protest - leki antywirusowe

Transkrypt

protest - leki antywirusowe
Gdańsk, dnia 21.03.2008r.
Nr postępowanie: 9/E/P/2008
INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE
dotyczący:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków antywirusowych (do Apteki
Szpitalnej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku) o wartości przekraczającej (w rodzaju:
leki) kwoty określone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot (Dz.U. z 2007, nr 241, poz. 1762)
Na podstawie art. 181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223,
poz. 1655) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku jako Zamawiający informuje, Ŝe w
przedmiotowy postępowaniu w dniu 20.03.2008r. został złoŜony protest dotyczący treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Jednocześnie wzywamy Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
W załączeniu:
1. Protest Wykonawcy
TREŚĆ PROTESTU:
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
ul.Smoluchowskiego 18
80-214 Gdańsk
PROTEST
dotyczący: przetargu nieograniczonego na dostawę leków antywirusowych do Apteki Szpitalnej.
Nr postępowania: 9/E/P/2008
Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa) Spółka PGF
URTICA Sp. z o.o. składa protest na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) w części
zawierającej projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
Spółka PGF URTICA Sp. z o.o. zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 140 ust. 1 ustawy oraz art. 5 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny w zw. z art. 9 Ustawy z dnia 12.06.2003r. - o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych – Dz.U. Nr 139 poz. 132 i w zw. z art. 14 ustawy oraz Ŝąda zmiany treści SIWZ zawierającej projekt umowy
poprzez wykreślenie § 2 pkt. 2, § 9 pkt.2 oraz zmianę § 5 pkt.3, § 7 pkt.1.
Uzasadnienie
Zamawiający zawarł w projekcie umowy, jaki zostanie podpisany z przyszłym Wykonawcą, zapisy niezgodne z przepisami
prawa. Dotyczy to następujących fragmentów projektu umowy:
1. § 2 pkt.2 - sprzeczne z art. 140 ust. 1 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego
wykroczenia poza przedmiot zamówienia przez jego częściowe niezrealizowanie. Jest to niezgodne z przepisami
Ustawy oraz sprzeczne z ideą zamówienia publicznego. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia określonej
ilości towaru, w określonym czasie i Ŝąda od Zamawiającego zapłaty przewidzianej w ofercie ceny, która jest
skalkulowana w stosunku do ilości towaru i czasu sprzedaŜy. Zapis umowy dający Zamawiającemu prawo
rezygnacji z części zamówionego towaru, jest sprzeczny z przepisami prawa i zasadami współŜycia społecznego.
2. § 5 pkt.3 – sprzeczny z art. 14 ustawy (art.5 kodeksu cywilnego w zw. z art. 9 Ustawy z dnia 12.06.2003r. - o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139 poz. 132)). W punkcie 5 § 3 Zamawiający
przewidział zobowiązanie Wykonawcy do nie dochodzenia roszczeń z tytułu odsetek lub ich dochodzenie w
mniejszej niŜ ustawowa wysokość, zapominając, iŜ artykuł 9 ustawy o terminach zapłaty czyni czynność prawną
wyłączającą bądź ograniczającą moŜliwość dochodzenia odsetek nie waŜną ex lege.
3. § 7 pkt. 1 – sprzeczny z art. 14 ustawy (art.5 kodeksu cywilnego). RaŜąco wysokie kary umowne nałoŜone tylko
na Zamawiającego – jawne naruszenie cywilistycznej zasady równouprawnienia stron. JeŜeli swojego
podstawowego obowiązku (zapłata ceny) nie wykona Zamawiający, Wykonawca moŜe co najwyŜej naliczyć
odsetki za zwłokę (i to z zastrzeŜeniem § 5 pkt.3) od wartości danej faktury oraz cierpliwie czekać na zapłatę lub
tytuł egzekucyjny. JeŜeli swojego podstawowego obowiązku (dostawa zamówionej partii towaru) nie wykona
Wykonawca, Zamawiający moŜe: naliczyć Wykonawcy karę umowną za zwłokę w dostawie od wartości brutto
zamówionej partii towaru w wysokości 365 % (!) w skali roku (1% x 365 dni). Wobec takich dysproporcji trudno
mówić o równości stron proponowanej przez Zamawiającego w umowie i zachowaniu zasad współŜycia
społecznego. Tak wysoka kara umowna tracąc charakter surogatu odszkodowania, nadany jej przez art. 483 § 1
4.
kodeksu cywilnego – prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia się Wykonawcy. Stanowisko takie wyraził
w swym wyroku z dnia 17.03.1988r. Sąd NajwyŜszy. (SN IV CR 58/88).
§ 9 pkt. 2 – sprzeczny z art. 14 ustawy (art. 5 kodeksu cywilnego). Wykonawca nie moŜe być w sposób
bezwzględny, zobowiązany do obniŜenia cen na oferowane leki, w przypadku obniŜenia kwoty ich refundacji
przez NFZ. Takie zobowiązanie Wykonawcy sprzeczne z zasadami współŜycia społecznego oraz samą ideą
przetargu, w którym Wykonawca oferuje określoną ilość towaru, po określonych cenach, a Zamawiający
zobowiązany jest do zapłaty tej ceny, po dostarczeniu towaru, natomiast przesłanki odstąpienia Zamawiającego od
umowy określone są w art. 145 ustawy. Zamawiającemu nie wolno, więc dowolnie modyfikować przepisów
ustawy, zmuszając Wykonawcę do obniŜenia ceny pod rygorem odstąpienia od umowy. Takie postępowanie
Zamawiającego jest niezgodne z prawem i zasadami współŜycia społecznego.
Mając na względzie powyŜsze wnoszę jak na wstępie.
Załączniki:
1. Pełnomocnictwo
2. Wypis z KRS