katalog - A.cdr

Komentarze

Transkrypt

katalog - A.cdr
W³oski Instytut Handlu Zagranicznego
Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki W³oskiej
W³oski Instytut Handlu Zagranicznego
Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki W³oskiej
ICE - biuro w Warszawie
ul. Marsza³kowska 72, 00-545 Warszawa
tel. (22) 6280243, fax (22) 6280600
www.italtrade.com/Polska
sekretariat biura: [email protected]
sekretariat Borsa Vini 2010: [email protected]
Warszawa, Hotel Sheraton – 29.06.2010 r.
WPROWADZENIE
S³yn¹ce z win W³ochy zawdziêczaj¹ sw¹ reputacjê nie tylko temu, ¿e produkuje
siê tu i eksportuje wiêcej wina ni¿ w jakimkolwiek innym kraju, ale tak¿e
ogromnej ró¿norodnoœci gatunków, wystêpuj¹cych niemal w ka¿dym
mo¿liwym kolorze, smaku i stylu.
W³oscy producenci nale¿¹ do czo³ówki œwiatowego winiarstwa, stale doskonal¹c stosowane technologie – i wszêdzie, tak na pó³nocy, jak i na po³udniu kraju –
tworz¹c wina, którym nie sposób odmówiæ klasy. Wykorzystywane odmiany
winoroœli to zarówno bardzo szeroki wachlarz szczepów autochtonicznych,
jak i pe³ny asortyment odmian miêdzynarodowych.
W przesz³oœci mówi³o siê czasem, ¿e najlepsze swoje wina W³osi chowaj¹ dla
siebie, a na rynki zagraniczne wysy³aj¹ smaczne, lecz anonimowe wino,
sprzedawane w du¿ych, ekonomicznych butelkach. Jednak w ostatnich latach
rynki przesz³y radykaln¹ przemianê za spraw¹ konsumentów, którzy w wielu
krajach – ale przede wszystkim w samych W³oszech – coraz wyraŸniej domagaj¹
siê wy¿szej jakoœci.
Przez pewien czas wydawa³o siê, ¿e ogólnoœwiatowa tendencja do ujednolicania szczepów i wina ostatecznie zmusi W³ochy do rezygnacji z pozycji mistrza
ró¿norodnoœci. Sta³o siê jednak przeciwnie, bowiem najwa¿niejsi producenci
w wielu rejonach kraju postanowili mimo wszystko nadal trwaæ przy tradycyjnych odmianach winoroœli. Wykorzystuj¹c to autentyczne dziedzictwo swej
bogatej w historiê ziemi, tworz¹ wina nowoczesne, o niepowtarzalnych
bukietach i smakach. Sprawiaj¹ tym samym, ¿e przygoda z poznawaniem
jedynych w swoim rodzaju w³oskich win gwarantuje moc niezapomnianych
wra¿eñ i doznañ smakowych.
Eksperci coraz czêœciej plasuj¹ najlepsze w³oskie wina wœród œwiatowej elity.
Wiele z tych najszlachetniejszych to wina produkowane w ponad 300 urzêdowo
uznanych regionach, które daj¹ prawo do apelacji DOC lub DOCG, a ostatnio
tak¿e na terenach klasyfikowanych jako obszar produkcji win tradycyjnych,
oznaczanych apelacj¹ IGT. Istniej¹ te¿ znakomite wina, które z dum¹ podkreœlaj¹
swój ca³kowicie indywidualny charakter. Smakosze wina za granic¹, nie zawsze
œwiadomi bogactwa gatunków (a mo¿e po prostu przyt³oczeni ich liczb¹), czêsto
nie potrafi¹ w pe³ni doceniæ i wykorzystaæ tej niespotykanej rozmaitoœci.
W³aœnie dziêki tej ró¿norodnoœci oraz wysokiej jakoœci W³oski Instytut Handlu
Zagranicznego mo¿e od wielu lat skutecznie promowaæ w³oskie wino na najwa¿niejszych rynkach œwiata. Borsa Vini to skierowany do profesjonalistów
specyficzny format promocji b2b, sprawdzony wielokrotnie z sukcesem
– niniejszy katalog dotyczy XXVII edycji Borsa Vini (II edycji w Polsce).
Natomiast na potrzeby wymagaj¹cych konsumentów wina nasz Instytut
uruchamia specjalny portal po polsku – jego premierowy pokaz odbêdzie siê
na zakoñczenie Borsa Vini 29 czerwca 2010 r.
-2-
INTRO
Italy’s glowing reputation with wine is due not only to the fact that it produces
and exports more than any other country but that it offers the greatest variety
of types, ranging through nearly every color, flavor and style imaginable.
Italian producers have moved rapidly to the forefront of world oenology,
improving techniques to create wines of undeniable class in every region, north
and south. Their wines derive not only from native vines, which represent an
enormous array, but also from a complete range of international varieties.
In the past it was sometimes said that Italians kept their best wines to themselves while supplying foreign markets with tasty but anonymous vino
in economy sized bottles. But markets have changed radically in recent times
as consumers in many lands-most importantly in Italy itself-have insisted on
better quality.
For a while it may have seemed that the worldwide trend to standardize vines
and wines was bound to compromise Italy’s role as the champion of diversity.
But, instead, leading producers in many parts of the country have kept the
emphasis firmly on traditional vines. They have taken the authentic treasures
of their ancient land and enhanced them in modern wines whose aromas
and flavors are not to be experienced anywhere else. Getting to know the unique
wines of Italy is an endless adventure in taste. Experts increasingly rate Italy’s
premier wines among the world’s finest.
Many of the noblest originate in the more than 300 zones officially classified as
DOC or DOCG-or, more recently, in areas recognized for typical wines under IGT
(see Quality Laws & Labels). But a number of special wines carry their own
proudly individualistic identities. Wine drinkers abroad, not always aware of the
wealth of types (or perhaps overwhelmed by the numbers), have not always
taken advantage of this unmatchable variety.
It is thanks to this variety and high quality of wine that the Italian Trade Commission has been able to efficiently promote Italian wine for many years on the
world’s most important markets. Borsa Vini, as a particular b2b promotion
format, was tested with success on multiple occasions. This catalog concerns the
28th edition of Borsa Vini (the 2nd one in Poland). To suit the needs of the wine
consumer, our Institute is launching a Website in Polish; its first demonstration
will take place at the end of our Borsa Vini on June 29th 2010.
BUON LAVORO !
-3-
PROGRAM
PROGRAMME
Borsa Vini
Borsa Vini
29 czerwca 2010 r.
29th June 2010
Hotel Sheraton – Warszawa, ul. Boles³awa Prusa 2
Hotel Sheraton – Warsaw, Boles³awa Prusa st. 2
10.00
10.00
rejestracja uczestników i powitalna kawa
10.30 - 12.00
seminarium i konferencja prasowa
Innowacja przez tradycjê. Winoroœle i wina: wyj¹tkowe z natury
Barbara Tamburini, enolog
Tomasz Prange-Barczyñski, redaktor naczelny „Magazynu Wino”
12.00 - 17.00
bilateralne spotkania B2B
registration of participants and welcome coffee
10.30-12.00
seminar and press conference
Innovation by Tradition Vines & Wines: Unique by Nature
Barbara Tamburini, oenologist
Tomasz Prange-Barczyñski, executive editor of “Magazyn Wino”
12.00-17.00
B2B bilateral meetings
13.00-14.00
lunch buffet
13.00-14.00
buffet lunch
Udzia³ w imprezie wy³¹cznie za zaproszeniami.
Zapewniamy t³umaczenie.
Prosimy potwierdziæ udzia³ do 22 czerwca 2010 r.
przesy³aj¹c ankietê znajduj¹c¹ siê w katalogu
na numer fax: 022 6280600
lub e-mailem na: [email protected]
-4-
-5-
INDEKS ALFABETYCZNY
INDEKS REGIONALNY
Strona
1861 SELEZIONE – IWC
partecipazione coordinata dal Consorzio Russia Export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AZIENDA AGRARIA PERTICAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AZIENDA AGRICOLA COSTANTINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AZIENDA AGRICOLA DIONIGI S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AZIENDA AGRICOLA LA CASA DELL’ORCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA DI CIAMARRA E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AZIENDA VITIVINICOLA LUSENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
BORTOLOMIOL SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CA‘ DEI MANDORLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CANTINA BARTOLONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CANTINA NOVELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CANTINE RUSSO TAURASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
CASA VINICOLA POLETTI SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CASETTA F.LLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CASTELL’IN VILLA SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CASTELLO DI CACCHIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
CASTELLO DI SELVOLE ERI SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CASTELLO DI VERDUNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
CECCHI FAMILY ESTATES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
CHIORRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
CITRA VINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
COMELLI WINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CONCILIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
CRISTIANA MEGGIOLARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DI FILIPPO AZIENDA AGRARIA S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DISTILLERIA E. & M. GUERRIERO SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FONTANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
GERMANO ETTORE DI GERMANO SERGIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
GUICCIARDINI CONTE FERDINANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
LE TENUTE DI GENAGRICOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
LE VALLI D’OLTREPO’ SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LIVIO BRUNI & CO. SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
MARCHESATO DEGLI ALERAMICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
MASOTTINA SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
MERE WINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
NUOVE DISTILLERIE VINCENZI SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PAOLO PIZZORNI VINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
RONCOLATO ANTONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
SAN FABIANO CALCINAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SCHENK ITALIA SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TENUTA CASTEANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
VIGNETI RADICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
VIGNE & VINI SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
VINI TONON SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
-6-
Piemonte
1861 SELEZIONE – IWC
Strona
partecipazione coordinata dal Consorzio Russia Export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CA‘ DEI MANDORLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CASETTA F.LLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CASTELLO DI VERDUNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FONTANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
GERMANO ETTORE DI GERMANO SERGIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
NUOVE DISTILLERIE VINCENZI SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PAOLO PIZZORNI VINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Lombardia
LE VALLI D’OLTREPO’ SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
MERE WINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Trentino-Alto Adige
CONCILIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
LIVIO BRUNI & CO. SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
SCHENK ITALIA SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Friuli-Venezia Giulia
AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
COMELLI WINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Veneto
BORTOLOMIOL SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CRISTIANA MEGGIOLARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
LE TENUTE DI GENAGRICOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
MASOTTINA SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
RONCOLATO ANTONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
VINI TONON SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Emilia-Romagna
AZIENDA VITIVINICOLA LUSENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CASA VINICOLA POLETTI SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Toscana
CASTELL’IN VILLA SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CASTELLO DI CACCHIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
CASTELLO DI SELVOLE ERI SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CECCHI FAMILY ESTATES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
GUICCIARDINI CONTE FERDINANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
MARCHESATO DEGLI ALERAMICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
SAN FABIANO CALCINAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TENUTA CASTEANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Marche
AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA DI CIAMARRA E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Umbria
AZIENDA AGRARIA PERTICAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AZIENDA AGRICOLA DIONIGI S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CANTINA BARTOLONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CANTINA NOVELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CHIORRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
DI FILIPPO AZIENDA AGRARIA S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Abruzzo
CITRA VINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
VIGNETI RADICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Campania
AZIENDA AGRICOLA LA CASA DELL’ORCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CANTINE RUSSO TAURASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DISTILLERIA E. & M. GUERRIERO SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Puglia
VIGNE & VINI SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Sicilia
AZIENDA AGRICOLA COSTANTINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
-7-
1861 SELEZIONE – IWC
partecipazione coordinata dal Consorzio Russia Export
Trentino-Alto Adige
Friuli-Venezia Giulia
Lombardia
1861-2011 – 150 year celebration of our country.
For this very special occasion, International Wine Company is planning to celebrate also
Italy food and wine. We are presenting a 1861 WINE COLLECTION with several (and the
most famous) wines from different regions from North to the South. The main
characteristic of this collection is that all the wines will have the SAME PRICE for entry
level market (low price).
“1861 WINE COLLECTION” is a project co-funded by Federexport Piemonte and Italian
Government to develop Italian eno-gastronomic culture in the world.
We are also scheduling wine and eno-gastronomic tours starting from next Autumn
to support promotional activities of foreign importers.
Veneto
Piemonte
Emilia-Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Abruzzo
Puglia
Campania
CONSORZIO RUSSIA EXPORT
VIA PIAZZI 12
10129 TORINO (TO)
tel. +39.011-5097229
fax +39.011-5096163
[email protected]
www.federexportpiemonte.it
1861-2011 – obchody 150. rocznicy istnienia pañstwa w³oskiego.
Przy tej szczególnej okazji International Wine Company planuje uczciæ tak¿e w³osk¹
kuchniê i wina. Przedstawiamy KOLEKCJÊ WIN 1861, obejmuj¹c¹ wina (i to najs³awniejsze) z ró¿nych regionów W³och, od pó³nocy do po³udnia. G³ówn¹ cech¹ tej
kolekcji jest to, ¿e wszystkie wina maj¹ TÊ SAM¥ CENÊ w segmencie podstawowym
(o niskiej cenie).
„1861 Italy Food Point” to wspólny projekt Federexport Piemonte oraz w³oskiego
rz¹du, którego celem jest rozwój w³oskiej kultury kulinarno-winiarskiej w œwiecie.
Ju¿ najbli¿szej jesieni rozpoczniemy seriê objazdowych pokazów eno-gastronomicznych, wspieraj¹cych dzia³ania promocyjne importerów.
DOC
˜
Montepulciano d’Abruzzo „Festa” 2008
?
Vermentino di Sardegna 2008
?
Sicilia
-8-
IGT
˜
Sicilia Nero d’Avola „Festa” 2009
?
Campania Rosso 2009
?
Sicilia Syrah 2008
?
-9-
AZIENDA AGRARIA PERTICAIA
AZIENDA AGRARIA PERTICAIA DI GUARDIGLI GUIDO
VIA E. CATTANEO 39
06035 GUALDO CATTANEO (PG)
tel. +39.0742-379014
fax +39.0742-371014
[email protected]
www.perticaia.it
AZIENDA AGRICOLA COSTANTINO L. E FIGLI SS
CONTRADA RACCUGLIA
90047 PARTINICO (PA)
tel. +39.091-8781768
fax +39.091-8909011
[email protected]
www.aziendagricolacostantino.it
In archaic language of inhabitants of Umbria, the word ’perticaia’ meant the plow –
the tool that is the symbol of historic transition from pastoral farming to agriculture.
And it is precisely for this inseparable bond with the land and deep attachment
to the terroir that Guido Guardigli decided to call Perticaia his new company. Respect
for the past, attention for the current situation and ambitious look into the future
– these are our values. As in the case of Montefalco Sagrantino we follow the rule: one
vine – one wine. We cultivate a dozen hectares of vineyards mostly with two varieties:
Sagrantino and Trebbiano Spoletino.
The winery produces the following wines: Sagrantino Montefalco, Montefalco
Sagrantino Passito, Montefalco Rosso, Trebbiano Spoletino; Umbria Rosso.
70 years of passion and experience, generations of winegrowers. Papà Onofrio’s passion
became a tradition in the Costantino family. It is the origin of the Costantinos’
agricultural company. Our grape, must and wines are born from the inseparable
marriage of the passion and experience. This marriage, combined by the morphology
of the hilly country lands, the tramontana wind, the beauty of the sea, the sun,
the structural and chemical composition of the soil basic, calciferous and loamy, make
possible that our vine-stocks bear fruit with the best quality. Adopting the very best
technology in wine-growing, controlled by expert hands, our products contain
exclusively the best molecules of our grape.
From this harmony our wines are born.
W jêzyku, którym pos³ugiwali siê dawni mieszkañcy Umbrii, s³owo „perticaia”
oznacza³o p³ug – narzêdzie, które stanowi symbol przejœcia od pasterstwa
do rolnictwa. W³aœnie ze wzglêdu na tê nierozerwaln¹ wiêŸ z ziemi¹ i g³êbokie
przywi¹zanie do terytorium Guido Guardigli swej winnicy da³ nazwê Perticaia.
Szacunek dla przesz³oœci, uwa¿na obserwacja sytuacji obecnej i ambitne spojrzenie
w przysz³oœæ – oto nasze wartoœci. Tak jak w przypadku Montefalco dal Sagrantino
stosujemy zasadê: jeden szczep – jedno wino. Posiadamy kilkanaœcie hektarów
winnic, w których uprawiamy przede wszystkim odmiany Sagrantino i Trebbiano
Spoletino.
Obecnie produkowane wina to: Montefalco Sagrantino – Montefalco Sagrantino
Passito – Montefalco Rosso – Trebbiano Spoletino – Umbria Rosso.
70 lat pasji i doœwiadczenia wielu pokoleñ plantatorów winoroœli oraz pasja papy
Onofrio, która na dobre zakorzeni³a siê w rodzinie Costantino – oto podstawy
przedsiêbiorstwa Azienda Costantino. Nasze winogrona, moszcz i wina powstaj¹
z nieroz³¹cznego zwi¹zku pasji i doœwiadczenia, umacnianego przez ukszta³towanie pagórkowatych terenów, pó³nocny wiatr tramontana, piêkno morza, s³oñce oraz
strukturalny i chemiczny sk³ad gleby o odczynie zasadowym, w której przewa¿aj¹
wapienie i i³y. Wszystko to sprawia, ¿e nasze winnice rodz¹ owoce najwy¿szej
jakoœci. Dziêki stosowaniu najlepszych technologii w uprawie winoroœli oraz
kontroli ze strony wybitnych specjalistów nasze produkty zawieraj¹ wy³¹cznie to,
co najlepsze z tutejszych winogron.
To w³aœnie z tej harmonii rodz¹ siê nasze wina.
DOCG
˜
Montefalco Sagrantino 2006
?
IGT
˜
Sicilia Catarratto 2008
?
Sicilia Müller Thurgau 2008
?
Sicilia Chardonnay 2008
?
Sicilia Nero d’Avola 2008
?
Sicilia Syrah 2008
?
DOC
˜
Montefalco Rosso 2007
?
IGT
˜
Trebbiano Spoletino 2009
?
-10-
AZIENDA AGRICOLA COSTANTINO
-11-
AZIENDA AGRICOLA DIONIGI S.S.
AZIENDA AGRICOLA DIONIGI S.S.
VIA MADONNA DELLA PIA 44
06031 BEVAGNA (PG)
tel. +39.0742-360395
fax +39.0742-369147
[email protected]
www.cantinadionigi.it
The Dionigi farm was born in 1896. It owns approximately 10 hectares of vineyards
where they produce Sagrantino Montefalco (both sweet and dry versions), Montefalco
Rosso, and the generous Grechetto dei Colli Martani, as well as other prestigious wines.
Over the years, the family have carefully selected the varieties of olive and vine that best
complement this environment and consequently the best techniques, to transform
these products into D.O.P. extra virgin olive oil and D.O.C.G. wines, both with
unmistakeable body and taste.
Gospodarstwo Dionigi istnieje od 1896 roku i obejmuje oko³o 10 hektarów winnic,
z których pochodzi wiele cennych win, miêdzy innymi Sagrantino Montefalco
(zarówno w wersji s³odkiej, jak i wytrawnej), Montefalco Rosso czy szlachetne
Grechetto dei Colli Martani.
Na przestrzeni lat nasza rodzina dokona³a pieczo³owitej selekcji odmian oliwek
i winoroœli, które na tych terenach przynosz¹ optymalne rezultaty. Wybieramy
nastêpnie najlepsze technologie produkcji, które pozwalaj¹ uzyskaæ oliwê extra
vergine DOP oraz wina DOCG o niepowtarzalnej strukturze i smaku.
DOCG
˜
Montefalco Sagrantino 2005
?
Montefalco Sagrantino Passito 2005
?
DOC
˜
Montefalco Rosso 2007
?
Montefalco Rosso Riserva 2006
?
Grechetto Colli Martani „Vigna del Brillo” 2009
?
AZIENDA AGRICOLA LA CASA DELL’ORCO
AZIENDA AGRICOLA LA CASA DELL’ORCO
VIA PETRANELLI 7
83100 AVELLINO (AV)
tel. +39.0825-37247
fax +39.0825-37247
[email protected]
www.lacasadellorco.it
The name of our firm originates from the same-named locality situated in the countries
of the hamlet of San Michele, in the province of Avellino, situated in Campania, where
it’s possible to admire, close to our vineyards, a majestic megalithic monument made up
of three stones about five metres high and two metres wide, driven into the ground one
beside the other according to a disposition named by archaeologists “menhir
alignment”.
Our family boasts very ancient traditions in viticulture, and since few years improves
its products by processing them directly in the new cellar built at the firm centre, where
the recourse to the most advanced wine production techniques allows to fully bring out
the fragrance and flavours of the incomparable wines of Irpinia.
Nazwa naszego przedsiêbiorstwa pochodzi od nazwy miejscowoœci, po³o¿onej
w okolicach San Michele, na terenie prowincji Avellino w regionie Kampania.
Niedaleko naszych winnic mo¿na zwiedzaæ imponuj¹ce megalityczne pozosta³oœci
dawnych epok – trzy ogromnej wielkoœci g³azy (wysokoœci 5m i szerokoœci 2m),
ustawione jeden za drugim, zwane przez archeologów menhirami.
Nasza rodzina mo¿e pochwaliæ siê d³ug¹ tradycj¹ uprawy winoroœli. Od kilku lat
nasze produkty wytwarzane s¹ w nowo wybudowanej winiarni, gdzie stosujemy
nowoczesne technologie, dziêki którym wydobywamy pe³niê smaku i aromatu
charakterystyczn¹ dla win z Irpinii.
DOCG
˜
Fiano di Avellino 2009
?
Greco di Tufo 2009
?
Taurasi 2000
?
DOC
˜
Campania Rosso
?
Campania Bianco
?
-12-
-13-
AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA DI CIAMARRA E.
AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA
AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA DI CIAMARRA E.
C.DA CAMERA 95
63023 FERMO (FM)
tel. +39.0734-227201
fax +39.0734-227201
[email protected]
www.donnasavina.it
Back in 1970 the Ciamarra family winery planted 3 different vines: Trebbiano,
Montepulciano and Sangiovese.
The vineyards are located on a hill, not far from the Adriatic coastline.
They are favourably affected by the sea breeze, which creates very suitable conditions
for wine growing. The winery property covers a surface of 37 ha, 33 ha of vineyards and
4 of olive groves. Wine-growing and producing are widespread in this area.
The vineyards guarantee a high-quality production with more than 4300vines/ha.
Growing method: guyot and cordon. The yield is approx. 650/750 kg of grapes/ha to get
a load of approxf.1,5 kg/vine.
VINE TRAINING TECHNIQUE
The company adopts the „LOW ENVIRONMENTAL IMPACT” system, an alternative model
that can safeguard the territory and the man’s health.
The ground is left without grass in order to favour the development of predator insect
of the grape-vine’s parasites.
W 1970 roku rodzina Ciamarra rozpoczê³a uprawê trzech odmian winoroœli:
Trebbiano, Montepulciano i Sangiovese.
Winnice po³o¿one s¹ na wzgórzach w okolicach wybrze¿a Morza Adriatyckiego.
Korzystny wp³yw morskich pr¹dów sprawia, ¿e warunki do uprawy winoroœli s¹ tu
idealne. Posiad³oœæ liczy w sumie 37 ha powierzchni, z czego 33 ha to powierzchnia
winnic, co przy gêstoœci oko³o 4.300 krzewów na hektar, stanowi gwarancjê
znakomitej jakoœci.
Metoda prowadzenia: guyot i sznur. Wydajnoœæ oko³o 650/750 kg owoców/ha, czyli
oko³o 1,5 kg/krzew.
Winnica stosuje metody uprawy przyjazne dla œrodowiska i zdrowia ludzi.
Gleba pozbawiona jest trawy, co sprzyja wystêpowaniu owadów, bêd¹cych
naturalnymi wrogami szkodników winoroœli.
AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA
VIA DEL COLLIO 14
33040 IPPLIS DI PREMARIACCO (UD)
tel. +39.0432-716030
fax +39.0432-716494
[email protected]
www.latunella.it
Fifty years ago our ancestors gave life to a story that continues today with La Tunella
of Massimo and Marco Zorzettig. Our wines, fruit of the lovely and utmost care
for its 70 hectares of vineyards (70% of white grapes, 30% of red grapes), embody the
creative vitality, but history and tradition remain the solid and enduring corner-stones
of the present, building the future.
The wines range from classic whites and reds, to cuvees, ‘passito’ wines and singlegrape wines that are the fruit of the judicious enhancement of fine autochthonous
stocks: examples of this are Valmasia, Friulano and Rjgialla(whites), Refosco dal P.R.,
Schioppettino and Pignolo (reds), the precious result of long research in the vineyard
and in the wine-cellar.
Pó³ wieku temu nasza rodzina za³o¿y³a winiarniê, która przetrwa³a do dziœ i nosi
nazwê La Tunella di Massimo e Marco Zorzettig. Nasze wina, owoc troskliwej
i uwa¿nej uprawy prowadzonej na 70 ha powierzchni winnic (70% to winogrona
jasne, 30% – ciemne), to dowód na nasz¹ kreatywnoœæ i witalnoœæ. Wa¿nymi
elementami naszej teraŸniejszoœci i przysz³oœci s¹ jednak tak¿e historia i tradycja.
Nasze wina to klasyczne wina bia³e i czerwone, a tak¿e kupa¿owane, „passito”
oraz wina jednoodmianowe – owoc naszych starañ nad udoskonaleniem odmian
autochtonicznych. S¹ wœród nich Valmasia, Friulano i Rjgialla (bia³e), Refosco dal P.R.,
Schioppettino i Pignolo (czerwone) – efekt naszych prac i badañ prowadzonych
na stokach i w zak³adzie winiarskim.
˜
DOC
?
Colli Orientali
Colli Orientali
?
Colli Orientali
?
Colli Orientali
?
Colli Orientali
?
del Friuli Pinot Grigio 2009
del Friuli Sauvignon 2009
del Friuli „Rjgialla” 2009
del Friuli Merlot 2008
del Friuli Refosco dal Peduncolo Rosso 2008
DOC
˜
Rosso Piceno „Solagna” 2009
?
Falerio dei Colli Ascolani „Brezzadimare” 2009
?
IGT
˜
Marche Chardonnay „Sensi” 2009
?
Marche Sangiovese „Le Cannette” 2009
?
Marche Rosso „Passione” 2008
?
-14-
-15-
AZIENDA VITIVINICOLA LUSENTI
BORTOLOMIOL SPA
AZIENDA VITIVINICOLA LUSENTI
LOC. CASA PICCIONI 57
29010 ZIANO PIACENTINO (PC)
tel. +39.0523-868479
fax +39.0523-840037
[email protected]
www.lusentivini.it
The Lusenti vine growing and wine producing company has been handed down from
father to daughter with a love for wine and for its terroir, where we have decided to live
and work.
Here we look after our 17 hectares of vineyards, laid out with care on the gentle, sunny
hills. Our wines are born from the harmonious integration of knowledge of the land,
traditional methods of cultivation and care for the product ensuring that all that is
contained within a fine bunch of grapes reaches our bottles in its entirety of perfumes,
colour and bouquet.
The winery was founded by Giuliano Bortolomiol in 1949. Giuliano studied at the school
of oenology in Conegliano. He always felt it was his mission to give Prosecco the dignity
it deserved and to make it known far beyond the limits of the province. He applied
himself to this immediately after the war; he was one of the founder of the Confraternità
del Prosecco in 1945 and of the Mostra Nazionale degli Spumanti in 1963. Bortolomiol
was a pioneer in the application of the Charmat-Martinotti method. He was the first
to produce a Prosecco Brut, in 1960. But the award-winning Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG Extra-dry “Bandarossa” is the true representative of the estate.
Winnica Lusenti, w której uprawia siê i produkuje wino, to zak³ad prowadzony
obecnie przez drugie pokolenie w³aœcicieli (najpierw ojciec, potem córka) kochaj¹cych ziemiê, na której ¿yj¹ i pracuj¹.
Dbamy tu o 17 ha naszych winnic, prowadzonych troskliwie na ³agodnych, nas³onecznionych stokach. Nasze wina s¹ efektem harmonijnego po³¹czenia wiedzy
o ziemi, tradycyjnych metod uprawy i dba³oœci o produkt koñcowy. Pragniemy,
by w naszych winach mo¿na by³o odnaleŸæ ca³e bogactwo koloru, smaku i aromatu
dojrza³ych w s³oñcu winogron.
Winiarniê za³o¿y³ w 1949 roku Giuliano Bortolomiol, absolwent szko³y enologii
w Conegliano. Wierzy³ on, ¿e jego zadaniem jest przywrócenie winu Prosecco
godnej pozycji, na jak¹ zas³uguje, i rozs³awienie go poza granicami regionu,
w którym jest produkowane. Temu zadaniu poœwiêci³ lata powojenne. W 1945 roku
by³ jednym z za³o¿ycieli Confraternità del Prosecco, a na Krajowej Wystawie Win
Musuj¹cych w 1963 roku firma Bortolomiol zas³ynê³a z pionierskiego zastosowania
metody Charmat-Martinotti. Jako pierwsza wyprodukowa³a w 1960 roku wino
Prosecco Brut. Jednak najbardziej znanym reprezentantem przedsiêbiorstwa jest
dziœ – nagradzane wieloma wyró¿nieniami – wino Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG Extra-dry „Bandarossa”.
DOC
˜
Colli Piacentini
?
Colli Piacentini
?
Colli Piacentini
?
Colli Piacentini
?
Malvasia „Bianca Regina” 2007
Pinot Grigio „Fiocco di Rose” 2009
Cabernet Sauvignon „Villante” 2006
Gutturnio Superiore „Cresta al Sole” 2006
Other still wines
˜
Vino da Tavola Rosso „Vigna Martin” 2009
?
-16-
BORTOLOMIOL SPA
VIA GARIBALDI 142
31049 VALDOBBIADENE (TV)
tel. +39.0423-9749
fax +39.0423-975066
[email protected]
www.bortolomiol.com
Sparkling DOCG
˜
Valdobbiadene Prosecco Superiore „Prior” Brut 2009
?
Valdobbiadene Prosecco Superiore „Senior” Extra Dry 2009
?
Valdobbiadene Prosecco Superiore „Maior” Dry 2009
?
Sparkling DOC
˜
Treviso Frizzante Spago 2009
?
-17-
CA’ DEI MANDORLI
ANTICA VINERIA S.C.A.
VIA IV NOVEMBRE 15
14044 CASTEL ROCCHERO (AT)
tel. +39.0141-760131
fax +39.0141-760204
[email protected]
www.cadeimandorli.com
The Ricagno story goes back to the 19th century, when Cristoforo Ricagno used to grow
vines in Sezzadio. His son Paolo moved to Castel Rocchero where he began to acquire
the best lands for grape growing. He truly was the forerunner of the modern wine farm,
constantly studying and implementing new cultivation and wine growing systems.
His son Giovanni, oenologist, continued to run the farm while Paolo dedicated himself
to refurbishing vineyards and modernizing the winemaking equipment, That is how
‘Ca’ dei Mandorli’ originated – a company run by Paolo and his son Stefano who has
a degree in Oenology.
The labels on the bottles show the names of the varieties wines are made of.
Barbera d’Asti in made of Bellada grapes (both base and superior); Dolcetto d’Acqui
is made of Ruja’ grapes, P.te Chardonnay – of Pian dei Ronchi variety, Moscato d’Asti
– of Giari and Brachetto d’Acqui – of le Donne dei Boschi grapes.
Tradycja winiarska rodu Ricagno siêga wieku XIX, kiedy to Cristoforo Ricagno zaj¹³
siê upraw¹ winoroœli w Sezzadio. Jego syn Paolo, po przeprowadzce do Castel
Rocchero, nabywa³ tu stopniowo kolejne ziemie nadaj¹ce siê do uprawy winoroœli.
By³ prawdziwym prekursorem nowoczesnych technologii winiarskich, stale uczy³ siê
i wprowadza³ nowe systemy uprawy i prowadzenia winnic.
Jego syn Giovanni, enolog, kontynuowa³ prowadzenie winnicy, a Paolo poœwiêci³ siê
modernizacji upraw i technologii produkcji wina. Tak powsta³a „Ca’ dei Mandorli”,
kierowana przez Paolo i jego syna Stefano, który ukoñczy³ studia w dziedzinie enologii.
Na etykietach butelek podawane s¹ nazwy szczepów, z których produkowane jest
wino.
Z odmiany Bellalda powstaje Barbera d’Asti (base i superiore); z Ruja’ – Dolcetto
d’Acqui, ze szczepu Pian dei Ronchi - P.te Chardonnay, z dei Giari – Moscato d’Asti,
a z odmiany Donne dei Boschi – wino Brachetto d’Acqui.
DOCG
˜
Brachetto d’Acqui „Le Donne dei Boschi” 2009
?
Moscato d’Asti „Dei Giari” 2009
?
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
VIA CACCIATORI DELLE ALPI 42
06121 PERUGIA (PG)
tel. +39.075-5748292
fax +39.075-6309826
[email protected]
www.pg.camcom.it
The Chamber of Commerce, Industry, Craft Trade and Agriculture of Perugia supports
and promotes the interests of local companies.
This CCIAA:
l
helps and encourages the economic development of the enterprises and territory,
credit inducements and business financing, entrepreneurial formation, innovation
and technology transfer, valorization of territory resources;
l
participates in the economical development of territory, entrepreneurial
competitiveness;
l
exercises all the administrative activities, according to the Italian law, promotes
objective and impartial rules in commercial contracts.
In addition, the CCIAA, aiming to support the international market, has established
a special agency, Promocamera, that follows the objectives and the strategic guidelines
of the Chamber of Commerce.
Izba Handlu, Przemys³u, Rzemios³a i Rolnictwa (CCIAA) z siedzib¹ w Perugi wspiera
i promuje interesy lokalnych przedsiêbiorców.
Izba:
l
pomaga w gospodarczym rozwoju lokalnych przedsiêbiorstw i obszarów
poprzez pomoc w uzyskiwaniu kredytów i po¿yczek dla przedsiêbiorstw,
szkolenia przedsiêbiorców, transfer technologii i innowacji oraz dzia³ania,
zmierzaj¹ce do podniesienia wartoœci zasobów terytorium;
l
uczestniczy w gospodarczym rozwoju terytorium, stymuluje konkurencjê pomiêdzy przedsiêbiorcami;
l
prowadzi wszelk¹ dzia³alnoœæ administracyjn¹ przewidzian¹ we w³oskim
prawie, promuje obiektywne i bezstronne zapisy w umowach handlowych.
Dodatkowo Izba CCIAA, staraj¹c siê wspieraæ rynek miêdzynarodowy, powo³a³a
do ¿ycia specjaln¹ agencjê Promocamera, która dzia³a zgodnie z g³ównymi celami
i strategicznymi wytycznymi Izby.
DOC
˜
Barbera d’Asti Superiore „La Bellalda” 2006
?
Barbera d’Asti „La Bellalda” 2007
?
Sparkling wines
˜
Brut Rosato 2009
?
-18-
-19-
CANTINA BARTOLONI
CANTINA NOVELLI
CANTINA BARTOLONI DI BARTOLONI MARIA ROSA
LOCALITA’ MORLANO CASE SPARSE 31
06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG)
tel. +39.0742-90228
fax +39.0742-90288
[email protected]
www.cantinabartoloni.it
The Company is located in central Italy, between olive groves and vineyards. It produces
Italian excellence products extra virgin olive oil, DOCG wines and good hospitality
in elegant surroundings to offer the maximum welfare.
Nasza firma le¿y w œrodkowych W³oszech wœród piêknych gajów oliwnych i winnic.
Produkujemy wyœmienit¹ oliwê extra vergine, wina z oznaczeniem DOCG, a tak¿e
oferujemy goœcinê w eleganckim otoczeniu, zapewniaj¹cym podczas pobytu u nas
wspania³e samopoczucie.
DOCG
˜
Montefalco Sagrantino „Normannia” 2005
?
Montefalco Sagrantino Passito „The Passion” 2007
?
DOC
˜
Montefalco Rosso „Poggio la Pia” 2006
?
IGT
˜
Umbria Passito Bianco 2008
?
Umbria Rosato „Ross” 2008
?
CANTINE NOVELLI SRL
VIA DEL COMMERCIO 22
05100 TERNI (TR)
tel. +39.0744-80330
fax +39.0744-814345
[email protected]
www.cantinanovelli.it
In Umbria, Cantina Novelli, has held a prominent role in the food industry over the last
40 years. The company is owned by one of the most influential families in Umbria,
with total sales proceeds of 120 million euros, 500.000 bottles.
With over 800 ha in Montefalco and Spoleto, Cantina Novelli has selected the best 56 ha
for wine growing. The vineyards are located in the most important area for quality
viticulture production in Umbria.
The mission is to recover and promote the native varietals of the territory investing
in several research projects: Recovery of Trebbiano Spoletino and Pecorino grapes (from
pre-phylloxera rootstock) in collaboration with the University of Milan. International
Project: creation of FIRST Sagrantino Rosè de Noir traditional method sparkling wine
in collaboration with France.
Po³o¿one w Umbrii przedsiêbiorstwo Cantina Novelli od ostatnich 40 lat odgrywa
istotn¹ rolê w bran¿y spo¿ywczej. Firma, znajduj¹ca siê w rêkach jednej z najbardziej
wp³ywowych umbryjskich rodzin, osi¹ga ³¹czne przychody ze sprzeda¿y
na poziomie 120 milionów Euro przy produkcji 500.000 butelek.
Spoœród ponad 800 hektarów ziemi w Montefalco i Spoleto, Cantina Novelli
wyselekcjonowa³a najlepsze 56 hektarów, przeznaczaj¹c je pod uprawê winoroœli.
Winnice te s¹ po³o¿one w najwa¿niejszym obszarze produkcji umbryjskich win
wysokiej jakoœci.
Misj¹ firmy jest ponowne odkrycie i rozpowszechnienie rodzimych szczepów
winoroœli, do czego s³u¿¹ liczne projekty badawcze m.in.: przywrócenie szczepów
Trebbiano Spoletino i Pecorino (dziêki korzeniom sprzed epidemii filoksery)
we wspó³pracy z Uniwersytetem w Mediolanie czy miêdzynarodowy projekt,
polegaj¹cy na stworzeniu we wspó³pracy z Francj¹ PIERWSZEGO wina musuj¹cego
Sagrantino Rosè de Noir produkowanego metod¹ tradycyjn¹.
DOCG
˜
Montefalco Sagrantino 2006
?
DOC
˜
Montefalco Rosso 2007
?
IGT
˜
Umbria Trebbiano Spoletino 2009
?
Umbria Pecorino 2009
?
Sparkling wines
˜
Spumante Rosè de Noir
?
-20-
-21-
CANTINE RUSSO TAURASI
CASA VINICOLA POLETTI SRL
CANTINE RUSSO TAURASI
LOC. CARAZITA
83030 TAURASI (AV)
tel. +39.06-9415288
fax +39.06-9415288
[email protected]
www.cantinerussotaurasi.com
This boutique winery was founded in 1999, in Southern Italy, that production
and marketing fine wines since 2006 with a volume of 60k bottles/year.
We make high quality wines, typical of the Taurasi area, that are produced
by autochthonous grapes in purity to obtain wines with a strong personality
that represent the identity of Irpinia.
The property vineyard is about 10ha and is entirely cultivated with Aglianico red grape
that we use for Aglianico and Taurasi. White grapes used for Greco, Fiano, Falanghina
come from sites with high vocation to the production of each variety.
Our philosophy is to apply a minimal treatment of grapes, and a not invasive use
of woods to get a wine as that produced. Grape cultivation, wine-making, aging,
bottling and fining are carried out directly by us locally.
The company was founded by Aurelio Poletti in 1925 and followed by his descendants
has continued to offer high quality products.
It has 15ha of vineyards and processes around 50.000q of grapes.
20million litres of wine are made and bottled every year.
Its highly adaptable production cycle can satisfy demands from a wide range of sales
channels.
The company has added to “ Vite d’Or”, “Simphonia”, “Castellaccio” and “Cantine Fabri”
trade names, with a new top quality label – “La Sagrestana”, that owes its name
to the first farm that the Poletti family planted with traditional varieties of wines from
the Romagna region, like Sangiovese and the range has since expanded to include
25 different wines using grapes from the most important wine growing areas in Italy.
Ta niszowa winiarnia powsta³a w 1999 roku na po³udniu W³och. Zajmuje siê
wyrobem i sprzeda¿¹ wina, którego iloœæ od 2006 roku wynosi 60.000 butelek
rocznie.
Produkujemy wina najwy¿szej jakoœci typowe dla rejonu Taurasia. Z endemicznych
szczepów winoroœli wyrabiamy wina jednoodmianowe, o silnej osobowoœci
charakterystycznej dla obszaru Irpinii.
Powierzchnia naszych winnic wynosi 10 ha i w ca³oœci przeznaczona jest pod
uprawê ciemnego szczepu Aglianico, z którego powstaj¹ wina Aglianico i Taurasi.
Natomiast bia³e odmiany, z których wyrabiamy Greco, Fiano i Falanghina pochodz¹
z terenów posiadaj¹cych optymalne warunki do uprawy ka¿dej z nich.
Pragniemy, by nasze winnice poddawane by³y mo¿liwie najmniejszej iloœci
zabiegów agrotechnicznych i z wyczuciem decydujemy, jak d³ugo wino ma
dojrzewaæ w drewnianych bary³kach. Uprawa winoroœli, produkcja wina, jego
dojrzewanie, butelkowanie i le¿akowanie prowadzone s¹ na miejscu bezpoœrednio
przez nas.
Przedsiêbiorstwo za³o¿y³ w 1925 roku Aurelio Poletti. Kolejne pokolenia prowadzi³y
je i rozwija³y, stale podnosz¹c jakoœæ oferowanych wyrobów.
Winnica liczy 15 ha powierzchni, na której dojrzewa œrednio 50.000 kwintali
owoców.
Wytwarzamy 20 mln butelek wina rocznie.
Nasz elastyczny cykl produkcji daje mo¿liwoœæ zaspokojenia oczekiwañ wielu
rynków zbytu.
Do istniej¹cych marek „Vite d’Or”, „Simphonia”, „Castellaccio” i „Cantine Fabri”
do³¹czy³a ostatnio nowa – „La Sagrestana”. Jej nazwa pochodzi od nazwy
pierwszego gospodarstwa, na którym rodzina Polettich rozpoczê³a uprawê
tradycyjnych odmian winoroœli z regionu Romagna, jak Sangiovese oraz wiele
innych. W ofercie mamy aktualnie a¿ 25 ró¿nych win, wytwarzanych z owoców,
które pozyskujemy z najlepszych rejonów winiarskich we W³oszech.
DOCG
˜
Taurasi 2004
?
Greco di Tufo 2008
?
Fiano di Avellino 2008
?
DOC
˜
Irpinia Campi Taurasini 2005
?
IGT
˜
Campania Falanghina 2008
?
-22-
CASA VINICOLA POLETTI SRL
VIA MOLINO ROSSO 12
40026 IMOLA (BO)
tel. +39.0542-64600
fax +39.0542-643929
[email protected]
www.vinipoletti.com
DOC
˜
Romagna Sangiovese 2009
?
Montepulciano d’Abruzzo
?
IGT
˜
Rubicone Sangiovese 2009
?
Chieti Chardonnay
?
Other still wines
˜
Vino da Tavola „Italia” Bianco
?
-23-
CASETTA F.LLI
F.LLI CASETTA DI CASETTA ERNESTO & C.
VIA CASTELLERO 5
12040 VEZZA D’ALBA (CN)
tel. +39.0173-65010
fax +39.0173-65177
[email protected]
www.flli-casetta.it
The Casetta winery is located in a land with the finest wine-making history,
the Piedmont.
Vine -growing and wine-making are age-old Casetta family traditions. The Company
was founded in 1953 by Ernesto Casetta and his brother Giuseppe in Vezza d’Alba and
in 1980s the Ernesto Casetta added Nicolello Estate.
Our Estate comprises forty hectares of vineyards located in the Langa and Roero
regions, many in prime south-facing areas. This, together with organic cultivation
methods and meticulous care in the choice of bunches during harvest, results in the fruit
of excellent quality from which our crus are selected.
Our portfolio has a wide range of typical red and white wines of the area: BAROLO,
BARBARESCO, NEBBIOLO, BARBERA, DOLCETTO, ROERO ARNEIS, GAVI, MOSCATO D ASTI,
LANGHE & PIEMONTE and we export the 85% of our production.
Winnica Casetta le¿y na terenie Piemontu - regionu szczyc¹cego siê wspania³¹
histori¹ produkcji wina.
Uprawa winoroœli i produkcja wina to tradycja od wieków przekazywana w rodzinie
Casetta z pokolenia na pokolenie. Firma zosta³a za³o¿ona w 1953 roku przez Ernesto
Casettê i jego brata Giuseppe w Vezza d’Alba, a w 1980 roku powiêkszy³a siê, kiedy
Ernesto Casetta do³¹czy³ do niej posiad³oœæ Nicolello.
Nasze winnice (licz¹ce blisko czterdzieœci hektarów) s¹ rozmieszczone na obszarze
Langhe i Roero, czêsto na najlepszych terenach o po³udniowej ekspozycji.
Ta wspania³a lokalizacja, stosowanie metod uprawy organicznej, a tak¿e szczególnie
staranna selekcja gron podczas winobrania przek³adaj¹ siê na owoce najwy¿szej
jakoœci, z których powstaj¹ nasze najlepsze wina.
Wœród naszych produktów znajduje siê wiele win czerwonych i bia³ych typowych
dla tego obszaru, jak: BAROLO, BARBARESCO, NEBBIOLO, BARBERA, DOLCETTO,
ROERO ARNEIS, GAVI, MOSCATO D’ASTI, LANGHE & PIEMONTE. 85% naszej produkcji
jest przeznaczona na eksport.
CASTELL’IN VILLA SPA
SOCIETA’ AGRICOLA CASTELL’IN VILLA
LOC. CASTELL’IN VILLA
53019 CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)
tel. +39.0577-359074
fax +39.0577-359222
[email protected]
www.castellinvilla.com
Castell’in Villa is situated on about 300 hectares in the peripheral part of Berardenga
hills. It produces Chianti Classico DOCG and DOCG Riserva, Poggio delle Rose DOCG
Riserva, Santacroce Toscana IGT, Vin Santo, Grappa di Chianti Classico, as well as Olio
DOP Chianti Classico.
The suggestive medieval village dating back to the 13th century, surrounded
by vineyards and age-old forests is the main centre of different activities. Presently, the
village houses a cellar where long aged bottles are stored since 1971, as well
as a restaurant and a wine shop where you can taste and buy the estate’s products.
The winery also offers agrotourism accommodation in the old granary La Capanna
and La Gazzara, the 13th century monastery.
Gospodarstwo Castell’in Villa po³o¿one jest na obszarze oko³o 300 hektarów,
na obrze¿ach wzgórz Berardenga. Produkuje siê tu Chianti Classico DOCG i DOCG
Riserva, Poggio delle Rose DOCG Riserva, Santacroce Toscana IGT, Vin Santo, Grappa
di Chianti Classico oraz oliwê Olio DOP Chianti Classico.
Najwa¿niejszym oœrodkiem ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci jest piêkna œredniowieczna osada z XIII wieku, otoczona winnicami i wiekowymi lasami. Dziœ w wiosce
znajduje siê piwnica, w której od 1971 roku przechowuje siê najlepsze roczniki wina.
Jest tu te¿ restauracja i enoteka, gdzie mo¿na skosztowaæ i kupiæ produkty gospodarstwa. Winiarnia oferuje te¿ goœcinê dla amatorów agroturystyki – w starym
spichlerzu La Capanna lub trzynastowiecznym klasztorze La Gazzara.
˜
DOCG
?
Chianti Classico 2006
Chianti Classico Riserva Castell’in Villa 2004
?
IGT
˜
Toscana „Poggio delle Rose” 2003
?
Toscana „Santacroce” 2004
?
DOCG
˜
Barolo 2005
?
Barbaresco 2003
?
Roero Arneis „Mumplin” 2009
?
DOC
˜
Nebbiolo d’Alba „Rivere” 2005
?
Barbera d’Alba 2007
?
-24-
-25-
CASTELLO DI CACCHIANO
CASTELLO DI CACCHIANO
LOC. CACCHIANO
53013 MONTI IN CHIANTI (SI)
tel. +39.0577-747018
fax +39.0577-747157
[email protected]it
Ancient home of the Ricasoli-Firidolfi family, the beautiful Tuscan landmark fortress
Castello di Cacchiano is nowadays a state-of-the-art estate acclaimed for its range
of premium wines (Chianti Classico, Chianti Classico Riserva, Toscana, Vin Santo
del Chianti Classico) and for its intensely flavoured ultra-premium extra virgin olive oil.
The company is particularly proud of defending both determinated characteristics
of the local grape varieties (especially Sangiovese and Canaiolo) and the strong geoclimatical imprint of the area of Monti in Chianti. Deep respect of nature is guiding
all agricultural and oenological techniques. The annual production has been limited
to some 120.000 certified bottles.
Zamek Castello di Cacchiano – piêkna, licz¹ca wiele setek lat siedziba rodu RicasoliFiridolfi po³o¿ona w regionie Toskanii to obecnie supernowoczesne gospodarstwo
szeroko cenione ze wzglêdu na produkowane tam wina najwy¿szej jakoœci (Chianti
Classico, Chianti Classico Riserva, Toscana, Vin Santo del Chianti Classico) oraz
wyœmienit¹ oliwê o niezwykle intensywnym smaku. Winnica jest szczególnie
dumna z faktu, ¿e jej produkty odzwierciedlaj¹ specyficzne w³aœciwoœci lokalnych
odmian winoroœli (zw³aszcza Sangiovese i Canaiolo) oraz uwarunkowañ geoklimatycznych typowych dla okolic Monti in Chianti. U podstaw wszystkich
stosowanych technik zwi¹zanych z upraw¹ ziemi oraz produkcj¹ wina le¿y g³êbokie
poszanowanie natury. Roczna produkcja wynosi oko³o 120.000 butelek.
-26-
CASTELLO DI SELVOLE ERI SRL
CASTELLO DI SELVOLE
LOC. SELVOLE
53019 CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)
tel. +39.0577-322662
fax +39.0577-322718
[email protected]
www.selvole.com
Selvole is one of the oldest settlements in the Chianti Classico area and dates back to the
Etruscan-Roman times, as proved by several findings like a Roman road. In the Middle
Ages it was a military fortress to defend Siena Against Florence attacks, and finally
around 1600 it became an agricultural property. Even though wine was produced here
ever since, the Chianti Classico denomination started to be identified with this area
3 centuries ago. As a matter of fact this wine was born in the valley where Selvole
and its vineyards are located. Needless to say we are very proud of it. Today Selvole
produces 150-200.000 bottles of Chianti Classico, most of which are sold abroad.
Selvole to jedna z najstarszych osad na terenie obszaru Chianti Classico, której
korzenie siêgaj¹ czasów Etrusków i Rzymian o czym œwiadcz¹ liczne pozosta³oœci
z tamtych epok, miêdzy innymi droga rzymska. W Œredniowieczu Selvole by³o
fortec¹, która broni³a Sienê przed atakami florentyñczyków, by wreszcie oko³o
1600 roku przekszta³ciæ siê w gospodarstwo rolne. Choæ wino jest produkowane na
tych terenach od niepamiêtnych czasów, nazwa Chianti Classico zaczê³a byæ
stosowana zaledwie trzysta lat temu. To w³aœnie dolina, w której le¿y Selvole i jej
winnice s¹ kolebk¹ tego s³ynnego wina i nie trzeba chyba dodawaæ jak dumni
jesteœmy z tego faktu. Obecnie Selvole produkuje 150.000 – 200.000 butelek Chianti
Classico, z czego wiêkszoœæ sprzedawana jest na rynkach zagranicznych.
DOCG
˜
Chianti Classico 2006
?
Chianti Classico Riserva 2005
?
DOCG
˜
Chianti Classico Castello di Selvole 2007
?
Chianti Classico Riserva Castello di Selvole 2005
?
Chianti Classico „San Martino a Selvoli” 2008
?
IGT
˜
Toscana Rosato 2008
?
Toscana Rosso 2008
?
Toscana „Fontemerlano” 2006
?
IGT
˜
Toscana Sangiovese Castello di Selvole 2008
?
Toscana „Barullo” Castello di Selvole 2005
?
-27-
CASTELLO DI VERDUNO
CASTELLO DI VERDUNO
VIA UMBERTO I° 9
12060 VERDUNO (CN)
tel. +39.0172-470284
fax +39.0172-470284
[email protected]
www.castellodiverduno.com
The Castello di Verduno Wineries can tell you a long story.
It is the history of Barolo wine since 1838, when the Castle was purchased by Charles
Albert of Savoy, and General Staglieno, an expert winemaker, dedicated himself
to creating a really great wine. It was Barolo of Verduno Castle made of the Nebbiolo
grapes.
The Burlotto family, owners of the Castle since the early 1900s, continued the winemaking tradition of the House of Savoy. Today, they proudly produce two most highprized oenological gems of the Langa zone: Barolo and Barbaresco. Our choices are
aimed at obtaining wines readily identifiable with this terroir of such long-standing
wine-growing traditions.
This entails dedicating meticulous care and attention in both the vineyard and the
winery. Indeed, time and quality are inseparable, and only by allowing wine to develop
in its own time can the perfect combination be achieved.
Winiarnia Castello di Verduno mo¿e poszczyciæ siê d³ug¹ histori¹.
Zaczyna siê ona w 1838 roku, kiedy to posiad³oœæ nabywa Król Albert Sabaudzki,
a genera³ Staglieno, ekspert w sprawach winiarstwa, poœwiêca siê pracy nad
stworzeniem wina prawdziwie wyj¹tkowego. Efektem jego zabiegów jest Barolo del
Castello di Verduno, wino ze szczepu Nebbiolo.
Rodzina Burlotto, której w³asnoœci¹ Zamek jest od pocz¹tku XX wieku, kontynuuje
tradycjê rodziny sabaudzkiej i mo¿e siê dziœ poszczyciæ dwoma klejnotami
winiarskimi z rejonu Langa – Barolo i Barbaresco. W procesie produkcji chodzi o to,
by powstaj¹ce tu wina zachowa³y najwy¿sz¹ jakoœæ, przy jednoczesnym bliskim
zwi¹zku z terenem, z którego pochodz¹, a który od wieków s³ynie z winiarstwa.
W tym celu konieczna jest szczególna starannoœæ zarówno na etapie uprawy,
jak i winifikacji. Do uzyskania najwy¿szej jakoœci niezbêdny jest up³yw czasu,
dlatego w naszej winnicy zapewniamy go tak du¿o, jak tylko wino potrzebuje.
DOCG
˜
Barbaresco 2006
?
Barbaresco „Rabajà” 2003
?
Barolo „Massara” 2003
?
DOC
˜
Barbera d’Alba 2009
?
Verduno „Basadone” 2008
?
-28-
CECCHI FAMILY ESTATES
CECCHI SRL
LOC CASCINA DEI PONTI 56
53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
tel. +39.0577-54311
fax +39.0577-543150
[email protected]
www.cecchi.net
The Cecchi Family Estates is a line of high end wines produced and marketed under the
names of the Cecchi properties. The estates are located in Tuscany and Umbria.
VILLA CERNA is in Chianti Classico region. We own 80 hectares of vineyards from where
produce our top Chianti Classico and Chianti Classico Riserva.
CASTELLO di MONTAUTO is in San Gimignano.There we own 50 hectares of vineyards.
VAL delle ROSE is in the south of Tuscany. We own 110 hectares of vineyards from where
we produce: Morellino di Scansano, Morellino di Scansano Riserva and Vermentino IGT.
TENUTA ALZATURA is in Umbria region. We own 25 hectares of vineyards for the
production of Sagrantino di Montefalco and Rosso di Montefalco.
Our wines are exclusively produced with selected grapes of our own vineyards.
Cecchi Family Estates (CFE) to linia win najwy¿szej jakoœci produkowanych i sprzedawanych pod nazwami poszczególnych posiad³oœci rodziny Cecchi. Wszystkie nasze
gospodarstwa le¿¹ na terenie Toskanii i Umbrii:
VILLA CERNA le¿y na terenie obszaru Chianti Classico. Posiadamy tu 80 hektarów
winnic, z których pochodzi nasze najwybitniejsze Chianti Classico oraz Chianti
Classico Riserva.
CASTELLO di MONTAUTO znajduje siê na terenie San Gimignano, gdzie posiadamy
50 hektarów winnic.
VAL delle ROSE le¿y w po³udniowej Toskanii, gdzie posiadamy 110 hektarów winnic,
z których pochodz¹ nasze wina Morellino di Scansano, Morellino di Scansano
Riserva oraz Vermentino IGT.
TENUTA ALZATURA znajduje siê w regionie Umbrii, gdzie posiadamy 25 hektarów
winnic, z których pochodz¹ wina Sagrantino di Montefalco oraz Rosso di Montefalco
Wszystkie nasze wina s¹ produkowane wy³¹cznie z wyselekcjonowanych winogron
z naszych winnic.
DOCG
˜
Chianti Classico „Villa Cerna” 2008
?
Chianti Classico Riserva „Villa Cerna” 2006
?
Vernaccia di San Gimignano „Castello di Montauto” 2009
?
Morellino di Scansano „Val delle Rose” 2008
?
Sagrantino di Montefalco „Tenuta Alzatura” 2005
?
-29-
CHIORRI
CITRA VINI
CHIORRI AZIENDA AGRARIA DI MONICA MARIOTTI & C. SS
VIA TODI 100 LOC. S. ENEA
06132 PERUGIA (PG)
tel. +39.075-607141
fax +39.075-607141
[email protected]
www.chiorri.it
The Chiorri Azienda Vitivinicola came into being at the end of the 1800’s on the holding
at Sant’Enea, a delightful location on the border of the municipality of Perugia.
Amongst the varietals cultivated are Grechetto, Trebbiano, Malvasia, Sangiovese,
Cabernet Sauvignon, Merlot and Sagrantino. The care and attention for our vineyard’s
some 25 hectares, includes short shoot pruning which is carried out by hand, biological
treatments which are ecologically compatible and picking carried out by hand into
woven baskets. All these and many other attentions to detail are the fundamental
ingredients in obtaining a wine of class, of the highest quality, which evokes the flavours
and perfumes of the Umbrian countryside.
CITRA Winery is located in the Abruzzo region and is now one of the leading wine
producer in Central Italy with a yearly production of around 20.000.000 bottles. Thanks
to a modern production process which harmonizes tradition and ultimate technology,
the Citra brand is identified with reliability and quality. CITRA is represented
in 45 countries around the world and its wines (produced by itself, no outsourcing) have
been awarded at the most important international wine tasting competitions. Citra
offers the following advantages: high value and competitive prices products; dynamic
and aggressive marketing policy strongly focused on customer needs; innovative
and clear packaging; particular vocation to mass market; excellent quality-price ratio.
Winnica Chiorri Azienda Vitivinicola zosta³a za³o¿ona pod koniec XIX wieku
na terenie gospodarstwa rolnego w Sant’Enea, przepiêknie po³o¿onego w okolicach
Perugii. Wœród uprawianych tutaj odmian winoroœli s¹ Grechetto, Trebbiano,
Malvasia, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot oraz Sagrantino. Dba³oœæ
i opieka, którymi otaczamy nasze, licz¹ce blisko 25 hektarów winnice, obejmuje
krótkie przycinanie wykonywane rêcznie, ekologiczne zabiegi fitosanitarne
przyjazne dla œrodowiska oraz rêczny zbiór winogron do materia³owych koszy.
W³aœnie ta dba³oœæ o szczegó³y pozwala nam uzyskaæ wina najwy¿szej jakoœci,
przywo³uj¹ce smaki i zapachy typowe dla umbryjskiego krajobrazu.
Po³o¿ona w Abruzji wytwórnia win CITRA to obecnie jeden z czo³owych
producentów wina w œrodkowych W³oszech, którego roczna produkcja siêga
20.000.000 butelek. Dziêki nowoczesnym procesom produkcji, które ³¹cz¹ tradycjê
z najnowsz¹ technologi¹ marka Citra jest uto¿samiana z rzetelnoœci¹ i jakoœci¹.
CITRA jest obecna w 45 krajach na ca³ym œwiecie, a jej wina (produkowane
bezpoœrednio, bez korzystania z podwykonawców) otrzyma³y ju¿ wiele nagród
na najbardziej presti¿owych miêdzynarodowych konkursach win. Winnice Citra to:
produkty wysokiej jakoœci i o konkurencyjnych cenach; dynamiczna i ofensywna
polityka marketingowa silnie nastawiona na potrzeby klientów; nowoczesne
i przejrzyste etykiety; przyk³adanie szczególnej uwagi do rynku klienta masowego;
bardzo dobry stosunek ceny do jakoœci.
DOC
˜
Colli Perugini „Saliato” 2007
?
IGT
˜
Umbria Grechetto 2009
?
Umbria Sangiovese 2008
?
Umbria Bianco „Zeffiro”
?
Umbria Rosso „Garbino”
?
-30-
CITRA VINI S.C.
CONTRADA CUCULLO
66026 ORTONA (CH)
tel. +39.085-9031342
fax +39.085-9031332
[email protected]
www.citra.it
DOC
˜
Montepulciano d’Abruzzo „I Classici” 2009
?
Montepulciano d’Abruzzo „Palio” 2007
?
Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo „I Classici” 2009
?
Trebbiano d’Abruzzo „I Classici” 2009
?
Sparkling wines
˜
Spumante Rosè „Primae Lucis”
?
-31-
COMELLI WINES
CONCILIO
COMELLI PAOLINO S.S.A.
CASE COLLOREDO 8 – LOC. COLLOREDO DI SOFFUMBERGO
33040 FAEDIS (UD)
tel. +39.0432-711226
fax +39.0432-711400
[email protected]
www.comelli.it
Our business is located in the “Colli Orientali del Friuli” controlled denomination
of origin area. Our hilly vineyards are protected by the Pre-Alps to the north and
are exposed to the favourable atmospheric effects of the Adriatic sea, which create
a ventilated and dry climate, to the south.
We use some of the most modern equipment in the cellar for vinification, from ageing
to storing of the wines, but we are aware that the most advanced technology can never
replace nature, inasmuch as good wine finds the high clone selection of our vines,
the quality of the soil, the particular microclimate as definite presuppositions, but also,
if we may permit ourselves, our utmost commitment and passion and that of our
collaborators.
Nasze winnice le¿¹ na terenie apelacji „Colli Orientali del Friuli”, na pagórkowatym
obszarze, który od pó³nocy jest os³oniêty przez Prealpy, a od po³udnia jest otwarty
na sprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne, zapewniaj¹ce – dziêki bliskoœci Morza
Adriatyckiego – suchy i wietrzny klimat.
W procesie produkcji win – od dojrzewania po przechowywanie– wykorzystujemy
najbardziej zaawansowane technologicznie urz¹dzenia, ale zdajemy sobie sprawê,
¿e nawet najnowsza technologia nigdy nie zast¹pi natury. Dobre wino wymaga
precyzyjnej selekcji odmian winoroœli, gleby wysokiej jakoœci, wyj¹tkowego
mikroklimatu oraz – niech nam bêdzie wolno dodaæ – najwy¿szego zaanga¿owania
i pasji zarówno z naszej strony, jak i ze strony wszystkich naszych wspó³pracowników.
DOC
˜
Colli Orientali del Friuli „Jacò” Merlot 2006
?
Colli Orientali del Friuli Pinot Grigio „Amplius” 2008
?
Colli Orientali del Friuli Friulano 2009
?
CONCILIO SPA
ZONA INDUSTRIALE 2
38060 VOLANO (TN)
tel. +39.0464-411000
fax +39.0464-461310
[email protected]
www.concilio.it
Founded by Angelo Grigolli in 1860, Concilio began producing wine in a small village
in the province of Trento, northern Italy. Over the years the company grew in size, other
local families joined the venture. In 1990 Concilio assumed its present form as a private
company when a large group of vineyard owners became shareholders.
Concilio is today one of the oldest and most prestigious wineries in Trentino, with
a modern approach to new technologies, always respecting traditional values of this
land.
Firma Concilio, za³o¿ona w 1860 roku przez Angelo Grigolliego, rozpoczê³a
produkcjê win w ma³ej miejscowoœci w prowincji Trydentu, na pó³nocy W³och. Firma
rozrasta³a siê na przestrzeni lat, wraz z do³¹czaniem siê do niej innych rodzin
– lokalnych producentów wina. W 1990 roku firma Concilio zyska³a obecny kszta³t
prywatnego przedsiêbiorstwa, kiedy do grona jej udzia³owców wesz³a liczna grupa
w³aœcicieli winnic.
Obecnie Concilio to jedna z najstarszych i najbardziej renomowanych wytwórni win
w Trydencie, któr¹ z jednej strony charakteryzuje nowoczesne podejœcie do nowych
technologii, a z drugiej poszanowanie tradycyjnych wartoœci tego obszaru.
DOC
˜
Trentino Pinot Grigio 2009
?
Trentino Chardonnay 2009
?
Trentino Marzemino 2008
?
Trentino Rosso „Morivecio” 2005
?
Rotaliano Teroldego 2008
?
IGT
˜
Delle Venezie „Esprimo Red” Refosco 2008
?
Delle Venezie „Soffumbergo” 2007
?
-32-
-33-
CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE
CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE
PIAZZA CAVALLI 35
29121 PIACENZA (PC)
tel. +39.0523-305928
fax +39.0523-313854
[email protected]
www.consorziopiacenzalimentare.it
Consortium Piacenza Alimentare was established in 1980 under initiative
of the Chamber of Commerce of Piacenza. The associations gather 76 companies
from the food sector and its aim is to promote and commercialise abroad their product
range.
The offer includes: PDO cured meat products (Coppa Piacentina, Salame Piacentino,
Pancetta Piacentina), PDO cheese (Grana Padano, Provolone Valpadana), 18 CDO
wines, certified vegetables preserves, organic products.
Konsorcjum Piacenza Alimentare powsta³o w 1980 roku z inicjatywy Izby Handlowej
w Piacenzy. Skupia ono 76 przedsiêbiorstw z bran¿y spo¿ywczej, a jego celem jest
promocja i wprowadzanie na rynki zagraniczne asortymentu swoich produktów.
Wœród oferowanych wyrobów znajduj¹ siê: wêdliny chronione znakiem DOP (Coppa
Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina), sery DOP (Grana Padano,
Provolone Valpadana), 18 win DOC, certyfikowane konserwy warzywne i produkty
ekologiczne.
CRISTIANA MEGGIOLARO
CRISTIANA MEGGIOLARO
VIA RONCATI 43/B
37030 RONCA’ (VR)
tel. +39.045-6545067
[email protected]
www.cristianameggiolaro.it
Our small business is located on the wonderful hills of Gambellara, 300 metres above
sea level, on a deep soil of volcanic origin, rich with lava and tuff stones.
Our vineyards are 40 years old and do not produce much, in order to obtain the best
from the native Garganega grapes.
Our wines tell all this, but also the passion for our work that fills our soul and all our
time.
Some of our rules are low yields, very careful management of the vineyard, harvested
by hand, according to the different growth stages and maximum respect of the grapes
in the cellar.
Nasza ma³a wytwórnia win le¿y na terenie przepiêknych wzgórz Gambellara, na wysokoœci 300 m n.p.m., na glebach pochodzenia wulkanicznego, bogatych w ska³y
magmowe i tufowe.
Dziêki ograniczaniu plonów w licz¹cych sobie blisko 40 lat winnicach, jesteœmy
w stanie wydobyæ to, co najlepsze z rdzennej odmiany Garganega.
Wszystko to odzwierciedlaj¹ nasze wina, w których widoczne s¹ tak¿e pasja i czas,
które im poœwiêcamy.
Wœród zasad, którymi siê kierujemy nale¿y wymieniæ: niskie plony, du¿¹ starannoœæ
w zarz¹dzaniu winnic¹, rêczne winobranie, uwzglêdniaj¹ce ró¿ne etapy wzrostu
owoców oraz ostro¿ne obchodzenie siê z winogronami w piwnicach.
˜
DOC
?
Gambellara Classico Garganega 2008
?
Gambellara Classico „Ceneri delle Taibane” 2008
-34-
-35-
DI FILIPPO AZIENDA AGRARIA S.S.
DI FILIPPO AZIENDA AGRARIA S.S.
VIA CONVERSINO 153
06033 CANNARA (PG)
tel. +39.0742-731242
fax +39.0742-72310
[email protected]
www.vinidifilippo.com
Di Filippo – Wine growers 1971.The agricultural concern of the Di Filippo family was
established in 1971 on the hills between Torgiano and Montefalco. We have cultivated
30 hectars of vineyards according to E.U. norms for organic farming since 1994.
This means that diseases are controlled using traditional bordeaux mixture
and sulphur. We use no chemical weedkillers and we use only organic fertilizers.
Although our cellar is equipped with modern machinery, we prefer traditional methods
where possible. We produce typical wines of our area as Sagrantino and Grechetto.
Przedsiêbiorstwo kierowane przez rodzinê Di Filippo zosta³o za³o¿one w 1971 r.
na wzgórzach pomiêdzy Torgiano a Montefalco. Od 1994 r. nasze winnice, licz¹ce
blisko 30 hektarów ziemi, uprawiane s¹ zgodnie z przepisami unijnymi obowi¹zuj¹cymi w zakresie rolnictwa biologicznego. Oznacza to, ¿e do zwalczania chorób
stosujemy tradycyjn¹ ciecz bordosk¹ i siarkê, nie korzystamy z chemicznych
œrodków chwastobójczych i stosujemy wy³¹cznie nawozy pochodzenia organicznego. Choæ dysponujemy najnowoczeœniejszym sprzêtem do produkcji wina,
tam gdzie to mo¿liwe staramy siê zawsze korzystaæ z metod tradycyjnych.
Produkujemy wina typowe dla tego obszaru, jak Sagrantino czy Grechetto.
DOCG
˜
Montefalco Sagrantino 2006
?
DOC
˜
Montefalco Rosso 2007
?
Grechetto Colli Martani 2009
?
IGT
˜
Umbria Rosso „Villa Conversino” 2009
?
Umbria Bianco „Villa Conversino” 2009
?
-36-
DISTILLERIA E. & M. GUERRIERO SRL
DISTILLERIA E. & M. GUERRIERO SRL
VIA AMERIGO VESPUCCI 1
83030 TAURASI (AV)
tel. +39.0827-770012
fax +39.0827-770942
[email protected]
www.distilleriaguerriero.com
Distilleria Guerriero, is a dynamic company founded in 2005 in the Taurasi area, a part
of the splendid Irpinia countryside.
Spirits, vermouth, aperitifs, cream, sparkling wines are just a few of the products
that our company produces selecting the best raw materials free of chemical
and bacteriological contaminants.
The firm dedicates the greatest care to the hygiene, quality controls and to the
professionalism of the entire staff. The Distilleria Guerriero trade mark has become
a synonym of quality all over the world, in particular in Europe and United States.
With its ability, courtesy and the refinement which even extends to the care in the
packaging of the products – because vision is almost as important as taste –
the company aims at becoming more and more a leader in its field.
Distilleria Guerriero to dynamiczne przedsiêbiorstwo, za³o¿one w 2005 roku
w rejonie Taurasi, na wspania³ych wiejskich terenach okolic Irpinii.
Alhokole wysokoprocentowe, aperitify, likiery, wina musuj¹ce – to tylko kilka
naszych wyrobów, przy produkcji których siêgamy po najlepsze surowce, bez
dodatków chemicznych i zanieczyszczeñ bakteriologicznych.
Firma przywi¹zuje wielk¹ uwagê do kwestii BHP, kontroli jakoœci oraz
profesjonalizmu wszystkich pracowników. Znak handlowy Distilleria Guerriero sta³
siê synonimem jakoœci, rozpoznawanym na ca³ym œwiecie, a przede wszystkim
w krajach Unii Europejskiej i USA.
Sprawnoœæ, uprzejmoœæ i troska o najdrobniejsze detale, tak¿e opakowañ, które
towarzysz¹ naszym produktom (uwa¿amy, ¿e wra¿enia wzrokowe s¹ niemal tak
samo wa¿ne jak smakowe) sprawiaj¹, ¿e nasza firma coraz mocniej zaznacza swoj¹
pozycjê w czo³ówce bran¿y winiarskiej.
Liquor, Grappa
˜
Liquore all’Arancia
?
Liquore alla Castagna
?
Liquore al Limone
?
Liquore alla Liquirizia
?
Grappa di Aglianico Taurasi
?
-37-
FONTANA
GERMANO ETTORE DI GERMANO SERGIO
AZIENDA AGRICOLA ETTORE FONTANA
VIA PUGNANE 12
12060 CASTIGLIONE FALLETTO (CN)
tel. +39.0173-62844
fax +39.0173-62967
[email protected]
www.liviafontana.it; www.ettorefontana.com
AZIENDA AGRICOLA GERMANO ETTORE DI GERMANO SERGIO
LOC. CERRETTE 1
12050 SERRALUNGA D’ALBA (CN)
tel. +39.0173-613528
fax +39.0173-613593
[email protected]
www.germanoettore.com
Cascina Fontanin is situated in the Castiglione Falletto municipality.
Nowadays, after seven generations of winemaking traditions, my sons are helping me
to run the company: Michele, who looks after cultivation and production, and Lorenzo
together with Renzo are responsible for sales. We control every step in the wine
production process, starting from the eight-hectare vineyard to the final product. Love
for the land, respect of tradition and search for quality that stems from the terroir,
are our deepest beliefs.
Nebbiolo, Barbera, Arneis and Dolcetto are the vines that we cultivate in our vineyards;
some of these vines come from the famous and prestigious Villero, Mariondino
and Bussia areas.
In 1975 Germano Ettore started the vinification of a small amount of grapes.
In 1990 Ettore’s son Sergio began to work in the estate and started to bottle and sell the
wines. Since 1993 the whole production is destined to estate-vinification and bottling.
The estate is still run by the Germano family: they attend to cultivation, winemaking
and sale of their whole production.
The “Germano Ettore” estate is located in Serralunga d’Alba named “Cerretta”, a hill with
a wide winegrowing area facing South- West.
13.50 hectares of vineyards are dedicated to the cultivation of grape varieties like
Chardonnay, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba and Nebbiolo, while a smaller area
is reserved to the experimental cultivation of Riesling.
Posiad³oœæ Cascina Fontanin po³o¿ona jest na terenie gminy Castiglione Falletto.
Po siedmiu pokoleniach tradycji winiarskiej, obecnie w prowadzeniu przedsiêbiorstwa pomagaj¹ mi moi synowie. Michele nadzoruje uprawê i produkcjê,
Lorenzo i Renzo zajmuj¹ siê sprawami handlowymi. Wspólnie dbamy o wszystkie
etapy procesu produkcji wina – od licz¹cej 8 ha powierzchni winnicy po gotowy
produkt. Mi³oœæ do ziemi, szacunek dla tradycji i d¹¿enie do jakoœci, maj¹cej swe
Ÿród³o w kraju pochodzenia – oto nasze credo.
W naszych winnicach uprawia siê szczepy: Nebbiolo, Barbera, Arneis i Dolcetto.
Czêœæ z nich pochodzi ze szczególnie wysoko cenionych obszarów Villero,
Mariondino i Bussia.
W 1975 roku Ettore Germano rozpocz¹³ produkcjê niewielkich iloœci wina.
W 1990 roku syn Ettore, Sergio, do³¹czy³ do ojca i zaj¹³ siê produkcj¹ i sprzeda¿¹
wina. Od 1993 roku wszystkie owoce przeznaczane s¹ na produkcjê wina, które
winiarnia sama rozlewa do butelek.
Zak³ad nadal prowadzony jest przez rodzinê Germano, która z dba³oœci¹ nadzoruje
ka¿dy z etapów uprawy, procesu produkcji i sprzeda¿y swoich win.
Posiad³oœæ „Germano Ettore” po³o¿ona jest w Serralunga d’Alba na wzgórzach
„Cerretta”, zwróconych na po³udniowy zachód. Na 13,5 ha uprawia siê odmiany
Chardonnay, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba i Nebbiolo, natomiast znacznie
mniejszy obszar przeznaczony jest pod eksperymentaln¹ uprawê odmiany Riesling.
DOCG
˜
Barolo „Villero” 2004
?
Barolo 2005
?
DOC
˜
Barbera d’Alba Superiore 2006
?
Langhe Rosso „Insieme” 2005
?
Dolcetto d’Alba 2009
?
-38-
-39-
GUICCIARDINI CONTE FERDINANDO
CONTE FERDINANDO GUICCIARDINI
CASTELLO DI POPPIANO - VIA FEZZANA 45
50025 MONTESPERTOLI (FI)
tel. +39.055-82315
fax +39.055-82368
[email protected]
www.conteguicciardini.it
Ferdinando Guicciardini is the present owner of CASTELLO DI POPPIANO, an ancient
property of his family, located in Chianti Colli Fiorentini. The Castello, a powerful
medieval construction built in the 11th century, has for centuries represented the centre
of life and agricultural activity of the family.
The wines and olive oil made in CASTELLO DI POPPIANO are produced on 130 hecta-res
of vineyards and 50 hectares of olive groves. The estate can produce about 90,000 boxes
of wine.
In eight years, additional 52 hectares of vineyards were established in Massi
di Mandorlaia, 46 of which are situated in the Morellini di Scansano DOCG zone.
Moreover, a new cellar was built for the processes of vinification, aging and fining.
Ferdinando Guicciardini to obecny w³aœciciel CASTELLO DI POPPIANO, posiad³oœci
w rejonie Chianti Colli Fiorentini, nale¿¹cej do jego rodziny od wielu stuleci
(za³o¿ono j¹ w XI wieku). Stanowi ona Centrum ¿ycia i dzia³alnoœci gospodarczej
ca³ej rodziny. Zamek (Castello) to imponuj¹ca konstrukcja œredniowieczna.
Wina i oliwa z CASTELLO DI POPPIANO pochodz¹ z upraw prowadzonych na 130 ha
winnic i 50 ha gajów oliwnych. Potencjalnie posiad³oœæ mo¿e wyprodukowaæ oko³o
90.000 skrzynek wina.
W ci¹gu 8 lat w rejonie Massi di Mandorlaia za³o¿ono dodatkowe 52 ha winnic,
z których 46 ha le¿y na obszarze Morellino di Scansano, objêtym apelacj¹ DOCG.
Ponadto wybudowany zosta³ nowy zak³ad winifikacji, dojrzewania i starzenia wina.
DOCG
˜
Chianti Colli Fiorentini „Il Cortile” 2007
?
Chianti Colli Fiorentini Riserva 2006
?
Morellino di Scansano „Massi di Mandorlaia” 2007
?
DOC
˜
Morellino di Scansano Riserva 2006
?
IGT
˜
Maremma Toscana Vermentino 2009
?
LE TENUTE DI GENAGRICOLA
GENAGRICOLA SPA
VIA MONS. ZOVATTO 71
30020 LONCON DI ANNONE VENETO (VE)
tel. +39.0422-864565
fax +39.0422-864566
[email protected]
www.letenute.it
Le Tenute di Genagricola is a group of wineries located in different Italian regions
entirely owned by Assicurazioni Generali, one of the largest insurance Companies
in the world. The total amount of the Hectares of the wineries is 700.
Le Tenute are:
l
Torre Rosazza, Poggiobello and Borgo Magredo in Friuli – Venezia Giulia;
l
Tenuta S.Anna in Veneto
l
Bricco dei Guazzi in Piemonte;
l
Gregorina in Emilia – Romagna
l
Solonio in Lazio
Our headquarters are located in Loncon in the province of Venice where we have the
functional and administrative offices and the centralised warehouse. It means that
a customer can have just one contact, one collection point based in Northern Italy and
wines from 5 different Italian Regions.
Le Tenute di Genagricola to grupa winnic rozmieszczonych w ró¿nych w³oskich
regionach, których w³aœcicielem jest firma Assicurazioni Generali – jedno
z najwiêkszych na œwiecie towarzystw ubezpieczeniowych. £¹cznie przedsiêbiorstwo posiada blisko 700 hektarów winnic.
W sk³ad Le Tenute wchodz¹:
l
Torre Rosazza, Poggiobello i Borgo Magredo we Friuli-Wenecji Julijskiej;
l
Tenuta S.Anna w Wenecji Euganejskiej
l
Bricco dei Guazzi w Piemoncie;
l
Gregorina w Emilii – Romanii
l
Solonio w Lacjum
G³ówna siedziba firmy le¿y w Loncon, w okolicach Wenecji. To w³aœnie tam znajduj¹
siê nasze biura organizacyjne i administracyjne oraz g³ówny magazyn. Oznacza to,
¿e klient, kontaktuj¹c siê z jednym tylko miejscem i maj¹c jeden punkt odbioru
towaru usytuowany na pó³nocy W³och, ma do dyspozycji wina, które pochodz¹
z 5 ró¿nych regionów W³och.
DOCG
˜
Gavi „Bricco dei Guazzi” 2009
?
DOC
˜
Colli Orientali del Friuli „Poggiobello” Sauvignon 2009
?
Friuli Grave „Borgo Magredo” Pinot Grigio 2009
?
IGT
˜
Lazio Shyraz „Solonio” 2009
?
-40-
Sparkling DOC/G
˜
Prosecco Extra Dry „Tenuta S. Anna” NV
?
-41-
LE VALLI D’OLTREPO’ SRL
LIVIO BRUNI & CO. SRL
LE VALLI D’OLTREPO’ SRL
S.P. BRONESE 617, 5
27043 BRONI (PV)
tel. +39.0385-53020
fax +39.0385-53020
[email protected]
www.levallidoltrepo.com
The company Le Valli d’Oltrepo’ Ltd was born from the will of some wine growers and
people who work in this area to face up to challenges put to anyone who, protecting
and appreciating a story made of quality and tradition, wants to introduce the area
of Oltrepo’ Pavese to the audience of lovers of wine. On one hand a small dimension
of activity guarantees a quality stable in time and excellence in production, on the other
it reveals to be a limitation of the capacity of introducing the product outside
the tradition selling area. Le Valli d’Oltrepo’ is a way of communication between a wine
grower and a final consumer and offers, apart from a traditional choice of products,
also niche wines for a public more and more esigent.
„Le Valli d’Oltrepo’” sp. z o.o. narodzi³a siê z pragnienia kilku producentów wina oraz
osób pracuj¹cych w tej bran¿y, aby stawiæ czo³a aktualnym wyzwaniom zachowuj¹c
i doceniaj¹c historiê jakoœci i tradycji oraz nareszcie pokazaæ region Oltrepo’ Pavese
wiêkszej publicznoœci mi³oœników wina. Z jednej strony, ma³e przedsiêbiorstwo
gwarantuje niezmienn¹ jakoœæ i wyj¹tkowoœæ produkcji, z drugiej jednak, mo¿e
mieæ pewne ograniczenia w mo¿liwoœciach zaprezentowania produktu poza
tradycyjnym obszarem sprzeda¿y. „Le Valli d’Oltrepo’” daje wiêksz¹ mo¿liwoœæ
zapoznania konsumenta z producentem i oferuje, poza tradycyjn¹ ofert¹, tak¿e
produkty „niszowe” dla coraz bardziej wymagaj¹cych odbiorców.
DOC
˜
Oltrepò Pavese Bonarda „Samir” 2009
?
Oltrepò Pavese Buttafuoco „Rubeuti” 2008
?
Oltrepò Pavese Moscato „Vigneti di Volpara”
?
IGT
˜
Provincia di Pavia „Uva Rara” 2006
?
Sparkling DOC
˜
Oltrepò Pavese Pinot Nero Metodo Classico N/V
?
-42-
LIVIO BRUNI & CO. SRL
VIA A. DE GASPERI 34/C
38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
tel. +39.0461-606065
fax +39.0461-600038
[email protected]
www.bruniwines.com
The organisation specializes in the management of all trade relations between Italian
Wines & Spirits Producers and Importers/Distributors operating in Europe and in other
overseas markets.
Providing a complete service to clients, our objective is to manage trade strategies
with our partners, supporting them in the selection of products and producers.
Furthermore we are available to assist with any logistical matters. We provide
a complete, rapid, efficient and most of all professional service.
Nasza firma specjalizuje siê w zarz¹dzaniu relacjami handlowymi pomiêdzy
w³oskimi producentami wina i napojów alkoholowych a importerami i dystrybutorami, dzia³aj¹cymi w Europie oraz na rynkach pozaeuropejskich.
Zapewniamy klientom kompletn¹ obs³ugê, która obejmuje wspólne zarz¹dzanie
strategiami handlowymi oraz oferowanie wsparcia w wyborze produktów i producentów.
Dodatkowo œwiadczymy pomoc w ka¿dej innej sprawie z zakresu logistyki. Zapewniamy kompletn¹, szybk¹, skuteczn¹ ale przede wszystkim profesjonaln¹ obs³ugê.
DOCG
˜
Chianti „Meridius” 2008
?
DOC
˜
Friuli Grave Sauvignon „Selina” 2009
?
IGT
˜
Delle Venezie Pinot Grigio „Sant’A.” 2009
?
Sparkling DOC
˜
Treviso Prosecco Spumante Extra Dry Macchiato
?
Treviso Prosecco Frizzante Macchiato
?
-43-
MARCHESATO DEGLI ALERAMICI
MASOTTINA SPA
MARCHESATO DEGLI ALERAMICI SOCIETA’ AGRICOLA A R.L.
PODERE IL GALAMPIO 376
53024 MONTALCINO (SI)
tel. +39.0577-816007
fax +39.0577-816007
[email protected]
www.marchesatodeglialeramici.it
Our family bought the estate “Il Galampio” in Montalcino in 1985.
The Fedriani family philosophy has been immediately implemented in the business
and it has been the base on witch our production and image of the Brunello
di Montalcino has been developed:
l
traditional wine making
l
packaging and presentation elegance
l
communication and promotion of the “Brunello di Montalcino” as one of
the highest example of the “made in Italy”.
These important elements together with our Italian management creates a very high
level image, consolidated by many years.
The estate “Il Galampio” has an extension of 50 hectares exclusively in the only natural
reserve of the Montalcino area.
Our small dimensions give us the opportunity to follow accurately all the production
phases and creates a guarantee of the denomination highest quality level.
Rodzina Fedriani zakupi³a posiad³oœæ „Il Galampio” w Montalcino w 1985 roku i od
tamtej pory prowadzi tam produkcjê wina Brunello di Montalcino. Nasza filozofia to:
l
tradycyjne winiarstwo,
l
eleganckie opakowanie i wygl¹d zewnêtrzny,
l
reklama i promocja „Brunello di Montalcino” jako jednego z najwspanialszych
w³oskich win.
Te najwa¿niejsze kwestie, a tak¿e podejœcie w³oskiego kierownictwa sprawiaj¹,
¿e nasza firma od lat cieszy siê rosn¹cym uznaniem.
Winnica „Il Galampio” to 50 ha powierzchni, znajduj¹cej siê wy³¹cznie na obszarze
rezerwatu przyrody po³o¿onego w okolicach Montalcino.
Niewielkie rozmiary przedsiêbiorstwa daj¹ nam mo¿liwoœæ dok³adnego nadzoru
nad wszystkimi etapami produkcji, a tak¿e stanowi¹ gwarancjê najwy¿szej jakoœci.
DOCG
˜
Brunello di Montalcino 2005
?
DOC
˜
Rosso di Montalcino 2008
?
IGT
˜
Toscana Rosso „Il Galampio” 2008
?
Toscana Bianco „Il Galampio” 2009
?
-44-
MASOTTINA SPA
VIA CUSTOZA 2
31015 CONEGLIANO (TV)
tel. +39.0438-400775
fax +39.0438-402034
[email protected]
www.masottina.it
The Masottina wine-growing and wine-producing company was established in 1946
in Conegliano – a town of art and wine, called the “pearl of Veneto” because of
its harmonious urban structure.
The famous DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore is born in our
vineyards. This superb wine has a full-bodied taste and aroma and is extremely
drinkable.
We also make Rizzardo and Montesco DOC Colli di Conegliano wines, which mature
in wooden barrels.
Our other vineyards are situated in the vicinity of Piave, Gorgo al Monticano
and Mogliano Veneto. Here, our still wines are born: Pinot Grigio, Manzoni Bianco,
Chardonnay, Merlot, Cabernet. These wines have won wide acclaim abroad.
Guests can visit the vineyard and buy wines by making an appointment.
Zak³ad winiarski „Masottina” powsta³ w 1946 roku w Conegliano – mieœcie sztuki
i wina, zwanym „per³¹ Veneto”, ze wzglêdu na niezwyk³¹ harmoniê jego archi-tektury.
W naszych winnicach powstaje s³ynne wino Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore. To wyrafinowane wino jest oznaczane apelacj¹ DOCG. Cechuje je g³êbia
smaku i aromatu oraz lekkoœæ w spo¿ywaniu.
Wytwarzamy tak¿e „Rizzardo” i „Montesco” – oba oznaczane apelacj¹ DOC Colli
di Conegliano i oba poddawane dojrzewaniu w drewnie.
Pozosta³e nasze winnice zlokalizowane s¹ w okolicach Piave, Gorgo al Monticano
i Mogliano Veneto. Z dojrza³ych tu winogron powstaj¹ nasze wina niegazowane:
Pinot Grigio, Manzoni Bianco, Chardonnay, Merlot, Cabernet. Wina te mog¹
poszczyciæ siê wieloma miêdzynarodowymi wyró¿nieniami.
Po wczeœniejszym umówieniu siê mo¿na zwiedziæ winnicê i dokonaæ bezpoœrednich
zakupów.
DOC
˜
Piave Pinot Grigio 2009
?
Piave Cabernet Sauvignon 2008
?
Piave Cabernet Sauvignon Riserva „Vigneto ai Palazzi” 2005
?
Sparkling DOCG
˜
Conegliano Valdobbiadene Prosecco „Le Rive di Ogliano” Extra
?
Dry Millesimato 2009
Sparkling DOC
˜
Prosecco Brut Spumante 2009
?
-45-
MERE WINE
NUOVE DISTILLERIE VINCENZI SRL
MERE WINE SRL
VIA SANT’AGOSTINO 3
27100 PAVIA (PV)
tel. +39.0382-22400
fax +39.0382-22400
[email protected]
www.merewine.com
Mere Wine is a company formed by businessmen and oenologists who produce and sell
wines while preserving and emphasising the unique characteristics of the terroir, based
on the best selection of the Italian land production. The company is particularly
interested in the emerging markets and has recently received an invitation
to participate in Taste Expo 2010, an international fair held in Mumbai, India.
Mere Wine to firma za³o¿ona przez przedsiêbiorców i enologów, którzy, w oparciu
o wybór najlepszych produktów w³oskich upraw, wytwarzaj¹ i wprowadzaj¹
na rynek wina o cechach œciœle nawi¹zuj¹cych do miejsca, z którego pochodz¹.
Firma zwraca szczególn¹ uwagê na rynki wschodz¹ce, a ostatnio otrzyma³a zaproszenie na Taste Expo 2010 – miêdzynarodowe targi odbywaj¹ce siê w Mombaju,
w Indiach.
DOC
˜
Veneto Cabernet „Mero” 2008
?
Oltrepò Pavese Sangue di Giuda „Duls” 2009
?
IGT
˜
Toscana Rosso „Porporino” 2008
?
Provincia di Pavia Croatina „Papiae” 2009
?
Sparkling DOC/G
˜
Treviso Prosecco „Caldius” 2009
?
-46-
NUOVE DISTILLERIE VINCENZI SRL
STR. VALLE SAUGLIO 72
10020 PECETTO (TO)
tel. +39.011-8156008
fax +39.011-8156835
[email protected]
www.distillerievincenzi.com
The Vincenzi distillery has produced liqueurs, syrups and chocolate since 1930.
The most important product is the chocolate cream liqueur “Bicerin” – the “Turin
liqueur”, which was the most popular drink of the Winter Olympic Games TORINO 2006.
Other important spirits include: amaretto, sambuca, limoncello, fernet and grappas.
We trade with 30 foreign countries in addition to the Italian market, and are proud
to offer high quality products that are the high end of the “made in Italy” range known
all over the world.
Zak³ad Distillerie Vincenzi, dzia³aj¹cy od 1930 roku, wytwarza likiery, syropy
i czekoladê.
Najwa¿niejszym produktem jest czekoladowy likier „Bicerin” – „likier turyñski”,
najbardziej popularny napój podczas Olimpiady Zimowej TORINO 2006. Inne znane
likiery to: amaretto, sambuca, limoncello, fernet oraz grappy. Poza rynkiem w³oskim
wspó³pracujemy z 30 krajami œwiata, do których sprzedajemy produkty najwy¿szej
jakoœci, znajduj¹ce siê w czo³ówce znanych na ca³ym œwiecie wyrobów „made
in Italy”.
Liquor, Grappa
˜
Bicerin di Giandujotto
?
Grappa
?
Limoncello
?
Amaretto
?
Sambuca
?
-47-
PAOLO PIZZORNI VINI
RONCOLATO ANTONIO
AZIENDA AGRICOLA PIZZORNI PAOLO S.S.
REG. ROCCHE 17
15010 RICALDONE (AL)
tel. +39.0144-56550
fax +39.0144-56550
[email protected]
paolo pizzorni
vini
vini
The Paolo Pizzorni winemaking operation is the natural continuation of the
winemaking tradition started back in 1929 by the great-grandfather Calein.
The vineyards are high-up and extend over 18 hectares on predominantly clay soil in the
Monferrato area with a low production for hectare. He has a techical assistance service
for the grape protection in order to carry out a viticulture with low enviromental impact
reducing the use of pesticides (Reg. CEE 2078). The ancient cellar is located in Ricaldone
and it has god advanced equipment, steel vats and oak barrels for the ageing of vintage
wine.
Produkcja wina, któr¹ zajmuje siê Paolo Pizzorni, to naturalna kontynuacja
dzia³alnoœci zapocz¹tkowanej w 1929 roku przez jego dziadka Caleina.
Winnice po³o¿one s¹ wysoko, na powierzchni 18 hektarów, z czego wiêkszoœæ
stanowi¹ gleby ilaste, po³o¿one w okolicach Monferrato, gdzie wydajnoœæ z hektara
jest raczej niska. Winnice korzystaj¹ z nowoczesnych metod ochrony upraw,
ograniczaj¹cych do minimum niekorzystne dzia³anie na œrodowisko w postaci
pestycydów (Rozp. EWG 2078). Zak³ad winiarski znajduje siê w Ricaldone, posiada
nowoczesne wyposa¿enie w postaci zbiorników stalowych, jak i dêbowych beczek,
w których dojrzewa wino.
DOCG
˜
Brachetto d’Acqui „Rosso Sogno” 2009
?
Moscato d’Asti „Oroluce” 2009
?
Barbera d’Asti Superiore „San Sebastiano” 2008
?
Barbera d’Asti „La Severina” 2008
?
DOC
˜
Piemonte Moscato Passito 2007
?
AZIENDA AGRICOLA RONCOLATO ANTONIO
VIA CARCERA 21
37038 SOAVE (VR)
tel. +39.045-7675104
fax +39.045-7675935
[email protected]
www.cantinaroncolato.com
The east area of Verona is very suggestive with its cultivated fields, vineyards, olive-groves
which embellish a territory where the populated centres have not spoilt the nature.
The first vineyards of the Roncolato’s family dates back to the middle of nineteenth
century. They testify the great tradition of the wine-reality of Verona.
Our vineyards exceptional southward location on dry wall terraces placed in a private
property, produce very high quality grapes. The wine is produced combining innovative
technology with a very old withering technique in order to obtain full-bodied wines rich
of extracts and noble tannins.
The different types of wines arise out of 30 hectares vineyard situated in the classic area
and grown on a simple pergola or on guyot.
Obszar na pó³noc od Werony urzeka piêknem krajobrazu, w którym przewa¿aj¹ pola
uprawne, winnice i gaje oliwne, a spokoju przyrody nie zak³ócaj¹ du¿e oœrodki
miejskie.
Pierwsze winnice za³o¿one przez rodzinê Roncolato powsta³y w po³owie XIX wieku.
Znakomicie wpisuj¹ siê one w winiarskie tradycje okolic Werony.
Z naszych stoków, zwróconych ku po³udniu i po³o¿onych na suchych tarasach
ziemnych, pochodz¹ owoce najwy¿szej jakoœci. W produkcji wina ³¹czymy
innowacyjne technologie z elementami tradycyjnych procesów, dziêki czemu nasze
wina charakteryzuj¹ siê bogatym smakiem i aromatem oraz szlachetn¹ zawartoœci¹
tanin.
Owoce, z których powstaj¹ nasze wina, dojrzewaj¹ na powierzchni 30 ha, po³o¿onych
w typowym obszarze winiarskim, gdzie winoroœl prowadzona jest w formie pergoli
lub sznura typu guyot.
DOC
˜
Soave Classico „Monteleon” 2009
?
Soave Classico „Il Nicolaio” 2008
?
Valpolicella Ripasso „San Rocco” 2008
?
Amarone „Carnera” 2006
?
Sparkling wines
˜
Brut Rosè „Giada” 2009
?
-48-
-49-
SAN FABIANO CALCINAIA
SCHENK ITALIA SPA
SAN FABIANO IN CALCINAIA
LOC. CELLOLE
53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
tel. +39.0577-979232
fax +39.0577-979455
[email protected]
www.sanfabianocalcinaia.com
San Fabiano Calcinaia is located on the hills of the scenic Chianti landscape.
The owners’ house and the cellars are situated in a small village established around
1000 AD. Guido Serio and his wife Isa arrived in San Fabiano in 1983 and soon decided
to make investments in the estate with the aim of improving the quality of the region’s
wines. The renewed vineyards and the modernised winery where vinification, bottling
and ageing processes take place are the results of the investments made. Today,
San Fabiano produces wines that are highly esteemed around the world: Chianti
Classico vintage and Riserva “Cellole”, Cerviolo Rosso, Cerviolo Bianco, Casa Boschino,
Cabernet Sauvignon; apart from extra virgin olive oil, very rich and fragrant. The farm
also offers seven apartments where you can stay for a short relaxing holiday and enjoy
the peaceful countryside of Siena.
Gospodarstwo San Fabiano Calcinaia po³o¿one jest w rejonie Chianti, znanym
i cenionym ze wzglêdu na piêkno swego wy¿ynnego krajobrazu. Dom w³aœcicieli
i piwnice winiarskie znajduj¹ siê w niewielkiej wiosce, za³o¿onej oko³o roku 1000.
Guido Serio wraz z ¿on¹ Is¹ przybyli do San Fabiano w 1983 roku i szybko podjêli
decyzjê, by zainwestowaæ w podniesienie jakoœci wytwarzanych tu win. Odnowione
winnice oraz zmodernizowany zak³ad, gdzie prowadzi siê winifikacjê, butelkowanie
i starzenie wina, to owoc tych prac. Dziœ San Fabiano produkuje wina cenione
na ca³ym œwiecie: rocznikowe Chianti Classico i Riserva „Cellole”, Cerviolo Rosso,
Cerviolo Bianco, Casa Boschino, Cabernet Sauvignon; a tak¿e pachn¹c¹ i wyœmienit¹
oliwê extra vergine. Dodatkowo gospodarstwo posiada 7 apartamentów, które
wynajmuje turystom, pragn¹cym zatrzymywaæ siê tu na krótki odpoczynek poœród
spokojnej sieneñskiej wsi.
DOCG
˜
Chianti Classico San Fabiano Calcinaia 2007
?
Chianti Classico Riserva „Cellole” 2006
?
IGT
˜
Toscana Rosso „Casa Boschino” 2007
?
Toscana Cabernet Sauvignon „Cabernet S. di S. Fabiano” 2007
?
Toscana Bianco Chardonnay „Cerviolo” 2006
?
-50-
SCHENK ITALIA SPA
VIA STAZIONE 43
39040 ORA (BZ)
tel. +39.0471-803311
fax +39.0471-803303
[email protected]
www.schenk.it
Founded in 1952 in Reggio Emilia, Schenk Italia is one of the largest wine producers and
exporters of Italian wines. In 1960 it was relocated to Ora mainly for the production and
processing of bulk wines. In 1965 the first semi-automatic line was installed and during
the 1970’s and 80’s the expansion continued into the plant and technical facilities. From
1993 to 1995 the entire winery at Ora was re-built and the first automatic bottling line
was installed. In 2002 a second high-speed line was introduced with a capacity of over
30,000 bottles per hour. In 2007 a new processing wine cellar increased the capacity
by 17.000hl. In the meantime Schenk Italia continued to focus on new product
development and the sourcing of a wide variety of Italian products.
Zak³ad Schenk Italia, za³o¿ony w 1952 roku w Reggio Emilia, to jeden z najwiêkszych
producentów i eksporterów wina we W³oszech. W 1960 roku przeniós³ sw¹ siedzibê
do Ora, gdzie prowadzona jest g³ównie produkcja wina niebutelkowanego. W 1965
roku zainstalowano pierwsz¹ pó³automatyczn¹ liniê produkcyjn¹, a w latach ’70
i ’80 zak³ad powiêksza³ siê i rozbudowywa³ technologicznie. W latach 1993-1995
winiarnia w Ora zosta³a ca³kowicie przebudowana i zainstalowano pierwsz¹
automatyczn¹ liniê do butelkowania wina. W 2002 roku do³¹czy³a do niej druga
szybka linia o wydajnoœci ponad 30 tys. butelek na godzinê. W 2007 roku powsta³a
nowa czêœæ zak³adu, co zwiêkszy³o wydajnoœæ do 17.000hl. Schenk Italia
koncentruje siê na opracowywaniu nowych produktów, tworzonych na bazie
szerokiego wyboru w³oskiej produkcji.
DOCG
˜
Chianti 2008
?
IGT
˜
Sicilia Nero d’Avola 2008
?
Salento Primitivo 2008
?
Veneto Merlot 2009
?
Veneto Pinot Grigio 2009
?
-51-
TENUTA CASTEANI
TENUTA CASTEANI
LOCALITA’ CASTEANI
58023 GAVORRANO (GR)
tel. +39.335-8101847
fax +39.0566-80060
[email protected]
www.casteani.it
Sitting in the heart of Maremma Toscana, Casteani is a producer of top quality wines
which are intimately linked with their terroir. The winery is situated just 50 m from the
vineyard where we grow Sangiovese, Merlot, Sirah, Vermentino and Viognier vines with
dedication and expertise. With the output at a level of 60 quintals per hectare, the fruit
has an inimitable flavour and taste. And, owing to the close distance between
the vineyard and the winery, the time the fruit are kept in barrels is shorter. That is why
the grapes are pressed into must directly after harvesting, and preserve their full taste
and aroma which is then present in wine.
Red wines age in wooden barrels (new or used) for some 12 months, and later
are bottled to mature for another year.
Przedsiêbiorstwo Casteani, le¿¹ce w samym sercu Maremma Toscana, wytwarza
wina znakomitej jakoœci, które cechuje bliski zwi¹zek z terytorium, na którym
powstaj¹. Winiarnia znajduje siê zaledwie 50m od winnicy, gdzie z trosk¹ i wiedz¹
uprawiamy nasz¹ winoroœl odmiany Sangiovese, Merlot, Sirah, Vermentino
i Viognier. Wydajnoœæ na poziomie 60 kwintali z hektara sprawia, ¿e owoce
charakteryzuj¹ siê niepowtarzalnym zapachem i smakiem. Bliskie po³o¿enie
winnicy i winiarni skraca czas przechowywania owoców w skrzyniach, dziêki czemu
winogrona od razu po zbiorze t³oczone s¹ na moszcz i zachowuj¹ pe³niê smaku
i aromatu, które nastêpnie oddaj¹ winu.
Wina czerwone dojrzewaj¹ w drewnianych bary³kach, nowych i u¿ywnych,
przez oko³o 12 miesiêcy, a nastêpnie le¿akuj¹ w butelkach przez kolejny rok.
DOC
˜
Monteregio Massa Marittima Rosato „Rusada” 2009
?
IGT
˜
Maremma Toscana Rosso „Terra di Casteani” 2007
?
Maremma Toscana Rosso „Sessanta” 2007
?
Other still wines
˜
Dolce da Uve Stramature „Tatti” 2009
?
VIGNETI RADICA
AZIENDA AGRICOLA GIACOMO RADICA
VIA PIANA MOZZONE 4
66010 TOLLO (CH)
tel. +39.0871-962227
fax +39.0871-969143
[email protected]
www.vignetiradica.it
Vigneti Radica is a family winery for the enthusiasts of Abruzzo wine and for four
generations has been cultivating grapes in the family vineyards.
In 2009 the first harvest was bottled under the family name.
Radica family’s philosophy of winemaking can be expressed in 3 Ts:
TRANSPARENCY – those who wish to know how their wine has been prepared can
follow by visiting Vigneti Radica website and blog.
TRACEABILITY – the grapes come only from family vineyards and each bottle can be
traced back to its original vineyard. Five varieties are cultivated: Montepulciano
d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino, Pinot Grigio and Chardonnay.
TULLUM – Tollo, a territory localized between the Adriatic Sea and the Mount Maiella,
permits to create unequalled wines with inimitable bouquets with their own DOC:
Tullum.
Vigneti Radica to rodzinnie prowadzony zak³ad winiarski, do którego powinien trafiæ
ka¿dy entuzjasta wina z Abruzji. Upraw¹ winoroœli rodzina Radica zajmuje siê
od czterech pokoleñ. Pod w³asnym nazwiskiem pierwszy raz wyprodukowa³a wina
z rocznika 2009.
Winiarska filozofia rodziny Radica to trzy has³a:
PRZEJRZYSTOŒÆ – wszelkie szczegó³y produkcji wina mo¿na poznaæ na stronie
internetowej i blogu Vigneti Radica.
IDENTYFIKOWALNOŒÆ – winogrona pochodz¹ wy³¹cznie z w³asnych upraw, a ka¿da
butelka jest oznaczona tak, ¿e wiadomo, z której winnicy pochodzi³y owoce.
Uprawia siê tu piêæ odmian: Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo,
Pecorino, Pinot Grigio i Chardonnay.
TULLUM – Tollo to rejon po³o¿ony miêdzy Morzem Adriatyckim a szczytem Maiella,
który gwarantuje tutejszym winom, oznaczonym apelacj¹ DOC Tullum, niezrównany smak i bukiet.
DOC
˜
Montepulciano d’Abruzzo 2008
?
Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo 2009
?
Tullum Pecorino 2009
?
IGT
˜
Terre di Chieti Pinot Grigio 2009
?
Terre di Chieti Chardonnay 2009
?
-52-
-53-
VIGNE & VINI SRL
VIGNE & VINI SRL
VIA AMENDOLA 36
74020 LEPORANO (TA)
tel. +39.099-5315370
fax +39.099-5315739
[email protected]
www.vigneevini.com
Vigne&Vini is founded on tradition and technology.
Cosimo and Maria Teresa Varvaglione have constructed a team, giving life to a vineyard
inspired by a 3 generation tradition in the wine making sector.
They take care of the quality selecting of the best grapes, prudent choices during the
harvest, control of the processes of vinification and a constant search for per-fection
in cellar techniques.
In the heart of Puglia, aided by favourable climate conditions for vine growing,
Vigne & Vini pursues an ambitious project of capturing in a bottle the fascination
of a culture dedicating itself to the production of wines, focusing above all on native
grapes as a modern expression of an antique tradition, witnessed by long and
prestigious list of awards received during the years.
Vigne&Vini to firma oparta na tradycji i technologii.
Cosimo i Maria Teresa Varvaglione wspólnie podjêli siê kontynuacji tradycji
winiarskiej, która trwa ju¿ od trzech pokoleñ.
W trosce o jakoœæ, szczególn¹ uwagê zwracaj¹ na wybór najlepszych gron, starannie
selekcjonowanych podczas zbiorów. Wa¿na jest tak¿e kontrola procesu winifikacji
oraz sta³e usprawnianie procesów winiarskich.
Po³o¿ona w samym sercu Apulii i wspierana korzystnym klimatem winiarnia
Vigne & Vini pragnie, by wytwarzane w niej wina by³y najlepszym dowodem
fascynacji, jaka wi¹¿e siê z przetwarzaniem tradycyjnych odmian winoroœli na wina
nowoczesne, ale nie odcinaj¹ce siê od swej tradycji. Dowodem tego, ¿e czyni to
z powodzeniem, jest d³uga lista nagród i wyró¿nieñ, zgromadzonych przez lata.
DOC
˜
Primitivo di Manduria „Papale” 2007
?
Primitivo di Manduria „Moi” 2007
?
VINI TONON SRL
VINI TONON SRL
VIA CARPESICA 1
31010 CARPESICA DI VITTORIO VENETO (TV)
tel. +39.0438-920004
fax +39.0438-920014
[email protected]
www.vinitonon.com
The company was founded in 1936 by Pietro Tonon, the father of the current owner
Mr Loris Tonon.
It is located in Veneto region, not far from the famous Venice.
We deal mainly in sparkling wines, aged wines and a selection of certified organic
wines.
Each detail in the wine’s production is very important for us, from growing to tasting.
Przedsiêbiorstwo za³o¿y³ w 1936 roku Pietro Tonon, ojciec obecnego w³aœciciela,
pana Lorisa Tonona.
Mieœci siê ono w regionie Veneto, niedaleko s³ynnej i zabytkowej Wenecji.
Zajmujemy siê g³ównie winami musuj¹cymi, d³ugo le¿akuj¹cymi oraz wybranymi
winami posiadaj¹cymi certyfikaty ekologiczne.
Wa¿ny jest dla nas ka¿dy szczegó³ procesu produkcji, od uprawy winoroœli,
po degustacjê finalnego wyrobu.
IGT
˜
Veneto Durello Frizzante Metico 2009
?
Rosso del Camul 2007
?
Sparkling DOCG
˜
Valdobbiadene Conegliano Prosecco Superiore
?
Extra Dry „Glera” 2009
Sparkling DOC
˜
Prosecco Frizzante Metico „Glera” 2009
?
IGT
˜
Primitivo del Salento „Passione” 2007
?
Puglia Chardonnay „Primadonna” 2009
?
Negroamaro del Salento „Schiaccianoci” 2007
?
-54-
-55-
NOTES
NOTES
-56-
-57-
NOTES
W³oski Instytut Handlu Zagranicznego
Ambasada W³och
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Ambasciata d’Italia
ICE - partner firm polskich do kontaktów z Wùochami
Wùoski Instytut Handlu Zagranicznego (w skrócie ICE = Istituto nazionale per
il Commercio Estero) to agenda rzàdowa o statusie dyplomatycznym, której
zadaniem jest promocja wspóùpracy handlowej i przemysùowej, publikacja
informacji o technologii Made in Italy oraz upowszechnianie wiedzy o gospodarce Italii.
Centrala Instytutu znajduje siæ w Rzymie, a sieã ponad 100 zagranicznych biur
ICE, dziaùajàcych wg zasady kompetencji terytorialnej, obejmuje caùy úwiat. Wliczajàc biura regionalne we Wùoszech, ICE zatrudnia w sumie ponad 1.500 osób.
ICE promuje wyroby wùoskie za granicà, dostarczajàc listy adresowe
potencjalnych partnerów, organizujàc misje handlowe, wùoskie ekspozycje
kolektywne na najwaýniejszych targach miædzynarodowych, autonomiczne
wystawy wyrobów wùoskich, seminaria poúwiæcone technologii, kampanie
reklamowe i promocyjne oraz oficjalne delegacje handlowców, przemysùowców, techników i dziennikarzy z caùego úwiata na wiodàce imprezy targowe
we Wùoszech.
Biuro w Warszawie zostaùo zaùoýone jako pierwsze spoúród kilkunastu
istniejàcych dzisiaj biur ICE w Europie Úrodkowej i Wschodniej, a dziaùa
nieprzerwanie od 1959 r. (Instytut jako caùoúã ma nieco ponad 75 lat). Do kontaktu z nami zapraszamy kaýdego (osoby fizyczne lub prawne z siedzibà w Polsce),
kogo interesuje import z Italii lub okreúlona informacja rynkowa (np. kontakt
z potencjalnymi dostawcami, imprezy targowe we Wùoszech).
Zapewniamy równieý bezpoúredni dostæp do obszernego i starannie dobranego zestawu odsyùaczy (linków) do wùoskich witryn/êródeù informacji fachowej
(patrz: www.italtrade.com/Polska - B2B area).
Wszelkie informacje udzielane polskim podmiotom sà bezpùatne.
-58-
-59-

Podobne dokumenty