Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku

Transkrypt

Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku
Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku.
TUTUŁ PROGRAMU
Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez
stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w gminie Bliżyn
I. Realizatorzy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
ul. VI Wieków Bliżyna 2
II. Uzasadnienie programu:
Na podstawie analizy dokumentów GOPS, danych Urzędu Gminy w Bliżynie, danych
Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamienna, na podstawie zaktualizowanej
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych największe obszary problemowe
w gminie: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienie, problemy opiekuńczo –
wychowawcze, różnice szans edukacyjnych mieszkańców, inercja społeczna. Zauważa się
niski poziom wykształcenia, brak wiary w swoje możliwości, brak motywacji
w poszukiwaniu pracy. Dane ilościowe wskazują, że problemy te dotyczą w większości
kobiet. Wyżej wymienione problemy wskazują na konieczność reintegracji społeczno –
zawodowej osób zagrożonych.
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zgodnie z zapisem ustawy o zatrudnianiu
socjalnym, to w szczególności:
1. Bezdomni „realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności”,
2. Uzależnieni od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, po przebytej terapii,
3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
4. Bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy
5. Zwolnieni z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem w
rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
6. Uchodźcy, realizujący program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
III. Adresaci programu
Adresatami programu będą długotrwale bezrobotni klienci GOPS.
Następną grupę osób stanowić będą:
1. Osoby uzależnione po przebytej terapii i utrzymujące abstynencję,
2. Osoby współuzależnione,
3. Osoby długotrwale pozostające w rodzinach z problemami alkoholowymi,
4. Grupa osób zakwalifikowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki „Zmień swoje
życie”, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,Działania 7.1 Rozwój i
Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój im upowszechnienie
Aktywnej Integracji i Pracy Socjalnej
W ramach kontraktu socjalnego zostaną zastosowane instrumenty:
1. Aktywizacja zawodowa - udział w KIS:
a) doradztwo zawodowe – diagnoza indywidualna ,
b) warsztaty z doradcą zawodowym,
c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
2. Aktywizacja społeczna:
a) indywidualne konsultacje z psychologiem – diagnoza,
b) trening umiejętności społecznych,
c) trening motywacyjny, pozytywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów,
d) warsztat – nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania źródłami finansowymi,
określenie stopnia możliwości potrzeb. Nauka planowania i monitorowania wydatków.
3. Działania terapeutyczne:
a) spotkania indywidualne i grupowe,
b) zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień, psychospołeczne i organiczne skutki picia,
c) tworzenie pozytywnych więzi międzyludzkich,
d) szukanie wsparcia i umiejętności udzielania wsparcia,
e) współuzależnienie i przemoc, dziecko w rodzinie alkoholowej,
f) wzmocnienie wiary we własne siły, formy zachowań asertywnych,
g) propagowanie zdrowego stylu życia (bez nałogów) i uświadomienie zagrożeń płynących z
powrotu uzależnień.
4. Trening aktywnego spędzania czasu wolnego, gry, zabawy, pokazy multimedialne,
prezentacje filmowe.
IV. Realizacja zadań:
1. Rozmowy indywidualne z bezrobotnymi,
2. Wypełnianie ankiety,
3. Organizacja warsztatów (psycholog, pedagog, doradca zawodowy, terapeuta),
V. Cele warsztatów:
1. Nabycie przez uczestników umiejętności komunikowania się, łatwego nawiązywania
kontaktów, integracji w grupie;
2. Opracowanie zasad i technik relaksacyjnych, radzenie sobie ze stresem;
3. Wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji ;
4. Nabycie umiejętności innowacyjnego, twórczego i pozytywnego myślenia;
5. Określenie swoich mocnych i słabych stron;
6. Nabycie umiejętności wzbudzania motywacji do konstruktywnych działań;
7. Podniesienie samooceny i kształtowanie aktywnych postaw u uczestnika;
8. Nabycie wiedzy i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;
9. Zmiana postawy uczestników z biernej na aktywną;
10. Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych;
11.Samoorganizowanie się uczestników KIS-u w przezwyciężaniu problemów życiowych.
VI. Czas realizacji:
Program będzie realizowany od miesiąca kwietnia 2010 – program ciągły.
Zajęcia beneficjentów projektu systemowego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pt: „Zmień swoje życie” od kwietnia 2010 do 2013 roku, wynagrodzenie trenerów
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Miejsce realizacji zajęć dla BO Gminny Ośrodek Kultury.
VII. Spodziewane efekty:
1. Reintegracja społeczna osób uczestniczących w programie.
2. Reintegracja zawodowa uczestników programu.
3.Benefecjenci Ostateczni PO KL otrzymają wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej
(trening kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowej (zajęcia z doradcą
zawodowym).
VIII. Realizatorzy
W poszczególne etapy zaangażowani będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, Współuzaleznionych i Ofiar
Przemocy.
Na potrzeby Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatrudnieni w projekcie
specjaliści – pedagog/psycholog/ doradca zawodowy, terapeuta, na podstawie umowy
zlecenia, wyłonieni w procedurze zamówień publicznych. Poprowadzą zajęcia grupowe
i indywidualne. Ich realizacja przyczyni się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia
poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotują do
efektywnego poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV,
podania o pracę. Na podstawie zebranych informacji przez psychologa/pracownika
socjalnego/doradcę zawodowego zostanie opracowana Indywidualna Diagnoza Działania
(opinia), na podstawie której uczestnicy mogą zostać zakwalifikowani na indywidualne kursy
zawodowe.
IX. Podstawy prawne funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej i stosowania programu
Aktywności zawodowo społecznej;
1. Ustawa samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001r nr 142,poz 1591 z póź. zm)
2. Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.)
3. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2009 r Nr 99,
poz. 1001 z póź. zm)
4. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r Nr 1222, poz. 1143 z póź. zm)
5. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
6. Gminna strategia rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2015
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.Wniosek dla uczestników KIS
Ankieta dla uczestników KIS
Ankieta KIS
Opinia psychologa/doradcy zawodowego
Przewidywane metody realizacji KIS
Usługi Świadczone przez KIS
Zaświadczenia dla uczestników
Bliżyn 02.05.2011
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PROGRAM AKTYWIZACJI
SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ
KONTYNUACJA
Wstęp:
Podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu
wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn.
Wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki Pomocy
Społecznej.
Tytuł projektu: „ Zmień swoje życie „
Cel główny projektu:
Podniesienie kompetencji społecznych u 9 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby
niepełnosprawne poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn.
W ramach kontraktu socjalnego 12 uczestników projektu zostało skierowanych na zajęcia
w Klubie Integracji Społecznej.
Otrzymają oni wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej, trening kompetencji i umiejętności
społecznych; zawodowej – zajęcia z doradcą zawodowym, profilaktyczne – zajęcia
z terapeutą ds. profilaktyki uzależnień i terapii uzależnień.
Zajęcia grupowe i indywidualne w miesiącach maj – czerwiec 2011 roku, według
załączonego harmonogramu.
Oczekiwane rezultaty:
- zmiana postaw społecznych
- podniesienie poczucia własnej wartości
- poprawa asertywności
- poprawa efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
pisania CV.
Wynagrodzenie trenerów współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce realizacji zajęć dla BO Gminny Ośrodek
Kultury.