Informacja o wyborze - PM2 Term2doc - debica

Transkrypt

Informacja o wyborze - PM2 Term2doc - debica
Dębica
Znak: BZP. 341-3-6/ 10
Dębica 16-02-2010
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Miasto Dębica, działając w oparciu o Art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 233, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuje,
Ŝe w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na następujące zadanie inwestycyjne:
Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 2
przy ul. Konarskiego w Dębicy
na wykonawcę wybrano ofertę firmy:
FULLFARB M. Łuczyk, S. Sasiela Sp.j
36-130 RaniŜów, ul. Wolska 2.
Wartość wybranej oferty: 179 895,67 zł brutto.
Oferta te spełnia warunki zawarte w specyfikacji i kryterium najniŜszej ceny.
Lista Wykonawców, którzy złoŜyli oferty w postępowaniu:
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Punktacja przyznana
ofercie w kryterium
cena 100 %
1.
ECORESBUD Sp. z o.o.
38-200 Jasło, ul. J. Piłsudskiego 23
75,09 pkt
2.
Zakład Usługowo-Budowlany Piotr Kapusta
28-130 Stopnica, ul. Dr. Piotrowskiego 41
77,32 pkt
3.
Zakład Remontowo-Budowlany „MALBUD” Józef Dolot
39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 4a/3
67,04 pkt
4.
Przedsiębiorstwo Budowlane ELBUD Szymański
28-200 Staszów, ul. Oględowska 19 a
92,42 pkt
5.
Usługi Remontowo-Budowlane „ROGOWSKI”
28-220 Oleśnica, Strzelce 19
81,64 pkt
6.
P.P.H.i U. BUDOIMEX Sp. z o.o.
39-218 Straszęcin 295D
63,72 pkt
7.
Firma Budowlana „FRYZ” Adam Kostyra
39-200 Dębica, ul. 1 Maja 1
84,58 pkt
8.
FULLFARB M. Łuczyk, S. Sasiela Sp.j
36-130 RaniŜów, ul. Wolska 2
GMINA MIASTO DĘBICA
39-200 Dębica ul. Ratuszowa 2, tel. 014 683-81-00, fax: 014 683-81-61
100,00 pkt
9.
CEES Budownictwo
39-200 Dębica, ul. Gumniska 9A
77,17 pkt
Firma „SOŁOWIEJ” Handel i Usługi Remontowo-Budowlane Wiesław Sołowiej
10. 23-400 Biłgoraj, ul. Chłodna 34
88,82 pkt
Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz
11. 36-130 RaniŜów, Zielonka 39A
70,56 pkt
Konsorcjum Firm:
12. -Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 12
-Zakład Budowlano-MontaŜowy, inŜ. Ryszard Gawlik, 39-200 Dębica, ul. Krucza 7
Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „BUD-MIX” s.c. Daniel Stusowicz,
13. Robert Jedziniak
39-200 Dębica, ul. Drogowców 10
82,05 pkt
96,67 pkt
BUD-PIS Piskor Paweł
14. 39-300 Mielec, ul. Targowa 8
86,90 pkt
Zakład Usługowo-Budowlany „KRAKBUD”
15. 39-200 Dębica, ul. Batalionów Chłopskich 10
83,68 pkt
Naczelnik Wydziału Inwestycji
mgr inŜ. GraŜyna Rymut
GMINA MIASTO DĘBICA
39-200 Dębica ul. Ratuszowa 2, tel. 014 683-81-00, fax: 014 683-81-61