Oferta nr 3– GARDENIA SPORT Sp. z oo ul. Kłobucka

Transkrypt

Oferta nr 3– GARDENIA SPORT Sp. z oo ul. Kłobucka
http:/ /
w w
.mazov
GMINA LELIS
ZAKŁAD ADMINISTRACJI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
W LELISIE
ia.
pl/h
Lelis, dnia 22.05.2012r
NR INB.271.8.2012
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z PLACEM ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM W GMINIE LELIS
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający- Gmina Lelis, reprezentowana przez
dyrektora Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie , informuje o:
1.WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma: GARDENIA SPORT Sp. z o.o. ul. Kłobucka 13, 02-699
Warszawa
Cena brutto oferty: 497 157,54 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt
siedem zł pięćdziesiąt cztery gr .)
Uzasadnienie:
Oferta nr 3 złożona przez firmę: GARDENIA SPORT Sp. z o.o. ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa,
spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
uzyskała największą liczbę punktów w kryterium – cena 100%
2.ZŁOŻONYCH OFERTACH
W przedmiotowym postępowaniu złożono 11 ofert.
Oferta nr 1 – SPORT GRUPA Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
uzyskała 84,61 punktu w kryterium cena – 100%.
Oferta nr 2 – 1. FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba 83-307 Kiełpino-Leszno ul. Rzemieślnicza 3
2. ARKADA SPORT Sp. z o.o. Leszno, ul. Rzemieślnicza3 83-307 Kiełpino
Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
uzyskała 87,67 punktu w kryterium cena – 100%.
Oferta nr 3– GARDENIA SPORT Sp. z o.o. ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa Oferta spełniła
warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100
punktów w kryterium cena – 100%.
Oferta nr 4– EUROCOURT Sp. z o.o. ul. Wolności 8 m 7, 26-600 Radom
Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
uzyskała 69,62 punktu w kryterium cena – 100%.
Oferta nr 5 – PRESTIGE SP. z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin
http:/ /
w w
.mazov
ia.
pl/h
Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
uzyskała 79,55 punktu w kryterium cena – 100%.
Oferta nr 6 – PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna, ul. Jubilerska 8,
04-190 Warszawa
Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
uzyskała 69,99 punktu w kryterium cena – 100%.
Oferta nr 7- PHU „RAKOCZY” S.C. Jolanta, Marek, Józef ,Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29 , 07410 Ostrołęka
Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
uzyskała 72,05 punktu w kryterium cena – 100%.
Oferta nr 8 - MORIS-SPORT Sp. z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa
Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
uzyskała 68,50 punktu w kryterium cena – 100%.
Oferta nr 9 - AS BUD Albert Śpiewakowski, ul. Ciołkosza 2, lok. 41, 03-134 Warszawa
Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
uzyskała 68,51 punktu w kryterium cena – 100%.
Oferta nr 10 - ZIEL-BUD Wojciech Rukat , 03-116 Warszawa ul. Czarodzieja 17
Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
uzyskała 90,65 punktu w kryterium cena – 100%.
Oferta nr 11 - MULTI-KOM Andrzej Nakielski , 07-409 Ostrołęka, ul. 6-go Września 12
Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
uzyskała 86,91 punktu w kryterium cena – 100%.
Zamawiający w kryterium „cena” przyznał punkty poszczególnym ofertom korzystając z działania:
najniższa oferowana cena
C = --------------------------- x 100 pkt
cena ocenianej oferty
1. Strona Internetowa http//bip.lelis.pl/
2. Tablica ogłoszeń ZASiP w Lelisie
3. a/a
Kierownik Zamawiającego
Andrzej Przeradzki
Dyrektor ZASiP w Lelisie