– 1 –

Komentarze

Transkrypt

– 1 –
– 1 –
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
W KOWALEWIE POMORSKIM
W MIESIĄCU KWIETNIU ZAPRASZA NA:
15.04.2016 - Wystawa z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków,
21.04.2016 - Obchody Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych
spotkanie integracyjne z Warsztatami Terapii Zajęciowej,
22.04.2016 - Festyn Plastyczny z okazji Dnia Ziemi,
25.04.2016 - II Konkurs wiolonczelowo- kontrabasowy,
30.04.2016 - XXII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
Barbara Niewidział
Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
składamy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom
i innym pracownikom służby zdrowia
życzenia realizacji zawodowej
i docenienia ich ciężkiej pracy
na rzecz niesienia pomocy innym.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
Z okazji Dnia Kombatanta wszystkim weteranom,
rodzinom i najbliższym składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, szczęścia, długich i pogodnych lat życia.
Niech satysfakcja z dokonań, świadomość dobrze spełnionego obowiązku
wobec Ojczyzny i Narodu, towarzyszy Państwu każdego dnia.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
PODZIĘK OWANIA
W imieniu rodziny, która ucierpiała w pożarze w miejscowości Mlewo i własnym składam
podziękowanie
za wrażliwość i udzielone wsparcie. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za
okazaną bezinteresowną pomoc, zwłaszcza tym osobom, które otworzyły swoje serca
i podarowały choćby najmniejszy "grosz".
Jeszcze raz dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Grabowskiemu
i Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Zycie
Szymańskiej
za szybką reakcję, życzliwość, ofiarność i dobre serce.
Okazane wsparcie daje siłę i przywraca wiarę w człowieka. Jest dowodem na to, że nigdy nie
pozostaniemy osamotnieni w naszych codziennych zmaganiach, że zawsze możemy na kogoś liczyć.
„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem …”
Sołtys Sołectwa Mlewo
Ryszard Lipiński
POGOTOWIE TELEFONICZNE
Urz ąd M iejs ki: 56 684- 10- 24; P oste rune k Poli cji: 56 682- 33- 10, 602- 661- 927; Straż Poż arna
GD: 56 683- 22- 45; ZUW Ostrow ite: 56 683- 62- 96, 663- 949- 960;
M GOK: 56 684- 11- 74; ZG KiM : 56 684- 15- 17; M GOPS: 56 684- 11- 30; G minna Spół ka Wodna:
56 684- 17- 39; Za kł ad Gaz ow nicz y: 56 621- 65- 80/81, 992; Energa Operator S.A. (pogotow ie
energ ety cz ne dla regionu K- w o): 56 659- 58- 35, z głasz ani e awari i: 24 365- 10- 10, 991.
Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. 53, współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego,
pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres [email protected]). Ogłoszenia
przyjmowane są w M – GOK (cena 100 zł za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20 zł). Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń
płatnych. Druk: własny. Wydawca i kolportaż: M – GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 200 egz. Numer zamknięto 20.03.2015 r.
http://mgok.kowalewopomorskie.pl ISSN 1505 – 098X
– 2 –
PRZEKROCZYLIŚMY 100 TYSIĘCY.
Za nami 16 miesięcy funkcjonowania pływalni w Kowalewie Pomorskim. Na koniec miesiąca lutego br.
odnotowaliśmy ponad 100 tysięcy korzystających z obiektu.
Na łączną liczbę 100.662 pływaków indywidualne (biletowane) wejścia to 78tys. osób. Pozostałe 23% to uczniowie
korzystający z wody w ramach godzin w-f. Średnio daje to 6292 osoby miesięcznie.
Miesiąc ferii zimowych (wolne w szkołach) jest zawsze szczególnym miesiącem. Z
analizy danych wynika, że tegoroczny luty wypadł bardzo dobrze. Liczba wejść była
powyżej średniej miesięcznej i wyniosła 6714 osób.
Od 7 marca na pływalni rusza trzecia już edycja „Umiem pływać”. Za każdym
razem korzystamy w 100% z ministerialnego projektu. W tym roku zmniejszono
nawet nasze zapotrzebowanie. Ze złożonego wniosku na 23 grupy (430 dzieci)
otrzymaliśmy dofinansowanie jedynie na 9 grup. Walczymy o zwiększenie tej
liczby.
Karolina Kowalska
VI ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ
Właśnie mija szósta rocznica tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent RP śp.
Lech Kaczyński z małżonką i 94 przedstawicieli Rzeczpospolitej. Zapraszamy do wspólnego oddania hołdu
ofiarom, które będzie miało miejsce:
9 kwietnia (sobota) o godz. 8.41 na Placu 1000-lecia w Golubiu – Dobrzyniu
10 kwietnia (niedziela) w Kowalewie Pomorskim
Przebieg kowalewskich uroczystości:
-12.00 msza święta w kościele św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim,
-przemarsz pod obelisk na skwer przy MGOK,
-wprowadzenie – Michał Leszczyc Grabianka,
-wystąpienia gości,
-odsłonięcie tablicy pamiątkowej,
-poświęcenie „Kamienia Smoleńskiego”,
-składanie wiązanek,
-podziękowania.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału i zwracają się do mieszkańców i zakładów pracy o udekorowanie
swoich posesji flagami narodowymi.
K.Kowalska
ARTUR ZAKRZEWSKI 7 NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA W BAKU.
Mieszkaniec Nowego Dworu (gm. Kowalewo Pomorskie) Artur Zakrzewski zakończył Zawody Pucharu Świata w
skokach na trampolinie na siódmej pozycji. Mistrzostwa odbywały się w dniach 4-6 marca br. w Baku
(Azerbejdżan).Walkę o wyższą lokatę wyeliminował nieszczęśliwy wypadek. Pan Artur spadł z trampoliny. Na
szczęście ucierpiała jedynie duma młodego Kowalewiaka. Pomimo tego nasz mistrz przywiózł z Baku nagrodę za
najlepsze wykonanie układu obowiązkowego w kwalifikacjach. W rywalizacji indywidualnej dojście do finału w
Baku i siódma lokata to najwyższe osiągnięcie w karierze zawodowej Artura
Zakrzewskiego. W finałach startowało jeszcze 3 biało-czerwonych, ale uplasowali
się poniżej trzeciej dziesiątki.
Komentarz zawodnika: http://en.trend.az/azerbaijan/society/2503593.html
Artur Zakrzewski jest podopiecznym klubu AZS- AWF Poznań. W roku 2015,
został stypendystą sportowym Nagrody Burmistrza za swoje sukcesy w skokach na
trampolinie. Posiada klasę Mistrzowską Międzynarodową i jest zawodnikiem kadry
narodowej Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej. Przypomnijmy, że w skokach
synchronicznych w 2014r. duet Zakrzewski/Adamczyk zajął w czasie Mistrzostw
Świata w Daytona Beach (USA) 3 lokatę. Oczywiście informowaliśmy o tym czytelników:
http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6276&Itemid=16.
Informacyjnie: Skoki na trampolinie: Zawodnik wykonuje serie 10 różnych skoków na trampolinie (batucie).
Przyrząd wyposażony jest w siatkę o wielkości 428 x 214 cm przymocowaną do stalowej ramy za pomocą sprężyn.
Cała konstrukcja oddalona jest od ziemi o 115 cm. Taka konstrukcja pozwala wykonać najlepszym zawodnikom
skoki na wysokość nawet 8 metrów!
W skokach synchronicznych ustawione są dwie trampoliny obok siebie na których dwóch zawodników lub dwie
zawodniczki wykonują w tym samym czasie takie same skoki. Cała trudność tej konkurencji polega na „zgraniu" się
dwóch osób w tym samym czasie we wszystkich ewolucjach w powietrzu.
K.Kowalska
– 3 –
DBAĆ O MELIORACJĘ TO DBAĆ O SWOJE DOCHODY. NIESTETY NIE KAŻDY TO ROZUMIE.
Wszyscy wiemy, że prawidłowa melioracja wpływa nie tylko na wielkość plonów. Jakie straty może spowodować
wysoka woda wiedzą nie tylko rolnicy. Co prawda to im najbardziej zależy, aby rowy były wyczyszczone, a
studzienki i przepusty drożne, gdyż ziemia to ich warsztat pracy. Jednak podtopienia wiosenne to również zrywane
mosty, podmyte i zarwane drogi czy zmyte z powierzchni ziemi budynki.
Działająca od ponad 35 lat w Kowalewie Pomorskim Gminna Spółka Wodna w dniu 26 lutego br. na walnym
zebraniu delegatów podsumowała miniony rok i omówiła 2016. Wśród zaproszonych gości można było zauważyć
Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Jerzego Orłowskiego wraz z Komisją Rolną, z
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych p. Andrzej Osmoła, Pełnomocnika Burmistrza Ilonę Rybicką, sołtysów,
pracowników urzędu: Edytę Jasińską i Agnieszkę Grzelak i kierownik wydziału rolnictwa starostwa powiatowego
Ewę Cybulską.
Składając sprawozdanie za 2015 prezes Piotr Strzelecki podkreślał, że w mijającym roku aura nas oszczędziła, nie
było zagrożenia wysokim stanem wód, przez co można było wykonać bardzo dużo prac ziemnych. Wyczyszczono
ponad 27km. rowów, wyczyszczono 18 przepustów i 22 studzienki. Oprócz składek (ściągalność 85%) pozyskano
również dotacje: z urzędu wojewódzkiego w wys. 27.750zł, z urzędu marszałkowskiego w wys. 13.800zł, z PUP
12.217zł oraz z urzędu miejskiego w Kowalewie Pomorskim 20tyszł.
Jesteśmy jedną z najlepszych spółek w naszym województwie. Działamy prężnie i
efektywnie. Dzięki temu możemy pozyskiwać duże dotacje. Z naszego przykładu chcą
korzystać inne samorządy. Jesteśmy zapraszani na spotkania do innych gmin, aby
pomóc w reaktywacji upadłych tam spółek wodnych. Są wsie, które wnioskują do nas o
przyjęcie ich rolników do spółki w Kowalewie Pomorskim. Rozważamy to. Nadal
największą naszą bolączką są uparci rolnicy. Często nie pozwalają nam wchodzić na
swoje pola, aby dokonać pogłębień rowów, nawet jeśli plon jest już zebrany.
Dodatkowo naorywują skiby na rowy lub je całkowicie niszczą, zasypują studzienki czy przerywają sączki. Nie
rozumieją, że w razie wysokiej wody stracą najwięcej. Wiele postępowań znalazło swój finał w sądzie lub u
komornika. Nie możemy pozwolić, aby przez upartość jednego cierpiało wielu- podkreślał prezes Piotr Strzelecki.
Zabierając głos Burmistrz Miasta pogratulował umiejętności rozwiązywania konfliktów, wysokiej ściągalności
składek, gdyż jest to warunek otrzymania dotacji z urzędu oraz operatywności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz.
Podziękował starostwu powiatowemu za pozytywne rozpatrzenie wniosku o przekazanie na rzecz samorządu gminy
Kowalewo Pomorskie budynku przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pom. Obiekt, który jest własnością skarbu
państwa zarządzany jest przez starostwo. To w nim od lat mieści się siedziba spółki.
Od XII 2013r. czyniliśmy zabiegi o przekazanie Spółce tego budynku. Ówczesny Zarząd Powiatu zwlekał z
przystąpieniem do tego procesu. Doszło do tego, że w III 2014r. urząd wojewody pisemnie zobowiązał starostę do
przygotowania dokumentacji potrzebnej do przekazania obiektu. Niestety zignorowano to. Nawet skarga na
bezczynność starosty złożona przez samorząd gminy Kowalewo Pom. nie pobudziła do działania osoby
odpowiedzialne za spółkę wodną jak i za gospodarowanie majątkiem państwa. Byliśmy bezsilni. Dopiero
mieszkańcy naszego powiatu przy urnach ukrócili ten proceder wybierając nowe władze powiatu. Obecnie widać
przychylność starosty i całego zarządu, który rozumie potrzeby rolników tworzących spółkę wodną. Dzięki silnej
współpracy gminy i starosta wniosek ponownie procedowano. Wojewoda kujawsko- pomorski w grudniu 2015r.
wyraził zgodę na dokonanie darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego tej nieruchomości. Ze swojej
strony deklaruję, że zaraz po przejęciu budynku spółka wodna tak jak przystało na prawdziwych gospodarzy, mogła
zacząć remontować budynek- podkreślał publicznie na walnym Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Gm. Spółka Wodna w Kowalewie powstała z połączenia 17 wiejskich spółek, aby zwiększyć swoje możliwości i
polepszyć zakres wykonywanych prac, zgodnie z przysłowiem, że „duży może więcej". Władze spółki to:
przewodnicząc Piotr Strzelecki, z-ca Ryszard Świętalski, sekretarz Piotr Bender i członkowie Jan Krawczyk i
Henryk Nowakowski. Kom. Rewizyjna: Czesław Parda, Jan Dębiński i Stanisław Kacała. Każda wieś ma swojego
delegata, który dba o jej interesy.
Obecnie spółka skupia 1099 członków i obejmuje opieką 7,5tys.ha. gruntów. Kieruje nią zarząd z Piotrem
Strzeleckim na czele. Pan Piotr zarządzanie spółka przejął w 2012r. od p. Witolda Wawrzonka, który pełnił tę
funkcję 27 lat. Dbają o stan rowów melioracyjnych, studzienek i przepustów pod drogami. Pozyskują również
środki z zewnątrz. Budżet tworzą nie tylko składki członkowskie, ale również coroczna dotacja z urzędu miejskiego,
środki pozyskane z urzędu marszałkowskiego oraz z urzędu wojewódzkiego. Spółka zakupiła w 2008r. koparkę za
kwotę 300tys.zł. Otrzymała na to od samorządu gminy kwotę 150tys.zł. Na pozostałą kwotę zaciągnęła kredyt
bankowy, który w 2013r. spłaciła. Koparka nie tylko pozwala szybciej pogłębiać rowy, ale również zarabia na siebie
poprzez świadczenie usług kopania fundamentów czy odśnieżanie dróg.
Obecnie pozostała w gminie Kowalewo Pomorskie jeszcze tylko jedna spółka wiejska w Bielsku. Ona też jest w
dobrej kondycji finansowej jak i technicznej, pozyskuje dotacje i jak na razie chce funkcjonować samodzielnie.
Karolina Kowalska
– 4 –
DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA.
Tradycyjnie w ostatni piątek (18.03.16) przed niedzielą palmową ulicami miasta Kowalewa Pomorskiego odbyła się
droga krzyżowa upamiętniająca mękę Pańska. Pomimo zimnego, wietrznego wieczoru zgromadził się spory tłum
pątników.
Prowadzeni przez młodzież i strażaków z OSP Kowalewo i OSP Sierakowo niosących
pochodnie i trzymając zapalone znicze modlono się w skupieniu i śpiewano pieśni
liturgiczne. Na każdej stacji drogi krzyżowej inna grupa pątników przejmowała krzyż. Były
to m.in: stowarzyszenia religijne i społeczne, kapłani, chórzyści, strażacy, małżonkowie i
osoby samotne, dzieci i młodzież przygotowująca się do bierzmowania czy działająca w
Caritasie. Zakłady pracy reprezentowała grupa pracowników Urzędu Miejskiego i
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Długa trasa przemarszu, wyznaczana przez stacje drogi krzyżowej, pozwoliła uczestnikom
procesji zastanowić się nad swoim doczesnym życiem. Największe wrażenie na uczestnikach
wywarł oświetlony pochodniami krzyż ustawiony na Górze Zamkowej. Rozważania
przekazane przez ks. dziekana Ryszarda Kobierowskiego były niepowtarzalne.
Nastrój modlitwy, powagi i wielkopostne pieśni pozwoliły na chwilę zatrzymać się w czasie,
zapomnieć o przedświątecznej gorączce i pośpiechu. Na zakończenie ks. dziekan podziękował uczestnikom
nabożeństwa za ich modlitwę, a strażakom i policji za zabezpieczenie trasy. Pomimo, że pątnicy wprowadzili
trudności w ruchu drogowym kierowcy byli bardzo wyrozumiali.
Karolina Kowalska
DZIEŃ KOBIET, CZYLI 8 MARCA ŚWIĘTUJE ÓSMY CUD ŚWIATA
Tradycyjny Dzień Kobiet przypada kalendarzowo 8 marca, jednak płeć piękna swoje święto celebruje przez kilka
dni. Jest to zbyt ważna okazja, aby poświęcić jej tylko jeden dzień w roku.
Panie powinny mieć przez cały rok Dzień Kobiet. Ich praca nigdy nie będzie przeceniona, bo mają w życiu trudniej
niż panowie. Muszą pogodzić obowiązki stworzenia i utrzymania ogniska
domowego z realizacją swoich ambicji i pasji zawodowych. Pojawiają się głosy,
że obchody Dnia Kobiet to relikt przeszłości, a jego idea już się zdewaluowała.
Wielu kojarzy się z odwiecznymi goździkami i rajstopami. Patrząc na liczbę
imprez zorganizowanych w gminie Kowalewo Pomorskie z okazji tego święta
cieszę się, że Panie nie pozwoliły wyrwać sobie tego święta. Pomimo, że kolejne
pokolenia kobiet są co raz bardziej wyemancypowane i obrażają się na
określenie „słaba płeć", to jednak my mężczyźni ośmielimy się życzyć Paniom
uśmiechu, zadowolenia i cierpliwości do swoich panów- podkreślał na wielu
spotkaniach z okazji Dnia Kobiet Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski przekazując na ręce solenizantek kwiaty.
Pierwsze Dzień Kobiet świętowały w dniu 5 marca br. mieszkanki
wsi Pruska Łąka oraz wsi Piątkowo. Pomimo, że świętowały o tej
samej godzinie, to jednak osobno.
Panie działające w Stowarzyszeniu Kobiet Pruska Łąka do
wspólnego świętowania zaprosiły Burmistrza Miasta Andrzeja
Grabowskiego, radnego Jerzego Orłowskiego i sołtysa Zbigniewa
Manikowskiego. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące
wspólnie z nauczycielami i dyrektor Danutą Drożdżą w żartobliwy
sposób pokazała wszystkie oblicza kobiety. Wieczór umilił również występ chóru seniora działającego w Polskim
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pom..
Zaproszeni goście przekazali życzenia oraz kwiaty na ręce małżonki sołtysa i przewodniczącej stowarzyszenia
Justyny Wegner, natomiast sołtys wręczył wszystkim paniom po tulipanku.. Panowie również opanowali kuchnię
serwując napoje. Wśród pań wylosowano kilka pamiątek.
Uczestnicy spotkania bardzo dziękują młodzieży i seniorom za
doznania artystyczne, a sponsorom za przekazane upominki.
Paniom z Piątkowa w imieniu samorządu gminy i burmistrza
życzenia i kwiaty przekazała p. Anna Dalke. Na ręce pani sołtys
Maryleny Lewandowskiej życzyła dalszej pasji w działaniu. członek
rady sołeckiej – p. Kamil Malanowski wręczył każdej z pań żółtego
tulipana. W spotkaniu uczestniczyła także sołtys z zaprzyjaźnionego
Sierakowa – p. Marta Pawlik Śliwa.
Przy słodkim poczęstunku wspominano dawne obchody Święta
Kobiet. Wszyscy byli zgodni że jest ono nadal potrzebne, gdyż przy
– 5 –
obecnym stylu życia i ciągłym pośpiechu to jedna z nielicznych okazji do wspólnego spędzenia czasu i zacieśniania
sąsiedzkich więzi.
Panie z tej wsi to znane aktywistki. Biorą udział w wielu konkursach czy zawodach sportowych (trzykrotnie
wygrały Tour de Kowalewo). Na miejscu organizują zajęcia dla dzieci i dla dorosłych.
Na obchody V Gminnego Dnia Kobiet zaprosił Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski w dniu 6 marca. Szczegóły na stronie 22 Gońca.
W dniu 8 marca Dzień Kobiet świętowały panie z Towarzystwa Miłośników
Kowalewa. W tej organizacji są one siłą dominującą. Jednak płeć brzydka w
tym dniu stanęła na wysokości zadania. Przewodniczący ToMiKo Joachim
Kupski wraz z kolegami wręczyli paniom czekoladki i śpiewając sto lat
wznieśli toast. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wspólnie z prezesem
wręczyli dwie symboliczne wiązanki kwiatów na ręce najmłodszej członkini p.
Doroty Piątkowskiej i dyrektor domu kultury Barbary Niewidział. Spotkanie
uprzyjemnił paniom występ p. Marka Piątkowskiego i Karoliny Zielińskiej. Później były wieczór wspomnień,
dyskusje i żarty.
W tym samym dniu sołtysi wsi Wielkie Rychnowo i Borówno Zdzisław Czarnomski i Adam Styczeń wraz z
panami z rad sołeckich zaprosili 120 pań. Panowie odśpiewali sto lat i
wręczyli każdej z pań po róży. Z prawdziwą finezją roznosili, kawę,
kroili tort i częstowali panie własnoręcznie przygotowanym ponczem.
Doznań artystycznych zapewnił paniom występ chóru Kowalewiacy
działający przy Polskim Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Kowalewie Pomorskim. Dzięki rozdanym śpiewnikom do śpiewania
przyłączyli się wszyscy obecni.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wspólnie z sołtysami przekazał
wiązankę kwiatów najmłodszej kobietce na uroczystości- rocznej
Zuzi
Chmielewicz.
W
konkursie–
niespodziance
na
najodważniejszego śpiewaka nagroda czyli Monografia Kowalewa
Pomorskiego trafiła w ręce pani Krystyny Marzec.
W dniu 12 marca
Dzień Kobiet świętowały panie z Wielkiej Łąki i z Elzanowa.
Wspólne świętowanie zorganizowali im sołtysi: Tomasz Matusewicz z
Wielkiej Łąki i Gabriel Gimiński z Elzanowa wraz z panami z rad
sołeckich. Zadbano o coś miłego dla ducha i dla ciała. Panowie
serwowali słodkości i wręczyli kwiaty. Artystycznych doznań
zapewnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące oraz
seniorzy z chóru Kowalewiacy działającego przy Polskim Zw.
Emerytów. Obecny na świętowaniu Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski życzył wielu jeszcze okazji do wspólnej zabawy i wręczył
paniom bukiet kwiatów.
Tego samego dnia swoje święto miała również płeć piękna w Mlewie. Licznie zebrane panie oklaskiwały wykonane
przez panów sto lat, aby za chwilę samemu odśpiewać tę znaną pieśń z
okazji przypadającego na 10 marca Dnia Mężczyzny. Aby
świętowaniu było zadość trzecie wykonanie STO lat dotyczyło
przypadającego na 11 marca Dnia Sołtysa. Pan Ryszard Lipińskisołtys Mlewa, pomimo poruszania się o kulach dziarsko wręczał
paniom słodkie upominki. Panowie w fartuchach sprawnie pokroili
trzy torty, w tym jeden ufundowany przez zaprzyjaźnionego z tą wsią
radnego Jarosława Lewandowskiego. Wśród pań rozlosowano 8 wejść
do gabinetu kosmetycznego. Niestety miłą atmosferę przerwał dźwięk
syreny alarmowej wzywającej strażaków ochotników do akcji. Pożar
we wsi nie sprzyjał świętowaniu.
Świętowano również w Piątkowie (05.03), w Pluskowęsach (12.03), w
Bielsku (12.03), w Lipienicy (12.03), w Chełmoniu (13.03), w Sierakowie (13.03), w Kiełpinach (13.03) oraz wśród
członkiń KGW Kowalewo (14.03),
Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za podjęcie się trudu uprzyjemnienia tego święta. Z moich, dokonanych
na szybkiego obliczeń wynika, że świętowało prawie 600 pań w całej gminie. Świadczy to, że tradycja ma się dobrze
i będzie kontynuowana- informuje Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowsk
K.Kowalska
– 6 –
LZS ZŁOTA ODZNAKA ZWIĄZKU
Rada Główna Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w dowód uznania za wieloletnią działalność
na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim uhonorowała Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie Andrzeja Grabowskiego ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ.
Bardzo dziękuję za to zaszczytne wyróżnienie. Jestem dumny i zadowolony, że moje starania zostały docenione przez
tak znamienite grono. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspólnie ze mną angażują się w rozwój i
propagowanie sportu w naszej gminie. Szczególne słowa uznania kieruję do społeczników, którzy przede wszystkim
kochają to co robią, a sport to ich wielka pasja. W roku 2016 planujemy zorganizować Dni Kowalewa w sportowym
duchu. Już teraz zapraszam na pierwszy weekend czerwca- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
E-USŁUGI DLA OBYWATELI
W dniu 10 marca br. Burmistrz Andrzej Grabowski reprezentował samorząd gminy Kowalewo Pomorskie i jako
członek zarządu również Konwent Burmistrzów Woj. Kuj. Pom. w podsumowaniu projektu „e-Usługi,
e-Organizacja”.
Administracja, zdrowie, edukacja i kultury to tematyka projektów
zrealizowanych przez samorząd województwa i partnerów. E-projekty, czyli
przedsięwzięcia wykorzystujące najnowocześniejsze technologie do
usprawnienia działalności kujawsko-pomorskich instytucji. Szpitale, jednostki
kultury, szkoły i samorządy lokalne rozbudowały infrastrukturę
teleinformatyczną, zdigitalizowały zasoby, a także wprowadziły szereg
innowacyjnych usług.
Przedsięwzięcia zrealizowano w ramach kilku partnerskich projektów
przygotowanych z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i współfinansowanych
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013. Projekt „e-Usługi e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek
organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego” realizowany był w trzech modułach dotyczących zdrowia,
edukacji i kultury. Edukacji dotyczył także projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie
kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Przedsięwzięciom z zakresu
e-administracji poświęcony był projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”.
– 7 –
Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie aktywnie uczestniczy w projektach: E-administracja, Infostrada Kujaw i
Pomorza oraz w projekcie Geoportal (informacja przestrzenna zawierająca mapy, zdjęcia lotnicze, ewidencje
gruntów i budynków oraz wiele innych rejestrów). Na potrzeby partnerów powstają: wojewódzka platforma
wymiany informacji, portal regionalny, regionalny biuletyn informacji publicznej a także elektroniczna skrzynka
podawcza zintegrowana z platformą ePUAP, Wdrażane jest też oprogramowanie do elektronicznego obiegu
dokumentów. Wartość całego projektu to 30,7 miliona złotych.
Pozostałe projekty to:
E-zdrowie. W projekcie uczestniczyły szpitale wojewódzkie, uniwersyteckie, powiatowe i miejskie – w sumie 25
jednostek ochrony zdrowia. Szpitale zmodernizowały i rozbudowały infrastrukturę informatyczną, zakupiły cyfrowe
urządzenia do diagnostyki obrazowej RTG, co umożliwia szybsze i tańsze wykonywanie badań oraz błyskawiczne
przesyłanie ich w systemach informatycznych. Zmodernizowano także szpitalne systemy informatyczne, które
umożliwiają prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej. Wartość zadania to ponad 38 milionów
złotych.
E-edukacja. Do niemal wszystkich szkół podstawowych (klasy -1-6) trafiło w sumie 4,5 tysiąca tablic
interaktywnych. Na wyposażenie trzech Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
Toruniu i Włocławku trafiło 15 mobilnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych, które wypożyczane
są szkołom. W każdym z KPCEN-ów powstała też pracownia stacjonarna do szkolenia nauczycieli. W ramach
projektu utworzono również Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną Edupolis. pl. Wartość przedsięwzięć z
zakresu e-edukacji to prawie 70 milionów złotych.
E-kultura. W realizację przedsięwzięcia zaangażowało się 16 instytucji. Projekt objął instalację 74
zorganizowanych w jeden system wyświetlaczy wielkoformatowych, modernizację infrastruktury
teleinformatycznej, zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów oraz przygotowanie jednostek do świadczenia usług
elektronicznych. Uruchomiono także internetowy informator kulturalny Kulturawzasiegu.pl. Wartość
przedsięwzięcia to 8,8 miliona złotych.
K.Kowalska
Inf. dzięki stronie kujawsko-pomorskie.pl
KONKURS PLASTYCZNY „NASI DZIELNI STRAŻACY”.
Zachęcamy dzieci oraz młodzież do udziału w konkursie plastycznym. Poniżej regulamin konkursu. Pochwal się
swoim talentem i zgarnij nagrody.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „NASI DZIELNI STRAŻACY”
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych,
uświadomienie występowania zagrożeń oraz nauka właściwego zachowania i prawidłowego postępowania przy
zagrożeniu pożarowym już od najmłodszych lat.
1. Organizatorem jest samorząd gminy Kowalewo Pomorskie,
2.
Konkurs jest organizowany dla dzieci z placówek oświatowych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie w
czterech kategoriach wiekowych:
- I – przedszkolaki
- II – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
- III – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI
- IV- młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką na papierze formatu A4 lub A3.
4. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę, która jest załącznikiem do regulaminu,
5. Prace należy złożyć za pośrednictwem dyrektora placówki oświatowej.
6. Ostateczne prace należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim do 15 maja 2016r.
7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Zjazdu Strażackiego w dniu 18 czerwca br.
w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim. Prace zostaną
zaprezentowane w formie wystawy. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną w czasopiśmie Goniec i na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego
9.
O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje trzyosobowe jury składające się z reprezentacji straży pożarnej,
samorządu gminy i animatora kultury.
10. Jury pod uwagę weźmie:
1. umiejętność doboru tematu pracy,
2. jakość wykonania,
3. oryginalność.
11. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii.
– 8 –
12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich do potrzeb wydawniczych
i promocyjnych Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Kowalewie Pomorskim, o ile autor pracy nie zgłosi
zastrzeżeń na metryczce.
13. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator. Informacji udziela p. Karolina
Kowalska – Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie.
Karolina Kowalska
HALA SPORTOWA JAK „NÓWKA SZTUKA NIE ŚMIGANA”
Hala sportowa w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pom. zyskała nowy blask. Po 12 latach
użytkowania dokonano renowacji podłogi. Przy okazji tak poważnych prac odświeżono ściany i dokonano
przeglądu instalacji oświetleniowej. Prace malarskie podłogi wykonała wyłoniona w przetargu specjalistyczna firma
z Gdyni dając na nie również 7 lat gwarancji. Zastosowano bezpieczny lakier
wodny sportowy. Odnowienie ścian było zadaniem pracowników szkoły.
Wystarczył matematyczny cyrkiel i trochę cierpliwości, a na ścianach powstały
olimpijskie symbole.
Koszt pomalowania podłogi, w tym zakup specjalistycznych materiałów, to
kwota 35tys.zł. Środki na ten cel wypracowała w 2015 sama szkoła
udostępniając pomieszczenia na organizację kolonii, obozów, turniejów i
pokazów. Gratuluję dyrektorowi Renacie Falucie Kaszubowskie i jej
pracownikom, bo wiem, że jest to bardzo uciążliwe i pracochłonne. Jest to
kolejny rok, gdzie gimnazjum, po odjęciu kosztów wynajmu, wypracowuje
poważny zyski. Wszystkie środki pozostają do wykorzystania na potrzeby tej szkoły. Wcześniej za nie m.in. zakupiono
kotary do podziału hali sportowej czy łóżka-informuje Burmistrz Miasta Kowalewo Pom. Andrzej Grabowski.
Młodzi gimnazjaliści nieśmiało zerkając do środka stwierdzili, że wygląda jak „nówka sztuka nie śmigana” i już nie
mogą doczekać się wejścia na zajęcia.
Karolina Kowalska
KOSZTOWNA TROSKA O BEZPAŃSKIE PSY
Analizując wydatki na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami za ostatnie 5 lat (2011-2015) przez samorząd gminy
Kowalewo Pomorskie informujemy, że wyniosły one prawie 400tys.zł. Na tę kwotę wpływa koszt wyłapania psa
oraz jego utrzymania w przechowalni i w schronisku. Wyłapywaniem jak i opieką nad zwierzętami zajmują się
wyspecjalizowane podmioty m.in. spółka ZGKiM Kowalewo Pom., jak i PHU „Daniel” z Grudziądza.
Poniżej przedstawiamy koszty w podziale na poszczególne lata
ROK
2011
2012
2013
2014
2015
Liczba wyłapanych psów
33
38
33
34
33
Razem koszty wyłapania i 70000zł
76500zł
89000zł
73000zł
63000zł
utrzymania
Dzienne utrzymanie jednego psa to kwota 7,63zł. Cały czas trwa rotacja zwierząt. Jedne opuszczają schronisko, a
kolejne tam trafiają.
Na koniec 2015r. pod opieką samorządu gminy Kowalewo Pomorskie znajdowało się 27 psów. Tylko w minionym
roku 24 znalazły nowy dom, a 1 wrócił do właściciela.
Informacja dotycząca problemu bezpańskich psów pojawia się cyklicznie na stronie urzędu i
w Gońcu Kowalewskim. Od 1 grudnia 2013r. funkcjonuje program opieki nad bezdomnymi
psami pt. „Przygarnij psiaka”. W zależności od warunków bytowych i możliwości
finansowych proponujemy dwa rodzaje opieki: wirtualną i realną.
Wirtualna czyli osoba fizyczna lub grupa ludzi np. zakład pracy mogą podjąć się opieki nad
zwierzęciem poprzez finansowanie jego pobytu w schronisku. Obecnie mamy 4 takie umowy.
Realna- osoba podpisuje umowę i na rok podejmuje się opieki nad psem u siebie w posesji.
Po zakończeniu umowy zwraca psiaka i otrzymuje zwrot kosztów poniesionych na
szczepienie, opiekę weterynaryjna jak i na wyżywienie do kwoty 800zł. Podpisano 3 takie umowy.
BEZDOMNIE, NIE ZNACZY BEZPAŃSKIE.
Poważnym problemem dla samorządu są psy biegające luzem, a posiadające właściciela. Często korzystając z jego
nieuwagi lub lekkomyślności opuszczą posesję siejąc postrach wśród rowerzystów i pieszych. Kończy się to zawsze
telefonem do tut. Urzędu z prośbą o wyłapanie zwierzaka. Jeśli wspólna z policją akcja namierzenia właściciela
zawiedzie psiak trafia do przechowalni. Zdarzają się że właściciele zgłaszają się do nas po swoich pupilkówuciekinierów. Pierwszy przypadek oddania właścicielowi psiaka odbywa się zawsze bez konieczności zwrotu
poniesionych nakładów. Zwierzak jest sfotografowany i opisany. Jednak kolejny taki przypadek to już zobowiązanie
dla właściciela do poniesienia kosztu wyłapania jak i przechowania czworonożnego członka rodziny.
– 9 –
Samorząd gminy w 2015r. zakupił specjalistyczną klatkę do wyłapywania psów, które później niestety trafiają na
garnuszek podatnika.
K.Kowalska
MAGDALENA BŁACH CZŁOWIEKIEM ROKU 2015 POWIATU GOLUBSKO- DOBRZYŃSKIEGO.
Za nami Wielki Finał, czyli podsumowanie akcji Człowiek Roku 2015. Plebiscyt trwający od 2 stycznia prowadziła
gazeta pomorska. Jego celem było wybranie osobowości minionego roku. Wśród 130 kandydatów znalazły się
osoby zasłużone dla regionu, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju i promocji województwa. Społecznicy,
artyści, przedsiębiorcy, politycy i sportowcy, którzy odznaczyli się w ubiegłym roku niezwykłą pracowitością,
pomysłami czy zaangażowaniem w niesieniu pomocy. Pierwszy etap zakończył się wyborem 3 osób z każdego
powiatu. Wśród nich, do II etapu zakwalifikowała się kowalewianka Magdalena Błach.
W dniu 29 lutego, w Urzędzie Marszałkowskim wręczono ścisłym finalistom nagrody. Dokonał tego Marszałek
Piotr Całbecki, Przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober i wicemarszałek
Dariusz Kurzawa.
W kategorii Człowiek Roku 2015 zostali:
Im. Jarosław Dąbrowski z Ciechocinka- 16tys. głosów,
IIm . Łukasz Gapiński- 11tys. głosów,
IIIm. Adam Twarogowski – 10tys. głosów,
Magdalena Błach- Człowiek Roku 2015 Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego,
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głosy w
pierwszym, jak i drugim etapie plebiscytu. Bardzo ucieszyło mnie Państwa
poparcie. Zachęcam wszystkich do uprawiania sportu, nie tylko dla medali,
ale przede wszystkim dla zdrowia i samozadowolenia- podkreśla Magdalena Błach
Do gratulacji złożonych przez organizatorów konkursu przyłączył się również Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski.
Na bieżąco śledzę sukcesy Pani Magdaleny na mistrzostwach krajowych jak i zagranicznych w sportach siłowych.
Podziwiam jej wybór, gdyż podnoszenie ciężarów to trudna dyscyplina. Gratuluję osiąganych sukcesów a także
poparcia w plebiscycie Człowiek Roku 2015. Dziękuję za promowanie gminy Kowalewo Pomorskie występując w
barwach lokalnego klubu sportowego Promień.- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
K.Kowalska
MŁODZIEŻ SAMA DBA ABY ŻYWNOŚĆ BYŁA ZDROWA I SMACZNA
Od początku nowego roku szkolnego, obowiązują przepisy, zgodnie z którymi firmy prowadzące sklepiki szkolne
nie mogą sprzedawać w nich tzw. śmieciowego jedzenia. We wrześniu weszły w życie przepisy określające, jakie
produkty można sprzedawać i serwować dzieciom w szkołach. Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt,
do sprawy podeszło bardzo poważnie. Stworzyło restrykcyjną i wąską listę produktów dopuszczonych do spożycia.
Zniknęły chipsy, napoje gazowane i duże ilości smażonych produktów. Wszystko, co wpływa na nadwagę i otyłość.
Rewolucja żywieniowa spowodowała, że w wielu szkołach sklepiki po prostu zniknęły. Ich prowadzenie stało się
nieopłacalne. Młodzież wolała zaopatrywać się w „zakazane produkty” w drodze
do szkoły, poza murami placówki.
Na identyczny los skazany został również sklepik w Szkole Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Dyrektor szkoły Benedykt
Mroziński jednak łatwo nie odpuścił. Zaproponował uczniom poprowadzenie
sklepiku i dbanie o jego zaopatrzenie. Uczniowie zapewnili, że w Witamince (bo
tak nazwano sklepik) jest nie tylko zdrowo, ale i smacznie. Środki na zakup
pierwszej partii żywności zapewniła rada rodziców. Za lada stanęli dyżurni
zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie z opiekunem panią Marzanną
Siergiej i Anną Jarecką. Każdego dnia, na dużych przerwach uczniowie
zaopatrują się nie tylko w artykuły papiernicze, ale również kupują soki, owoce, jogurty i kanapki. Wszystko
świeże, zdrowe i z ograniczoną ilością cukru.
W dniu 12 marca sklepik obejrzał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Pogratulował inicjatywy i życzył
wytrwałości.
Karolina Kowalska
MĘSKIE ROZMOWY, CZYLI SAMORZĄD W SAMORZĄDZIE
Przedstawiciele władzy czyli samorząd uczniowski ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie
Pomorskim w dniu 15 marca br. spotkał się z przedstawicielem samorządu gminy czyli Burmistrzem Andrzejem
Grabowskim. Było to męskie spotkanie, gdyż samorząd uczniowski po raz pierwszy tworzą sami panowie:
Stanisław Grzegórski, Jakub Witkowski, Aleksander Barański i Hubert Dębski (nieobecny na spotkaniu). Tego typu
spotkania to już tradycja. Co roku nowo wybrany samorząd spotyka się z organem prowadzącym szkoły.
Opiekunami samorządu są: p. Anna Jarecka, Justyna Bąkowska i Andrzej Łukaszewski.
– 10 –
W czasie profesjonalnego wywiadu poruszono tematy bliskie młodzieży m.in. szkoła i obiekty sportowe. Były też
pytania bardzo osobiste dotyczące dzieciństwa burmistrza jak i pełnionej funkcji.
Gratulując młodzieży angażowania się w życie społeczne szkoły Burmistrz podkreślał rangę wyboru w tajnych
wyborach bezpośrednich. Jest to zaszczyt, ale i obowiązek. Dla wielu obecnych polityków udział w samorządzie
szkolnym to pierwszy poważny krok do kariery.
Wiele inwestycji, szczególnie Centrum, skate park i pływalnia, jest efektem właśnie
takich, corocznych spotkań z młodzieżą. Teraz od młodych ludzi zależy, aby te obiekty
nie stały puste, tylko tętniły życiem. Przecież sport ma bardzo istotny wpływ na całe
nasze życie. Uczy dyscypliny i odpowiedzialności, hartuje ciało i dotlenia umysł. Osoby
wysportowane lepiej przyswajają wiedzę. Równie ważne, a może ważniejsze jest
zdobywanie wykształcenia. Nasze szkoły gwarantują, że opuszczająca młodzież jest
dobrze przygotowana, odpowiedzialna i sumienna. Bardzo dziękuję młodzieży za udział
w festynach i imprezach gminnych oraz reprezentowanie gminy w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i
wojewódzkim. Jest to wspaniałą promocja- podkreślał na spotkaniu Burmistrz Andrzej Grabowski wręczając na
ręce przewodniczącego Monografie Kowalewa.
Karolina Kowalska
NAJMŁODSI DOROŚLI.
Zwyczajem stało się już w gminie Kowalewo Pomorskie składanie życzeń najmłodszym, pełnoletnim obywatelom.
W dniu swoich 18-tych urodzin otrzymują oni od burmistrza życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów na
kolejnym etapie życia oraz zaproszenie na wspólne spotkanie.
W dniu 12 marca najmłodsi dorośli, którzy w 2015r. skończyli 18 lat wspólnie z burmistrzem miasta, pracownikami
Urzędu Stanu Cywilnego- Anną Szewczyk i Martą Sicińską wznieśli toast i podzielili się wrażeniami z pierwszych,
pełnoletnich chwil życia.
Składając życzenia Burmistrz Miasta zachęcał do zaangażowania w życie swojej
gminy, interesowanie się wydarzeniami z lokalnego podwórka i korzystanie z
oferty kulturalno- sportowej. Młodzież zaś mówiła o swoich planach na
przyszłość i marzeniach zawodowych. Przed nimi matura i wybór dalszej drogi
zawodowej.
Pełnoletniość to nie tylko przyjemności, ale i odpowiedzialność za
współdecydowanie o innych m.in. poprzez branie udziału w wyborach- zachęcał
Burmistrz Andrzej Grabowski wręczając uczestnikom spotkania pamiątkowe
prezenty- Obecnie najważniejsze to obranie odpowiedniego kierunku kształcenia,
które pozwoli na znalezienie pracy najbardziej odpowiadającej zainteresowaniom. Należy być tu rozważnym, aby w
przyszłości zapewnić sobie i najbliższym stabilność ekonomiczną i móc w pełni się realizować.
Karolina Kowalska
ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE W JEDNOSTKACH OSP.
W gminie Kowalewo Pomorskie działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do końca marca br. w każdej
muszą odbyć się zebrania sprawozdawczo- wyborcze podsumowujące minione 4 lata. Jednostki muszą udzielić
ustępującemu zarządowi oraz komisji rewizyjnej absolutorium, przyjąć sprawozdanie za 2015r. i zaplanować
działalność w roku 2016.
Zarząd oddz. Miejsko- Gminnego ustalił, że zjazd strażacki odbędzie się 18 czerwca
br. Zjazd odbywa się raz na pięć lat, zawsze po wyłonieniu nowych władz.
Pierwsza swoje posiedzenie odbyła 5 lutego jednostka OSP Kowalewo. Jako jedna
z dwóch w gminie należy do Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego, a co się z tym wiąże musi
być w pełni dyspozycyjna i w razie zagrożenia
działać jak zawodowa straż. Kowalewska jednostka
liczy sobie 25 druhów. W minionym roku
uczestniczyła w 51 zdarzeniach (na łącznych 148 w gminie). Po udzieleniu
absolutorium dokonano wyboru władz. Prezesem nadal będzie dh Janusz Kalinowski.
Wspierać go będą: wiceprezes Sylwester Surmiak,
wiceprezes naczelnik Przemysław Rudewicz, zastępca naczelnika Jarosław Ernest,
sekretarz Łukasz Olszewski, skarbnik Marcin Piórkowski, gospodarz Przemysław
Surmiak i członek Michał Gburczyk oraz Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca
Magdalena Kalinowska i członkowie Jakub Witkowski i Piotr Lisewski. Jednostka w
mijającym roku wycofała w użytku jeden z samochodów z powodu jego awaryjności.
Koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu.
– 11 –
Dziękując za służbę na rzecz społeczeństwa burmistrz i jednocześnie prezes zarządu oddz. Miejsko- Gminnego
Andrzej Grabowski poinformował, że samorząd gminy złożył wniosek do zarządu wojewódzkiego o
dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Kowalewo. Z powodów od nas niezależnych takie
samochody będą dopiero dostępne w 2017r. Do tego czasu należy wypożyczyć pojazd do przewozu sprzętu lub na
ten okres wyjeżdżać jedynie do pożarów, a nie do zdarzeń drogowych, które wymagają przewiezienia więcej
sprzętu. Przyspieszenie zakupu sprzętu może nastąpić tylko przy
udziale środków z zewnątrz np. sponsorzy (osoba prywatna w OSP
Mlewo), środki unijne (program Ludziom na Ratunek -OSP
Kowalewo, OSP Pluskowęsy) czy od organizacji strażackich
(Zarząd Woj. OSP – samochód dla OSP Wielkie Rychnowo).
Podsumowując miniony rok burmistrz zachęcał strażaków do
zadbania o zwiększenie liczebności jednostki. OSP Kowalewo
obejmuje największy liczebnie obszar- ponad 5 tysięcy
mieszkańców (miasto Kowalewo + 4 sołectwa- Bielsk,
Zapluskowęsy, Szychowo i Kowalewo), ale proporcjonalnie do
tego ma najmniej druhów ochotników. Jednostka powinna wyjść do
społeczeństwa z ofertą zachęcającą do wstąpienia tak jak czynią to
inne OSP organizując festyny, zabawy, zawody, sprzedając kalendarze czy angażując się w akcje społeczne. Muszą
być widoczni w społeczeństwie. Do podziękowań za współpracę przyłączył się komendant powiatowy PSP mł.
bryg. Paweł Warlikowski i ks. kapelan Marek Wysocki.
06.02.16. wybory w jednostce OSP Lipienica. Jednostka liczy 36 druhów w tym 8 druhenek. W minionym roku
świętowała 80-lecie istnienia. W czasie uroczystości jednostka dokonała rozwinięcia sztandaru. Na zebraniu nie
zabrakło podziękowań za pomoc w przygotowaniu obchodów. W 2015r. jednostka wyjechała do akcji 3 razy. W
zawodach gminnych sportowo-pożarniczych drużyna męska zajęła I miejsce, a żeńska wystąpiła pokazowo. Na
zawodach powiatowych panowie zajęli 2 miejsce, a żeńska 3 miejsce. W zawodach piłkarskich strażacy również
dobrze się spisywali. Po jednogłośnym absolutorium obecni na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym ochotnicy
wybrali zarząd w składzie: prezes Waldemar Błach, wiceprezes naczelnik
Piotr Błach, I zastępca naczelnika Krzysztof Błaszkiewicz, II zastępca
naczelnika Jacek Ochnicki, skarbnik Krzysztof Olkowski, sekretarz
Grzegorz Wach oraz kronikarz Magdalena Błach. Wspierać ich będzie
Komisja Rewizyjna: Wojciechowski Aleksander, Pakuła Dariusz i Wąż
Dariusz. Niecodziennym akcentem było wręczenie odznaczenia. Złoty
Medal za zasługi dla Pożarnictwa odebrał z rąk prezesa oraz
Pełnomocnika Burmistrza Ilony Rybickiej druh Roman Kosela. W roku
2016 jednostka planuje zakup doposażenia mundurowego oraz drabiny.
W dniu 12 lutego zebranie sprawozdawczo- wyborcze odbyło się w
jednostce OSP Srebrniki. Liczy ona 21 członków. Podsumowując rok
przekazano, że jednostka wyjechała raz do akcji strażackiej.
Zorganizowała choinkę dla dzieci, dożynki wiejski, zabawę sylwestrową i dzień dziecka. Ponadto uczestniczyła w
zabezpieczaniu wielu imprez gminnych. W nowej kadencji Zarząd stanowić będą: Prezes Behrendt Jerzy, W-ce
prezes naczelnik Wojciechowski Paweł, Wiceprezes Montewski Andrzej, Sekretarz Działdowski Bogdan, Skarbnik
Tosnowiec Bogdan, Z-ca Naczelnika Falkiewicz Michał. Natomiast Komisja Rewizyjna to: Lewandowski
Waldemar, Węgierski Jan i Nowak Zenon
Rok 2016 zapowiada się bardzo ekscytująco. Jednostka obchodzić będzie 60-lecie istnienia. Obecny na zebraniu
druh prezes Andrzej Grabowski zachęcał do włączenia w przygotowanie
nie tylko mundurowców, ale cała wieś. Będzie to wspólne świętowanie.
Jednostka OSP Kiełpiny odbyła swoje zebranie 13 lutego. Liczy ona 36
członków, w tym 12 osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
Chłopców. Jednostka zorganizowała Dzień Dziecka, wspiera w
funkcjonowaniu radę sołecką, panie z KGW oraz parafię. Zorganizowano
turniej tenisa stołowego i zabawę karnawałową. Nie zapomniano o swoim
majątku. Naprawiono schody przed świetlicą i dokupiono sprzętu. Po
złożonym sprawozdaniu wybrano nowe władze: Prezes - Świętalski
Ryszard, W-ce prezes-naczelnik -Kwiatkowski Krzysztof, Sekretarz
Wojtunik Edward, Skarbnik Parda Czesław, Z-ca Naczelnika Wójcik
Zdzisław, Gospodarz Kraśniewski Wiesław i Komisja Rewizyjna:
Zdziarski Jerzy, Kwiatkowski Jerzy i Zdrojewski Roman. W roku 2016 zaistniała potrzeba dokupienia 4 mundurów
pożarowych. Jednostka planuje zorganizowanie dla swoich druhów zawodów strzeleckich.
– 12 –
W sołectwie Kiełpiny znajduje się gminny obiekt sportowy czyli strzelnica. Jednostka OSP Kiełpiny jako gospodarz
jako pierwsza powinna zorganizować tego typu zmagania. Może za nią pójdą w ślady inne zastępy- podkreślał na
zebraniu
druh
prezes
zarządu
oddz.
MG
Andrzej
Grabowski.
W dniu 20 lutego swoje władze wybrała jednostka z Mlewca. Liczy ona 23 druhów. Nowy Zarząd tworzą: prezes
Wiesław Ciesielski, naczelnik Tomasz Zgliński, sekretarz Jerzy Śliwka i skarbnik Feliks Smoczyński, zaś komisję
rewizyjną: Stroisz Stefan, Ciesielski Zdzisław i Moszkowicz Marian. . Druhowie corocznie organizują festyn dla
dzieci i choinkę. Współpracują także z radą sołecką i szkołą w Mlewie. Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym
zarząd miejsko- gminny OSP reprezentował wiceprezes Jerzy Behrendt, który podziękował za współpracę jednostki
OSP Mlewiec z OSP Srebrniki i zaprosił do udziału w świętowaniu 60lecia OSP Mlewiec.
OSP Chełmoniec na swoim zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dniu 26 lutego br. wybrała swoje władze i
podsumowała miniony rok i całą kadencję. Jednostka w 2013r. uroczyście
świętowała 90-lecie istnienia. W 2015 jednostka zajęła VII miejsce w
zawodach sportowo- pożarniczych i IV w zawodach strzeleckich strażaków.
Dokonano również doposażenia jednostki w mundury i węże tłoczne. Na
kolejną kadencję Prezesem został Jan Fiedorek, wiceprezesem Zbigniew
Zabielski (sołtys), naczelnikiem Bogdan
Koepke, skarbnikiem Jakub Skorski a
sekretarzem Piotr Rybicki. Komisja
rewizyjna to: Maciej Barciszewski,
Waldemar Eliasz i Tadeusz Koepke.
Samorząd
gminy
w
zebraniu
reprezentowali: Pełnomocnik Burmistrza Ilona Rybicka i radny Michał
Klafczyński. Samorząd gminy w planach powziął pozyskanie środków
unijnych na kolejne prace remontowo- modernizacyjne w świetlicy wiejskiej,
gdzie swoją siedzibę ma jednostka.
W dniu 26 lutego br. władze wybrała jednostka OSP Pruska Łąka. Jest ona jednostka prewencyjną. Liczy 11
osób. Prezesem nadal pozostał Jerzy Grzelak, wiceprezesem- naczelnikiem Jerzy Orłowski, skarbnikiem Jan
Dębiński i sekretarzem Józef Lewandowski. Komisja rewizyjna to: Marek Grzelak i Jakub Manikowski. W
minionym roku jednostka zajęła I miejsce w zawodach strzeleckich strażaków.
Jednostka OSP Mariany odbyła zebranie sprawozdawczo- wyborcze 27 lutego. Liczy ona 18 druhów.
W kolejnej kadencji jednostką kierować będzie zarząd w osobach: prezes Tomasz Wójec, wiceprezes-naczelnik
Zbigniew Piróg, sekretarz Tomasz Polkowski, skarbnik Jacek Rutkowski i
gospodarz Edward Zienkiewicz. W 2015 jednostka zajęła IIm. w zawodach
sportowo- pożarniczych, na powiatowych uplasowała się na VI pozycji. Słabiej
szło im strzelanie z broni palnej-IX miejsce. O dobrej współpracy ze strażakami
na zebraniu mówiła sołtys Monika Piróg. Sąsiad prezes OSP Srebrniki Jerzy
Behrendt zaprosił na przyszłoroczny jubileusz swojej jednostki. Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski pogratulował druhom zaangażowania w życie
społeczne swojej wsi, dobrej współpracy z radą sołecką.
05.03.16. Druhowie z jednostki w Pluskowęsach wybrali zarząd w składzie:
prezes Przemysław Lewandowski, naczelnik Socki Tomasz, zastępca naczelnika
Krzysztof Zieliński, skarbnik Roman Zieliński, sekretarz Krzysztof Konieczny
oraz komisje rewizyjna w składzie: przewodniczący Jaguś Andrzej oraz członkowie Konrad Marian i Lewandowski
Jarosław. Jednostka liczy 30 strażaków i młodzieżową drużynę chłopięcą- 10 osób. Podsumowując miniona
kadencje ustępujący prezes pochwalił się pozyskaniem z zewnątrz ponad 30tys.zł. Dzięki dofinansowaniu ze
środków unijnych i samorządu gminy pozyskano nowy agregat. W 2016 planowany jest zakup m.in. basenu
brezentowego oraz remont samochodu i pomieszczeń jednostki. W zebraniu
sprawozdawczo wyborczym uczestniczył Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski, sołtys Pluskowęs Katarzyna Jaguś oraz proboszcz Bernard
Kowalewski. Goście dziękowali strażakom za współpracę na rzecz wsi
Pluskowęsy i Frydrychowo.
Z roku na rok jednostka w Pluskowęsach działa co raz prężniej. W minionym
wyjeżdżała do działań 8 razy. Jest to bardzo dużo, szczególnie, że nie jest
ona skupiona w KSRG. Dziękuję za udział w uroczystościach gminnych i
sołeckich. Życzę nowemu prezesowi poszerzania szeregów jednostki i
bezpiecznych powrotów z akcji.- podkreślał na posiedzeniu burmistrz Andrzej Grabowski.
W dniu 11 marca zebranie sprawozdawczo wyborcze odbyła jednostka w Sierakowie. Liczy ona 27 druhów.
– 13 –
W wyniku wyborów zarząd na kolejne pięć lat tworzyć będzie: prezes Lubomir Zgliński, wiceprezes- naczelnik
Michał Bąk, sekretarz Paweł Tosnowiec, skarbnik Robert Brzeski i gospodarz Roman Brzeski. Komisja rewizyjna
to: przewodniczący Piotr Brzeski, Dariusz Skorasiński i Mirosław Nicpoń. Na swoje zebranie strażacy zaprosili
burmistrza miasta Andrzeja Grabowskiego, przedstawiciela psp kpt. Witolda Juszczaka oraz kapelana ks. Marka
Wysockiego. Natomiast sołtys Marta Pawlik Śliwa otrzymała od druhów kwiaty z okazji przypadającego Święta
Sołtysa. Jednostka w minionym roku wyjechała dwa razy. Uczestniczyła w obstawianiu imprez gminnych i
aktywnie włączyła się w obchody 730-lecia wsi Sierakowo. Druhowie z Sierakowa podziękowali strażakom z OSP
Kowalewo, OSP W. Rychnowo oraz OSP Srebrniki za zaangażowanie się i pomoc w przygotowaniach jubileuszu. W
2016 samorząd gminy dokonał zamiany pojazdów pomiędzy jednostką OSP
Sierakowo a OSP Kowalewo. Sierakowo zyskało Stara z beczką. Obecnie
dokonują naprawy silnika i będzie chodził jak nowy.
Zabierając głos prezes zarządu miejsko-gminnego OSP, jednocześnie
burmistrz Andrzej Grabowski pogratulował zapału jednostce w remoncie
pojazdu. Zachęcał do wstępowania w szeregi, szczególnie że na zebranie
przyszło wielu młodych mieszkańców. Druhowie jednogłośnie podjęli
uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców.
W dniu 12 marca w jednostce OSP Wielkie Rychnowo wybierano władze.
Jednostka liczy 54 strażaków. Przy jednostce działa 16-osobowa orkiestra
dęta orz młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców - 9 osób i dziewcząt - 9 osób. W czasie zebrania nie
zapomniano o przyjaciołach straży. Z zaproszenia skorzystali: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski,
Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski, radna Małgorzata Szczepańska Zillmann, radna Justyna Wontorowska,
dyrektor szkoły Elżbieta Arbart, prezes UKS Sokół Marian Krych, sołtysi: W. Rychnowa Zdzisław Czarnomski,
Borówna Adam Styczeń, Pruskiej Łąki Zbigniew Manikowski, przedstawiciel leśnictwa Lucjan Opaliński, sponsor
prezes Banku Spółdzielczego Zbigniew Krasicki oraz mundurowcy komendant PSP Paweł Warlikowski,
wiceprezesi zarządu MG OSP dh Ryszard Świętalski i dh Jerzy Behrendt. Strażacy wręczyli sponsorom i
przyjaciołom pamiątkowe statuetki. W podziękowaniu za styczniową akcje gaszenia pożaru butli gazowych w
katastrofie kolejowej 5 strażakom wręczono listy pochwalne.
W czasie zebrania prezes Piotr Strzelecki poinformował o zakończeniu procedury rejestracji trzeciego wozu
bojowego- beczki. W minionej kadencji jednostka zyskała również nowy garaż z wieżą obserwacyjną. W skład
zarządu weszli: prezes Piotr Strzelecki, wiceprezes Marian Pikul, naczelnik Piotr Sęk, zastępca naczelnika Wojciech
Sztandara, sekretarz Kamila Kubiak, skarbnik Jan Lipiński, gospodarz Łukasz Kasprowicz i członkowie zarządu
Kazimierz Dąbkowski oraz komisja rewizyjna w składzie: Zdzisław Czarnomski, Wojciech Dąbkowski i Szlas
Ryszard.
W dniu 19 marca 2016r. ostatnie zebranie sprawozdawczo- wyborcze odbyła jednostka OSP Mlewo. Druhowie na
obrady zaprosili Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, komendanta
PSP młodszego brygadiera Pawła Warlikowskiego, radną Marię Wiśniewską
Staszak oraz sołtysa, jednocześnie druha ochotnika Ryszarda Lipińskiego.
Druhowie chwilą ciszy uczcili pamięć 3 współtowarzyszy, którzy w kadencji
odeszli na wieczną wartę.
Składając sprawozdanie prezes Jerzy Wilmanowicz omówił sukcesy
jednostki w minionej kadencji. Druhowie pozyskali samochód strażacki,
który w 50% sfinansował strażak wspierający Andrzej Wiśniewski, a w 50%
samorząd gminy oraz przodowali w czasie zawodów sportowopożarniczych. Jednostka liczy obecnie 26 druhów.
W 2015r druhowie z Mlewa wyjeżdżali do zdarzeń 9 razy. Jest to trzeci wynik w naszej gminie. Biorąc pod uwagę,
że przed nimi są jednostki działające w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, napawa nas to dumą. Ich
największym marzeniem jest posiadanie samochodu strażackiego tzw. Beczki, którą dostarczaliby wodę na miejsce
pożaru. Mlewo to osada na skraju gminy z bardzo mocno rozrzuconymi nieruchomościami. Na jej terenie są jeziora
oraz lasy, w których znajduje się 12 całorocznych zagród oraz domki letniskowe. Szczególnie w okresie letnim
hydranty są zawodne. Pewność daje tylko samochód z wodą. Popieram ich starania w pozyskaniu sponsora na
kolejny zakup. Są wzorem dla innych jednostek w jaki sposób zjednywać sobie ludzi i otrzymywać wsparcie podkreślał na zebraniu burmistrz- prezes zarządu MG OSP RP Andrzej Grabowski.
Burmistrz zwrócił się z apelem do strażaków o zakup umundurowania dla najmłodszych druhów.
W nowej kadencji jednostką kierować będzie: prezes Jerzy Wilmanowicz, wiceprezes naczelnik Ireneusz
Bazanowski, wiceprezes Jarosław Nalaskowski, zastępca naczelnika Piotr Kosmala, sekretarz Mirosław Lipiński,
skarbnik Piotr Luntkowski i członek Krzysztof Wilmanowicz. Zarząd wesprze komisja rewizyjna w składzie: Janusz
Borowski (przewodniczący), Chyliński Kazimierz i Wiesław Ciepliński (członkowie)
K.Kowalska
– 14 –
O OBWODNICY KOWALEWA POMORSKIEGO NA SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA.
Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski skorzystał z zaproszenia do udziału w wyjazdowej, nadzwyczajnej sesji
sejmiku województwa kujawsko- pomorskiego, która miała miejsce 14 marca br. we Włocławku. Reprezentował
samorząd gminy Kowalewo Pomorskie oraz Konwent Burmistrzów Woj. Kujawsko – Pomorskiego. Tematem
przewodnim posiedzenia było „Województwo kujawsko-pomorskie – teraźniejszość i wyzwania rozwojowe”
W sesji wzięli udział parlamentarzyści i euro parlamentarzyści regionu, wojewoda, prezydenci i przewodniczący rad
największych miast, starostowie powiatów oraz przedstawiciele Konwentu Wójtów i Konwentu Burmistrzów.
Zaproszono również reprezentacje Sejmiku Gospodarczego oraz bydgoskiej i toruńskiej Izby PrzemysłowoHandlowej, Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Rady Dialogu
Społecznego oraz rektorów państwowych wyższych uczelni.
Posiedzenie rozpoczęło wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego, który przedstawił
informację na temat wykorzystania środków unijnej perspektywy finansowej 2007–
2013 i założenia nowej perspektywy finansowej 2014–2020. W drugiej części odbyła
się debata z udziałem gości i radnych województwa. Praktycznie mówiono o
problemach, których powodem był brak pieniędzy i pogłębiające się różnice
ekonomiczne w regionie. W dużych miastach bezrobocie spadło do 10%, natomiast są
tereny, gdzie dochodzi do 25%. Zarzucano również nierówny i nieprzemyślany podział środków unijnych. Niektóre
samorządy w minionej perspektywie otrzymały po ponad 400zł na mieszkańca, a niektóre nie całe 100zł. W
niektórych miastach postaje kolejne kino, teatr, czy hala sportowa, a inne mają problemy z funkcjonowaniem
szpitala, drogami
Zabierając głos Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski poinformował, że w czasie spotkań 47 burmistrzów
skupionych w Konwencie aktywnie wymienia się spostrzeżeniami i obawami o rozwój województwa.
Pozytywnie oceniane jest wsparcie Marszałka w rozwój bazy sportowej oraz doposażenie szkół m.in. w tablice
multimedialne i projekty miękkie. Jednak jest też kilka poważnych zastrzeżeń. Brakuje samorządowcom
zaangażowania w działania mające na celu poprawę infrastruktury PKP. Przecież
środki unijne na modernizację dworców i linii kolejowych to nie wszystko. Każde
miasto boryka się z problemem katastrofalnych budynków mieszkaniowych. Prosimy
gospodarza województwa o pomoc. Podział środków unijnych też wywołuje pewne
niezadowolenia. Nadal zbyt małe kwoty wspierają działalność i doposażenie
ochotniczych straży pożarnych. Po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego
powinny móc sięgnąć wszystkie miasta, nie tylko te powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Te
mniejsze wcale nie są gorsze. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z
przeznaczeniem na drogi lokalne są stanowczo zbyt małe. Na cały okres programowania (7 lat) jest to kwota 500
tysięcy na samorząd. Jest to zdecydowanie za mało - w swoim wystąpieniu podkreślał Burmistrz Andrzej
Grabowski- Powstają piękne i potrzebne autostrady, ale dojazd na nie jest utrudniony. Gorąco popieram, ale
również z pewną obawą patrzę na najmłodszy węzeł w Brzeźnie (gm. Lubicz) i na plany samorządu województwa
chcące połączyć drogę krajową 91 na wysokości Ostaszewa poprzez węzeł w Brzeźnie z autostradą. Jako przykład
podam Kowalewo Pomorskie. Z nowego zjazdu autostradowego w Brzeźnie cały tranzyt wjeżdża na krajową 15,
która kieruje go do miasta. Tu znajduje się Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która zatrudnia ponad 1300
osób. Każdego dnia setki samochodów opuszczają to miejsce z towarem chcąc wjechać na autostradę. Jedynym
rozwiązaniem jest wybudowanie obwodnicy Kowalewa, która ocali miasto. Moje zabiegi, popierane przez obecnego
tu Marszałka Województwa nie przyniosą efektów bez wsparcia środków rządowych dla zarządcy drogi, czyli
GDDKiA. Przecież dobre drogi to rozwój firm, spadek bezrobocia, rozwój mieszkalnictwa i wzrost dochodów dla
samorządów.
K.Kowalska
PARK PETROGRAFICZNY W KOWALEWIE, CZYLI SERCA DO KAMIENI LUDZI Z PASJĄ.
Jeszcze mało kto wie, że od grudnia 2015 roku w Kowalewie Pomorskim rozpoczęła funkcjonowanie Fundacja
„Ocalony Świat”. Fundacja została ustanowiona głównie w celu stworzenia w Kowalewie
Pomorskim parku petrograficznego – jedynego tego typu miejsca w Polsce.
Jego powstanie wiąże się pasją założyciela i prezesa Fundacji Tomasza Curyło,
który od kilku lat hobbystycznie gromadzi głazy narzutowe - najstarsze zabytki jakie istnieją
na Ziemi. Prowadzona przez niego działalność związana z wydobyciem i produkcją kruszyw
dodatkowo ułatwia wyszukiwanie i gromadzenie ciekawych eratyków. Okazała kolekcja
głazów w ostatnich latach wzbogaciła się również o zbiór kamieni młyńskich oraz przedmiotów użytkowych
wykonanych z kamienia. Fundacja chce więc uczestniczyć w tworzeniu miejsca w którym można by wyeksponować
wszystkie zbiory. – informuje Przemysław Humięcki z Fundacji Ocalony Świat- Na powierzchni ok. 4,5 ha
planowane jest stworzenie obiektu, który służył będzie jako źródło wiedzy dla szkół, uczelni i innych hobbystów,
– 15 –
chcących poobcować z naturą i poznać historię kształtowania Ziemi przez lądolód. Park petrograficzny będzie
miejscem, gdzie w przystępny sposób każdy będzie mógł zdobyć wiedzę geologiczną, geograficzną a także poznać
historię związaną z wykorzystaniem kamienia w codziennym życiu. Powstanie tego typu obiektu geoturystycznego
uatrakcyjni okoliczne miejscowości i sprawi, że Kowalewo Pomorskie stanie się wizytówką Regionu KujawskoPomorskiego. Rozwinie również i umocni nowy trend w turystyce jakim jest geoturystyka.
Dnia
20
lutego
2016
roku
Tomasz
Curyło
ustanowił
rekord
Polski
w
kategorii
„Największa prywatna kolekcja głazów narzutowych”. Zakwalifikowanych zostało 150 głazów. Najmniejsze ważyły
tonę, te najbardziej okazałe nawet 20 ton. Rekord został potwierdzony oficjalnym certyfikatem. Teraz trwają
przygotowania do bicia rekordu Guinnessa na największą kolekcję.
W związku z powyższym Fundacja zwraca się do lokalnej społeczności z
prośbą o kontakt w przypadku gdy ktoś posiada ciekawe i duże głazy
narzutowe, kamienie młyńskie lub inne elementy architektury kamiennej.
Pomożemy uratować je przed zniszczeniem. Każdy z nas może wnieść swój
wkład w tworzenie wyjątkowego miejsca w Kowalewie Pomorskim służącego
jako źródło wiedzy dla szkół, uczelni i tysięcy pasjonatów. Jednocześnie
zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi celami realizowanymi przez
Fundację na naszej stronie internetowej www.ocalonyswiat.pl i fanpage'u na
Facebooku www.facebook.com/ocalonyswiat .
K.Kowalska
PÓŁ WIEKU NA DOBRE I NA ZŁE.
W dniu 12 marca br. cztery pary małżeńskie obchodziły 50-lecie wspólnej drogi życiowej. Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP szanownym jubilatom wręczył Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie Andrzej Grabowski wraz z pracownikiem USC p. Anną Szewczyk. Oprócz rodziny swoim mieszkańcom
towarzyszyli radni (Marcin Dunajski) oraz sołtysi (Zdzisław Czarnomski, Adam Arbart i Jerzy Behrendt). Był
szampan i gromkie sto lat od najbliższych i przyjaciół. Nie zabrakło
ukradkiem ścieranych łez oraz wspomnień, których przez te 50 lat
nazbierało się wiele. Jubilaci pozwolili sobie nawet na tańce.
Jubilaci to:
Państwo Marianna i Franciszek Tosnowiec ze Srebrnik. Pani
Marianna pochodzi z wielkopolskiego, a p. Franciszek ze
świętokrzyskiego. Całe życie wspólnie pracowali na gospodarce.
Doczekali się 3 dzieci, 4 wnuków i 2 prawnuków.
Państwo Halina i Stanisław Kacała z Kowalewa Pom. doczekali się
3 dzieci i 7 wnuków. Pochodzący z Dąbrowy Chełmińskiej pan
Stanisław to znany działacz społeczny. Do dzisiaj angażuje się w
funkcjonowanie spółki wodnej w radę sołecką. Pani Halina to
golubianka. Małżonkowie uwielbiają basen i uczęszczają na spotkania członków Polskiego Związku Emerytów,
rencistów i Inwalidów.
Państwo Krystyna i Jan Sęk z Wielkiego Rychnowa mają 5 dzieci i 5 wnuków. Pan Jan to emerytowany kolejarz i
rdzenny Rychnowianin. Pani Krystyna pochodzi z sąsiadującego
Mlewa. Przez lata pracownik GS i członek KGW.
Państwo Krystyna i Feliks Przybulscy z Wielkiego Rychnowa.
Dochowali się 2 dzieci, 5 wnuków i 2 prawnuczki. Do dzisiaj z
sentymentem wspominają jak poznali się w kościele parafialnym w
Wielkiej Łące. Pan Feliks urodził się w wielkim Rychnowie, a pani
Krystyna w zachodniopomorskim. Zawodowe Zycie związali z uprawą
roli.
Burmistrz Andrzej Grabowski dekorując małżonków medalami z
wizerunkiem splecionych srebrnych róż podkreślał, że uroczystość 50lecia jest bardziej wzruszająca niż nawet ślub. Małżonkowie mają
wiele wspólnych wspomnień, które mogą przeżywać z całą rodziną.
Jest to czas rachunków zysków i strat. Dowód, że małżonkowie przebyli razem tę drogę pokazuje, że w ich życiu nie
zabrakło miłości, cierpliwości i zrozumienia.
Na żaden medal nie pracuje się tak długo i tak ciężko- podkreślała Anna Szewczyk- nie sztuka patrzeć na siebie.
Ważne, aby patrzeć we wspólnym kierunku. Nasi jubilaci swoimi wspomnieniami powinni podzielić się z dziećmi,
wnukami i prawnukami, aby przyszłe pokolenia pamiętały trudne lata powojenne.
W imieniu odznaczonych publicznie za piękną uroczystość podziękował burmistrzowi jak i kierownikowi USC p.
Stanisław Kacała.
– 16 –
Zapraszamy rodziny par małżeńskich, które mogą pochwalić się identycznym stażem o składanie wniosków o
przyznanie odznaczenia. Proces jest dość długi, dlatego warto zrobić to wcześniej. Obecnie kolejne pary oczekuje na
podpisanie dokumentów przez Prezydenta RP.
Karolina Kowalska
SENIORZY Z MŁODZIEŻĄ BĘDĄ SIĘ INTEGROWAĆ DRUGI RAZ
Świetlica Socjoterapeutyczna wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie
Pomorskim otrzymały dofinansowanie na realizację II edycji przedsięwzięcia
pn. „Integracja seniorów z młodzieżą 2". W ramach konkursu „WSPIERANIE
AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW" otrzymali
3tys.zł. Za łączną wartość 3500zł zorganizowane będą zajęcia wspierające
współprace międzypokoleniową seniorów i młodzieży. Skupiając się na
potencjale obu pokoleń nastąpi wymiana
doświadczeń, umiejętności, wiedzy i pasji.
W I edycji seniorzy i młodzież razem
gotowali, wyszywali, obsługiwali sprzęt
komputerowy i poznawali nowinki techniczne. Młodzież chętnie podejmowała
się wyzwań kulinarnych (sałatki, desery), a seniorzy buszowali po Internecie i
ćwiczyli w siłowni. Były też wykłady na temat zdrowego trybu życia, wspólne
pikniki i wycieczki. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie, które będą
kontynuowane w II edycji. O przebiegu II edycji projektu będziemy Państwa
informować.
Sprawozdanie oraz zdjęcia z I edycji realizacji projektu tutaj:
http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7072&Itemid=16
Karolina Kowalska
SOŁTYSI PODSUMOWALI ROK.
W dniu 11 marca br., na corocznym spotkaniu sołtysi z gminy Kowalewo Pomorskie omówili problemy minionego
roku oraz plany na 2016. Data nie była przypadkowa. W tym dniu w kalendarzu przypada Dzień Sołtysa. Były
życzenia i podziękowania za współpracę od Burmistrza Miasta i zaproszonych gości
Na zaproszenie Burmistrza Miasta w spotkaniu oprócz sołtysów wzięli udział również opiekunowie z ramienia
urzędu, kierownicy poszczególnych referatów, prezydium i przewodniczący wszystkich komisji rady miejskiej oraz
zaproszeni goście m.in. kierownik MGOPS Zyta
Szymańska, dyrektor MGOK Barbara Niewidział
oraz prezes spółki ZGKiM Barbara Stosio, prezes
Banku Spółdzielczego Zbigniew Krasicki, prezes
Gminnej Spółki Wodnej Piotr Strzelecki,
przedstawiciele
Izby
Rolniczej
Ryszard
Świętalski, Zakładu Usług Wodnych Jarosław
Lewandowski,
komendant
policji
Piotr
Pipczyńskim, Prezes Maria Nowatka ze Zw.
Emerytów, Prezes Joachim Kupski z ToMiKo,
dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele starostwa
powiatowego: starosta Andrzej Okruciński,
wicestarosta
Franciszek
Gutowski
i
przewodnicząca rady powiatu Maria Wiśniewska.
Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej
atmosferze. Poruszono szereg istotnych tematów,
z którymi na co dzień sołtysi się spotykają m.in. finanse sołeckie, modernizacje dróg gminnych, zmiany z zakresu
ochrony środowiska (odpady, azbest).
Sołtysi bukietem kwiatów podziękowali Marii Wiśniewskiej (byłemu kierownikowi oddz. powiatowego ARiMR) za
wieloletnią współpracę.
Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podsumował przeprowadzone inwestycje, szczególnie te w
obszarach wiejskich i przekazał również plany co do realizacji kolejnych zadań m.in. z zakresu modernizacji dróg
na najbliższe lata.
Podkreślił jak ważna i odpowiedzialna jest funkcja sołtysa. Jest on "burmistrzem sołectwa". Musi znać wszystkie
problemy, umieć rozmawiać z mieszkańcami, a przede wszystkim przekazywać zdobytą na spotkaniach i zebraniach
wiedzę. Podziękował sołtysom za zaangażowanie w ściągalność lokalnych podatków, prowadzenie akcji
odśnieżania dróg, organizację imprez sołeckich i angażowanie się w życie gminy (udział w dożynkach, Tour de
Kowalewo i w konkursach ekologicznych).
– 17 –
Już ósmy rok realizujemy ustawę o Funduszu Sołeckim, gdzie budżet wsi naliczany nie jest od wysokości podatku
rolnego, ale od ilości mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu sołtysów oraz opiekunów za każdym razem otrzymujemy
nagrody finansowe za prawidłowo rozliczony budżet. Środki z nagród trafiły jako dodatkowe do budżetów sołeckichpoinformował Burmistrz Andrzej Grabowski- Liczę, że za rok miniony fundusz będzie rozliczony prawidłowo i
nagroda zasili środki sołectw. Jednocześnie bardzo dziękuję za wspólne działanie we wdrażaniu zapisów ustawy
śmieciowej. To dzięki inkasentom, gdzie w tej grupie najwięcej jest sołtysów mamy tak wysoką liczbę osób
segregujących odpady (97%) i tak wysoką ściągalność opłat (98%). Świadczy to o świadomości społeczeństwa i o
dobrym przepływie informacji.
W bloku informacyjnym, jaki przekazano sołtysom Burmistrz jak i pracownicy urzędu dużo miejsca poświęcili
tematom z zakresu: finansów samorządu, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawy o
bezdomnych zwierzętach. Zachęcali do skorzystania bezpłatnego systemu powiadamiania sms, z bezpłatnej
utylizacji azbestu, brali udział w konkursach ekologicznych, przestrzegali przed nielegalną wycinką drzew, omówili
zasady stawiania nowych lamp i wiat przystankowych, określania wymiaru podatku od nieruchomości czy
utrzymania dróg gminnych.
Od gości sołtysi również zebrali podziękowania m.in. za włączanie się w organizację imprez gminnych,
informowanie o osobach wymagających pomocy z opieki społecznej, roznoszenie nakazów płatniczych czy
wsparcia finansowe na rzecz organizacji społecznych.
W dyskusji najwięcej czasu poświęcono minionej klęsce suszy jak i nadchodzącej klęsce związanej z
wymarznięciem ozimin. Rolnicy nadal nie otrzymali decyzji o wielkości dopłat rolniczych. Podaje się kolejne
terminy- kwiecień, a nawet czerwiec. Bez decyzji o wielkości dopłat czy protokołów klęskowych rolnicy nie są w
stanie zakupić nawozów, siewu czy ubiegać się o kredyty preferencyjne.
Kilkanaście lat temu gmina Kowalewo Pomorskie wprowadziła funkcję opiekuna sołectwa. Jest to pracownik
Urzędu, który pomaga sołtysowi przedrzeć się przez zawiłości prawne, poszukać najtańszego wykonawcę remontu,
ogłosić przetarg czy zorganizować zebranie. Sołtysi chwalą sobie tę instytucję, bo nie muszą biegać po urzędzie czy
pisać pism, natomiast inne gminy biorąc z nas przykład również wprowadzają tę instytucję.
W imieniu sołtysów p. Katarzyna Jaguś publicznie podziękowała wszystkim 25 opiekunom za współpracę i pomoc.
Również sołtysi od opiekunów otrzymali chóralne „Dziękuję”.
Budżet sołecki to kwoty w przedziale od 10tys. nawet do 40tys.zł. Wchodzą w to poszczególne fundusze w
zależności od liczby mieszkańców oraz dochody dodatkowe (wynajem pomieszczeń, maszyn, sponsoring, nagrody z
konkursów). Środkami dysponują sołtysi i rady sołeckie, a dzielą zebrania wiejskie. Decydują oni jakie drogi będą
naprawiane, które w pierwszej kolejności odśnieżane, co wyremontować w wiejskiej świetlicy oraz jaką imprezę
sołecką zorganizować. Przecież to mieszkańcy wiedzą czego im najpilniej potrzeba.
Karolina Kowalska
KONKURS WIELKANOCNY 2016
Konkurs Wielkanocny na stałe wpisał się w kalendarz imprez naszej gminy. To najlepsza okazja, by móc
prezentować symbole, które w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem poprzedzającym Święta
Zmartwychwstania Pańskiego.
Z roku na rok przybywa zainteresowanych a przygotowane prace zachwycają oko i budzą wielki podziw. W dniu 20
marca odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. Patronat nad uroczystością objął
Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego.
Widownię w świąteczny, wiosenny nastrój swym mini recitalem wprowadziła Karolina Zielińska – uczennica
Publicznego Gimnazjum, uczestniczka i laureatka wielu konkursów,
festiwali i przeglądów piosenki.
Wśród licznie zgromadzonych w sali widowiskowej uczestników
konkursu zasiedli zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Miasta p.
Andrzej Grabowski z małżonką, p. Ilona Rybicka – Doradca
Pełnomocnik Burmistrza, p. Ewa Bąk – Sekretarz Gminy, p. Jolanta
Wypych - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, p. Jerzy
Koralewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia, p. Tomasz Matusewicz – Przewodniczący Komisji
Budżetowej i Samorządu, p. Donata Pilarska-Mądry – Kierownik
Biura Rady Miejskiej, p. Magdalena Górna – Kierownik Referatu
Finansowego, Dyrektorzy szkół podstawowych z tereny gminy oraz
Dyrektor Publicznego Gimnazjum i Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek.
Do tegorocznej X już edycji konkursu zgłoszono 210 prac plastycznych w kategoriach: palma, pisanka i stroik
wielkanocny. Różnorodność materiałów i technik świadczyć mogą o ogromnej fantazji, pomysłowości i
zaangażowaniu twórców. Wszystkie prace były niepowtarzalnie piękne. Komisja konkursowa miał nie lada problem
z wytypowaniem tych najlepszych. Nagrody otrzymali:
– 18 –
PALMA
I – Natalia Malanowska – SP Pluskowęsy, Świetlica Piątkowo ,
II – Świetlica Piątkowo,
III – Adrian Ignaczak - SP Wielka Łąka,
Wyr. Weronika Radomska – SP Pluskowęsy,
Julia Panter – SP Wielka Łąka,
Super wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Zuzanna Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące, która
wykonała największą palmę wielkanocną.
PISANKA
Przedszkole:
I – Julia Wujec – SP Kowalewo Pomorskie,
II – Julia Urbańska – Przedszkole Publiczne Kowalewo Pom.,
III – Zofia Zamorska - Przedszkole Publiczne Kowalewo Pom.,
III – Maja Szablewska - Przedszkole Publiczne Kowalewo Pom.,
Szkoła Podstawowa:
I – Patrycja Jasińska – SP Wielka Łąka,
II – Weronika Trzcińska - SP Pluskowęsy,
III – Mikołaj Siwiec – SP Wielka Łąka,
Wyr. Natalia Barczykowska – SP Wielka Łąka, Zuzanna Wiśniewska –
SP Wielka Łąka, Świetlica Szkolna SP Kowalewo Pomorskie,
Gimnazjum:
IAnna Radomska,
IIWiktoria
Szymańska
Świetlica
Socjoterapeutyczna,
Dorośli
IAnna Sadowska,
IIAngelika Jagielska,
IIIAgnieszka Grochowina,
Wyr. Aktywistki Piątkowo, Danuta Potarzyńska.
STROIK WIELKANOCNY
Przedszkole:
I – Natalia Boniecka – SP Kowalewo Pomorskie,
II – Weronika Siennicka – Niepubliczne Przedszkole Entliczek
Pentliczek,
III – Mikołaj Kuźniar – SP Wielka Łąka,
Wyr. Franek Lipiński – Przedszkole Publiczne,
Szkoła Podstawowa:
I – Mateusz Grochowina – SP Pluskowęsy,
II – Uczniowie Koła Plastycznego SP Kowalewo Pomorskie,
III – Oliwia Wiśniewska – SP Pluskowęsy,
Wyr. Lena Machałowska – SP Wielkie Rychnowo, Patrycja Jasińska –SP Wielka Łąka, Kacper Kuźniar – SP Wielka
Łąka, Członkowie Koła Plastycznego M-GOK,
Gimnazjum:
IJulia Sadowska,
IIDorota Kalinowska,
IIIWeronika Krzywdzińska – Świetlica Socjoterapeutyczna,
Dorośli:
IAnna Racińska – Frydrychowo.
Wszystkim biorącym udział w konkursie bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy wielu inspiracji i owocnych
poszukiwań twórczych, które przyniosą sukcesy w kolejnych konkursach organizowanych przez M-GOK.
Sponsorami nagród dla laureatów konkursu byli: Pan Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta, Firma PLASTICA,
FIRMA CONKRET, BANK SPÓŁDZIELCZY, Pan Jacek Dębski, Państwo Maria i Andrzej Chwiećko, Państwo
Łucja i Edward Oleś.
Popołudniowe spotkanie w Domu Kultury przebiegało w bardzo miłej, świątecznej atmosferze. Życzenia dla
wszystkich przekazał Burmistrz Miasta oraz zaprosił do wspólnego, świątecznego stołu, na którym znalazły się
wielkanocne przysmaki.
Ewa Dąbkowska
– 19 –
TABLICA SMOLEŃSKA- RUSZYŁY PRACE W TERENIE.
Poprawa pogody spowodowała, że na plac budowy wjechały maszyny, aby zrobić podbudowę, dojścia i ustawić
kamień na którym zawiśnie tablica poświęcona ofiarom tragedii samolotu rządowego w Smoleńsku. O każdym
kroku podejmowanym przez Komitet Upamiętniający Katastrofę Smoleńską informujemy czytelników na bieżąco.
Komitet, nad którym honorowy patronat objęli: poseł RP Jan Krzysztof Ardanowski, burmistrz Andrzej Grabowski,
starosta Andrzej Okruciński prowadzi zbiórkę publiczną środków na to przedsięwzięcie.
Zwróciliśmy się do lokalnych firm i działaczy o wsparcie finansowe tej społecznej akcji. Bardzo dziękujemy za każdą
przekazaną złotówkę, bo płynie ona z głębi serca. Lista darczyńców znajdzie swoje miejsce nie tylko w pamięci
potomnych, ale również na kartach księgi pamiątkowej. Do akcji włączyły się parafie organizując kwesty przed
kościołami. Wierzę, że społeczeństwo popiera akcję Komitetu oddania hołdu 96 znamienitym Polakom, naszym
rodakom lecącym do Katynia oddać hołd pomordowanym 70 lat temu przez Sowietów. Pragniemy, aby KamieńPomnik był symbolem mostu łączącego ponad podziałami nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale wszystkie
pokolenia. Dlatego tak ważne dla nas jest, aby środki pochodziły od społeczeństwa a nie z budżetu gminy- podkreśla
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Uroczyste odsłonięcie tablicy zaplanowano na 10 kwietnia br. Rozpocznie
go msza święta o godz. 12.00 w kościele p.w. Św. Mikołaja w Kowalewie.
Poniżej apel z jakim zwrócił się Komitet do społeczeństwa
K.Kowalska
– 20 –
SPRAWNI NIE TYLKO W AKCJI, ALE I NA BOISKU.
Na hali sportowej w Golubiu Dobrzyniu w dniu 27 lutego br. stanęło naprzeciw siebie 5 drużyn strażackich.
Sprawdzili swoje umiejętności sportowe w Powiatowym Strażackim Turnieju Piłki Nożnej Halowej. Gminę
Kowalewo Pomorskie reprezentowała jednostka OSP Lipienica.
Grając w systemie każdy z każdym (mecz po 14 minut) I miejsce zdobyła drużyna OSP Wrocki, II miejsce - Zbójno,
III miejsce - Płonne, IV miejsce Lipienica, V miejsce - Golub-Dobrzyń.
Gratuluję druhom piłkarzom i dziękuję za godne reprezentowanie naszej gminy- informuje Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski.
Skład naszej drużyny wyglądał następująco: Dawid Zieliński, Krystian Bocianowski, Damian Olkowski, Bartosz
Olkowski, Jakub Kawula, Piotr Błach, Michał Bocianowski i Tomasz Repeć.
Mecze- poszczególne spotkania reprezentowały się następująco:
1. Lipienica - Wrocki 1:1
2. Zbójno - Golub-Dobrzyń 4:0
3. Płonne - Lipienica 2:0
4. Wrocki - Zbójno 3:1
5. Golub- Dobrzyń - Płonne 1:2
6. Zbójno - Lipienica 3:1
7. Wrocki - Płonne 2:1
8. Lipienica - Golub-Dobrzyń 7:1
9. Płonne - Zbójno 2:4
10. Wrocki - Golub-Dobrzyń 5:0
Karolina Kowalska
TWORZYMY MAPĘ ZAGROŻEŃ W NASZYM REGIONIE
W gminie Kowalewo Pomorskie w dniu 25 lutego br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące założeń
„Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce". Na spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza
Miasta Andrzeja Grabowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu Dobrzyniu insp. Dariusza
Borowca, przy współpracy innych instytucji, omawiano propozycje i uwagi dotyczące tworzenia map na
terenie naszej gminy i naszego powiatu.
Komendant wspólnie ze współpracownikami: mł. ins. Ireneuszem Piszczatowskim (z-ca komendanta), sierż. szt.
Grzegorzem Motyckim (posterunek policji Kowalewo), nadkomisarzem Zbigniewem Blunkowskim (KPP G-D),
mł. asp. Justyną Skrobiszewską (KPP G-D) i dzielnicowym Zbigniewem Dębińskim przedstawili statystykę
zagrożeń za minione lata i rok 2015 w gminie jak i w powiecie. prezentacja z danymi http://www.kowalewopomorskie.pl/images/2016/luty/kowalewo_pomorskie_26_02_16.pdf
Oprócz policjantów, w konsultacjach uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz samorządowych,
pracownicy urzędu, dyrektorzy szkół, pedagodzy, a także inne instytucje i osoby, które na co dzień zajmują się
problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy.
Podczas spotkania policjanci podkreślili, jak ważne są dla nich spostrzeżenia, uwagi i propozycje innych
podmiotów, aby podczas prac nad ,,mapą zagrożeń” czytelnie zidentyfikować i przedstawić społeczności lokalnej
ich skalę i rodzaj. Wysłuchali i zanotowali wszystkie spostrzeżenia
obecnych.
Największy wpływ na poczucie zagrożenia naszych mieszkańców ma
lokalizacja drogi krajowej przez naszą gminę. To nie tylko zwiększone
natężenie ruchu drogowego. Na „gościnne występy” przybywają do
nas handlarze substancjami zakazanymi, wandale, bezdomni, złodzieje
i oszuści. Na tej trasie mamy również bardzo dużo przypadków
wyrzucania psów z przejeżdżających samochodów.
W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poruszył
kwestię budowy obwodnicy oraz walki z bezpańskimi psami.
Podkreślał potrzebę ścisłe współpracy służb mundurowych i instytucji
z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom (narkotyki, alkohol, bezdomność) i patologiom.
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na
funkcjonowanie każdej społeczności. Większość społeczeństwa, na chwilę obecną, nie ma bezpośredniego dostępu
do bieżących danych statystycznych, dotyczących skali i rodzaju przestępczości, czy występujących zagrożeń.
Opiera się więc na własnych odczuciach, a także na opiniach znajomych, a w znacznej mierze na opiniach
kreowanych przez środki masowego przekazu, budując w ten sposób obraz poziomu poczucia bezpieczeństwa.
Dlatego niezwykle ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie - głównie
społecznościom lokalnym - skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń.
– 21 –
Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem
publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych.
Zauważyć należy, że nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem obywateli czuwa obok Policji szereg innych służb.
Aktywizacja podmiotów poza policyjnych, działających w zakresie zapobiegania przestępczości, wpływa na
zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji
zagrożeń jest współpraca między wszystkimi wymienionymi podmiotami, zaangażowanymi w realizację zadań na
rzecz bezpieczeństwa obywateli. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i
zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje, uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale
również obywateli - społeczność lokalną. Mapa ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą
wystąpić również w związku z organizacja różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę
przestrzeni publicznej wyrażoną - poza danymi statystycznymi - wynikami badań opinii społecznej, ale także, co
szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko
otwiera się na kontakt ze społeczeństwem. To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na
ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego służącego do prezentacji informacji o stanie
bezpieczeństwa oraz kontaktu ze społeczeństwem.
Karolina Kowalska.
V GMINNY DZIEŃ KOBIET W KOWALEWIE POMORSKIM.
W dniu 6 marca br. płeć piękna świętowała V Gminny Dzień Kobiet. Patronat nad uroczystością objął Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski. Co prawda nie było
tradycyjnych goździków i rajstop, ale i tak panie
wspaniale
się
bawiły.
W
obchodach
uczestniczyło
80
pań-aktywistek
reprezentujących organizacje i instytucje
działające na rzecz naszej gminy oraz 5 panówczłonków Gminnej Rady Programowej ds.
Kultury działającej przy Miejsko- Gminnym
Ośrodku Kultury.
Życzenia Paniom przekazał Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski przekazując kwiaty
na ręce p. Barbary Niewidział dyrektor
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Na
scenie wystąpili artyści z zespołu Aplauz pod
kierownictwem
p.
Mieczysława
Domareckiego oraz p. Marcin Rybacki
przeplatając utwory muzyczne wierszem,
satyra i poezja na temat płci pięknej.
Cytowane wiersze, żarty, fraszki i sentencje oddawały prawdę o słabej i
pięknej płci przeciwnej. Owacjom nie było końca. Dziękując naszym artystom
za występ Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
podkreślał, że często „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Jako przyjemny
przerywnik odbyły się losowania 9 cennych nagród: 3 monografii gminy
Kowalewo, 3 wejściówek do gabinetu masażu Rehabilis Eweliny Pakuły oraz 3
wejściówek do gabinetu kosmetycznego KM Kosmedica. Uczniowie z Zespołu
Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim fachowo, ale i z troska roznosili
napoje i słodkości. Tego dnia panie rzeczywiście świętowały.
Karolina Kowalska.
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK ZŁOŻYŁ SPRAWOZDANIE.
Działający przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim UKS Orlik w dniu 11
marca br. przeprowadził zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Prezes Jolanta Zarembska wspólnie z członkami
zarządu i księgową Genowefą Folchmann złożyły sprawozdania z
działalności. Waznym podkreślenia jest fakt, że wszyscy w klubie działają
społecznie.
Głównym celem klubu jest propagowanie poza lekcyjnego sportowego i
zdrowego trybu życia. Jest to wychowanie przez sport. Dziewczęta w klubie
postawiły na piłkę ręczna a chłopcy na nożną. Oprócz treningów Klub
organizował m.in. Ogólnopolski Turniej Piłki ręcznej dziewcząt klas V oraz
klas IVm., Szkolny Turniej Siatkówki i Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu,
Szkolny Turniej Badmintona, Turniej o Puchar Tymbarku i o Puchar Donalda
– 22 –
Tuska. W minionym roku na szczeblu wojewódzkim chłopcy w Pucharze Tymbarka zajęli IV miejsce a w turnieju
Lider Winters Kids II. W X dziewczęta zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej. Dziewczęta i
chłopcy uczestniczą corocznie w turnieju szczypiorniaka na Orlikach,. W sierpniu IKS był organizatorem turnieju
sportowego w Gozdawach. Największą i sztandarową imprezą klubu jest Międzynarodowy Turniej Szachowy. Przez
22 lata rozrósł się do poważnych rozmiarów. Liczba uczestników sięga do 300 szachistów. - informuje prezes
Jolanta Zarembska- Nasz Klub nie miałby racji bytu, gdyby nie wsparcie szkoły, samorządu gminy, a przede
wszystkim rodziców. Dziękuję za wsparcie.
Gratulując szerokiego spektrum działalności Burmistrz Miasta zachęcał do udziału w konkursach ogłaszanych przez
samorząd na realizację zadań sportowych. Tylko w ten sposób samorząd może dofinansować działalność klubu. Tak
otrzymują środki samorządowe pozostałe kluby sportowe: UKS Olimpijczyk, UKS Sokół i UKS Promień.
Po przeprowadzonych wyborach władzą w klubie będą: prezes Jolanta Zarembska i członkowie: Anna Beck, Janusz
Panak, Rafał Górski i Benedykt Mroziński.
Obecnie klu\b wspiera szkołę w przygotowaniu szczypiornistek z klasy sportowej do udziału w Mistrzostwach
Polski Szkolnej Piłki Ręczne, które odbędą się w czerwcu.
Karolina Kowalska
W ŚWIECIE WIELKIEGO BIZNESU O OBWODNICY KOWALEWA POMORSKIEGO
W czasie XXIII Forum Ekonomicznego (7-8 marca br.) omawiano globalną politykę ekonomiczną. Poruszane
problemy dotyczyły nie tylko Polski czy krajów unii europejskiej, ale całego świata. Na sesji plenarnej, w której
wzięło udział 900 osób w pierwszym dniu mówiono o innowacyjności w gospodarce, a drugiego w nauce.
Prowadzący i prelegenci, a wśród nich m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Tretyn, prezydenci, przedsiębiorcy i
etycy podkreślali, że właśnie innowacyjność i połączenie badań naukowych z wykorzystaniem ich w biznesie mogą
być impulsem do rozwoju gospodarki.
Jednocześnie odbyło się 35 paneli dyskusyjnych. Ich tematyka była tak różna, że każdy słuchacz mógł znaleźć coś
dla siebie ciekawego. Tematyka dotyczyła wszystkich gałęzi życia. Od
rolnictwa, poprzez przemysł, samorządy, politykę wschodu (Chiny),
ruchy migracyjne, życie senioralne, armię, turystykę, edukację, kapitał
społeczny, bankowość, ochronę zdrowia i środowiska, media, aż po
przeciwdziałanie przemocy, mobbingowi i depresji.
Wyjątkowo wielu samorządowców zgromadził panel pt. „Możliwości
inwestycyjne gmin przy autostradach”. Moderator (prowadzący) wójt
Lubicza Marek Olszewski wspólnie z Sekretarzem Stanu w
Ministerstwie Rozwoju Jerzym Kwiecińskim i Marszałkiem
Województwa
Piotrem
Całbeckim
zaprosili
do
dyskusji
samorządowców z terenów przyległych do autostrad i przedstawicieli
biznesu, którzy z nich korzystają. Paneliści samorządowcy: burmistrz
Kowalewa Andrzej Grabowski, wójt Lisewa Jakub Kochowicz, były wojewoda toruński Barnard Kwiatkowski, były
marszałek śląski Adam Matusewicz, prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wspólnie z przedstawicielem
inwestorów- Mateuszem Pozniak (Green Bus&Coach sp. z.o.o) i projektantów przestrzennych – Adam Wincek z
Kuj. Pom. Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku mówili o plusach i minusach lokalizacji
węzłów autostradowych.
W kujawsko- pomorskim zlokalizowano 11 węzłów czyli zjazdów na autostradzie A1. W ich pobliżu w studiach
zagospodarowania przestrzennego znajduje się 4tys. ha, zaś w planach miejscowych 1200 ha pod inwestycje.
Większość to tereny prywatne.
W dyskusji poruszono temat rozwoju samorządów poprzez inwestycje
na terenach przy węzłach autostradowych. Mówiono o koniunkturze
globalnej i jej wpływie na szczeble powiatowe i gminne, o poziomach
uzbrajania terenów, spójności sieci drogowej, podnoszeniu
atrakcyjności terenów, a przede wszystkim o współpracy na rzecz
pozyskiwania inwestorów. Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski
podkreślał brak spójności pomiędzy zjazdem z autostrady, a istniejącą
siecią dróg.
Nowy inwestor nie przyjdzie na najbardziej nawet atrakcyjny teren
jeśli będzie musiał przywozić towar i wywozić produkt wąską,
dziurawą, a przede wszystkim zapchaną drogą krajową, wojewódzką,
powiatową czy gminną. Również mieszkańcy zaczynają się sprzeciwiać tworzeniu stref ekonomicznych czy
inkubatorów przedsiębiorczości jeśli przełoży się to na niszczenie dróg gminnych, budynków i powoduje zagrożenie
dla pieszych. W zlokalizowanej w Kowalewie Pomorskiej strefie ekonomicznej pracuje 1300 osób z regionu.
Każdego dnia setki pojazdów z towarem opuszczają to miejsce jadąc w kierunku wjazdu na autostradę. Gorąco
– 23 –
popieram, ale również z pewną obawą patrzę na najmłodszy węzeł w Brzeźnie (gm. Lubicz) i na plany samorządu
województwa chcące połączyć drogę krajową 91 na wysokości Ostaszewa poprzez węzeł w Brzeźnie z autostradą.
Cały ruch wpadnie na zapchaną krajową 15 i przejedzie przez Kowalewo. Jedynym rozwiązaniem jest wybudowanie
obwodnicy Kowalewa, która ocali miasto. Moje zabiegi, popierane przez obecnego tu Marszałka Województwa nie
przyniosą efektów bez wsparcia środków rządowych dla zarządcy drogi, czyli GDDKiA. – podkreślał Burmistrz
Andrzej Grabowski zwracając się do Sekretarza Stanu Jerzego Kwiecińskiego.
Do słów burmistrz przyłączył się Marszałek Piotr Całbecki podkreślając problem braku spójności autostrady z
terenami wokół.
Właśnie takie tereny jak podstrefa w Kowalewie Pomorskim mają największy wpływ na rozwój regionu. Znalazło
tam zatrudnienie 1300 osób, kapitał wyłącznie polski generuje podatki i dochody. Dla nich bliskość autostrady to
nieprzeceniona zaleta. Jednak na te autostradę trzeba szybko i sprawnie dojechać. Samorządy gminne, nawet przy
wsparciu samorządu województwa nie są w stanie dostosować istniejącej infrastruktury do zmiany natężenia ruchuinformował Marszałek.
Informacyjnie: Organizatorem Forum jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, a personalnie dr Jacek
Janiszewski, urodzony Kowalewiak, były wiceminister rolnictwa.
Również TVP Bydgoszcz w wieczornych Zbliżeniach poświęciła Forum dużo czasu antenowego. W tematyce
inwestycji przy autostradach, w bardzo wąskim wycinku zamieszczono wypowiedz Burmistrza Miasta Kowalewo
Pomorskie Andrzeja Grabowskiego- 6minuta 33 sekunda filmu. Zapraszamy do obejrzenia.
http://bydgoszcz.tvp.pl/24331119/7032016-g-1830
Karolina Kowalska
ZAPISZ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU ZEROWEGO
Od 10 marca ruszył nabór do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym i w 4 szkołach na terenie
gminy Kowalewo Pomorskie. Potrwa do końca marca. Organem prowadzącym dla nich jest samorząd gminy.
Rodzice mają także do wyboru przedszkola niepubliczne: Entliczek Pentliczek i przy szkole stowarzyszeniowej
TRIO Mlewo. Nabór do szkół rozpocznie się w kwietniu.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od 3 do 6 lat. Sześciolatki urodzone w
2010 roku obowiązkowo muszą przejść roczne przygotowanie przedszkolne. Na
wniosek rodziców dziecko może rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej.
Sześciolatki, których rodzice nie poślą do szkoły, przygotowanie przedszkolne
odbędą w zerówce w szkole podstawowej.
Pięciolatki i czterolatki mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego. Trzylatki nie są objęte ustawą do korzystania z przedszkola,
jednak mogą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Tradycyjnie na
początku naboru w szkołach i w przedszkolu odbyły się spotkania informacyjne dla
roczników dzieci urodzonych w 2008 i 2009. Dyrektorzy szkół przedstawiają możliwości swoich placówek i
zachęcają do skorzystania z oferty.
W dniu 9 marca br. rodziców zaprosił dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie
Pomorskim Benedykt Mroziński, który wspólnie z pedagogami i Burmistrzem
Miasta Andrzejem Grabowskim zachęcał do posłania 6 latka do klasy pierwszej, a
pierwszoklasisty do kontynuowania nauki w następnym roczniku.
To na rodzicu spoczywa pełna odpowiedzialność. Nikt za niego nie pokieruje losem
dziecka. Zamieszanie spowodowane zmianami przepisów prawa i brak czytelnych
wytycznych tego im nie ułatwiają. Placówki w naszej gminie są przygotowane.
Dzieci znajdą bezpieczne i przyjazne miejsce na realizacje swoich pasji i na
zdobywanie wiedzy- podkreślał na spotkaniu Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski
W obecnym roczniku, w klasach pierwszych jest przewaga sześciolatków nad siedmiolatkami. Na Spartakiadzie
Sportowej, która miała miejsce 12 marca br. osoby postronnie nie mogły rozróżnić uczniów pod względem
rocznika. Wszystkie były sprawne i odważne.
Karolina Kowalska
ZAMIANA Z KORZYŚCIĄ DLA OBU JEDNOSTEK
Jednostki strażackie – OSP Kowalewo i OSP Sierakowo zamieniły się samochodami
pożarniczymi. W dniu 2 marca br. zarządy dokonały protokolarnego przekazania sobie
sprzętu. Prawidłowość obrotu dokumentacją nadzorował pracownik urzędu p. Edyta
Jasińska.
Jednostka OSP Sierakowo oddała swojego sprawnego Żuka Lublin 15, zaś OSP
Kowalewo pojazd niesprawny (awaria silnik) marki Star beczka o pojemności 2500l.
wraz z autopompą i sygnalizacją świetlną. Na zamianie zyskały obie jednostki.
– 24 –
OSP Sierakowo będzie miało samochód do przewozu nie tylko sprzętu i ludzi, ale również wody. Będzie mogło
aktywniej uczestniczyć w akcjach gaszenia pożaru. Jak zapewnia druh OSP Sierakowo Marcin Dunajski, awaria
silnika nie stanowi dla nich żadnego problemu. Już niedługo samochód będzie sprawny i wyjedzie na trasę.
OSP Kowalewo, które po awarii w/w Stara, miało tylko jeden pojazd-beczkę do dyspozycji było w bardzo
nieciekawej sytuacji. Jako jednostka w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego powinna dysponować
samochodem do przewozu wody (beczka) jak i do przewozu strażaków wraz ze sprzętem hydraulicznym do
usuwania skutków kolizji drogowych, szczególnie na krajowej 15.
Samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie złożył wniosek do Zarządu Wojewódzkiego OSP RP o dofinansowanie
zakupu nowego pojazdu, którego koszt wynosi obecnie ok. 800tys.zł. Niestety tego typu samochody będą
dofinansowywane dopiero w 2017r. Planowaliśmy czasowo wypożyczyć pojazd do przewozu sprzętu, nawet
rozpoczęliśmy intensywne poszukiwania. Zamiana jaką zaproponowało OSP Sierakowo pojawiła się w
odpowiednim momencie. Znając umiejętności techniczne druhów z Sierakowa i widząc zaangażowanie i zapał
druha radnego Marcina Dunajskiego wierzę, że Star weźmie udział jeszcze w niejednej akcji- informuje Burmistrz
Andrzej Grabowski.
K.Kowalska
DZIEŃ KOBIET W SOŁECTWIE CHEŁMONIE
W dniu 13 marca br. mieszkanki sołectwa Chełmonie świętowały Dzień Kobiet. Wszystkie przybyłe Panie gorąco
powitał Sołtys wsi p. Piotr Bender. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście w
osobach: p. Ilona Rybicka – Doradca - Pełnomocnik Burmistrza oraz p. Michał
Klafczyński - Radny Rady Miejskiej.
Zebrani mieli okazję wysłuchać programu kabaretowego pt. „Heca na swojską
nutę” w wykonaniu kabaretu „Trójka” z Bydgoszczy.
Kolejną atrakcją wieczoru był występ chóru seniora działającego w Polskim
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie, który umilił
przybyłym czas spędzony na wspólnym biesiadowaniu.
Dla wszystkich zebranych organizatorzy przygotowali poczęstunek. Nie
zabrakło również życzeń od Sołtysa i gości zaproszonych oraz symbolicznego
kwiatka wręczonego każdej z Pań od Rady Sołeckiej, p. Radnego oraz
nieobecnego Księdza Proboszcza tut. Parafii. Ponadto p. Pełnomocnik złożyła na ręce najstarszej mieszkanki
sołectwa bukiet kwiatów.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim za przybycie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze,
którą długo będziemy wspominać.
Katarzyna Szczutowska
„KOWALEWO POMORSKIE MOJA DUMA-MOJE MIASTO”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury –Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim ogłasza XXII edycję
konkursu „Dzieje Kowalewa Pomorskiego i okolic”.
Od 2015 roku w nowej formule literacko-historycznej pn. „KOWALEWO POMORSKIE MOJA DUMA-MOJE
MIASTO”
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o mieście i gminie Kowalewo Pomorskie, ciekawych miejscach oraz
Honorowych Obywatelach tego miasta: Przedmiotem pracy konkursowej ma być historia „bliska”: w czasie,
przestrzeni, relacjach, a więc − lokalna, dotycząca najbliższych miejsc czy środowisk lub ludzi, także historia „małej
ojczyzny”; pokazywana przez źródła, świadectwa, dokumenty osobiste. To, co z historii lokalnej nie miało szansy
zaistnieć. Obszarem poszukiwania tropu tematycznego mogą być różne sfery życia: codzienność, praca, relacje
rodzinne, sąsiedzkie, ważne, lecz zapomniane wydarzenie czy dokonanie, niezwykły nieodkryta, nieopowiedziana,
niewysłuchana w ramach którego autorzy opisują własny wybrany temat.
Konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych (gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych). Autorami prac mogą być wyłącznie mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
Praca(wraz z metryczką)powinna być dostarczona do 22 kwietnia 2016 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Kowalewie Pomorskim lub Filii Bibliotecznych w Pluskowęsach Wielkiej Łące ,Wielkim Rychnowie.
Pełny regulamin konkursu, wszystkie dane szczegółowe oraz informacje bieżące, a także materiały pomocnicze
(instruktażowe, edukacyjne) znajdują się w w/m bibliotekach .
Regulamin konkursu znajduje się również na stronie internetowej
biblioteki:http://mgok.kowalewopomorskie.pl/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=17
Wyniki konkursu ogłoszone będą 6 maja 2016 roku o godz. 10.30 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Kowalewie Pomorskim.
Zapraszamy
– 25 –
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim organizuje spotkanie autorskie z p. Izabelą NiewiadomskąLabiak 27 kwietnia 2016r.w sali MGOK w Kowalewie Pomorskim. godz.10.30. Spotkanie skierowane jest dla
najmłodszych czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim.Wizyta pisarki połączona
będzie z warsztatami artystycznymi.
Biblioteka Publiczna
APEL DO SPOŁECZEŃSTWA
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w imieniu poszkodowanych w wyniku
pożaru zaistniałego w dniu 12.03.2016r. w godzinach wieczornych w miejscowości Mlewo zwraca się z prośbą o
wsparcie. Sześcioosobowa rodzina w jednej chwili straciła cały dorobek swojego życia i znalazła się w bardzo
trudnej sytuacji życiowej. Poniesione straty przekraczają ich możliwości finansowe. W chwili obecnej rodzina
najbardziej potrzebuje wyposażenia do mieszkania tj. mebli pokojowych, kuchennych, łóżek, telewizora, bielizny
pościelowej, kołder, poduszek, lodówki, pralki, kuchenki gazowej, odzieży, obuwia, środków czystości. Niezbędna
jest także wymiana okien i podłóg, które uległy zniszczeniu w pożarze. Wnętrze budynku wymaga generalnego
remontu.
Gorąco apelujemy do wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym.
Wierzymy, iż razem zdołamy pomóc i wesprzeć ich w potrzebie.
Za wszelką okazaną pomoc zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej serdecznie dziękujemy.
Kontakt: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Wolności 3
w Kowalewie Pomorskim tel. 56 6841130, 56 6842873, 605613274.
W przypadku wsparcia finansowego podajemy nr konta:
BS Kowalewo Pomorskie 85949600080000172020000051
z dopiskiem „Pomoc dla pogorzelców”
Zyta Szymańska
PODZIĘKOWANIE
Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w
Kowalewie Pomorskim i zespół seniorów "Kowalewiacy" dziękuje pp. Renacie i
Piotrowi Bender z Cełmonia za wsparcie finansowe naszej organizacji.
Serdecznie dziękujemy.
Sekretarz PZERiI- D. Maciejewska
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT
W związku z tym, iż problem niedopilnowanych psów na terenie naszego miasta i gminy jest bardzo
dotkliwy przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie, przyjętym Uchwałą nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23
listopada 2012 roku, właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do stałego oraz skutecznego
dozoru nad nimi oraz zachowania wszelkich środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem bądź
uciążliwością dla ludzi. Prowadzenie psów w miejscach publicznych możliwe jest wyłącznie na uwięzi, a psów
niebezpiecznych dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest w miejscach mało
uczęszczanych pod warunkiem, że właściciel lub opiekun psa ma możliwość
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Zaznaczamy, że
zgodnie z Kodeksem wykroczeń – kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250
złotych.
Bardzo często zapominamy o tych powinnościach, co prowadzi do
nasilania się zjawiska wałęsających się psów, a w konsekwencji do szerzenia się
bezdomności zwierząt. W większości przypadków psy postrzegane przez
mieszkańców jako bezdomne, w rzeczywistości mają swoich właścicieli. Są one
jedynie przez nich nieodpowiednio dopilnowane. W związku z powyższym,
apelujemy do wszystkich właścicieli i opiekunów zwierząt o zwrócenie
szczególnej uwagi na psy biegające bez nadzoru. Prosimy także o prawidłowe
ogradzanie posesji, aby psy nie wychodziły poza jej teren. Pamiętajmy, aby nie dokarmiać wałęsających się psów
oraz nie zamykać ich na terenie swojej posesji, ponieważ osoba, która przyjmuje psa do swojego domu, zapewnia
mu opiekę i wyżywienie, staje się jego właścicielem. Ponadto wszelkie informacje mogące pomóc w ustalaniu
właścicieli wałęsających się psów – szczególnie, gdy są one agresywne i niebezpieczne należy bezzwłocznie
zgłaszać na Posterunek Policji (tel. (56) 682 33 10 lub 602 661 927). Policja ma prawo nałożyć mandat na
nieodpowiedzialnego właściciela, natomiast każdemu zgłaszającemu zapewniona jest anonimowość. Dzięki pomocy
mieszkańców możemy uniknąć kosztów niesłusznych interwencji gminy i przekazania zwierząt do schroniska.
– 26 –
Dodatkowo przypominamy, że na podstawie ww. Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do
natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Właścicielom i
opiekunom zwierząt zakazuje się także wyprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw, skwerów, boisk szkolnych
i sportowych, piaskownic dla dzieci oraz na inne tereny objęte takim zakazem z mocy odrębnych przepisów.
Informujemy, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń – kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla
publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500
złotych.
Należy podkreślić, że ww. tereny to miejsca publiczne i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy, zaś
szczególną uwagę należy zwrócić na piaskownice i place zabaw dla dzieci. Najwyższa pora, aby posiadacze
zwierząt zrozumieli, że ich zaniedbania stanowią przykrą uciążliwość dla innych, a pozostawiane przez psy
odchody, bardzo negatywnie wpływają na wizerunek otoczenia. W związku z tym przypominamy, iż na terenie
naszego miasta ustawione są oznakowane kosze uliczne na psie odchody. Dodatkowo w dwóch kioskach RUCH-u
usytuowanych na Placu 700-lecia oraz w Urzędzie Miejskim dostępne są nieodpłatnie specjalne zestawy
higieniczne. Mimo to bardzo niewielka ilość osób korzysta z możliwości posprzątania po swoim zwierzęciu.
Wobec powyższego apelujemy do wszystkich mieszkańców – sprzątajmy po swoich pupilach, zwracajmy
uwagę tym, którzy o tym zapominają. To tak niewiele, ale gdy sami zaczniemy reagować, to nasze ulice, place i
zieleńce bardzo zyskają na estetyce.
P. Wiśniewska
PIESEK ZNALAZŁ NOWY DOM
Na początku marca br. piesek o imieniu Szczypiorek, przebywający tymczasowo w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim, znalazł prawdziwy dom i kochających ludzi.
Osobą, która zainteresowała się jego smutnym losem i zdecydowała przygarnąć jest aktorka Agnieszka Pilaszewska
(znana z serialu „Miodowe lata”). Bardzo się cieszymy, że nowej właścicielce
tak bardzo zależało na czworonogu, że przyjechała po niego z bardzo daleka.
Jest to godne podziwu i pochwały. Takie zachowania należy brać za przykład.
Za zgodą aktorki, poniżej zamieszczamy jej zdjęcie z nowym podopiecznym.
Bardzo dziękujemy za pomoc w adopcji psów przebywających w naszym
przytulisku – szczególnie osobom rozpowszechniającym informacje o
bezdomnych zwierzętach na portalach społecznościowych oraz działającym w
Stowarzyszeniu Obrońców Zwierząt „Przyjazna Buda” w Golubiu-Dobrzyniu.
Bez ich pomocy porzucone czworonogi nie znalazłyby tak szybko nowych właścicieli.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy wolontariuszom z Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, którzy
pomagają opiekować się zwierzętami przebywającymi w naszym przytulisku – wychodzą z nimi na spacery,
stwarzają możliwość kontaktu z człowiekiem i poświęcają swój czas.
P. Wiśniewska
CZAS NA WIOSENNE PORZĄDKI
Przed nami najpiękniejsza pora roku – wiosna. Wraz z końcem zimy i nastaniem ciepłych dni przyroda
budzi się do życia. Niestety, właśnie teraz bardzo widoczne stają różnorodne odpady, głównie butelki, papiery,
worki foliowe i odchody zwierzęce.
Mając na uwadze poprawę estetyki gminy po sezonie zimowym, zwracam się z prośbą do wszystkich
mieszkańców, szczególnie zaś do właścicieli nieruchomości, ich zarządców i użytkowników, do administratorów
budynków i kierowników zakładów pracy, aby – nie zwlekając –
przystąpili do wiosennego porządkowania posesji, za które są
odpowiedzialni.
Korzystny wizerunek gminy jest dobrem wszystkich jego
mieszkańców, zadbajmy więc o to wspólnie. Służby komunalne już
przystąpiły do wiosennego sprzątania. Nie oglądajmy się zatem na
innych i zacznijmy porządki od własnego otoczenia. Podkreślam, iż
dbałość o estetykę otoczenia nie może sprowadzać się do
jednorazowych akcji, lecz musi stać się całoroczną praktyką
i obyczajem mieszkańców, podobnie jak dbałość o infrastrukturę
komunalną.
Wspólnie zadbajmy więc o to, aby wypracowane na terenie naszej gminy standardy w zakresie
utrzymania czystości i porządku oraz konserwacji zieleni pozostały zachowane, a gmina Kowalewo Pomorskie była
gminą czystą i zadbaną.
BURMISTRZ MIASTA
– 27 –
WIELKANOCNE INSPIRACJE
Dnia 2 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące odbyło się kolejne spotkanie
z cyklu „Wielkanocne inspiracje”. Organizatorkami były panie Justyna
Rutkowska, Anna Kuźniar oraz Ewa Putz-Misztal. Do udziału zostali
zaproszeni uczniowie, rodzice oraz chętne osoby ze społeczności lokalnej.
Zajęcia miały charakter warsztatowy. Tym razem przeprowadziła je mieszkanka
Pruskiej Łąki pani Helena Łuszczyńska. Prowadząca pokazała autorskie prace.
Obecni dowiedzieli się, że za pomocą niewielkich nakładów finansowych
można wykonać fantastyczne, oryginalne przedmioty. Uczestnicy
własnoręcznie ozdabiali techniką decoupage, styropianowe jajka, deski,
talerzyki oraz szklanki.
Dziękujemy p. Łuszczyńskiej za przeprowadzenie interesujących zajęć oraz
rozbudzenie ciekawości poznawczej wśród przybyłych. Jak zwykle spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem. Dziękujemy również uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach.
Ewa Putz-Misztal
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „OZNAKI WIOSNY W LITERATURZE DZIECIĘCEJ”
Dnia 20 marca 2016r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Oznaki wiosny w literaturze
dziecięcej”. Organizatorem konkursu była MGOK- Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim. W
konkursie udział wzięło ponad 100 uczestników ze Szkół Podstawowych z Kowalewa Pomorskiego, Pluskowęs,
Wielkiej Łąki, Wielkiego Rychnowa, Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim, Przedszkola EntliczekPentliczek, Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pom. oraz koła plastycznego działającego przy filii
bibliotecznej w Wielkim Rychnowie. Uczestnikami konkursu byli w zdecydowanej większości Czytelnicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych.
Celem konkursu było:
Ø
Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań literaturą,
Ø
Przedstawienie tekstu literackiego w formie pracy plastycznej,
Ø
Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych,
Ø
Wyzwalanie w najmłodszych inwencji twórczej.
Zadaniem uczestników było wypożyczenie książki z tematem przewodnim , którym była „Wiosna” i wykonanie
pracy z motywem wiosny na podstawie literatury dziecięcej, związanej z tematyką konkursu. Interpretacja, technika
i forma pracy dowolna.
Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Jolanta Wypych – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, p.
Mirosława Delikat-Marszałek – bibliotekarz Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim oraz bibliotekarze
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim.
Konkurs oceniany był w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I - 5 lat - 8 lat
kategoria II - 9 lat-12 lat
Laureatami konkursu zostali:
Kategoria I
I MIEJSCE Maja Krassa
Niepubliczne Przedszkole Entliczek-Pentliczek w Kowalewie
Pomorskim,
praca wykonana na podstawie książki: „Wiosenne porządki” J.
Brzechwy
I MIEJSCE Szymon Betkier
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
Praca wykonana na podstawie książki: „Dzieci z Leszczynowej
Górki” M. Kownacka
II MIEJSCE Kacper Chłopecki
koło plastyczne działające na filii bibliotecznej w Wielkim Rychnowie
Praca wykonana na podstawie książki:Moja pierwsza encyklopedia Natura” Disney
II MIEJSCE Konrad Ostrowski
koło plastyczne działające na filii bibliotecznej w Wielkim Rychnowie
Praca wykonana na podstawie książki: „Moja pierwsza encyklopedia Rośliny” Disney
III MIEJSCE Nikola Juszczak
Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
Praca wykonana na podstawie książki: „Daleka wyprawa Adasia” J. Camino
III MIEJSCE Krzysztof Łęgowski
– 28 –
Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
Praca wykonana na podstawie książki: „Kajtkowe przygody” M. Kownacka
WYRÓŻNIENIA:
Natalia Boniecka
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Praca wykonana na podstawie książki:”Bambi”
Martyna Ernest
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Praca wykonana na podstawie książki:”Opowiadania z Doliny Muminków”
Amelia Nagórska
koło plastyczne działające na filii bibliotecznej w Wielkim Rychnowie
Praca wykonana na podstawie książki: „Motyl –wesoła farma”
Amelia Piskorska
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Praca wykonana na podstawie książki:”Opowiadania z Doliny Muminków”
Kaja Cyrklaf
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Praca wykonana na podstawie książki: „Krecik i śliwki” K.Z.Milne
Weronika Georganta
Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
Praca wykonana na podstawie książki: „Co słonko widziało” M. Konopnicka
KATEGORIA II
I MIEJSCE Kinga Kin
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Praca wykonana na podstawie książki:”W kwietniu” P. Król
II MIEJSCE Maciej Rybicki
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Praca wykonana na podstawie książki: „Wiosenne porządki” J. Brzechwa
II MIEJSCE Piotr Orzechowski
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Praca wykonana na podstawie książki: „Wiosna na skraju lasu” Iwan Sokołow-Mikitin
III MIEJSCE Kinga Rudnicka
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
Praca wykonana na podstawie książki:”Skowronek”
III MIEJSCE Zuzanna Gutowska
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Praca wykonana na podstawie książki: „Wiosna idzie” E. SzelburgZarembina
WYRÓŻNIENIA:
Artur Proch
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
Praca wykonana na podstawie książki: „Kajtkowe przygody” M.
Kownacka
Zuzanna Kolenderska
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Praca wykonana na podstawie książki: „W kwietniu” P. Król
Patrycja Kamińska
Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pomorskim
Praca wykonana na podstawie książki: „Wiosna w szkole” J. Ratajczak
Alicja Regulska
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
Praca wykonana na podstawie książki: „Kajtkowe przygody” M. Kownacka
Martyna Okurowska
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
Praca wykonana na podstawie książki: „Kajtkowe przygody” M. Kownacka
Nagrody dla zwycięzców wręczyli: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego p. Andrzej Grabowski, p. Ewa Bąk Sekretarz Gminy, p. Ilona Rybicka - Doradca- Pełnomocnik Burmistrza Miasta, p. Donata Pilarska-Mądry –
– 29 –
Kierownik Biura Rady Miejskiej, p. Jerzy Koralewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia oraz p. Tomasz Matusewicz – Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu.
Uroczystości towarzyszył kiermasz książek. W ofercie znajdowały się głównie książki dla dzieci w bardzo
atrakcyjnych cenach. Dochód uzyskany z kiermaszu wzbogaci bibliotekę o nowe woluminy. Wszystkim, którzy
nabyli książki serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w akcji.
Laureatom serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do odwiedzania bibliotek i brania udziału w konkursach
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kowalewie Pomorskim.
Kamila Wojciechowska
KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH W 2016 ROKU
MIASTO I GMINA KOWALEWO POMORSKIE
IMPREZY OBJĘTE PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA
NAZWA IMPREZY
DATA
MIEJSCE
ADRES OGRANIZATORA
1
2
3
4
XXIV Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
10 styczeń
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
Kolęda w Klubie Seniora
21 styczeń
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
PZERiI przy M-GOK
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841174
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
tel. 56 6841058
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
tel. 56 6841058
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
Burmistrz Miasta
tel. 56 6841024,
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
Publiczne Gimnazjum
tel. 56 6840185
Urząd Miejski
Kowalewo Pom
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
PZERiI Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174,
WTZ
Kowalewo Pom.
Przedszkole Publiczne
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841522
XVIII Przegląd Kolęd,
Pastorałek i Piosenek
Świątecznych
Gminny konkurs języka
angielskiego
23 styczeń
25 luty
III Gminny Konkurs
„Kowalewo Pomorskie –
Moja Mała Ojczyzna”
VII Gminne Mistrzostwa
w Warcabach
5 marzec
Gminny Dzień Kobiet
6 marzec
IV Gminne Zawody
dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych
„Żyj zdrowo na sportowo”
X Wielkanocny konkurs
ozdób i dekoracji stołu
wielkanocnego
Światowy Dzień Inwalidy
i Osób Niepełnosprawnychintegracyjne spotkanie
z WTZ
Przedszkolny Konkurs
Wiersza Ekologicznego
XX I Wojewódzki Festiwal
Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej
oraz
powiatowe eliminacje
do Kujawsko-Pomorskiego
Młodzieżowego Przeglądu
Piosenki
Obchody Dnia Strażaka
Msza św. w intencji
Strażaków
o godz. 12.00
27 luty
12 marzec
20 marzec
kwiecień
21 kwiecień
30 kwiecień
3 maj
Koncert z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
3 maj
Hala Sportowa
Publicznego Gimnazjum
Kowalewo Pomorskie
ul. Jana Pawła II 2
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
– 30 –
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 056 6841174
Oddział M/G Zw. OSP RP w
Kowalewie Pom.
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
WSPÓŁORGANIZATO
RZY
5
Szkoły podstawowe
z terenu miasta i gminy,
Publiczne Gimnazjum,
Przedszkole Publiczne,
Zespół Szkół,
WTZ Kowalewo Pom.,
Klub Seniora, Świetlica
Socjoterapeutyczna
M-GOK
Kowalewo Pom.
Szkoły podstawowe
z terenu miasta i gminy,
UM - CRiS
M-GOK
Kowalewo Pom.
VII Zawody Spławikowe
o Puchar Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie
Międzyszkolny konkurs
historyczny
Regionalny konkurs
recytatorski „ Spotkanie z
poezją Marii Konopnickiej”
dla klas 0-III
„Dni Kowalewa”
XVII Ogólnopolski
Bieg Uliczny
VI Rajd Tour de Kowalewo
Gminny Dzień Dziecka
Gminna Olimpiada
Sportowa Uczniów Szkół
Podstawowych
XXII Sportowe Spotkania
Osób Niepełnosprawnych
„Bądźmy razem”
oraz XV Integracyjne
Spotkania SportowoRekreacyjne
Uroczystości 60 – lecia
jednostki OSP
Srebrniki
Piknik Rodzinny
„Szkoła bez przemocy”
XXIII Międzynarodowy
Turniej Szachowy
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
Polski Związek Wędkarski
Zarząd Koła Nr 15
w Kowalewie Pom.
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
CRiS
Kowalewo Pomorskie
ul. Chopina 26
i teren gminy
Burmistrz Miasta
tel. 56 6841024
Bogdan Oskwarek
tel. 604633419
10 czerwiec
CRiS
Kowalewo Pomorskie
ul. Chopina 26
11 czerwiec
CRiS
Kowalewo Pomorskie
ul. Chopina 26
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
M-GOPS Kowalewo Pom.
tel. 56 6841130
WTZ Kowalewo Pom.
tel. 56 6841237,
Urząd Miejski,
tel. 56 6841024
M-GOK
tel. 56 841174
OSP Srebrniki
Sołtys i Rada Sołecka
wsi Srebrniki
Publiczne Gimnazjum
Kowalewo Pom.
tel. 56 6840185
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841058
UKS ORLIK
M-GOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
Parafia pw. Św. Mikołaja w
Kowalewie Pom.
M-GOK, Urząd Miejski
Kowalewo Pom
tel. 56 6841174
UKS „SOKÓŁ”
Wielkie Rychnowo
tel. 56 6842111,
Szkoła Podstawowa
W .Rychnowo
Urząd Miejski
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841024
15 maj
21 maj
24 maj
4 czerwiec
11 czerwiec
24 czerwiec
10 -16 lipiec
Festyn Parafialno – Miejski
31 lipiec
Wyścig Kolarski
Mistrzostwa Województwa –
kolarska liga UKS o Puchar
Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie
XXV Błyskawiczny Turniej
Piłki Nożnej Drużyn
Sołeckich
AGROFARMA 2016
Dożynki
Gminno-Parafialne
Msza św. dziękczynna
- konkurs wieńców
i ozdób dożynkowych,
- międzysołecki turniej
sprawnościowy,
-prezentacja dorobku
kulturalnego gminy
II Miejsko-Gminne Zawody
Strzeleckie Strażaków OSP
20 sierpień
21 sierpień
27-28 sierpień
Jezioro
Oszczywilk
Świetlica wiejska
Srebrniki
Publiczne Gimnazjum
Kowalewo Pomorskie
ul. Jana Pawła II 2
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie,
ul. Konopnickiej 13
M-GOK Kowalewo Pom.
Plac Wolności 13
M-GOK
plac za budynkiem
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
Szkoła Podstawowa
Wielkie Rychnowo
CRiS
Kowalewo Pomorskie
ul. Chopina 26
Teren wokół CRiS
Kowalewo Pomorskie
ul. Chopina
CRIS
Kowalewo Pomorskie
ul. Chopina 26
Burmistrz Miasta
Kowalewa Pomorskiego
tel. 56 841024
WTC Poznań
Burmistrz Miasta
Kowalewa Pom.
tel. 56 841024
28 sierpień
10 wrzesień
Strzelnica Kiełpiny
XX Gminne Zawody
Strzeleckie
25 wrzesień
Strzelnica Kiełpiny
XXIV Diecezjalny Festiwal
Pieśni i Piosenki Religijnej
Msza święta
15 październik
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
– 31 –
Oddział M/G Zw. OSP RP w
Kowalewie Pom.
MGOK w Kowalewie Pom
Rada Sołecka Kiełpiny
Urząd Miejski
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841024
M-GOK
i Parafia pw. Św. Mikołaja w
Kowalewie Pom.
tel. 56 6841174
MGOK
Placówki oświatowe
UM- CRiS
Publiczne Gimnazjum
Kowalewo Pom.
Urząd Miejski
w Kowalewie Pom.,
TKK Pacific w Toruniu,
Urząd Marszałkowski
w Toruniu
Rady Sołeckie i Zarządy
Komitetów
Osiedlowych,
Publiczne Gimnazjum
M-GOK Kowalewo Pom
tel. 56 6841174
Rady sołeckie z terenu
miasta i gminy,
szkoły z terenu miasta
i gminy, stowarzyszenia,
koła gospodyń
Koncert z okazji
Dnia Papieskiego
Gminny Konkurs
Ekologiczny „ Mały
Ekolog” dla kl. 0-II
Uroczyste obchody
Narodowego Święta
Niepodległości
Msza św. w intencji miasta i
ojczyzny
Wieczór Świąteczny
Koncert Kolęd
Bożonarodzeniowych
Konkurs Plastycznywystawa prac i wręczenie
nagród
Spotkanie Wigilijne
dla osób samotnych
Wspólne Powitanie Nowego
Roku
9 październik
17-18 październik
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
11 listopad
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
18 grudzień
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
M-GOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
24 grudzień
31 grudzień
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
M-GOK -plac za
budynkiem
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
M-GOPS
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841130
Biblioteka Miejska i filie
biblioteczne:
Pluskowęsy, W. Łąka, W.
Rychnowo
M-GOK
Kowalewo Pom.
M-GOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
* Uszczegółowienie terminu następuje na miesiąc przed planowaną imprezą.
Wprowadzenie nowej imprezy, wykreślenie imprezy lub zmiana terminu może nastąpić na pisemny wniosek organizatora złożony w Urzędzie Miejskim z
miesięcznym wyprzedzeniem. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany po akceptacji przez Burmistrza Miasta.
Kowalewo Pomorskie, dnia 1 luty 2016 r.
Zatwierdzam:
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Andrzej Grabowski
J.Jakubiak
NAZWA IMPREZY
1
Bal Czytelnika
Blok zajęć kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych
„Białe wakacje”
Gminny Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym
Międzynarodowy Dzień
Ochrony Zabytków –
wystawa
Gminny konkurs
przyrodniczy dla klas III
„Przyjaciele przyrody”
VIII Gminny Konkurs
Ekologiczno-Przyrodniczy
„Jestem znawcą przyrody”
dla uczniów klas V-VI
II Konkurs WiolonczelowoKontrabasowy
KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH W 2016 ROKU
MIASTO I GMINA KOWALEWO POMORSKIE
ZGŁOSZONYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW
DATA
MIEJSCE
ADRES OGRANIZATORA
2
3
4
M-GOK
M-GOK
27 styczeń
Kowalewo Pomorskie
Kowalewo Pom.
Plac Wolności 13
tel. 56 6841174
M-GOK
M-GOK
25-29 styczeń
Kowalewo Pomorskie
Kowalewo Pom.
Plac Wolności 13
tel. 56 6841174,
Publiczne Gimnazjum,
Szkoły Podstawowe,
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa
19 marzec
Kowalewo Pomorskie
w Kowalewie Pom.
ul. Konopnickiej 13
tel. 56 6841058
M-GOK
M-GOK
15 kwiecień
Kowalewo Pomorskie
Kowalewo Pom.
Plac Wolności 13
tel. 56 6841174
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa
21 kwiecień
Kowalewo Pomorskie
w Kowalewie Pom.
ul. Konopnickiej 13
tel. 56 6841058
22 kwiecień
25 kwiecień
Impreza majowa
z okazji 1 Maja,
Święto Flagi
1 maj
Gminny konkurs wiedzy o
Polsce dla klas III
„Z biegiem Wisły”
5 maj
XXII Konkurs Historyczny
6 maj
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
M-GOK
Kowalewo Po0morskie
Plac Wolności 13
M-GOK
plac za budynkiem
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
– 32 –
WSPÓŁORGANIZATORZY
5
Biblioteka Miejska
Kowalewo Pom.
Stowarzyszenie Artystów
Amatorów ARS
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
Filia Szkoły Muzycznej
w Kowalewie Pomorskim
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
MGOK
Kowalewo Pomorskie
XXI Gminny Konkurs
Matematyczny klas II-III
„Matematyk na Medal”
10 maj
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
XXI Gminny Konkurs
Ortograficzny klas II-III
„Król Ortografii”
11 maj
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
24 maj
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
Plac Przedszkola
lub M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
MGOK
Kowalewo Pomorskie
Plac wolności 13
Przedszkole Publiczne
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841522
Jezioro
Oszczywilk
Polski Związek Wędkarski
Zarząd Koła Nr 15
w Kowalewie Pom.
Filia Szkoły Muzycznej
w Kowalewie Pomorskim
Gminny konkurs dla dzieci
5 letnich
„Przedszkolak Mistrzem
Matematyki”
Dziecięca Spartakiada
Sportowo-Ekologiczna
Przegląd twórczości
artystycznej
Przedszkolaków
„WIOLINKI 2016”
Zawody spławikowe
o Mistrzostwo Koła
Koncert z okazji
zakończenia roku szkolnego
2015/2016
Turniej piłki nożne „Talenty
na Orliku”
dla przedszkoli i szkoły
podstawowej
Obóz BMX
Zawody spławikowe
Szkółki Wędkarskiej
1 czerwiec
10 czerwiec
12 czerwiec
24 czerwiec
25 czerwiec
lipiec/sierpień
3 lipiec
Wakacje z Domem Kultury
8-12 sierpień
Ekobiesiada
z okazji” Światowego Dnia
Sprzątania Ziemi”
11 wrzesień
Narodowe czytanie
wrzesień*
VI Zawody Spiningowe
o Puchar Prezesa
Koła Nr 15
V Gminny konkurs
recytatorski
„Jesień w poezji”
Gminny turniej wiedzy dla
dzieci 5 letnich
„Bezpieczny Przedszkolak”
Dzień
„Pluszowego Misia”
25 wrzesień
27 październik
16 listopad
20 listopad
Mikołajki
6 grudzień
Koncert kolęd
20 grudzień
Bal Sylwestrowy
31 grudzień
M-GOK
Kowalewo Po0morskie
Plac Wolności 13
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
Skate Park
CRiS
Kowalewo Pomorskie
ul. Chopina 26
Jezioro
Oszczywilk
Teren miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie
M-GOK
- plac za budynkiem
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
Biblioteka Miejska
Kowalewo Pomorskie
ul. Jana Pawła II 2
Jezioro
Oszczywilk
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
Biblioteka Miejska
Kowalewo Pomorskie
ul. Jana Pawła II 2
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
teren miasta
M-GOK
Kowalewo Po0morskie
Plac Wolności 13
M-GOK
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 13
Przedszkole Publiczne
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841522
MGOK
Kowalewo Pomorskie
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
KAYO TRAVEL
ul. Chmielna 24
Warszawa
Polski Związek Wędkarski
Zarząd Koła Nr 15
w Kowalewie Pom.
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
Szkoły z terenu miasta
i gminy,
WTZ Kowalewo Pom.,
Stowarzyszenie ARS
Biblioteka Miejska
M-GOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6840185 wew. 27
Polski Związek Wędkarski
Zarząd Koła Nr 15
w Kowalewie Pom.
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pom.
tel. 56 6841058
Biblioteka Miejska
M-GOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6840185 wew. 27
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
Filia Szkoły Muzycznej
w Kowalewie Pomorskim
MGOK
Kowalewo Pomorskie
M-GOK
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
* Uszczegółowienie terminu następuje na miesiąc przed planowaną imprezą.
Wprowadzenie nowej imprezy, wykreślenie imprezy lub zmiana terminu może nastąpić na pisemny wniosek organizatora złożony w Urzędzie Miejskim z
miesięcznym wyprzedzeniem. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany po akceptacji przez Burmistrza Miasta.
Kowalewo Pomorskie, dnia 01 luty 2016r.
Przyjmuję do wiadomości:
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Andrzej Grabowski
J.Jakubiak
– 33 –
PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Przywilej otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego jest dla naszego Ludowego Klubu Sportowego „Promień” jak również Wiejskiego
Stowarzyszenia Edukacyjno- Kulturalnego „Trio” szansą na realizację wielu celów statutowych.
Każda nawet najmniejsza kwota to pomoc na realizację, jaką może przekazać każdy dokonujący rocznego
rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Dlatego zachęcamy wszystkich popierających nasze działania do
skorzystania z tej możliwości i wsparcia działań naszych organizacji.
1% mogą przekazać emeryci, renciści pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują
z pomocy ZUS lub KRUS w tym zakresie.
Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
A teraz jak przekazać 1 % podatku dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego
działających na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.,
–
Ludowego Klubu Sportowego „Promień” w Kowalewie Pomorskim
–
Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Trio” w Mlewie
wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego, którego Państwo używacie każdego
roku, a w nim odpowiednią rubrykę:
•
wpisując nr KRS 0000049585 w przypadku Ludowego Klubu Sportowego Promień ( można tu
wskazać cel szczegółowy - rodzaj sekcji sportowej )
oraz nr KRS 0000014020 Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Trio” w Mlewie.
Licząc na zrozumienie problemu i Państwa życzliwość pozostajemy z wyrazami szacunku.
Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Grabowski
J.Jakubiak
TERMINARZ
Spotkań mistrzowskich seniorów LKS PROMIEŃ Kowalewo Pomorskie
IV LIGA – runda wiosenna 2015/2016
l.p.
Drużyny
Data
Dzień
Godz.
meczu
Godz.
wyj.
1.
Łokietek –
Brześć Kuj.
Promień
19.03.16
Sobota
11.00
8.15
2.
Promień
–
Notecianka
Pakość
26.03.16
Sobota
15.00
3.
Sadownik
Waganiec
–
Promień
02.04.16
Sobota
16.00
4.
Promień
–
Cuiavia
Inowrocław
09.04.16
Sobota
16.00
5.
Unia
–
Solec Kuj.
Promień
16.04.16
Sobota
13.00
6.
Promień
Chemik
Bydgoszcz
23.04.16
Sobota
17.00
7.
ROL.KO –
Konojady
Promień
30.04.16
Sobota
11.00
8.
Promień
Lech
Rypin
07.05.16
Sobota
17.00
9.
Piast
–
Złotniki Kuj.
Promień
14.05.16
Sobota
17.00
10.
Promień – Chełminianka
Chełmno
21.05.16
Sobota
17.00
11.
Włocłavia – Promień
Włocławek
28.05.16
Sobota
17.00
12.
Promień
05.06.16
Niedziela
11.00
13.
Zawisza II – Promień
Bydgoszcz
11.06.16
Sobota
17.00
14.
Promień
18.06.16
Sobota
17.00
–
–
– Orlęta
Aleksandrów K.
–
Pogoń
Mogilno
Wynik
13.00
10.00
14.00
14.00
14.00
Zarząd LKS
– 34 –
OBWODNICA KOWALEWA I DROGA WOJEWÓDZKA
W PLANIE SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI DROGOWEJ I KOLEJOWEJ NA LATA 2014-2020
Od września 2015r. trwały konsultacje nad Kujawsko- Pomorskim Planem Spójności Komunikacji Drogowej i
Kolejowej na lata 2014-2020. Na wniosek samorządu gminy Kowalewo Pomorskie w dokumencie ujęto obwodnicę
Kowalewa oraz drogę wojewódzką 554 (Mlewo- Kowalewo- Napole- Golub). W dniu 17 lutego zarząd województwa
przedstawił cały projekt Planu Spójności, który jest teraz poddany konsultacji, a później trafi pod obrady sejmiku
wojewódzkiego.
Nasza obwodnica o długości 6,3km i szacunkowej wartości 235mln.zł. znalazła się wśród 4 dróg, gdzie przedsięwzięcie
będzie realizowane przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale pomocy finansowej ze strony
Województwa.
Obwodnicy nie odpuszczamy. Cały czas walczymy. Plan zakłada również możliwość ubiegania się o dofinansowanie
modernizacji dróg lokalnych ze środków RPO WK-P 2014-2020 w ramach umów partnerskich. Dotyczy to szczególnie
dróg strategicznych zapewniających konieczność bezpośredniego połączenia z istniejącymi lub planowanymi terenami
inwestycyjnymi. W tym przypadku naszym atutem jest lokalizacja we Frydrychowie Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej na gruntach należących do Toruńskich Zakładów Materiałów
Opatrunkowych. Dla nas to nie tylko miejsca pracy i podatki, ale również nasilony
ruch drogowy. Cały czas analizujemy możliwości ubiegania się o środki finansowe
na drogi, które są naszym priorytetem- informuje Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski.
Zapisy dot. Kowalewa i odnośnik do całego Planu Spójności na stronie urzędu http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=7427&Itemid=34
Na zdjęciu pojazdy wyjeżdżający z centrum miasta. Pierwszy od lewej pojazd
z towarem z PSSE
K.Kowalska
– 35 –
BAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04.
Baran- W pracy może być w miarę 24.09.-23.10
spokojnie tylko pod warunkiem, że nie
będziesz się zbytnio wychylał. W miłości
niestety też zrobi się nerwowo. W
partnerstwie nie będzie się układało po
Twojej myśli. Jeżeli jesteś osobą samotną,
niestety nie widać, żebyś znalazł kogoś do
serca. W zdrowiu zwróć uwagę na nerki.
Tutaj dzieje się coś niepokojącego.
Waga – W tym miesiącu całą swoją energię
i
działania
skupisz
na
sprawach
uczuciowych. Stare relacje pozostaną daleko
za Tobą, a ma szansę nadejść coś nowego.
Musisz uważać, żeby nie ucierpiała na tym
Twoja praca. Jest ktoś, kto wykorzysta swoją
szansę, by podejść do Ciebie i „zagadać”.
Daj tej osobie szansę na poznanie. W
zdrowiu uważaj na podwójne organy: oczy,
uszy, nerki, jajniki. To Twoje słabsze
miejsca.
21.04.-21.05.
Byk– Znów zapowiada się niezwykle 24.10. – 22.11.
nerwowy miesiąc. W miłości zastój. Nie
jesteś w stanie ani znaleźć partnerstwa, ani
wyjaśnić niesnasek w istniejącym. Za to w
zawodowym życiu może być nieco lepiej.
Miesiąc nieco melancholijny, ale Ty masz
w sobie dość siły, żeby pokonać tę
melancholię. W zdrowiu uważaj na sprawy
dotyczące kości i stawów.
Skorpion – Jesteś osobą bardzo stanowczą
w pracy, ale niezdecydowaną w miłości. W
sprawach
zawodowych
staniesz
na
wysokości zadania. Jeżeli jesteś osobą
samotną, może na Twojej drodze pojawić się
romantyczny
kandydat
do
związku.
Początek zapowiada się pogodnie i ciepło,
ale z czasem przekonasz się, że „to nie to”.
W sprawach rodzinnych spokój. Sprawy z
dziećmi zostaną rozwiązane i ułożone.
22.05. – 21.06.
Bliźnięta – W pracy będzie dość 23.11. – 21.12.
intensywnie. Szef będzie Ci przychylny,
ludzie pomocni, więc wspólnie razem
wszystko uda się zrealizować. W miłości
padnie wiele słów i wiele wyjaśnień. Jeżeli
do tej pory było między wami dość trudno,
teraz wszystko wejdzie na inny grunt.
Jeżeli szukasz miłości, zaczniesz obracać
się wśród ludzi. Zaczniesz flirtować i
cieszyć się różną obecnością. W zdrowiu
zwróć uwagę na jakość krwi.
Strzelec – Dobry czas do skupienia się na
dopieszczaniu starych spraw. W miłości
musisz uważać na poczucie nijakości.
Jesteście ludźmi wolnymi i samodzielnymi,
czasem dopadną was inne sprawy, na
których musicie się skupić. Nie oznacza to
braku wzajemnego zaangażowania. Tym
bardziej, że jak już znajdziecie dla siebie
czas, może padną jakieś poważniejsze
deklaracje. To da Ci poczucie stabilności i
zadowolenia. Zwróć uwagę na swój układ
krążenia.
22.06. – 22.07.
Rak – W pracy wiele się nawarstwiło, ale 22.12. – 20.01.
na
spokojnie
poradzisz
sobie
z
obowiązkami. W miłości stagnacja.
Niestety tutaj niewiele uda się zdobyć,
zmienić, ugrać. Jeszcze może jakiś wyjazd,
poważniejsze wyjście z przyjaciółmi może
ruszyć koło Ciebie energie. W zdrowiu
zwróć uwagę na oczy, nie przemęczaj ich,
oszczędzaj, żeby potem nie musieć leczyć
dolegliwości.
Koziorożec –– W tym miesiącu żebyś nie
wiem jak się starał, nie uda Ci się osiągnąć
sukcesu.
W
sprawach
zawodowych
zostaniesz postawiony na kierowniczym
stanowisku, gdzie będziesz musiał zarządzać
zespołem i mimo tego, że ogólnie się do
tego nadajesz, trafisz na tak niepokorną
brygadę, że ciężko Ci będzie wszystko
okiełznać. W miłości miesiąc zmienny. W
zdrowiu zwróć uwagę na kolana.
23.07. – 23.08.
Lew – W pracy czekają Cie trudne chwile 21.01. – 18.02.
i ciężkie obowiązki. Nie bardzo będziesz
miał też na kogo liczyć. W miłości niestety
trzeba będzie przeciąć pewne nawyki. I to
niekoniecznie u partnera, ale także u
siebie. Osoby samotne nie bardzo znajdą
kogoś do serca, ale za to pod koniec
miesiąca będą się dobrze bawić na
wyjazdach w doborowym towarzystwie. W
zdrowiu uważaj na depresje. Zafunduj
sobie jakąś dawkę słońca.
Wodnik – Pod koniec miesiąca będziesz
mógł wystartować z nowymi pomysłami,
które mogą przynieść niewielkie, ale pewne
korzyści. W miłości w stałych związkach
odejdą w zapomnienie niesnaski. Nawet
jeżeli traktowaliście się do tej pory z
rezerwą, znikną wszelkie blokady. Z drugiej
strony osoby, które szukają swoich drugich
połówek, mogą spotkać kogoś zupełnym
przypadkiem. W zdrowiu zwróć uwagę na
organy płciowe. Tutaj może kryć się drobna
usterka.
24.08. – 23.09.
Panna- W tym miesiącu początek może 19.02. – 20.03.
być bardzo intensywny, ale jakiś taki
nieskoordynowany. W pracy możesz czuć
się bezpiecznie. W sprawach miłości
totalny zastój. Będziesz patrzył na
szczęśliwe party wokół Ciebie i
denerwował się, że omija Cie wielkie
szczęście. W zdrowiu zwróć uwagę na
oczy, to Twój słaby punkt.
Ryby –W tym miesiącu swój finał będzie
miało bardzo dużo spraw. W większości z
nich uda Ci się pokonać problemy i będzie
można
zamknąć
teczkę
stemplem
„załatwione”. W pracy zostaniesz doceniony
w związku z tym wszystkim będziesz mógł
liczyć na premię. W miłości wreszcie nastąpi
spełnienie. Czy jesteś osoba samotną czy w
związku, już nie będzie działo się nic za
szybko i za nerwowo.
Object 12
– 36 –

Podobne dokumenty

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011 OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684 10 45; PROVITA: 684 13 99 Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 056 684 16 67 w. 53, współprac...

Bardziej szczegółowo