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz wymierzania kar za zajęcie pasa drogowego
bez zezwolenia zarządcy drogi,
14) na lokalizowanie w pasach drogowych obiektów i urządzeń nie związanych
z drogami oraz zjazdów z dróg,
15) prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
16) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej,
17) zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz pobierania opłat i kar.
§ 2. W zakresie innych spraw upoważnia się do wydawania:
1) opinii w formie postanowień:
a) do decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
i innymi niż niebezpieczne,
b) do zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów,
2) postanowień:
a) dotyczących udzielania koncesji na rozpoznanie oraz wydobycie złóż kopalin,
projektów prac geologicznych,
b) nakazujących sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko i określenia
jego zakresu,
c) uzgadniających lokalizację inwestycji w pasach drogowych i na terenach
przyległych do nich,
d) dotyczących uzgodnień w sprawie wykonywanie regularnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym.
3) zgody na usunięcie drzew i krzewów, których właścicielem jest Gmina Miasto
Stargard Szczeciński,
4) zgody na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych,
5) wniosków o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów z terenów których
właścicielem jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński,
6) zaświadczeń:
a) wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
b) potwierdzających posiadanie, wielkości oraz prowadzenie gospodarstwa
rolnego,
c) potwierdzających nie posiadanie gospodarstwa rolnego,
d) dla producentów mleka dotyczących posiadania gospodarstwa rolnego,
7) poświadczeń:
a) oświadczeń rolników o posiadaniu kwalifikacji rolniczych,
b) oświadczeń nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu o posiadaniu
gospodarstwa rodzinnego – gospodarstwa rolnego.
§ 3. W zakresie innych spraw upoważnia się do:
1) przedkładania rocznego sprawozdania dot. ilości odpadów opakowaniowych
zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz o poniesionych wydatkach
na powyższe działania,
2) informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
3) przedkładania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi,
4) wyznaczania podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności
oraz praca społecznie użyteczna,
5) reprezentowania Gminy Miasta Stargard Szczeciński przed właściwymi organami
administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru budowlanego w sprawach
związanych z wykonywanymi przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński robotami
budowlanymi, a w szczególności: zgłoszeń o rozpoczęciu i zakończeniu robót,
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz innych oświadczeń wymaganych ustawą
Prawo budowlane,
6) składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami
na cele budowlane,
7) wydawania upoważnień dla projektanta – do występowania w imieniu Gminy Miasta
Stargard Szczeciński w sprawach związanych z uzyskaniem odpowiednio: pozwolenia
na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenia robót
budowlanych oraz wymaganych warunków, opinii i uzgodnień.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 94/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 08
marca 2012 roku w sprawie upoważniania do wydawania decyzji administracyjnych
i innych spraw.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
Sławomir Pajor