~ruf

Transkrypt

~ruf
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
THE
EUGENIUSZ
GEPPERT
IM.
EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU
ACADEMY
OF
ART
AND
DESIGN
IN
WROCLAW
Wrocław,
03.01.2012 r.
PKW 124/ 61 /2012
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z 27.07.2005 r. fD. U. Nr 164
poz.1365 z późn. zm./ i Statutem uczelni, Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Cepperta we Wrocławiu ogłasza
KONKURS
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Malarstwa,
na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Cepperta we Wrocławiu.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone wart. 109.1
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Wymagane dokumenty:
l. Podanie.
2. Odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej.
3. Odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji II stopnia lub stopnia
doktora habilitowanego sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych.
4. Opis dorobku artystycznego i dydaktycznego.
S. Opinia popierająca zatrudnienie kandydata na w f w stanowisku.
6. Oświadczenie, że uczelnia jest dla kandydata podstawowym miejscem pracy w
rozumieniu ustawy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 31.01.2012 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni po upływie terminu zgłoszeń.
Zgłoszenia należy kierować na adres : Akademia Sztuk Pięknych im. E. Cepperta
we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Powiadomienie o ogłoszeniu konkursu- zgodnie z art.118a.2. ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym .
KI::.~ I V
p; '<ademil Sztuk P 1 ę'<nyc r
im. Eugeniusza Geppcrta
we Wroc;1awlu
l
L
~ ~ruf~
p l. Pol ski 3 / 4 , 50 -1 5 6
Wr o cław ,
te!. 0 -7 1 34 3 80 31, tel. / fax 0 -71 34 3 15 58 , e -m a il: recto r @asp .w roc.p l