Untitled - Samorząd Studentów WUM

Komentarze

Transkrypt

Untitled - Samorząd Studentów WUM
OGŁOSZENIA
ci !
i, D ro dzy Stud en
D ro gie Stud en tk
o
łu w akcji „B ra te rs tw
zia
ud
cia
ię
wz
do
ić
os
y wa s za pr
ja ho no ro we go
Ju ż po ra z XI , prag niem
ię wzię cia jes t prom ocjej nied ob oru w
ds
ze
pr
m
le
ce
m
zy
ejs
wa niu kwes tii
Krwi”. N ajważni
ty wn oś ci w ro zwią zy .
od da wa nia krwi i ak
Wciąż zastanawiasz się, co będziesz robić po studiach ?
na szym kraju
prze de
ro wy ch krwiod awcó wsy te tu
no
ho
–
ów
Czy i gdzie znajdzie sz zatrudnienie?
ik
stn
ze
uc
ró d
iwer
Po dcza s te j ed ycji wśów oraz pracownikó w Warszawskie go Unawstwa i
Przyjdź, przekona j się, co pracoda wcy mogą zaoferować Tobie
ws zy stkim stu de nt ownicy Re gion alne go Ce ntru m Krwiod istyczn ym
lub nie czekaj i weź sprawy w swoje ręce – sam się zaprezen tuj.
M ed yczn eg o, prac szawie bę dą po bierać krew w sp ecjal czne go .
I wybierz najodpowiedniejszą dla siebie drogę – drogę do
ar
ty
Krwioleczn ictwa w W an ym prze d bu dy nkie m Ce ntru m D yd ak ad em z
kariery.
am bu la ns ie za pa rkowze dzon e jes t ba da niem le ka rs kim i wy wi
pr
po
wi
awcą .
O dd an ie kr
po te ncjalny m krwiod ch na WUM prze ka za no po na d Studenckie Koło Naukowe Manage rów Zdrowia , działają ce przy
cja
Zakładzie Profilaktyki Zagroże ń Środowiskowych i Alergolo gii
ć, iż łą cznie w X Ak wi!!
Prag niem y po dkre śli
Warszawskiego Uniwers ytetu Medyczn ego wraz z Samorzą dem
22 0 litró w kr
Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM organizu je
dzin ach 9: 00 -1 5: 00 !
go
w
,
ku
ro
2
1
20
ia
ogólnop olską konferen cję naukową :
się 23 kwie tn
Ca ła akcja od bę dzie
!
ść
no
ec
i liczy my na Was zą ob
„Zdrowie Publiczne – i co dalej?
Se rd eczn ie za pras za myna od ch od ne otrzym a CZEKO LAD Ę!
Perspek
tywy zawodowe studentów”,
ew
kr
PS . Ka żd y kto od da ci I ro ku Zd ro wia Pu bliczne go
Stud en
Studen ckie Koło Naukowe Fizjoterapii Warsza wskiego Uniwersytetu
Medycznego już po raz szósty organizuje Ogólno polskie Sympozjum
Studen ckich Kół Naukowych
"Wios na z Fizjoterapią "
która odbędzie się 1 czerwca 201 2 roku w Auli A gmachu Centrum
Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersy tetu Medyczn ego przy ul.
Trojdena 2A pod honorowy m patronate m JM Rektora prof. dr hab. n. med.
Marka Krawczyka.
Zapisy i wszelkie informacj e: zp.warsza wa.1 czerwca2 01 [email protected]
które odbędzie się 20 kwietnia 201 2 roku.
Sympozjum odbywa się pod auspicja mi Dekady Kości i Stawów WHO
oraz objęte jest patrona tami Polskie go Towarzystwa Fizjoterapii,
Polskie go Towarzystwa
Rehabilitacji i Polskie go Towarzystwa Geronto logiczne go.
Podcza s sympozjum spodzie wamy się prac związan ych z tematem
przewo dnim "Aktualn e kierunki rozwoju Fizjoterapii i Rehabilitacji".
Przewid ujemy również sesję tematów wolnych .
wa ,
a rs z a
W
A
S
e”
a EL
P ra w M
e d icin
M
w
ó
t
t
e
stronie:
na
cji
U
n
informa
s
d e o wia W
Serdecznie zapraszamy do rejestra cji! Więcej
S A,
go „Iu
e S tu
http://sknfizjote rapii.wu m.edu.p l/ wa rzy s ze n i a g e ró w Zd r a ce u ty czn ee d y cy n y E M
M
a rm
S to N M a n
j s ki e
g o i F S tu d e n tó w ,
K
e
e
S
p
n
z
o
r
c
y
n
e
d
Eu
e
i
e
l
Ga
p t.
s ze n
aM
Pra w S to wa rzy za s o p is m o o n fe re n cj ę
e
ce u w
o
c
k
e
k
i
fa rm a Le kż e s z a j ą n a
N a u u ro p e j s k
u
a
k
t
o
n
ł
a
y
y
o
r
K
z a p ra
s ty ce ze rw z firm w n ie j
o ra z E
y
e
i
r
n
u
e
t
z
k
k
c
C
le
jc h a ra
s tą p i
s e rd e
dam
o do
ó ln e j ip e r i d r A wn ika . Wy ls kich . N a w
w
g
o
a
r
y
n
P
LA P
y wa t e
i e - p ra
n ta n tó
wię co
y p o ś a n c e l a r i i D o c z a m i n k P ra w O b ko r e p r e z e
z
s
w
r
l e kó w
e czn i
ki z k
z e ciw
h . P ie
y j n y c r z e j B a l i c o s t ę p u d o o w i c z – Rz t ó r e j n a p r t y c z n e g o . a l a 3 0 3 )
s
u
k
s
(s
ce u
An d
wk
Lip
i dy
ie d
p a n e l m .in . M e c. za g a d n ie n fe s o r E wa n d a cy j n e j , ra wa fa rm a b lio te ki U W
3
z
i
a
u
p
o
ć
f
ł
r
n ej B
w n im
s p e rt
u ka z a
kł a d a
czy p
wy re
o n a s . Wy s tą p i a za d a n ie Le ka rza , o we j u s ta tcza k – e k m a ch u D a w
ę
i
s
n
e
e
a
w
z
B ę d zi o w Po ls c s e s j a m a e czn ik Pra p a n e l d o t. M a rcin M -1 7 : 0 0 w g a .e d u .p l
g
.
z
a
e
3
b
0
g
R
n
:
a
u
z
ę
h
i
–
a .wp i
10 0
ty c a m a . D r
o rd e l p o wia d a s s ta n ie d r. o d zin a ch : www.e ls
K
r
f
h
o
P
t
e
a
g
z
o
z
ia
s t ro n i
Kr z y s
rca w
u j ą co
Z d ro w
n p . d r e j e m o cj o n is t e rs t wa j u ż 2 2 m a cz e g ó ły n a
my!
i
Sz
M in ę d z ie s ię
ra s z a
b a rd z
p
a
Z
b
od
re n cj a
Ko n fe
2 gal en
WSTĘP
Nowyrok, nowe logo, a
problemystare.
G
też zrobił.
ALEKSANDER ZARZEKA REDAKTOR NACZELNY
alen też jest człowiekiem i jak większość z nas robi sobie postanowienia noworoczne. Będę bardziej nowoczesny, bardziej odważny, dotrę do szerszego grona
czytelników… Tak marzył sobie nasz bohater w sylwestrową noc. Jak pomyślał, tak
Realizacją pierwszego wyzwania jest minimalistyczne logo autorstwa Michała Wasiaka i
Macieja Kupidury, drugiego – temat numeru, a trzeciego zwiększony (ba!) niemal podwojony nakład.
Zimą na ulicy nie trudno o wywrotkę. Galen także stara się nie wywinąć orła na śliskim temacie aborcji. Pytanie, czy można być w tej sprawie obiektywnym? Czy można znaleźć kompromis pomiędzy autonomią woli, a prawem do życia? Jak pogodzić ministra Gowina, który
słyszy rozpaczliwy krzyk zarodków z prof. Środą która płacze nad urodzonymi, a niechcianymi? Gdzie leży płaszczyzna porozumienia pomiędzy Marią Czubaszek, która nie żałuje
swoich dwóch aborcji, a Wojciechem Cejrowskim, określającym ją jako „zgniłą śliwkę, którą należy usunąć z kosza”.
Wszystko zależy od punktu wyjścia, punktu widzenia, punktu rodzenia.
From theEditor
A
quarter of a year already passed and we’re back with
this new issue. The English part is as usual a mix of case
studies and travel tips. We also have an EDSG update, as
well as a continuation of last issue’s “What Can I Do—Career Thiking,” this time focused on
the options we have once we graduate. In addition, there’s another “Medicine in History”
article, touching on the controversial topic of abortion, which is the theme for this issue.
For those of you who read in Polish, there are three additional articles about abortion that
I recommend you to read. So get cozy and enjoy reading!
Uniwersytetu Medycznego ul. Oczki 1 a 02-007 Warszawa
Redaktor Naczelny: Aleksander Zarzeka
Redaktor Wydania Angielskiego: Anna Flink
Skład i grafika: Michał Wasiak
Korekta: Marta Pieńkowska
Redaktorzy:
Beata Tyszko
Magdalena Stusińska
Marta Patyk
Agata Olearczyk
Michał Wasiak
Anna Marchewka
Paulina Poświata
Agata Struzik
CONTENTS
AKTUALNOŚCI
Bustryk 201 2
Prawo a medycyna - nowy cykl wykładów
Erasmus Students Network WUM
Narty we Francji
Polski przełom w walce z czerniakiem
Zostawieni na lodzie - fotoreportarz z ICEWUM
4
4
5
6
7
8
TEMAT NUMERU - ABORCJA
Lekarz skazany, matka niewinna aborcja w świetle prawa
Przyszłość embrionu
Nikogo nie można zmusić do przeprowadzenia
aborcji - wywiad z prof. Mirosławem Wielgosiem
Aborcja w pigułce
10
10
12
13
PUBLICYSTYKA
Ciało, wygląd, choroba
Ryba wpływa na wszystko
Czosnek - siła natury na różne dolegliwości
Co nam zostało po stażu?
Nowa religia - Tolerancja
Przypadek kliniczny
14
16
17
18
19
19
ENGLISH PART
ANNA FLINK EDITOR OF THE ENGLISH PART OF GALEN
Wydawca: Samorząd Studentów Warszawskiego
Spistreści
Dominika Łysek
Zuzanna Dukaczewska
Kamil Chorążka
Weronika Jaremek
Maria Piekarska
Piotr Sobieraj
Paulina Pyzik
Paweł Koczkodaj
Milena Gosk
Lukasz Strulak
Anna Flink
Paula Grabowski
Nana Fjellså
Kasia Dźwiarek
Agnieszka Dębkowska
Dagny Krankowska
Olga Rostkowska
Joanna Bogusz
Aleksander Zarzeka
Martyna Giedrojć
kontakt: [email protected]
na okładce wykorzystano zdjęcie z: http://www.choicesandoptions.com/images/abortion-woman.png
New Year, New Semester, New Spirits
Case studies
Roe v. Wade the change in the US Abortion Law
Winter Outing to Hel
Traveling with a smile
What can I go? Career thinking
20
20
21
21
22
23
KULTURALNIA
24
24
25
25
26
27
Kulturalnia
Code Blue
Mapa i terytorium
Moralność Pani Dulskiej
Ciało zdeformowane
Lomografia
ROZMAITOŚCI
Artykuł dla tych, co chcą od życia więcej!
Chwila refleksji
Choroba nie wybiera, dotyka także gwiazd
ąę
Czytaj Galena także w wersji elektronicznej na stronie www.samorzad.wum.edu.pl!
gal en
28
28
30
30
3
AKTUALNOŚCI
Bustryk2012
BEATA TYSZKO
P
o niezwykle ciężkim wysiłku psychicznym
związanym z zimową sesją egzaminacyjną, nasi studenci mieli okazję na chwilę
zapomnienia o otaczającym ich świecie i spędzenie ferii na corocznie organizowanym obozie narciarsko-snowboardowo-imprezowym. Samorząd
Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tym razem zabrał nas do Bustryka - małej
miejscowości k. Zakopanego, gdzie w dwóch przytulnych ośrodkach codziennie czekała na nas masa atrakcji.
W nocy z niedzieli na poniedziałek prawie 200 studentów zapakowanych w 4 autokary ruszyło na
starcie z polskimi Tatrami. Pierwszy dzień obozu
wspominamy raczej spokojnie- ci najbardziej zdeterminowani pojechali na stok, pozostali brali udział
w bitwie na śnieżki, a jeszcze inni, po prostu zbierali siły przed naprawdę ciężko zapowiadającym
się tygodniem. Żeby z wielką pompą powitać rozpoczynający się obóz, Samorząd zorganizował im-
prezę karnawałową. Cały parkiet wypełniony po
brzegi studentami w maskach, pełno brokatu i piór,
a mimo siarczystych mrozów, u nas atmosfera była naprawdę gorąca. Drugi dzień był już dużo bardziej intensywny. Po szybkim śniadaniu wszyscy
wybraliśmy się na szusowanie po stokach. Po powrocie czekała na nas duża dawka adrenaliny, czyli jazda na skuterach śnieżnych. Co prawda była
to wycieczka, która niespodziewanie wymknęła się
organizatorom spod kontroli, ale sami uczestnicy
tej przygody z uśmiechem na ustach wspominają
dłuuugi spacer na Gubałówkę, spontaniczny zjazd
wyciągiem do Zakopanego i rozgrzewające prezenty od Samorządu. Jednak jak przystało na obóz,
a nie wczasy, mimo tych wszystkich wrażeń, w ośrodku czekała już na nas impreza w stylu retro, gdzie
szyk i elegancja lat trzydziestych przeplatała się
z szaleństwem dzieci kwiatów i gorączką epoki disco. Wyjazd organizowany przez Samorząd Studentów
WUM to niesamowite wspomnienia oraz nowo poWszystkie kolejne dni rozpoczynały się zjazdami znani ludzie, którzy nie pozwolą nam zapomnieć
ze stoków wraz z instruktorami, jednak tym, co od- o klimacie obozu na długi czas.
Nowycykl wykładów
Prawo a Medycyna
E
MAGDALENA STUSIŃSKA
uropejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa we
współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA
Warszawa zapraszają na rozpoczynający się cykl wykładów dotyczących
aspektów prawnych medycyny otwartych dla wszystkich studentów Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. W miłej atmosferze międzyuczelnianej współpracy
postaramy się przybliżyć niełatwy temat błędu w sztuce lekarza, odpowiedzialności
prawnej i karnej, odkryjemy wszystkie sekrety tajemnicy lekarskiej, a także poznamy
prawa i obowiązki lekarzy i personelu medycznego. Nie zabraknie też wykładu
dotyczącego trudnego tematu systemu organizacji opieki zdrowotnej w Polsce. Tak
więc- jeśli interesujesz się prawem, i ciekawią Cię te tematy, albo po prostu chcesz
się dowiedzieć co jest prawem i obowiązkiem lekarza- cykl wykładów EMSA i ELSA
to świetna okazja aby dowiedzieć się wiele i wyjaśnić wszystkie wątpliwości
i niejasności!
Pierwszy wykład odbył się w środę 22 lutego w Sali 1 39 Centrum Dydaktycznego.
Był to wstęp do całego cyklu zatytułowany "Propedeutyka prawa medycznego",
a prelegentem był specjalista prawa medycznego - dr Leszek Bosek z Katedry Prawa
Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.
O bieżących wykładach można też dowiedzieć się korzystając z newslettera, do
którego można się zapisać na stronie EMSA, a także z informacji na stronie www.emsa.waw.pl i facebooka EMSA Warszawa.
4 gal en
różniało doby od siebie, były kolejne imprezy tematyczne i inne, ciekawe atrakcje. Środa była dniem,
w którym mogliśmy zrelaksować się w basenach
termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej, a następnie
pobawić na.. weselu! Bansy w rytmie disco-polo
i innych weselnych hitów oraz zabawy oczepinowe z nagrodami, na długo pozostaną w naszej pamięci. Czwartek, to niezapomniany kulig, grzane
wino i Paulla śpiewana na stołówce, a zaraz po tym
Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym, czyli erodisco i świecenie jak miliony monet. W pierwszy
dzień weekendu Samorząd przygotował dla nas
prawdziwy wieczór góralski. Zaproszono zespół
grający góralską muzykę, a na suto zastawionych
stołach nie mogło zabraknąć pieczonej świni i prawdziwej zakopiańskiej cytrynówki, która wielu z nas
zakręciła w głowie, jeszcze zanim udaliśmy się na
wieczorną imprezę. Wieczór góralski tak bardzo
dał się we znaki naszym studentom, że wiele osób
zrezygnowało z wyprawy na stoki do Białki Tatrzańskiej na rzecz regeneracji sił. A było przed czym
odpoczywać, bo czekał nas już ostatni dzień wyjazdu, czyli wieczorny spacer po Krupówkach i Gangsta’s Paradise!
Erasmus Students
Z
MARTA PATYK
apewne wiele osób studiujących na naszej
uczelni, myślało/myśli o wyjeździe za granicę. Niektórzy na praktyki, inni na specjalizację, pozostali do pracy… Można jednak to
wszystko połączyć w jedno i wyjechać w czasie studiów – na okres od 3 do 1 2 miesięcy. Nasza uczelnia dba także o studentów pragnących studiować
za granicami naszego kraju, których z roku na rok
przybywa. Może o tym świadczyć, chociażby fakt,
iż na zorganizowanym w grudniu spotkaniu informacyjnym z pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą, sala wypełniona była po brzegi.
Zainteresowani mogli dowiedzieć się więcej o samym wyjeździe, a także o działalności sekcji Erasmus Student Network. Dla tych, którzy nie mogli
dotrzeć na spotkanie, przygotowałam krótki poradnik.
AKTUALNOŚCI
Network
WUM
sień) przyjmowane są zgłoszenia osób chętnych
do opieki nad Erasmusem przyjeżdżającym studiować na naszej uczelni. Mentorzy odbierają zagranicznych studentów z lotniska, wskazują drogę
do akademika bądź pomagają znaleźć mieszkanie,
wyjaśniając, jak postawić pierwsze kroki w nowym
środowisku. A oprócz tego… Jest to doskonała okazja do poćwiczenia konwersacji w języku obcym
(można wybrać narodowość Erasmusa, którym
chcemy się zająć), spotkania z odmienną kulturą,
nawiązania międzynarodowych kontaktów. I pozwiedzania miasta, kafejek, klubów w towarzystwie
znajomych zza granicy.
ganizowany w marcu przez wszystkie sekcje całej
Europy. Ma na celu przybliżenie piękna europejskich krajów dla mieszkańców z zagranicy, szerzenie świadomości obywatelstwa europejskiego
i otwarcia się na obce kultury oraz zwyczaje. Może w nim wziąć udział każdy student naszej uczelni, zainteresowany fotografią, przesyłając swoje
zdjęcia poprzez stronę internetową.
CO POZA TYM?
Jest to inicjatywa mająca na celu zaangażowanie
studentów biorących udział w programie „Erasmus
w Polsce” w działania na rzecz społeczności lokalnej. Umożliwia im również poznanie nie tylko środowiska uniwersyteckiego, ale również integrację
z innymi grupami społecznymi, a tym samym poznanie Polski, jako całości. W ramach tego projektu studenci naszej uczelni wraz z Erasmusami wzięli
w tym roku udział m. in. w obchodach Międzynarodowego Dnia Świętego Mikołaja, odwiedzając
dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Maratonie Pisania Listów we współpracy z Amnesty International.
W ramach działalności sekcji ESN WUM udało nam
się zorganizować dla Erasmusów, a także wraz z nimi, szereg mniejszych inicjatyw. Wyjście na kręgle,
Wigilia, czy Eurodinner stwarzały świetną okazję
do integracji oraz spróbowania tradycyjnych hiszpańskich, rumuńskich, włoskich, tureckich lub portugalskich potraw przygotowanych przez Erasmusów.
Oprócz tego można było porozmawiać o tym, jak
podoba im się studiowanie w Polsce i na WUM-ie,
jak wygląda nauka na ich Alma Mater, na którą, kto
wie, może i my kiedyś zawitamy?
A poza tym nie ma nic lepszego jak wspólna zabawa na imprezach, bo przecież szerzenie i poznawanie polskiej kultury powinno odbywać się na
wszelkich możliwych płaszczyznach.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.wum.esn.pl i na facebooku
na fanpage’u pod nazwą ESN WUM.
Program „Mentor” jest właściwie filarem całej dzia- DISCOVER EUROPE
łalności ESN. Pod koniec wakacji (sierpień, wrze- Jest to międzynarodowy konkurs fotograficzny or-
Autorka artykułu jest członkiem zarządu ESN WUM ds. Public Relations, a także Koordynatorem sekcyjnym ESN DE.
O ESN WUM
Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską
organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych oraz
wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu
Erasmus. Mottem organizacji jest hasło "Students
helping Students”. Jesteśmy jedyną uczelnią medyczną w Polsce, przy której utworzona jest sekcja lokalna, natomiast ESN działa prężnie na
większości uczelni wyższych w największych miastach naszego kraju. Działalność sekcji opiera się
na ułatwieniu przyjeżdżającym Erasmusom aklimatyzacji w nowym dla nich mieście, na uczelni –
zarówno poprzez zwykłe kontakty towarzyskie, jak
i organizowane na szerszą skalę projekty.
PROGRAM ESN MENTOR
SOCIAL ERASMUS
gal en
5
AKTUALNOŚCI
Nartywe
Francji
N
MICHAŁ WASIAK
a przełomie stycznia i lutego tego roku
do malutkich miejscowości Les Coches
i Montchavin we francuskich Alpach
przybyła z tygodniową wizytą ponad stuosobowa
grupa robocza studentów WUM-u pod wodzą
uczelnianego AZS-u, w celu oceny jakości bazy turystycznej w regionie. Naszej uwadze nie umknął
brak witającej delegacji lokalnych władz, jednak nie
zraziliśmy się i przystąpiliśmy do żmudnej pracy
kontrolerskiej bez żadnych uprzedzeń.
S ZALETY…
…pomimo wymownych skojarzeń okazały się po
prostu mniejszymi lub większymi górskimi chatami - to właśnie w nich zamieszkaliśmy. Większość
z nas zakwaterowano w rezydencji Wengen, zbudowanej kaskadowo na stromym zboczu i złożonej z wielopoziomowego überszaletu i paru
mniejszych domków. Mieszkania były naprawdę
ładne, przytulne i wygodne, jednak prosty górski
styl, jak się okazało, nie był wcale tak banalny, jak
się tego spodziewaliśmy - na początku dostaliśmy
listy elementów wyposażenia, które trzeba było
sprawdzić i z których mieliśmy być rozliczeni na
końcu wyjazdu. Spisane i przeliczone było wszystko - kubki, kubeczki, kieliszki, korki, druciane ustroj-
6 gal en
stwa do mikrofali, dziwne naczynia o tajemnym
przeznaczeniu i wiele, wiele innych, wliczając w to
około 20% pozycji, których nie zrozumieliśmy. Zaskakująca była jednak wycena większych elementów – gdybyśmy porzucili nasze wysokie normy
etyczne, moglibyśmy „zgubić” mikrofalę i sprzedać
ją z niezłym zyskiem nawet po potrąceniu odpowiedniej sumy z kaucji.
Same miejscowości odsłoniły swój urok następnego dnia rano. Montchavin położone jest na wysokości 1 250 m n.p.m., zaś Les Coches 1 450 m n.p.m.,
tak więc sporo wyżej niż Zakopane. W pobliżu niskich, stylowych kamieniczek mieszkało się na pewno znacznie przyjemniej niż by to miało miejsce
w otoczeniu wielkich, zwalistych hoteli, psujących
krajobraz innych pobliskich stacji narciarskich.
Ogromnym atutem była bliskość wyciągów, nie
musieliśmy więc gnieść się w skibusach i tracić czasu na dojazd.
M AŁE PAŃSTWO
Oddalone o parę kroków wyciągi w Les Coches
i Montchavin stanowiły naszą bramę do narciarskiego raju – tak przynajmniej reklamuje się federacja paru ośrodków narciarskich, złączonych pod
nazwą Paradiski. Rzeczony region to dwa lodowce, 425 km tras, dziesiątki wyciągów i barów oraz
tysiące leżaków do opalania. Rozpoczynając jazdę
na przykład w Montchavin na wysokości 1 250m.
n.p.m. można dostać się aż na 3250m. n.p.m. Każdy mógł znaleźć trasę dla siebie – od szerokich, łagodnych łąk przez urozmaicone leśne nartostrady
po biegnące nad przepaściami strome ścianki. Niestety, czarne trasy okazały się w większości słabo
przygotowane i pełne zmrożonych, wysokich muld.
Czasem miałem wrażenie, że to właśnie kiepskie
utrzymanie zdecydowało o nadaniu im najtrudniejszej kategorii. Połapanie się w plątaninie tras
nie należało do najłatwiejszych – Francuzi w całej
swej przebiegłości ponazywali je, zamiast ponumerować. Zobaczenie nazw na lizakach było w trakcie jazdy tak trudne, że częste stopy przy rozjazdach
i studiowanie mapki okazały się niezbędne. A nawigacja była ważna, biorąc pod uwagę skomplikowaną i szczerze powiedziawszy, słabo zaplanowaną
siatkę wyciągów oraz różne godziny zamykania poszczególnych obiektów. Kluczowa była dwupoziomowa kolejka, nazwana przez nas Młotem, którą
wyprawialiśmy się z ośrodka La Plagne, w obrębie
którego mieszkaliśmy, do Les Arc, gdzie były lepsze trasy. Jedynym warunkiem tej przyjemności był
punktualny powrót do Młota najpóźniej o 1 6.45.
Naszym kolegom raz to się nie udało - byli na stacji o 1 6.47; pocałowawszy klamkę, rozpoczęli swoje trzygodzinne przedzieranie się do domu, obfitujące
w walkę z wilkami, spanie pod gołym niebem, podróż kilkoma skibusami i ruinę finansową z powodu wysokich stawek taxi. Ja zaś, popijając w tym
samym czasie gorącą białą czekoladę (me gusta!)
w lokalnej knajpce i nie wiedząc o trudnej wędrówce znajomych, rozmyślałem o tym, jak doskonałym plenerem do nakręcenia "Drużyny Pierścienia"
AKTUALNOŚCI
Polski przełom w walce z
czerniakiem
PAWEŁ KOCZKODAJ
Jak donosi portal internetowy „Rynek Zdrowia”, zespół polskich naukowców pod
kierownictwem profesora Andrzeja Mackiewicza, kierownika Zakładu Immunologii
Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Zakładu Diagnostyki
i Immunologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii, STWORZYŁ
SZCZEPIONKĘ przeciwko czerniakowi.
P
reparat zawiera w swoim składzie
unieszkodliwione komórki nowotworowe, poddane modyfikacji genetycznej,
które w dalszych etapach tworzenia szczepionki,
przechodzą specjalistyczną obróbkę oraz są zamrażane w ciekłym azocie. Po zaaplikowaniu choremu preparatu obserwuje się zwiększoną
byłyby otaczające nas tereny. Pomimo wspomnia- stymulację układu immunologicznego.
nych niedogodności w Paradiski jeździło się bar- Pomimo obiecujących wyników wśród chorych ledzo przyjemnie, w co miały swój ogromny wkład… czonych polską szczepionką, droga do jej wprowadzenia na rynek wydaje się być jeszcze długa…
… WSPANIAŁE WIDOKI
Paradiski położone jest w pobliżu Val d’Isere oraz
Chamonix, co oznacza tylko jedno - Mont Blanc!
Najwyższa góra Europy towarzyszyła nam w słoneczne dni, a jej monumentalny masyw robił ogrom ne wrażenie. Z najwyższych punktów ośrodka
rozciągał się widok na poszarpane skały, alpejskie
łąki i szerokie doliny. Ostatniego dnia pogoda uraczyła nas tzw. zjawiskiem inwersji temperatury gdy w zachmurzonych dolinach trzęśliśmy się z zim na, na lodowcu było ciepło i słonecznie, a z dywanu zalegających poniżej chmur wystawały szczyty
– epic!
Wynalazek naukowców znajduje się obecnie w końcu II fazy badań klinicznych. Wyżej wspomniany
portal przytacza wypowiedź profesora Andrzeja
Mackiewicza, który podkreśla, że preparat nie działa u wszystkich chorych, których poddano terapii,
jednak u ponad 60% osób przyjmujących szcze-
pionkę, wydłużył on znacznie czas ich życia.
Niestety, do prowadzenia dalszych badań, a także rozpoczęcia terapii u pacjentów chorych na
czerniaka, potrzebne są konkretne fundusze. Koszt
wytworzenia jednej dawki szczepionki to ok. 600
zł. Prywatni sponsorzy wycofali się z finansowania
projektu, zaś Ministerstwo Zdrowia nie może refundować terapii szczepionką, ponieważ nie znajduje się ona w wykazie produktów leczniczych
dopuszczonych do obrotu na rynku.
W tych okolicznościach przyszłość polskiej szczepionki przeciwko czerniakowi, nad którą naukowcy pracują już przeszło 20 lat, wydaje się rysować
w dość ciemnych barwach. Pozostaje mieć tylko
nadzieję, że badaczom uda pozyskać się prywatne środki, które pozwolą na kontynuowanie dalszych prac nad pionierskim preparatem.
Chyba żadna robocza wizyta nie może odbyć się
bez okolicznościowych spotkań. Tutaj zapunktowały nasze mieszkanka, które na raz mieściły zaskakująco dużo osób. Rytm naszych „bankietów”
wybijaliśmy w równym tempie 7/7, nie opuszczając żadnego uderzenia. Nie będę tu opisywał nielicznych przypadków złamania zasad BHP i paru
kontuzji, bo najlepsze świadectwo naszej zabawie
wystawiły kaucje, które jakimś cudem powróciły
do nas niezbyt mocno uszczuplone.
Kontrola wypadła nadzwyczaj dobrze, a po sformułowaniu kliku zaleceń pokontrolnych i skutecznym z perspektywy czasu toaście „za bezpieczny
powrót!” zakończyliśmy naszą pracę. Łatwo nie było, ale z czegoś trzeba żyć!
http://dooktor.pl/artykuly-medyczne/dzieci/szczepionki_czyli_immunizacja.html
I NTEGRACJA
gal en
7
AKTUALNOŚCI
fo to re p o rta ż
Zostawieni na
Lodzie
ZDJĘCIA: AGATA OLEARCZYK I MAŁGORZATA MORDZIŃSKA (STUDIO FOCUS)
N
a szczęście tym razem dotyczy to
niezwykle pozytywnego wydarzenia,
jakim był tegoroczny IceWUM. W
wybrane niedziele począwszy od 4.1 2.201 1 r. aż
do 22.01 .201 2r. w godzinach 23:59-01 :00 na
warszawskim Torwarze, studenci WUMu mieli
okazję skorzystać z darmowej jazdy na łyżwach.
Wszystko to za sprawą naszego Samorządu.
weekendu szalejąc na ślizgawce.
Tegoroczny IceWum jest pierwszą edycją na naszej
uczelni, ale już zyskał sobie wielu wiernych fanów.
Od samego początku cieszył się niezwykle dużym
zainteresowaniem i przyjęty został ze sporym
entuzjazmem. Warto również wspomnieć, iż o
godną oprawę muzyczną podczas naszych piruetów
na Torwarze zadbał kolektyw Tynetzki&Novatzki
Inicjatywa została zaczerpnięta od kolegów z Entertainment oraz Dj J-ki.
Politechniki Warszawskiej, którzy już od kilku lat
organizują nocne ślizgawki na Torwarze, cieszące W ostatnią niedzielę ślizgawka została urozmaicona
się niesłabnącą popularnością. Uznano więc, że przez studentów, jak na karnawał przystało - zabawą
warto byłoby zorganizować podobną atrakcję i u w przebraniach. Co więcej, dobry kostium wystarczał,
nas. W ten oto sposób powstała idea IceWUMu, z by wejść bez biletów, które rozchodziły się, co
darmowym wejściem dla wszystkich studentów z tydzień w mgnieniu oka. Jako, że była to pierwsza
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. tego typu zabawa organizowana przez Samorząd,
Udostępniono również symboliczną pulę biletów wyciągnięte zostały również liczne wnioski, dzięki
dla studentów z innych uniwersytetów, tak, aby którym kolejne wydarzenia będą jeszcze lepsze.
każdy mógł skorzystać z tej niebywałej atrakcji. Ci, Już nie możemy się doczekać następnego IceWUMu!
którzy nie posiadali w swej szafie łyżew, mogli je Tymczasem zapraszamy Was do obejrzenia zdjęć
wypożyczyć na miejscu i spędzić ostatnią godzinę z I edycji.
8 gal en
AKTUALNOŚCI
gal en
9
TEMAT NUMERU
§
Lekarzskazany,matka niewinna
aborcja w świetle
AGATA STRUZIK
prawa
§
W terminologii prawniczej aborcja to przestępstwo polegające na niezgodnym z
prawem przerwaniu ciąży. Nielegalnym, czyli dokonanym przez osoby nieuprawnione.
Przepisy ustawowe określają warunki dopuszczające przerwanie ciąży, są one jednak
regulacją o charakterze wyjątkowym.
O
bowiązująca od 1 993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży dopuszcza aborcję, gdy ciąża
stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety
ciężarnej, gdy jest duże prawdopodobieństwo
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku gwałtu. Zgodnie z tzw. klauzulą sumienia, lekarz może jednak
powstrzymać się od wykonania świadczenia zdrowotnego, które jest niezgodne z jego przekonaniami. Jest on jednak obowiązany do wskazania
innego lekarza, który takiego zabiegu dokona. Dodać należy, iż przypadku ciąży spowodowanej czynem zabronionym, aborcja dozwolona jest jedynie
do jej 1 2 tygodnia.
przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Taki sam zakres kary stosuje się w przypadku usunięcia ciąży, kiedy płód osiąga zdolność
do samodzielnego życia poza organizmem matki.
Restrykcyjne prawo sprzyja rozwojowi podziemia
aborcyjnego. Według danych organizacji pozarządowych w Polsce przeprowadza się od 80 do 200
tysięcy zabiegów rocznie. Doświadczenie dowodzi, że nawet ryzyko trwałego okaleczenia, czy utraty życia nie powstrzymuje kobiet, które nie chcą
urodzić dziecka. Na świecie, co 7 minut umiera kobieta z powodu niefachowych prób przerwania
ciąży. Polki, które decydują się na zabieg za granicą (tzw. turystyka aborcyjna) najczęściej wybierają Czechy, Niemcy lub Wielką Brytanię.
Nowelizacja tej ustawy w 1 996 r. dodała do powyższych warunków "złą sytuację społeczną". Jednak Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia
28 maja 1 997 uznał ten przepis za niekonstytucyjny i zabronił w tym przypadku przerywania ciąży.
Jest to ewenement na skalę światową. W żadnym
innym państwie sąd nie uznał, że płodowi przysługują takie prawa jak wszystkim obywatelom. Według raportu Human Rights Watch z 201 2 r. Polska
jest jednym z dwóch krajów na świecie, w których
w ostatnich latach, wbrew światowym trendom,
zaostrzono prawo dotyczące aborcji.
Jak wynika z danych resortu zdrowia, w 2008 r. zarejestrowano 499 aborcji. Przyczyną 32 zabiegów
było zagrożenie zdrowia lub życia kobiety, a 467
przeprowadzono w wyniku badania prenatalnego
wskazującego na duże prawdopodobieństwo nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Nie odnotowano
żadnego przypadku przerwania ciąży, która byłaby wynikiem czynu zabronionego. Z szacunków
Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wynika, że rzeczywista liczba aborcji wynosi ok. 1 50
tys. rocznie, z czego 1 0-1 5% mogą stanowić zabiegi przeprowadzane za granicą.
W Polsce wg nowego Kodeksu karnego (26 VI 1 997,
art. 1 52) za aborcję grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Sprawcą tego występku może być
w zasadzie każda pomagająca osoba, w tym najbliższa rodzina, osoby nakłaniające do zabiegu i
lekarz. Kobiecie, która dopuściła się aborcji nie grozi nic. Lekarze coraz częściej są karani, zazwyczaj
grzywną i tymczasową utratą prawa do wykonywania zawodu. Na mocy artykułu 1 53k.k. ten, kto
stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w
inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo
1 0 gal en
Ogromna dyspropocja pomiędzy legalnymi, a nielegalnymi przypadkami aborcji świadczy o słabości polskiego prawa, które tak bardzo jest omijane.
Spektakularne ukaranie kilku lekarzy nie rozwiązuje problemu, jakim jest rozwinięte podziemie
aborcyjne. Nie chciałabym cytować członków Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, ale
nie wolno udawać, że nie ma problemu. Należy go
rozwiązać, a coraz surowsze prawo, które nie jest
respektowane, nic w tej sytuacji nie zmienia.
N
ietrudno jest usłyszeć dzisiaj głosy
skrajnie liberalne na temat początku
ludzkiego życia. Tymczasem wg najnowszych badań opinii publicznej przeprowadzonych przez ośrodek IQS w grupie Polaków we
wrześniu 201 0r., 88% ankietowanych uznało za
pewnik, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia, zaś 90% zgodziło się ze stwierdzeniem, że
dziecko ma bezwarunkowe prawo do życia.
Kwestia stanowiska wobec problemu aborcji jest
dużo mniej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie:
„Czy embrion jest człowiekiem?”. Jeśli uznamy, że
nie, to aborcja nie jest problemem, ale sprawą
osobistą każdej kobiety, która „ma prawo do swojego brzucha”. Natomiast odpowiedź twierdząca,
zmienia spojrzenie na tę kwestię - nie wolno go
zabijać, tak jak każdego innego bezbronnego i niewinnego obywatela.
Jak każdy z nas wie, od momentu zapłodnienia,
czyli połączenia komórki jajowej z plemnikiem, powstaje zygota, która posiada swój unikatowy i niepowtarzalny materiał genetyczny. Nie jest to
komórka należąca do matki, ani do ojca, ale nowa
osoba. Już od tego momentu następuje rozwój,
który nie jest wymuszony z zewnątrz, a środowisko wewnątrzmaciczne jest na tym etapie konieczne, tak samo jak każdemu z nas potrzebny jest
tlen. Zygota, morula, blastula, blastocysta, noworodek, niemowlę, nastolatek, osoba dorosła, staruszek to nazwy różnych etapów życia tego samego
człowieka.
Co więcej Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu z dnia 1 8 XI 201 1 zakazał w krajach Unii patentowania komórek macierzystych, których
pozyskanie wiąże się z uśmierceniem embrionu.
Luksemburski trybunał uznał, że poczęcie - bez
TEMAT NUMERU
Przyszłość
embrionu
ZUZANNA DUKACZEWSKA
względu na formę - oznacza początek biologicznej egzystencji człowieka. Podkreślał, że za embrion ludzki należy uznać każdą komórkę jajową
od momentu jej zapłodnienia, a także niezapłodnione komórki jajowe, w które wszczepiono jądro
komórkowe pochodzące z dojrzałej komórki ludzkiej oraz niezapłodnione ludzkie komórki jajowe,
pobudzone do podziału i dalszego rozwoju na drodze partenogenezy.
Jak widać, z prawdy o początku życia każdego człowieka wynika jeszcze kilka innych, bardzo ważnych
aspektów, tzn. nie jest dobre używanie komórek
macierzystych pochodzenia embrionalnego do badań naukowych. Nie można w ten sposób wykorzystywać człowieka, nawet do bardzo dobrych
celów. Również podczas procedury in vitro (w Polsce jak dotychczas w żaden sposób nie uregulowanej) niszczy się lub zamraża część zapłodnionych
komórek, które mają prawo do życia tak samo jak
każdy z nas.
Przykry jest fakt, że w Polsce dozwolona jest aborcja dzieci z podejrzeniem ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby
zagrażającej jego życiu. Człowiek ten już istnieje i
nie można odebrać mu prawa do życia przez wady fizyczne czy umysłowe, które będą pewnym obciążeniem dla rodziców. Jest to tak jakby uśmiercić
wszystkie osoby niepełnosprawne i chore, które
nota bene, mogą być szczęśliwsze od tych zdrowych, choć może to być trudniejsze szczęście.
Zdarzają się również argumenty proaborcyne mówiące o tzw. podziemiu aborcyjnym. Odpowiem
na ten argument opierając się na bardzo rzetelnie opracowanym artykule „Podziemie aborcyjne
– mity i fakty” opracowanego przez dr med. Józefa Deszcza, lek. med. Marię Stachurę, dr Beatę
Trzcińską oraz dr hab. Jadwigę Wronicz (do którego przeczytania serdecznie zachęcam). Dane z
1 997 roku, kiedy aborcja była dopuszczona na życzenie mówią o 3047 przerwanych ciążach. Oczywiście przeważająca liczba nie była rejestrowana.
Opierając się na przywoływanym przez demografów stosunku ilości legalnych aborcji do nielegalnych szacuje się od 7 do 1 4 tysięcy tych drugich
każdego roku. Media podają 200 tys, co jest drastycznym zawyżeniem, używanym do manipulowania świadomością społeczną. Takie zabiegi nie
występują tylko w Polsce, ale już przyniosły swoje
skutki w innych krajach. Oto wypowiedź dr Nathansona, który po latach zaprzestał wykonywania aborcji i stał się działaczem pro-life: „Sfałszowaliśmy
dane na temat nielegalnych zabiegów przerywania ciąży wykonywanych każdego roku w USA. Mass
mediom i opinii publicznej przekazywaliśmy informacje, że rocznie przeprowadza się w Stanach
około miliona aborcji, chociaż wiedzieliśmy, że naprawdę jest ich około 1 00 tysięcy. Podczas nielegalnych zabiegów umierało rocznie 200-250 kobiet,
ale stale powtarzaliśmy, że śmiertelność jest znacznie wyższa i wynosi 1 0 tysięcy rocznie. Liczby te
zaczęły kształtować świadomość społeczną w USA
i były najlepszym środkiem, aby przekonać społeczeństwo, że trzeba zmienić prawo antyaborcyjne. Sfałszowane przez nas dane na temat
przerywania ciąży wpłynęły na legalizację aborcji
przez Sąd Najwyższy.”
Na koniec zacytuję fragment wypowiedzi znanego amerykańskiego prezydenta:
„Abraham Lincoln uważał, że nie moglibyśmy przetrwać jako wolny kraj, gdyby jedni ludzie mogli decydować, że inni nie dorastają do wolności i dlatego
powinni być niewolnikami. Podobnie my nie możemy przetrwać jako wolny kraj, gdy jedni ludzie
mogą decydować, iż inni nie dorastają do tego, aby
żyć i dlatego powinni być zabici przed narodzeniem lub nawet tuż po narodzeniu. Moja administracja jest oddana sprawie zachowania Ameryki
jako wolnego kraju, a nie ma kwestii ważniejszej w
tym aspekcie niż potwierdzenie prawa do życia
wszystkich istot ludzkich, prawa bez którego wszelkie inne prawa nie mają żadnego znaczenia.: (R
Reagan „Abortion and the conscience of the nation”, Thomas Nelson Publishers, New York 1 984,
s. 38)
3 ARGUMENTY „ ZA”, KTÓRE ŁATWO MOŻNA OBALIĆ
Paleta argumentów używanych w debacie o aborcji, tak jak w większości dyskusji światopoglądowych, nie ulega szczególnie dynamicznym
zmianom. Jednak w służbie zwolenników liberalizacji prawa do przerywania ciąży pracuje kilka
zaskakująco nielogicznych twierdzeń, do tego
podnoszonych niezwykle często. Oto kilka przykładów:
1 .Tak jest na całym świecie .
Aż ciężko uwierzyć, że takie zdanie w ogóle pojawiło się w poważnej debacie. Nie trzeba chyba
dowodzić, że powszechność jakiegoś zjawiska
nie jest jednocześnie certyfikatem jego jakości.
Weźmy choćby niewolnictwo, panujące w wielu
krajach w różnych okresach historii – czy
powszechna zgoda na ten proceder w jakikolwiek sposób zmieniała jego kwalifikację moralną?
w ogóle zlikwidować prawo. Wtedy szarej strefy
nie byłoby wcale. Czy w debacie na przykład o legalizacji zabójstwa na zlecenie taki argument
miałby jakikolwiek sens, czy ktoś poważnie potraktowałby postulaty: „zalegalizujmy płatne morderstwa, to wtedy pojawią się wpływy do budżetu,
a ofiary będą zabijane profesjonalnie nie cierpiąc przy tym tak bardzo”? To prawo ma służyć
moralności, a nie na odwrót.
3.Bo jak dziecko się urodzi, to będzie głodne/niekochane/matka nie będzie miała dla niego czasu/w inny sposób będzie mu źle .
Dlaczego trudniejszy start miałby uniemożliwić
osiągnięcie życiowej satysfakcji? Wielu ludzi wychowanych w domach dziecka, tułających się po
rodzinach zastępczych, czy nawet pochodzących
z głęboko patologicznych środowisk radzi sobie
z trudnościami, układa sobie życie i jest szczęśli2.Bo kiedy zaostrzamy prawo, rośnie szara stre- wych. Z drugiej zaś strony nietrudno sypnąć przyfa .
kładami takich osób, które miały wszystko, ale
Pomijając wspomniane fałszowanie danych w ce- nie poradziły sobie z własnym życiem.
lu wpływania na społeczną świadomość, warto
także dostrzec, że idąc tym tropem należałoby Ramkę przygotował Michał Wasiak
gal en
11
TEMAT NUMERU
Nikogo
nie można zmusić
do przeprowadzenia aborcji
prof. dr hab. n. med. Mirosławem Wielgosiem
Z
, Dziekanem I Wydziału
Lekarskiego i Wojewódzkim Konsultantem w Dziedzinie Ginekologii i
Położnictwa rozmawiają Katarzyna Dźwiarek i Aleksander Zarzeka.
Panie Profesorze, z czym kojarzy się panu, ja- odmówić udzielania pomocy, bo w takich kategoko lekarzowi słowo aborcja?
riach należy to traktować. Sam świadczeniodawZarówno z punktu widzenia ginekologa jak i czło- ca – nie.
wieka jest to słowo które budzi i powinno budzić
duże emocje. Dla mnie pierwsze skojarzenie to
trudność podjęcia decyzji. Traktuję to w kategoriach bardzo ciężkiego i trudnego - zazwyczaj dra- Niedopuszczalna jest sytuacja, w
której placówka publiczna odmamatycznego - ludzkiego problemu.
W takim razie jak zakwalifikowałby Pan ten zabieg. Czy jest to specyficzne, ale jednak świadczenie zdrowotne?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście można sam techniczny zabieg sprowadzić do poziomu usługi medycznej, jednak
zawsze jest to ludzki problem o poważnym podłożu. Trzeba wiec, traktować to zdecydowanie szerzej.
”
Zarówno z punktu widzenia
ginekologa jak i człowieka aborcja
to słowo które budzi i powinno
budzić duże emocje.
”
Jak powinien zachować się lekarz, który stwierdzi istnienie ustawowych przesłanek do przerwania ciąży?
Nikogo nie można zmusić do przeprowadzenia
terminacji ciąży. Obowiązuje tu tzw. klauzula sumienia. Jednak nawet gdy lekarz z niej skorzysta,
nie zwalnia go to z obowiązku udzielania pomocy
takiej kobiecie, czy parze. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której placówka publiczna odmawia wykonania legalnej aborcji. Pojedyncze osoby mogą
1 2 gal en
”
wia wykonania legalnej aborcji.
”
Trudno to jednoznacznie ocenić. Wydaje mi się,
że ta liczba zgodna jest z rzeczywistością. Pamiętajmy, że nie wszystkie pacjentki, decydują się na
terminację ciąży nawet przy wystąpieniu ku temu
ustawowych przesłanek. To jedynie możliwość, a
nie powinność czy obowiązek.
”
Oddziaływnie aborcji na sferę
psychiczną zazwyczaj jest bardzo
silne i pozostaje chyba na zawsze
w pamięci, czy też podświadomości.
A co jeśli w danej placówce wszyscy ginekolodzy powołają się na wspomnianą „klauzulę sumienia”?
Myślę, że w takim przypadku, ciężar odpowiedzialności spoczywa na ordynatorze.
Jakie konsekwencje dla fizycznego i psychicznego zdrowia kobiety może nieść taki zabieg?
Czy klauzula sumienia dotyczy także persone- Dużo zależy od tego w jakich warunkach i w jaki
lu pomocniczego?
sposób jest on wykonany. Aborcja dokonywana w
Raczej tak, nikogo nie można zmuszać do udziału „partyzanckich” warunkach może wyrządzić wiele
w takim zabiegu.
szkód, zarówno podczas samego wykonywania
operacji, jak i w swoich następstwach. Jeśli jednak
Czy dużym problemem są placówki, które od- odbywa się to lege artis, skutki medyczne są mniej
mawiają dokonania zgodnego z przepisami uciążliwe. Nie mówię tu o oddziaływaniu na sferę
przerwania ciąży, co skutkuje ucieczką kobie- psychiczną - ono zazwyczaj jest bardzo silne i poty do tzw. szarej strefy?
zostaje chyba na zawsze w pamięci, czy też podOczywiście jest to problem. Pozostawiona sama świadomości.
sobie kobieta, często trafia do tzw. szarej strefy.
Jednak gdy istnieją wskazania medyczne, zabiegi Aktualnie najczęściej dokonywana jest farmakoloprzerwania ciąży są zwykle dokonywane oficjalnie. giczna indukcja poronienia. Od samego słowa
Jak nie w jednym miejscu, to w drugim. Czasem „aborcja” odchodzi się, bo budzi ono bardzo neniestety nastręcza to sporo problemów.
gatywne skojarzenia. Takie wywołanie poronienia
przez podanie leku odbywa się w możliwie najbarOficjalne statystyki mówią o niespełna 500 le- dziej naturalny sposób. Pozostaje ewentualnie
galnych przypadkach aborcji w ubiegłym roku. kwestia zabiegu uzupełniającego, którego celem
Czy sądzi Pan, że tylko w tak małym odsetku jest usunięcie wszystkich części jaja płodowego.
istniały rzeczywiste wskazania do przerwania Kiedy zabiegu dokonuje się jedynie w sposób meciąży?
chaniczny, poprzez rozszerzenie kanału szyjki i
”
TEMAT NUMERU
Aborcjaw
pigułce
opróżnienie macicy, skutki mogą być znacznie poważniejsze. Aparat zamykający szyjkę macicy nie
działa jak należy i dochodzi do jej niewydolności
w kolejnych ciążach. Grozi to nawet utratą dziecka. Poza tym, jak przy każdej interwencji chirurgicznej może dojść do powikłań bezpośrednich.
Jeśli odbywa się ona w warunkach szpitalnych, ryzyko jest znacznie niższe.Duże znaczenie ma też
czas usunięcia płodu. Związek emocjonalny mat- DOMINIKA ŁYSEK
ki z dzieckiem w 6 czy 8 tygodniu ciąży jest dużo
ażne jest, by nie mylić substancji
mniejszy niż np. w 20 tygodniu.
poronnych, w naszym kraju
nielegalnych, z tak zwaną „pigułką
po”. Ta nazwa przysługuje lekom, które stosujemy
do 72 godzin po stosunku, jako awaryjne środki
Aborcja dokonywana w „partyantykoncepcyjne. Typowym przykładem może być
zanckich” warunkach może wyPostinor Duo, zawierający levonorgestrel, który ma
rządzić wiele szkód, zarówno
silne działanie progestagenowe, antyestrogenowe
podczas samego wykonywania
i antygonadotropowe. Uważa się, że substancja ta
operacji, jak i w swoich następhamuje lub opóźnia owulację, a także zapobiega
stwach.
implantacji zarodka w ścianie macicy, jednak
mechanizm jej działania nie jest jeszcze dobrze
znany.
W
”
”
Z czego wynika tak duża skala podziemia aborcyjnego? Szacuje się, że rocznie w Polsce dokonuje się (w zależności od źródeł) od 1 0 tys.
do nawet 200 tys. aborcji.
To dane szacunkowe i bardzo rozbieżne. Ze zrozumiałych przyczyn nie mamy obiektywnych statystyk. Wynika to z regulacji prawnych. W krajach
o bardziej liberalnym podejściu nie ma problemu
podziemia aborcyjnego, bo takich zabiegów dokonuje się legalnie w szpitalu lub w praktyce ambulatoryjnej.
Czy uważa Pan, że polska ustawa jest pod tym
względem dobra?
Jest to z pewnością jakiś kompromis, natomiast
moim zdaniem nie można nazwać jej liberalną.
Ustawa dopuszcza przerwanie ciąży jedynie w
trzech szczególnych przypadkach (ciąża w wyniku
czynu przestępczego, zagrożenie życia matki, ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu). Nie ma
natomiast mowy o wskazaniach pozamedycznych,
tzw. społecznych czy socjalnych. Przerywanie ciąży jest i zawsze będzie tematem trudnym, kontrowersyjnym - zwłaszcza w kraju o głęboko
zakorzenionych tradycjach i wpływach religii katolickiej. Ustawa w obecnym kształcie daje kobietom
możliwość dokonania wyboru w szczególnych sytuacjach medycznych i prawnych, natomiast próby dalszego jej zaostrzania zlikwidowałyby takie
możliwości. Konsekwencją takiego stanu byłby między innymi rozkwit wspomnianej już "szarej strefy", a to z pewnością nie prowadzi do niczego
dobrego.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuje serdecznie.
będącym antagonistą receptorów progesteronuhormonu podtrzymującego ciążę. Progesteron
zmniejsza ilość receptorów dla oksytocyny, więc
można powiedzieć, że mifepriston indukuje
aktywność skurczową macicy i wydalenie płodu z
organizmu. Związek ten ma również inne działanie
- wyzwala produkcję endogennych prostaglandyn,
które również wykazują silne działanie skurczowe
na macicę, a także powodują rozwieranie jej szyjki.
Z tego powodu leki zawierające mifepriston często
łączy się ze środkami takimi jak mizoprostol,
sulposton lub gemeprost- analogami prostaglandyn.
Ciekawe jest, że np. mizoprostol można dostać w
aptece, jako środek przeciwko wrzodom trawiennym,
Kolejnym środkiem, który można zaliczyć do „pigułek ponieważ hamuje on wydzielanie kwasu solnego.
po” jest tzw. wkładka wewnątrzmaciczna lub IUD Stosowanie go w innych celach jest sprzeczne z
(intra-uterine device). Spirale takie mogą być prawem.
wykonane np. z tworzyw sztucznych lub stali.
Zawierają hormony i często nawinięty jest na nie Warto zauważyć, że mifepriston wykazuje również
srebrny lub miedziany drucik. Stosowanie tych działanie antagonistyczne w stosunku do receptorów
wkładek uniemożliwia implantację zarodka w glukokortykoidów oraz słabe działanie
stadium blastocysty, przez zmiany w błonie śluzowej antyandrogenne, dlatego też używany jest w leczeniu
macicy, a także hamowanie ruchów jajowodów. choroby Cushinga. Jak w przypadku stosowania
Dodatkowo jony miedzi lub srebra unieczynniają każdego leku, również tutaj występują działania
plemniki. Skuteczność wkładki założonej po stosunku niepożądane. Najczęściej obserwuje się bóle
wynosi ponad 90%. Można powiedzieć, że jest to brzucha i krwawienie trwające od 9 do 1 6 dni.
jedna z odmian „pigułki po”. W przypadku Pojawić się mogą też nudności, wymioty i biegunka.
zastosowania spirali należy się liczyć z ryzykiem Istnieje także ryzyko niepowodzenia zabiegu,
m.in. uszkodzenia ściany macicy, bezobjawowego wynoszące dla aborcji czysto chemicznej 0.1 -1 .4%,
wypadnięcia wkładki i bólów skurczowych. Pamiętać natomiast w przypadku aborcji z interwencją
należy, że są to leki całkowicie legalne, niezaliczane chirurgiczną ok.0.23%.
jeszcze do środków powodujących aborcję.
Kolejnym środkiem wywołującym poronienie jest
Metody aborcji są różne, w zależności od stopnia methotrexate. Jest to związek z grupy
zaawansowania ciąży. Na najwcześniejszym etapie antymetabolitów, stosowany w terapii nowotworów
(do 7 lub 9 tygodnia, zależnie od kraju) podaje się złośliwych i nowotworowych chorób krwi. Ze względu
kobiecie środki chemiczne wywołujące poronienie. na swoje właściwości cytostatyczne (działa głównie
Metoda ta w około 8% przypadków wymaga w fazie S cyklu komórkowego, będąc antagonistą
interwencji chirurgicznej. Później stosuje się już kwasu foliowego, którego prekursor jest konieczny
połączenie metody podciśnieniowego opróżniania do syntezy kwasów nukleinowych) substancja ta
macicy z mechanicznym zniszczeniem płodu i zatrzymuje podziały komórkowe rozwijającego się
usunięciem jego resztek.
płodu, prowadząc do jego śmierci. Można go
podawać doustnie w połączeniu z prostaglandyną.
Najpopularniejszą substancją wczesnoporonną
jest nielegalny w Polsce mifepriston, zarejestrowany Ważne jest, by w przypadku wykonania aborcji
m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach farmakologicznej najpóźniej do 1 0-1 4 dni po
Zjednoczonych, jako Mifeprex, Corlux lub Mifegyne. przyjęciu preparatu sprawdzić całkowitość
Środek ten jest najskuteczniejszy do 49 dnia ciąży, poronienia, ponieważ istnieje szansa urodzenia
jednak w Szwecji stosuje się go nawet do 63 dnia. dziecka z poważnymi wadami rozwojowymi.
Substancja czynna leku jest związkiem steroidowym,
gal en
13
PUBLICYSTYKA
WERONIKA JAREMEK
N
a to jak postrzegają nas inni składa się
wiele rzeczy. W grę wchodzi nie tylko
nasze zachowanie i noszona garderoba,
ale również wygląd naszego ciała. Nie zawsze mamy pełny wpływ na wizerunek. Nasze ciało zmienia się przez cały czas. Zmiany zachodzą pod
wpływem różnych czynników, zarówno pochodzących ze środowiska zewnętrznego jak i poprzez
rodzaj stosowanej diety, używanie kosmetyków,
aktywność fizyczną, stosowanie leków czy szerokość geograficzną w której mieszkamy. Ważną
sprawą są również czynniki endogenne czyli zakodowane w komórkach cząstki DNA. Dlaczego
tak bardzo się różnimy mimo jednakowego ubrania? Ponieważ jesteśmy odmienni genetycznie.
Każdy z nas ma swój prywatny genotyp który następnie kształtuje fenotyp – czyli to co możemy
oceniać w kategoriach ‘ładny/a’, ‘brzydki/a’. Co do
naszych genotypów i powiązanych z nimi fenotypów, nigdy nie możemy być pewni, czy nasz wygląd to zdrowa kombinacja genów, czy może
chorobliwy błąd natury.
Ciało
wyg
choroba
O GLĄDAMY SIEBIE .
http://dooktor.pl/artykuly-medyczne/aktualnosci/dna_a_zapamietywanie.html
Oglądając siebie w lusterku sami możemy zauważyć wiele niepokojących zmian na naszym ciele.
Zażółcenie skóry może świadczyć o chorobach wątroby bądź pęcherzyka żółciowego. Zastanówmy
się jednak, czy nie jest to efektem spożywania dużych ilości soków marchewkowych lub produktów
z karotenoidami. Niebieskie zabarwienie warg, czy
palców pojawia się naturalnie, gdy jest nam zimno. Jednak gdy jesteśmy w warunkach komfortu
cieplnego może być to wynikiem niedostatecznego wysycenia krwi tętniczej tlenem. Powody mogą być różne od niewydolności krążenia, wadliwego
natleniania krwi w płucach, przebiegu rozedmy,
po niedokrwistość i chorobę Raynauda. Zaczerwieniona skóra może być efektem alergii lub przewlekłego stresu powodującego nadciśnienie.
Niektórzy jednak czerwienią się pod wpływem emo-
1 4 gal en
cji co nie ma żadnego związku z objawami chorobowymi. Innym równie ciekawym symptomem jest
uogólniony świąd skóry, towarzyszący chorobom
wątroby, niewydolności nerek, cukrzycy, chorobom tarczycy, a także- uwaga!- może być pierwszym objawem ciąży. Dla uspokojenia dodam, iż
świąd jest także spotykany jako przewlekłe natręctwo związane ze stresem. Jeżeli zauważasz skłonność do powstawania licznych siniaków, może to
świadczyć o zaburzeniach krzepnięcia krwi. Miejscowe wypadanie włosów tzw. łysienie plackowate może być wynikiem grzybicy skóry, braku witamin
lub upodobaniem do częstych zabiegów fryzjerskich oraz efektem silnych przeżyć emocjonalnych.
Dowiedziono, że nagłe, szybkie wypadanie włosów
połączone z pojawieniem się silnych zakoli u mężczyzn, zwiększa 4 krotnie ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego!
”
Dowiedziono, że nagłe, szybkie
wypadanie włosów połączone z
pojawieniem się silnych zakoli u
mężczyzn, zwiększa 4 krotnie ryzyko
wystąpienia zawału mięśnia
sercowego!
”
Zdrowy język pokryty jest lekkim nalotem. Niepokojąca powinna być jednak jego nadmierna grubość. Biały nalot może zwiastować wychłodzenie
organizmu i spowolnienie procesów przemiany
materii. Szary – choroby przewodu pokarmowego, wątroby czy nadkwasotę. Brązowy występuje
P OKAŻ JĘZYK!
najczęściej u palaczy oraz u osób ze schorzeniaJako mali pacjenci podczas wizyty u lekarza byli- mi układu oddechowego. Nalot żółty najczęściej
śmy proszeni o pokazanie języka. Dlaczego?
zwiastuje chorobę wrzodową żołądka.
Zmiana barwy języka może być łatwą wskazówką
do zdiagnozowania co niektórych jednostek cho- I RYDOLOGIA - MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA.
robowych. Język sinawy świadczy o chorobach ukła- Zwolennicy irydologii koncentrują się na wyglądzie
du krążenia. Malinowy mówi o infekcji bakteryjnej tęczówki oka. Twierdzą, że jej powierzchnia i zmialub wirusowej. Brązowy może oznaczać problemy ny barwy informują o zdrowiu wszystkich organów
z układem oddechowym. Czerwone plamki sygna- ciała. Prawa tęczówka ukazuje stan organów po
lizują niedobór witamin, a duże ciemne plamy – prawej stronie ciała, a lewa po lewej. Górna część
zatrucie substancjami toksycznymi. Język bordo- tęczówki pokazuje głowę, dolna stopy, a pomiędzy
wy u samej nasady wróży zaburzenia w funkcjo- nimi rozciągają się pozostałe organy człowieka. Ponowaniu pęcherzyka żółciowego.
noć Irydolog potrafi bez dodatkowych badań okre-
PUBLICYSTYKA
DNA A JA?
Zmiany w genotypie przeważnie wprowadzają coś
nowego. Niekoniecznie muszą kreować poważne
zespoły chorobowe. Mogą objawiać się w niecodziennych, oryginalnych rysach twarzy, wysokim
wzroście, uzdolnieniach w różnych kierunkach czy
też wysokim ilorazie inteligencji. Jednak niekoniecznie zawsze przynoszą coś „ w 1 00% dobrego”. Zagadkowym przykładem jest HIPERTELORYZM
czyli szerokie rozstawienie oczodołów. Ta cecha
pojawia się w obrazie klinicznym wielu poważnych
chorób genetycznych. Możemy wymienić tu zespół Edwardsa, Turnera czy Zellwegera. Jednak
stosunkowo niewielki, izolowany hiperteloryzm
można czasem spotkać u całkowicie zdrowych
osób. Niektórzy autorzy uważają nawet, że jest jedną z cech zwiększających atrakcyjność seksualną
w przypadku kobiet. Hiperteloryzm można na przykład stwierdzić u Lizy Minnelli – amerykańskiej aktorki i piosenkarki oraz u Jacqueline Kennedy żony prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego. Prawdopodobnie w tych przypadkach były to tylko niewielkie anomalie kosmetyczne, a nie złożone zespoły
chorobowe.
”
CZY ABY NIE JESTEM BRZYDKI ?
Dowiedziono, że nagłe, szybkie
wypadanie włosów połączone z
pojawieniem się silnych zakoli u
mężczyzn, zwiększa 4 krotnie ryzyko
wystąpienia zawału mięśnia
sercowego!
”
przez nich treningu najszybciej odpadają dryblasy, podczas gdy żołnierze mający 1 70 cm radzą
sobie doskonale. Badacze twierdzą również, że ludzie o mniejszym wzroście charakteryzują się większą empatią, są mniej podatni na stres oraz są
Kończąc chciałabym przestrzec wszystkich przed
mało znaną dotychczas chorobą, jaką jest DYSMORFOBIA. Słowo spopularyzowane niedawno,
bo pod koniec XIX wieku. Określa ono zaburzenia
psychiczne wywołane lękiem przed własną „brzydotą". Dziś coraz częściej pada ono z ust psychologów. Lekarze medycyny estetycznej mają z
opisywanym zjawiskiem nie lada problem. Dlaczego? Bo jak powiedzieć pacjentowi, że niczego nie
powinien w sobie zmieniać, że jego niska samoocena jest nieuzasadniona, a defektu tak naprawdę nie ma bądź jest niezauważalny? Dlatego nie
radzę przejmować się wymyślonymi defektami ciała, których tak naprawdę nikt oprócz was nie dostrzega tylko cieszyć się z jego wielu rzadkich i
indywidualnych cech.
http://www.imperial.olsztyn.pl/irydologia/
ślić, co dzieje się w organizmie pacjenta, rozpoznając chorobę w stadium, kiedy jest ona praktycznie nie wykrywalna innymi metodami. Ile w tym
prawdy dowie się tylko ten, kto wybierze się do irydologa.
Z badań Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu
wynika, że wysocy polscy mężczyźni mają więcej
dzieci niż niscy. Z amerykańskich wyliczeń wynika,
że centymetr przewagi oznacza roczne zarobki
wyższe o ponad 250 dolarów. Dlaczego szefowie
największych firm z listy 500 „Fortune” są średnio
o ponad 5 cm wyżsi niż mężczyzna przeciętnego
wzrostu w USA, a spośród 44 prezydentów USA
tylko pięciu miało wzrost poniżej średniej krajowej? Ewidentnie cecha naszego ciała jaką jest wzrost
jest instynktownie wykorzystywany zarówno w
świecie biznesu jak i kontaktach damsko męskich
jako ważny wskaźnik „jakości”. Kto nam tę jakość
zapewnia? Nie kto inny jak nasz prywatny zestaw
genów. Więc dlaczego ewolucja nie sprawi, że wszyscy będziemy mieli po 1 90cm wzrostu? Ponieważ
nie wszystkie cechy są zawsze i wszędzie prefero- Jacqueline Kennedy
wane. Najlepiej wiedzą o tym dowódcy elitarnych
jednostek komandosów. W czasie wykonywanego
lepszymi obserwatorami.
http://tapety.joe.pl/na-pulpit/artystyczne/oczy/zolto-zielona-teczowka-oka/
ygląd
http://tapety.joe.pl/na-pulpit/artystyczne/oczy/zolto-zielona-teczowka-oka/
G ENETYCZNY DOBROBYT.
gal en
15
http://www.rybobranie.pl/wiadomosci/2692/24/skandal_z_panga
PUBLICYSTYKA
Ryba
wpływa
na wszystko
W
MARIA PIEKARSKA
Polsce ryby są postrzegane głównie
jako alternatywa dla mięsa, a nie wartościowy składnik diety. Średnio zawierają 70 – 80% wody, 1 5 – 1 2% łatwostrawnego
białka i do ok. 1 0% tłuszczu(1 ). „Ryba wpływa na
wszystko” to hasło jednej z najbardziej znanych
kampanii społecznych, przedstawiającej zalety
spożycia ryb. Wynikają one głównie z zawartości
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega 3, które warunkują prawidłowy rozwój
i funkcjonowanie organizmu. Ponadto zmniejszają ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, będące główną przyczyną zgonów(2).
Spożycie ryb w Polsce jest stosunkowo niskie i stanowi ok. 5% diety. Na 3 kg ryb słodkowodnych
i 1 4 kg ryb ogółem, w przeliczeniu na mieszkańca,
ponad 1 kg stanowi panga(3). Jest to ok. 5 – 1 0 %
wszystkich ryb przywożonych do kraju(3,4).
kulturach, gdzie ryby zamknięte są pod wodą
w drewnianych skrzyniach(6). Dużym problemem
jest już samo miejsce hodowli. Mekong i jego dorzecza stanowią miejsce odpływu ścieków przemysłowych, przez co ryby stają się źródłem toksyn.
Ponadto przedstawiciele Federacji Europejskich
Producentów Akwakultury (FEAP) oraz dziennikarze śledczy francuskiej telewizji M6, donoszą, że
w celu zmuszenia samic do rozmnażania podaje
się im zastrzyki z gonadotropiny kosmówkowej.
Oczywiście, nie ma na to potwierdzenia producentów i pewnie nigdy nie będzie. W internecie można znaleźć fragmenty obrazujące ten problem, jak
i inne reportaże, na których widać tak dużą koncentrację ryb, że momentami przysłaniają one wodę. Takie zagęszczenie jest zarówno w przypadku
hodowli w klatkach, jak i wolno płynącej wodzie.
nadto pangi są faszerowane środkami
farmakologicznymi (polepszającymi kondycję antybiotykami). Natomiast w czasie przetwarzania
dodawane są polifosforany absorbujące wodę, co
zwiększa ciężar ryby. We Włoszech przeprowadzono analizy składu i wartości odżywczej. Otrzymane wyniki były bliskie podejrzewanych. Głównymi
składnikami filetu z pangi było białko, sól i woda,
a tłuszcze stanowiły znikomy procent.
”
Można powiedzieć, że „ryba wpływa na wszystko”.
Zarówno w przenośni, na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu, ale także dosłownie, na
wszystko, co znajduje się w wodzie. Jedzenie ryb
jest tak samo ważne, jak wybór odpowiedniego
gatunku, czy konkretnego pochodzenia. Trzeba
pamiętać, że mimo wszystko większe korzyści wynikają ze spożycia ryb, niż z ryzyka związanego z zawartością zanieczyszczeń, co dowiedli naukowcy
z Morskiego Instytutu Badawczego w Gdyni, po
zbadaniu kilku gatunków dostępnych na polskim
rynku(8).
Najgorszy towar trafia do Rosji,
najlepszy do Hiszpanii, a średniej
jakości do Polski
”
Największa opłacalność hodowli jest wtedy, kiedy
Spożycie ryb w Polsce jest stosun- możliwie są najniższe koszty produkcji. Najłatwiej
kowo niskie i stanowi ok. 5% diety jest więc zmniejszyć nakłady finansowe, poprzez
zmniejszenie ilości pieniędzy przeznaczanych na
pokarm. Przynajmniej takie jest rozumowanie wietPANGA!
namskich producentów. Wiadomo, że wartości odPanga (Pangasius hypophthalamus), której właści- żywcze, zależą od tego co ryby zjedzą,
wa polska nazwa brzmi sum rekini, należy do ro- a w zamkniętych hodowlach jedyny pokarm dodziny sumowatych. Jest to ryba śródlądowa, starczają hodowcy. Eksperci określili modelowy
wywodząca się z Mekongu(5). Ma dość krótki cykl skład racji pokarmowych dla różnych gatunków
hodowlany, wynoszący ok. 6 miesięcy. W tym cza- ryb oraz ocenili aktualnie stosowane. W wyniku
sie osiąga 1 ,5 – 2 kg(5,6). Rząd wietnamski aktyw- tych prac oszacowano m. in. zawartość tłuszczu
nie angażuje się we wspieranie hodowli pangi na 0 – 3 % (7) . Można z tego wywnioskować, że
i zapewnienie produktu eksportowego(5). Główny ryby, które kupujemy głównie ze względu na zarynek zbytu stanowi Rosja i UE, z czego najwięcej wartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
ryb tego gatunku trafia do Polski i do Hiszpanii(5). praktycznie nie zawierają tłuszczu, a ponadto są
Ceny sprzedawanych ryb tego samego gatunku źródłem toksyn!
w różnych krajach, różnią się między sobą. Zależą
one od jakości towaru, uwarunkowanego meto- W Internecie można znaleźć wiele niepotwierdzodami produkcji. Najgorszy towar trafia do Rosji, nych danych dotyczących „produkcji pang”. Jedna
najlepszy do Hiszpanii, a średniej jakości do Polski(5). z informacji dotyczy pokarmu, który składa się
z granulek. W ich składzie znajduje się mączka rybHodowla pangi odbywa się głównie w tzw. akwa- na, witaminy oraz ekstrakty z soi i manioku. Po-
”
1 6 gal en
”
”
Ryby, które kupujemy głównie ze
względu na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, praktycznie nie zawierają tłuszczu,
a ponadto są źródłem toksyn!
”
1 ) Kunachowicz H. , Nadolna I. , Przygoda B. , Tabele składu i wartości
odżywczej żywności, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. , Wydanie I
2) Ciborowska H. , RudnickaA. , Dietetyka. Żywienie zdrowego
i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie III,
uzupełnione
3) Seremak-Bulge J. , Rynek i spożycie ryb w latach 2009 – 201 0,
Zakład Badań Rynkowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
4) Hryszko K. , Seremak-Bulge J. , Rakowski M. , Rynek ryb. Stan
i perspektywy. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy,
Listopad 201 0
5) Raport numeru – Panga, Rynek Rybny, nr 1 1 – 1 2 (1 1 1 – 1 1 2)
/ 2006
6) Ish T. , Doctor K. , Farmed Pangasius, Seafood Watch, Seafood
Report, 26. 08. 2005,zaktualizowany 1 1 . 1 2. 2007
7) Sabaut J-J. , Feeding Farmed Fish, Aquamedia, 2002
8) Usydus Z. , Szlinder-Richert J. , Polak-Juszczak L. , Fish products
available in Polish market – Assessment of the nutritive value and
human exposure to dioxins and other contaminants: Chemosphere,
74 (2009), 1 420 - 1 428
PUBLICYSTYKA
http://www.rybobranie.pl/wiadomosci/2692/24/skandal_z_panga
Czosnek
siła naturyna różne dolegliwości
PAULINA PYZIK
B
ardzo łatwy dostęp do leków bez recepty i wszechobecna reklama farmaceutyczna przyzwyczaiły nas do tego, że
przy każdej dolegliwości – przeziębieniu, czy problemach ze strony układu pokarmowego, od razu sięgamy po leki. Tymczasem zamiast kierować
się od razu do apteki, warto wstąpić do sklepu
spożywczego po wszystkim dobrze znaną główkę
czosnku. Zawiera on różne substancje, które mogą postawić na nogi równie szybko, co farmaceutyki, ale w odróżnieniu od nich, jest w 1 00%
naturalny.
karoten, witaminy PP, B1 i C.
Działanie czosnku jest bardzo wszechstronne. Wykazuje on silne właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne, antygrzybiczne i przeciwrobacze.
Pobudza wydzielanie soków trawiennych i śluzu
w obrębie dróg oddechowych, działa też spazmolitycznie. Wykorzystuje się to w leczeniu szeregu
chorób dotykających różnych układów, głównie
pokarmowego, oddechowego i krwionośnego.
Układ pokarmowy: czosnek skutecznie zwalcza
drobnoustroje wywołujące biegunki, nieżyty żołądka i jelit, w dużej części również te antybiotykooporne. Pomaga w niestrawności i wzdęciach –
wzmaga wydzielanie żółci, poprawia przyswajanie
składników pokarmu i odtruwa. Poza tym wykazuje działanie insulinopodobne. Może być też stosowany zewnętrznie przy owsicy.
Czosnek pospolity – Allium sativum, należący do
rodziny Liliaceae, jest byliną o płaskich, długich
i spiczastych liściach, kwitnącą w połowie lata. Jego szczególne właściwości znane są od tysiącleci.
Starożytni Rzymianie uważali, że dodaje męstwa
w boju, Grecy i Słowianie zaś, że chroni przed ukąszeniami węży. W XVI w. przypisywano mu moc
ochraniania przed dżumą, zatruciami i gruźlicą. Co Układ oddechowy: działanie bakteriobójcze jest tu
ciekawe, jego specyficzny zapach odstrasza kro- silniejsze niż w pokarmowym, gdyż po doustnym
kodyle, co wykorzystują rybacy w Afryce Zachodniej. przyjęciu, zawarte w czosnku lotne związki siarkowe przedostają się do płuc i są stopniowo wydySurowcami leczniczymi są cebula czosnku – Allii chane wraz z powietrzem. Sprawdza się to
sativi bulbus, czosnek sproszkowany – Allii sativi w przewlekłym nieżycie oskrzeli, zakażeniach krtapulvis, a także olejek czosnkowy – Allii sativi oleum. ni i gardła oraz pomocniczo w zapaleniu płuc (szczególnie ropnym) i krztuścu.
O sile czosnku stanowią głównie związki zawierające siarkę: aminokwas alliina oraz tioglikozydy - Układ krwionośny: roślina ta wpływając na gosposkordynina A i B. Po rozdrobnieniu ząbków enzym darkę tłuszczową organizmu zmniejsza odkładaalliinaza rozkłada alliinę do kwasu pirogronowe- nie cholesterolu w tętnicach, co redukuje ryzyko
go, amoniaku i allicyny – stąd charakterystyczny powstania miażdżycy. Ponadto obniża ciśnienie
zapach. W ząbkach znajdziemy ponadto witaminę krwi i zmniejsza jej krzepliwość, a u osób starszych
C, fitosterole, białko i inulinę, a w zielonych liściach może zwiększyć siłę skurczu mięśnia sercowego
i zwolnić puls.
Czosnek można też stosować zewnętrznie w postaci okładów, m. in. na brodawki, nagniotki, trudno gojące się rany, czy ropnie skórne, nawet
u niemowląt.
Jak można przyjmować czosnek? Najprostszą metodą jest rozdrobnienie 1 -2 ząbków i wymieszanie
z ½ szklanki mleka lub zjedzenie jako dodatek np.
do kanapki. Skuteczne jest też stosowanie octu
czosnkowego przygotowanego poprzez dodanie
4 zmiksowanych główek czosnku do połowy litra
octu jabłkowego, następnie odcedzenie mikstury
po odstaniu przez 2 tygodnie w temperaturze pokojowej. Dla tych, którzy nie są w stanie znieść nieprzyjemnego zapachu i piekącego smaku dostępne
są preparaty zawierające substancje czynne czosnku, np. Alliofil.
Jak widać, czosnek jest tak wszechstronnym naturalnym lekiem, że gdyby nie odpychający zapach,
pewnie nikogo nie trzeba, by było namawiać do
jego spożywania.
Źródła:
www. nazdrowie. pl/artykul/interakcje-lekow-z-czosnkiem
Ziołolecznictwo – poradnik dla lekarzy; red. A. Ożarowski;
wyd. PZWL, Warszawa 1 982
Rośliny lecznicze i bogate w witaminy; P. Czikow, J. Łaptiew;
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1 983
KIEDY NIE MOŻNA STOSOWAĆ CZOSNKU ?
http://www.rybobranie.pl/wiadomosci/2692/24/skandal_z_panga
Należy go unikać przy ostrych nieżytach żołądka i jelit z uwagi na
możliwość zaostrzenia objawów, w okresie karmienia i w zaawansowanym zapaleniu nerek. Trzeba również zachować ostrożność
ze względu na możliwość interakcji z innymi lekami. Czosnek może
nasilić działanie leków hamujących krzepliwość, np. kwasu acetylosalicylowego, dipyridamolu, czy preparatów pokrzywy – może dojść
do nadmiernych i niebezpiecznych krwawień. Ze względu na działanie obniżające poziom cukru we krwi, w połączeniu z lekami o podobnym działaniu, np. akarbozą, czy glimepirydem, może spowodować
on objawy hipoglikemii, czyli osłabienie, ból głowy, rozdrażnienie.
Udowodniono również, że czosnek przyspiesza wydalanie z organizmu leków stosowanych przeciwko wirusowi HIV: ritonaviru i saquinaviru, przez co terapia jest nieskuteczna.
gal en
17
http://informacje-naukowe.re.pl/artykul/23847.html
PUBLICYSTYKA
PIOTR SOBIERAJ
Co nam zostało po
stażu?
Zmiany zasad odbywania stażu podyplomowego i przeprowadzania egzaminów
LEP i LDEP wg nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty.
Z
miana ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty, która weszła w życie 1 lipca
201 1 roku, modyfikuje w istotny sposób
dotychczasowy model kształcenia lekarzy.
mowy, który po raz ostatni rozpocznie się 1 października 201 6 dla lekarzy dentystów i 1 października
201 7 dla kierunku lekarskiego. Osoby, które nie
rozpoczną stażu do tego czasu są zwolnione z obowiązku odbywania takiego stażu i nie muszą przedLIKWIDACJA STAŻU
stawiać okręgowej radzie lekarskiej zaświadczenia
Przed wprowadzeniem zmian warunkiem uzyska- o jego odbyciu (obowiązuje ich jednak pozytywny
nia prawa do wykonywania zawodu było odbycie wynik z LEK/LDEK).
stażu podyplomowego, który trwał 1 3 miesięcy dla
lekarzy i 1 2 miesięcy dla lekarzy dentystów.
LEK/LDEK ZAMIAST LEP/LDEP
Zgodnie z wprowadzanymi zmianami dotychczaW myśl wprowadzanych zmian, program studiów sowe LEP i LDEP zostaną zastąpione przez odpodla żaków rozpoczynających naukę w roku wiednio
Lekarski
Egzamin
Końcowy
201 2/201 3, ulegnie gruntownym zmianom. Stu- i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.Będą
dia na kierunku lekarskim mają trwać co najmniej one organizowane przez Centrum Egzaminów Me6 lat i obejmować 5500 godzin, a dla kierunku le- dycznych w Łodzi dwa razy w roku, równocześnie
karsko-dentystycznego co najmniej 5 lat. Nauka dla całego kraju.
praktyczna ma być realizowana podczas 2 ostatnich semestrów studiów, w związku z tym studen- LEK i LDEK będą miały formę testu złożonego z 200
ci, którzy rozpoczną naukę w roku 201 2/201 3 nie pytań z 5 możliwymi odpowiedziami, z których naodbędą już stażu.
leży wybrać jedną prawidłową. Za udzielenie właściwej odpowiedzi zdający uzyskuje jeden punkt.
Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów. Wyniki
Nauka praktyczna ma być realizo- LEP/LDEP i LEK/LDEK uznaje się za równoważne.
wana podczas 2 ostatnich semeW wyniku likwidacji stażu i zmian w programie stustrów studiów
diów grono osób dopuszczonych do LEK i LDEK
zostanie powiększone o studentów VI roku kierun-
”
”
LEK i LDEK będą miały formę testu
złożonego z 200 pytań z 5 możliwymi odpowiedziami, z których należy wybrać jedną prawidłową.
Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów.
D ODATKOWE OPŁATY
”
Kolejną zmianą jest wprowadzenia odpłatności za
czwarte i kolejne zgłoszenie chęci przystąpienia
do LEK i LDEK (do tej pory przystąpienie do LEP
i LDEP było bezpłatne). Opłata ta nie może przekroczyć 1 0% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłaty
nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (uwzględniając dane za rok 201 1 opłata
nie powinna przekroczyć 360 zł).
http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/1 41 87
Ważną zmianą jest również wydłużenie terminu
zgłaszania zastrzeżeń do pytań egzaminacyjnych
do 3 dni od daty egzaminu. Jeśli zastrzeżenie będzie słuszne (weryfikuje to dodatkowo powołana
Komisja), pytanie to zostaje unieważnione. Obniżona w ten sposób maksymalna liczba punktów
możliwych do zdobycia może skutkować obniżeStudenci, którzy zaczęli naukę wcześniej kontynu- ku lekarskiego i V roku kierunku lekarsko-denty- niem progu punktowego, umożliwiającego uzyskaują ją na zasadach obowiązujących do tej pory. stycznego (odbywających studia wg nowych zasad). nie wyniku pozytywnego z egzaminu.
Oznacza to, że nadal będą odbywać staż podyploPowyżej omówiono tylko niektóre ze zmian dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.
Więcej informacji można znaleźć w ustawie i rozporządzeniach dostępnych na portalu:
http://isap.sejm.gov.pl/.
1 8 gal en
”
PUBLICYSTYKA
T
Nowa religia
olerancja to cnota współczesności, bożek,
któremu hołd oddają poszczególni ludzie,
środowiska, a nawet całe systemy prawne. Jest ona niezbędnym składnikiem pakietu „odpowiednich poglądów” oraz niekwestionowanym
dogmatem w debacie publicznej. W tej pełnej pozytywnego myślenia koncepcji dopatrzyć się można jednak wielu rys i pęknięć, które nie są MICHAŁ WASIAK
powszechnie zauważalne z powodu grubej warstwy lukru, otaczającej całą ideologię.
opierał się na dyskusji właśnie o tym, co powinno
zostać zakazane, a co można tolerować. WspólnyPierwsze problemy tkwią już w samym słowie. Wy- mi siłami wielu pokoleń ludzkość doszła do tego,
raz „tolerancja” pochodzi z łaciny i oznacza „wy- że na pewne zachowania, takie jak zabójstwo, czy
trwałe znoszenie”. Od źródłosłowu znacznie różni kradzież zgody być nie może. Tak więc mówienie
się definicja słownikowa: „poszanowanie czyichś o tolerancji, jako wartości samej w sobie prowadzi
poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od w logicznej konsekwencji do postulatu, że akcepwłasnych” (ze Słownika języka polskiego PWN). Pa- tować należy dokładnie wszystko. Ten problem
trząc nawet na bliższe omawianemu zjawisku uję- jest jednak tylko defektem teoretycznym, gdyż
cie słownikowe, można odnieść wrażenie, że nie w praktyce ideolodzy tolerancji wcale nie realizupasuje ono do tego, co w praktyce nazywane jest ją własnych żądań i bynajmniej nie uznają każdetolerancją. W rzeczywistości, aby zostać nazwa- go zachowania za godne aprobaty.
nym tolerancyjnym, trzeba wykazać się nie tylko
poszanowaniem, ale także akceptacją, a nawet po- Odnoszę wrażenie, że od kiedy zaczęła obowiązyklaskiem.
wać ideologia tolerancji paradoksalnie wolno mniej.
System ten nie toleruje krytyki, przede wszystkim
Inną kwestią jest to, że wynoszenie tolerancji na samego siebie, więc każdy, inaczej myślący musi
piedestał, jako głównej wartości organizującej spo- pogodzić się z rolą outsidera. Tolerancja obejmułeczeństwo, jest zabiegiem w istocie anarchistycz- je swymi szerokimi ramionami tylko pewną pulę
nym. Od wieków rozwój systemów państwowych poglądów, na inne reagując głośną czkawką. Nie-
Tolerancja
Przypadekkliniczny
Koleżanki z pracy zaczynają narzekać na dość bezpośrednie uwagi chorego na temat ich wyglądu
oraz dwuznaczne spojrzenia. Prawnik przestaje
zajmować się swoimi klientami. Woli układać papiery na biurku, czytać magazyny i kontynuować
rozwój pornograficznej kolekcji. Ostatecznie zostaje poproszony o zrezygnowanie ze swojej posady. Nie motywuje to jednak byłego pracownika
do zmiany zachowania i znalezienia innej pracy.
Rodzina chorego narzeka na jego chłód i obojętność wobec innych domowników. Ciągłe oglądanie telewizji i delektowanie się chipsami
ziemniaczanymi to nie to, czego oczekuje się od
męża i ojca. Maniery przy stole, takie jak niekorzystanie ze sztućców, czy napychanie buzi jedzeniem, również pozostawiają wiele do życzenia.
W wywiadzie lekarskim ważną informacją okazał
”
Od kiedy zaczęła obowiązywać ideologia tolerancji paradoksalnie wolno mniej. System ten nie toleruje
krytyki, przede wszystkim samego
siebie, więc każdy, inaczej myślący
musi pogodzić się z rolą outsidera.
”
Cała ta konstrukcja jest typowym przykładem systemu zamykającego usta i ucinającego wszelkie
dyskusje. Robi to sprytnie, gdyż bez użycia siły, przy
społecznym poparciu. Ale jeden problem - ten
z definicją – można rozwiązać od zaraz: zamieńmy słowo „tolerancja” na „manipulacja”, a wszystko będzie się zgadzać.
KAMIL CHORĄŻKA
się dodatni wywiad w kierunku SLA u ojca i kuzyna. Badanie neurologiczne wykryło fascykulacje,
atrofię lekkiego stopnia i osłabienie kończyn górnych i dolnych, natomiast objaw Babińskiego był
obustronnie nieobecny. Badanie neuropsychologiczne ujawniło zaburzenia uwagi i złożonych funkcji wykonawczych, przy dość dobrej pamięci
i funkcjach wzrokowo-przestrzennych. Na MRI zaobserwować można było obustronny zanik czołowo-wyspowy. EMG nie wykazało odchyleń od normy.
Krew pacjenta przebadano pod kątem mutacji
TDP-43, SOD1 i progranuliny – bez pozytywnych
wyników.
W przeciągu 9 miesięcy od postawienia diagnozy
pacjent umarł na zachłystowe zapalenie płuc. Dysfagia i dysartria dokuczały choremu coraz bardziej.
W ostatnim okresie życia pacjent spędził dużo czasu pieląc swój przydomowy ogródek.
By potwierdzić diagnozę wykonano badanie neuropatologiczne, które wykryło masywną glejozę,
zmiany gąbczaste i zanik neuronów. Badania immunohistochemiczne ujawniły wtręty TDP-43 (+)
i ubikwitynowe (+).
Na podstawie:
www. memory. ucsf. edu/ftd/medical/cases/case1
ROZWIĄZANIE :
Na podstawie obrazu klinicznego i przeprowadzonego badania autopsyjnego postawiono rozpoznanie choroby neuronu ruchowego z otępieniem (frontotemporal dementia with motor neuron disease).
Podsumowując krótko ten przypadek, warto zwrócić uwagę na bardzo szybko postępujący charakter
choroby oraz początek u stosunkowo młodego pacjenta. Choć średni czas przeżycia chorych z otępieniem czołowo-skroniowym wynosi kilka lat, to wystąpienie objawów uszkodzenia neuronu ruchowego skraca ten okres. Głównymi objawami są zmiany w zachowaniu (zespół czołowy, odhamowanie),
zaburzenia wykonawcze, uwagi (dziwne zainteresowania, problemy z kontynuowaniem powierzonych
prac) i językowe (brak płynności mowy, problemy z nazywaniem rzeczy) przy stosunkowo dobrze zachowanej pamięci i funkcjach wzrokowo-przestrzennych. Wynik badania neuropatologicznego potwierdza diagnozę kliniczną cechami wymienionymi wcześniej. Nie istnieje skuteczne leczenie.
G
dy 51 -letni prawnik zaczyna nagle wydawać środki finansowe swojej firmy na
materiały pornograficzne, wydaje się to
nieco dziwne. Bardziej zaskakujący okazuje się
jednak fakt, że robi to po to, aby ukryć swoją aktywność seksualną przed żoną. Niestety, to dopiero początek problemów z jakimi będzie musiał
zmierzyć się ten pacjent.
pokornym przyklejane są etykietki, wilcze bilety
społeczne, które wpychają ich na pozycję wrogów
ładu obywatelskiego bądź chorych psychicznie.
gal en
19
ENGLISH PART
New Year,
New Semester,
New Spirits
MILENA GOSK
A
EXECUTIVE MEMBER OF THE SG AND ED REPRESENTATIVE ON THE MUW STUDENT PARLIAMENT
nother semester has come and gone. It
seems that spring is just around the corner and with it sunny days and tons of
outdoor fun, but before we can put our wooly
sweaters away we still have to face a few weeks
(hopefully not months!) of cold and grey Warsaw
winter weather.
If you are looking for indoor excitement the SG
encourages you to stay healthy and fit by joining
one of the numerous gyms in and around Warsaw. Currently, the SG was able to snag an amazing 40% group discount at PURE Health & Fitness.
For more information new members as well as
existing members who wish to partake in this wonderful opportunity should contact [email protected]
Or why not join some of our Polish speaking friends
and get out of the city? The Student Government
of WUM is organizing an amazing trip to Prague
from April 1 2th to the 1 4th (the entire University
will be closed for Easter Holidays). Some of the attractions will include: one of the world’s largest castles, the world’s largest Gothic church, a night out
at Central Europe's biggest nightclub, an enormous Ossuary - 40 000 artistically arranged human
bones in the Chapel of Skulls (pins will not be included ;), and your share of smaller attractions at
the Museum of Miniatures. For more information
please contact Peter (after 1 3:00) at +48 609 362
008. A price of 395 zł will ensure that you are provided with transportation to and from Warsaw,
a two nights stay at Hotel Krystal, two-day breakfast and a city guide.
Once it gets a little warmer we invite you to join
the 7th annual Warsaw Half marathon. There is
still time to register but please hurry. Join MUWment as we attack the half-marathon a second time around. The run will take place on March 25th,
201 2 so there's still plenty of time to train!!
And if you still have time to spare we encourage
that you fill out our school’s course evaluation
form. These forms are entirely anonymous and
help school officials see which departments and
professors are suited to the needs of the English
Division and which could use some improvement.
Unfortunately, the course evaluations are only available in Polish but if you are up for the challenge
please log onto https://ssl.wum.edu.pl/danana/auth/url_default/welcome.cgi and fill one out.
We are currently working on the English translation and making minor revisions so as to ensure
the evaluation cater to the English speaking population. The English version should be available
in the upcoming school year.
If you have any questions or suggestions please
email the student government directly at
[email protected] Take some time to give your
eyes a rest from the books and enjoy what Warsaw has to offer. Wishing everyone a successful
start to this semester and the courage to study on!
Enjoy!
Case studies
PAULA GRABOWSKI
1 . A 25 years old woman presents with signs and symptoms
as follows: lower abdominal pain, pain while urinating, and mild
vaginal bleeding.
a. What is the first test you would do?
b. If positive, what is a probable diagnosis?
2. A 45 year old male arrives at the ER with signs and symptoms
as follows: generalized hives, angioedema, shortness of breath
and wheezes.
a. What would be your first guess?
b. What would the treatment be?
THE ANSWERS
1 a. pregnancy test b. ectopic pregnancy 2 a. anaphylactic shock b. airway management, epinephrine, oxygen, and fluids. Antihistamines and steroids often used as adjuncts
20 gal en
ENGLISH PART
Medicine in history Topic ofthe issue
Roe v. Wade
the Change in the US Abortion Law
A
ANNA FLINK
s the US elections are ongoing, the
ethical and legal issues concerning
abortion are once again surfacing the
news. Abortion is, indeed, a sensitive topic in
many parts of the world and the US is no
exception. Thirty nine years ago, a case in the US
Supreme Court changed the US law on abortion.
Still to this day, politicians, pro-life movements,
and women and men of different sides of the
issue refer to this case.
The plaintiff in the case is a pregnant single woman
who challenged Texas laws against abortion. These
laws made abortion criminal unless the pregnancy
caused a threat to the mother’s life. The woman,
“Jane Roe”, first filed the case in 1 969, when she
was still pregnant with a child she claimed was
conceived when she was raped. She lost the case
and was forced to give birth. A few years later, the
case made it to the Supreme Court. Roe’s lawyer
was Dallas attorney Sarah Weddington and the
H
el is a wonderful Polish town. Attached
to the rest of Poland by the long Hel
Peninsula, it attracts many visitors
throughout the year. Even if it’s surrounded by the
Baltic Sea, it reveals its charm in the cooler
months.
attorney defending the anti-abortion law was Henry
Wade (1 ).
Justice Blackmun delivered the 7-2 ruling on the
22nd of January, 1 973. The decision was based on
the 1 4th amendment, stating a citizen’s life, liberty,
or property should not be deprived without due
process of law. With this ruling came the change
in the US abortion law. It stated different rules for
the different trimesters such that the law also took
into consideration maternal health as well as the
potential life of the fetus. This ‘trimester’ system
gave women right to decide themselves during
the first trimester, allows for government regulations
during the second trimester, and allows abortion
in third trimester only if the mother’s life is at stake.
between the two sides. In US politics, these sides
are, of course, Democrats and Republicans. While
many Republican candidates bring up the need
to change this law, Obama defends the Roe v Wade
ruling. On the 39th anniversary of the ruling, he
spoke about the importance to “continue our
efforts to ensure that our daughters have the same
rights, freedoms, and opportunities as our sons
to fulfill their dreams,” at the same time, he also
stated: “while this is a sensitive and often divisive
issue -- no matter what our views, we must stay
united in our determination to prevent unintended
pregnancies, support pregnant woman and mothers,
reduce the need for abortion, encourage healthy
relationships, and promote adoption” (2).
The outcome of the upcoming presidential elections
will determine what, if any, adjustments will be
made to the abortion law and this, only time will
tell. What is sure, however, is that regardless of
the outcome, the anti/pro abortion discussions
will not end. In many ways, the Roe v Wade case
served as a trigger to these political discussions
but even if it’s been almost four decades, the US
law has definitely not seen the last adjustment of
Adjustments to the law have been made since, but the law yet.
in general, women retain their right to choose Sources:
abortion during the first trimester. Although the 1 )http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=case&court=U
0+&page=1 1 3
case changed the law, by no means did it put an S&vol=41
2) http://cnsnews.com/news/article/obama-defends-roe-v-wadeend to the discussions, debates, and demonstrations way-our-daughters-have-same-chance-sons-fulfill-their-dreams
WinterOuting to Hel
Among all of Hel’s sights, there’s one most people
go to first – the Seal Sanctuary. The place offers
you a great time in nature. You can see the most
recognizable mammal of the Baltic Sea – the grey
seal. At the spot the seal experts talk about behavior
of seals, marine life, and the need to protect this
endangered species. The most fun comes during
feeding time when the seals go crazy as the local fishing industry, too. The Fisheries Museum
Sanctuary staff feeds them. Winter period is the gives good insight into the Baltic Sea fishing
time when baby seals are born.
throughout time. Numerous exhibitions present
different equipment used in this occupation.
Hel fortification is another interesting area to
explore. It played a crucial role in defending the After sightseeing I recommend trying one of the
city at the beginning of WWII. Thanks to such a solid tasty fresh fish dishes at any of the restaurants in
construction, Hel was one of the last Polish regions Hel. It’s a great way of chill-out while reveling in
that capitulated to the intruders. The Museum of the sound of sea waves. The food should give you
Coastal Defense located within the fortification enough energy for a bike ride amidst woody
offers a great journey through time.
landscape stretching across the Hel Peninsula and
a walk along the beach enriches your body with
Apart from tourism, Hel’s income depends on the healthy iodine.
KAMIL CHORĄŻKA
Hel during winter season is a very different place
from that during summer season. Pervasive silence
and calmness can relax and cheer up distraught
souls. Time slows down and daily worries disappear
into thin air. Such a virgin land gives a feeling of
perfect order and lack of problems.
To sum up, what needs to be said is that Hel
encourages tourists every season. It’s up to you if
you prefer scorching sun and crowded beaches,
or if you opt for the peaceful and magical
atmosphere of winter Hel.
gal en
21
ENGLISH PART
Traveling with a smile
NANA FJELLSÅ
Berlin
A
t the time I’m writing this, it’s the last week of semester break. It’s minus 1 6 degrees Celsius outside, I’m cold no matter
what I put on, and I don’t have any problems staying inside all day even though my fridge is screaming for a refill. Sun, spring, and exams have
never felt so far away.
So, what can be done to survive until the sun reappears? Drink vodka? Yes, but even though the
liver is evil and needs to be punished from time
to time, you will still just feel bad after a few days.
Hibernate? It’s a good idea, but you may risk missing the beginning of the 3rd world war, and that
would suck. Escape to a new destination? Yes,
now we are talking!
Have you ever thought about Poland’s location in
Europe? It borders 7 countries (there is your next
quiz point!); Germany, Kaliningrad (Russia), Lithuania, Belarus, Ukraine, Slovakia, and Czech Republic, the destinations are many and close by. The
unique possibili-
22 gal en
Riga
Lvov
ty we have to discover central Europe while we li- a yoghurt bottle when the toilet is ‘out of order’).
ve in Warszawa should be exploited to the max. If you want to travel more east, this is a great way
to go, the routs are direct and they usually run duLet’s face it, it’s winter in these countries too so ring the night; destinations like Vilnius, Riga, and
you will probably still freeze your ass off, but hey, Lviv are only 30 to 1 00 zl away. It’s like the best
at least you are doing it in another country!
deal ever, you cuddle up in your bus seat around
23.00 and 9 hours later you wake up in Vilnius I have always found it very liberating to travel in a night’s rent at a hostel saved and you have the
Poland and the countries around. You just cho- whole day ahead of you. Check out www.pks.pl for
ose your destination, get your ticket from Mrs. international routes or www.polskibus.com for
Sunshine in the ticket office, buy a kanapka or two, great offers if you want to travel around Poland.
a few beers, bring you favorite music, and then it’s just you, the road, and the destination that mat- I must admit I have had some strange encounters
ters. The fact that the tickets are pretty cheap just while traveling around the region, such as - the
makes the experience much better. For the lucky drunk guy who ate my snus (swedish tobacco, not
souls younger than 26 years there are great di- recommended at all to be eaten); the Russian who
scounts, and for the rest of us, let’s say, more ma- had three cell phones, 1 5 000 euro in cash in his
ture souls, the prices are still good.
wallet, claimed he worked at Tesco (yeah right),
and suddenly disappeared without his bag once
Going by train is a classic, and one can reach de- we reached Germany; the conductor who joined
stinations like Berlin, Prague, Wien and Budapest the party instead of breaking up the party and enin 6, 8, 8, and 1 2 hours from Warsaw respective- ded up smoking and throwing wine bottles out
ly. Go either to www.inter- the window ; the crazy, old, bitter lady who turned
city.pl or to www.db.de - off all the lights and covered all the windows in the
those Germans know the- kupe at 1 7.00, making me miss my stop (old ladies
ir way around with trains can be scary); the scary Ukrainian border control
and timetables, you’ve lady who claimed my passport weren’t mine was
got to give them that. also a face to remember; and last but not least,
the man of unidentified national origin who stole
Recently I discovered ladies underwear, socks, and make up.
the phenomenon of
bus traveling in Euro- Mentioning this, I want to point out that even thope. It’s cheap and sa- ugh I have meet a whole many original souls, had
fe, the busses are new a few problems at some border controls (chanand modern, and it’s ging hair color from black to blonde was more proactually a very com- blematic than I had expected), missed a few stops,
fortable way to tra- and peed in a few bottles, I have never felt scared
vel, believe it or nor threatened traveling in the region. I highly renot. And yes, they commend it, as it always turns out to be a great
do have toilets mix of experiences of cultures, meeting interesting
(but take a leak and sympathetic people, landscapes, and a lot of
before departu- laugh! Travel with smile, it will get you far!
re just in case, it’s
not fun to pee in Enjoy the cold and enjoy the journey!
M
any of us at the English Division at
WUM have a great chance of finding
work in numerous countries since we
know foreign languages. This sea of opportunities
can become a burden, we might get lost in choices, and end up doing nothing what we thought
we wanted. I sought to give a brief summery of
the possibilities I have found so that you guys can
use them when you think about your future career and life.
THINKING ABOUT YOUR CAREER:
It’s very important to know, when to start with preparations. Personally I believe that looking for your
dream-job during 6th year, as many do, is a bit too
late. For me the magic years are the third, fourth,
and fifth. In the third year, since you have enough
medical knowledge, you should slowly try to find
possibilities to produce some publications. Why?
Because this is one of the main things impressing
employers all over the world. Forth year is important for those planning to go to North America.
That is the best time to get the first USMLE done,
having all the theory fresh in your head, makes it
much easier than 3 years later when you forget it
and have to relearn it all again. End of 5th year is
the time you should think about some applications, such as to the UK. Yes, the applications for
the foundation years are a year before you get
your diploma if you want to start your job right
after graduation. So get your papers ready that
summer and find out if there are other places you
might want to go to.
WHERE , WHAT, WHY?
The problem you will encounter in European countries without an internship period will be the
acceptance of your Jus Practicandi, which you theoretically receive in Poland after your LEP (in a year
most probably LEK) and the one year of “Staz”.
Why is this a problem? Since in countries like Germany, Switzerland, Italy, Netherlands and some
others, you send your papers directly to the Hospital/Unit you are interested in. It frequently depends on the directors’ interpretation of your
diploma and current need for the specialization
you are applying for. I have to keep myself short
so the quintessence of what I am trying to say is:
If you send your application to countries with a different system it is normally easier doing so after
receiving your full Jus Practicandi otherwise you
have to altercate yourself well with the topic or
gamble, cross your fingers, and send them anyway.
I would like to give a short alphabetical description of the systems in some of the countries. Currently all countries require a good knowledge of
the language. A standard in many countries is connections, so basically “who” you know and less
“what” you know.
ENGLISH PART
WhatCareerthinking
can I do?
LUKASZ STRULAK
AUSTRIA:
S PAIN :
FRANCE :
S WITZERLAND :
I don’t advice you to go there since you have three
years of bad paid internship, little learning (basically you are putting IV’s and measuring blood
pressure), and sometime waiting for a long time
to get an internship. If you are interested, you have to send your application to the hospital you’re
interested in. They general points of importance
(decreasing order): knowledge of German (B2-C1 ),
publications, scientific experience, internships,
mother university, grades (grades are in many countries the last thing they look at)
Has a different medical program with 8 years of
medical school. You have to have a perfect knowledge of French (examination necessary), get your
diploma accredited, and pass the national exam,
which is difficult due to competitiveness. If you like French it is easier to enter the French part of
Switzerland, which will most probably give you
a better income.
G ERMANY:
Has a very good science level with, from my point
of view, a very good education program during the
specialization, and also offers a satisfactory income. What they look at: PHD, knowledge of German (B2-C1 ), Jus practicandi, scientific experience,
publications, internships, marks. There is a national exam in Germany, which you might have to take if you didn’t take the polish LEP and did not do
the “staz” in Poland. It is very hospital dependent
and also depends on the Land you’re applying to.
A lot of my German friends said that doing practical training in the unit you would like to work in
is of great help, also bringing your application papers directly to the secretary might be of use.
I TALY:
Has a national exam and has no internship year,
you apply directly to the hospital. Getting into the
Italian healthcare system is quite difficult since Italy has one of the highest doctor/patient ratios in
Europe. You need a good dose of connections to
get the internship you want. Having the Jus Practicandi is very often required depending on the
unit you are applying to. The payment is satisfactory. I personally believe that Italy has one of the
best lifestyles I have encountered so far in Europe. Employer’s interests in order of decreasing importance: national exam, connections, PHD,
publications, marks.
The payment is not very good, but the lifestyle
compensates the income. They have a national
exam that you can schedule as soon as you finish
University. Spain has one of the best-organized
systems for entering a specialization. You have to
pass the MIR, which is the national exam (normally held every January). You can get extra points for
having a PHD and a very good average. That is it.
The more points you have, the better. The first on
the list chooses the hospital and the specialization first and the choice continues down by rank.
Switzerland has a very organized medical system
with not a real time limit for your specialization.
Meaning you have to achieve different milestones.
For example, in surgery a certain amount of a specific operation. If you don’t do them, you can’t continue. The pay is one of the best in Europe and
the hospitals are extremely well equipped. Knowing the language perfectly of the given Kanton is
necessary. Scientific work experience is more than
appreciated.
UK:
Important: Do not miss the application deadline,
which might be sometime in the summer, almost
a year before the actual job would start. They ask
for your rank by marks (interested in top 1 0), publications, and a very sociologic approach to answering the questions you might have to prepare.
Some of my friends in the UK told me that the market is slowly “saturated” with doctors. They don’t
have the huge deficit they had ten years ago. The
pay is average but the education is usually very
good, well organized, and didactic.
I know that everything is a bit confusing when you
start planning your career, but at the end you have no other choice than to fight you way through
it. If you want some extra info there is an career
office at our University: Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Żwirki i Wigury street 61 (Rectorate - room nr 3).
To sum up, work on publications and go to do
practical training in the countries you would like
to work in. Remember that you should not only
be well off in the future, but also be happy and
not want to shoot yourself every morning when
you wake up at seven to do that one job, in that
one hospital, in that one country.
gal en
23
KULTURALNIA
KASIA DŹWIAREK
S
esja na szczęście już za nami. Ferie niestety też. Pełni sił i pozytywnej energii
rozpoczynamy nowy semestr. Wraz z nim
z okołosesyjnego letargu budzi się EMSA Kulturalnia. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji.
CO KRYJE WARSZAWA?
Tuż przed końcem semestru zimowego swoją premierę miał najnowszy, cykliczny konkurs Kulturalni – „Zakamarki Warszawy”. Co miesiąc będziemy
pytać Was o lokalizację ciekawych, tajemniczych
i intrygujących obiektów w Warszawie, o których
istnieniu wielu nie ma nawet pojęcia. Łapcie mapy, przewodniki i spacerowniki, a także otwierajcie szeroko oczy, bo może zapytamy o budynek,
który codziennie mijacie w drodze na zajęcia. Zapraszamy do zabawy i lepszego poznania naszej
stolicy. Zagadki znajdziecie oczywiście na naszej
stronie www.kulturalnia.emsa.waw.pl .
KORCZAK, FRAGMENT, LITERATURA
M AGIA EKRANU
Nie zapominamy o kinomanach. W Konkursie Kinowym, co tydzień czekają wejściówki do Muranowa oraz NovegoKina Praha. Na trochę mniej znane,
ale warte obejrzenia seanse zaprasza Nas Kino Alchemia przy Rynku. Polecamy także kino Świt na
Targówku.
A NA SCENIE ?
Na www.kulturalnia.emsa.waw.pl znajdziecie informacje o wszystkich promocjach przygotowanych specjalnie dla Nas przez współpracujące
z Kulturalnią teatry. Tańsze bilety w Narodowym,
Dramatycznym, Żydowskim, specjalne bilety studenckie w Teatrze Polskim. A w teatralnych konkursach wygrać możecie podwójne zaproszenia.
Warszawskie sceny otwierają dla studentów swe
podwoje!
naszym portalu dowiesz się, co ciekawego dzieje
się w mieście, gdzie warto wybrać się ze znajomymi, jaką ciekawą wystawę właśnie otwarto albo,
gdzie zastaniesz swojego ulubionego autora podpisującego książki. Nie zwlekaj, zajrzyj na naszą
stronę.
COŚ DLA MŁODYCH , ZDOLNYCH
Robisz zdjęcia? A może malujesz? Albo piszesz
wiersze? Zorganizujemy Ci wystawę/wieczór poetycki. Zapraszamy wszystkich młodych artystów,
fotografów, pisarzy, poetów, czy muzyków do zaprezentowania swej twórczości szerszej publiczności. Wraz z współpracującą z nami Galerią Funky
chcemy promować Was i Wasze dzieła. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o kontakt z Kamilą Lipińską [email protected]
W nowym semestrze będziemy kontynuować stare i lubiane konkursy. Co prawda zakończył się Rok
Miłosza, ale 201 2 patronuje wybitny lekarz, pisarz
i społecznik Janusz Korczak. To właśnie jemu poświęcony będzie comiesięczny quiz. Ponadto, tradycyjnie już, znajdziecie fragment obrazu do
rozpoznania, a na prawym marginesie czekać bęPrzełam codzienność – www.kulturalnia.emdzie na Was wiele konkursów poświęconych aktu- CO JEST GRANE ?
sa.waw.pl
alnym premierom literackim.
Kulturalnia to nie tylko konkursy i promocje. Na
AGNIESZKA DĘBKOWSKA
F
ilm "Code blue" opowiada o pielęgniarce
imieniem Marian. Nie jest ona jednak stereotypową "siostrą", do wizerunku której
przywykliśmy. Odróżnia ją bogata i tajemnicza
osobowość.
Autorka filmu Urszula Antoniak nie ocenia bohaterki, widz sami musi rozstrzygnąć, czy jest ona kobietą do szpiku kości złą, czy wręcz przeciwnie można ją nazywać aniołem miłosierdzia. Ona sama też nigdy nie mówi o tym, co czuje, jej mimika
jest nad wyraz skąpa. Możemy oceniać ją wyłącznie po czynach. Sytuacje, w których znajduje się
Marian są jednak kontrowersyjne. Sama nie wiem,
czy bohaterka zdobywa się na heroiczną odwagę
"pomagając" chorym pacjentom raz na zawsze zakończyć ich bezsensowne cierpienie, czy zabija ich,
bo sprawia jej to satysfakcję. W swoich działaniach
jest niezwykle perfekcyjna, lecz sama przyznaje, że
raz popełniła błąd... Nie wiemy jednak, czy błędem
nazywa dopuszczenie do zakrwawienia fartucha
24 gal en
Code Blue
i ewentualne narażenie się na zdemaskowanie,
czy raczej zabójstwo pacjenta, który jednak nie
pragnął śmierci i resztkami sił walczył z nią o swoje życie. Czy ta młoda kobieta pozbawiana jest
uczuć? Gdy obserwujemy ją w mieszkaniu, wydaję się wręcz rozpaczliwie pragnąć miłości. Wdaje
się w romans ze swoim sąsiadem, mimo, że on
z premedytacją ją poniża. I tu w głowie widza, może pojawić się pytanie, czy Marian nie ma po prostu tendencji masochistycznych. Była przecież także
świadkiem okrutnego gwałtu i nie reagowała. Czy
w tak destrukcyjny sposób może zaspokajać swoją potrzebę miłości? Nie liczmy, że zakończenie filmu udzieli nam na to odpowiedzi.
Ten film ma być zachętą do refleksji nad motywami naszego postępowania i zachowaniami ludzi,
z którymi dane jest nam egzystować. Pokazuje jak
cienka jest granica między dobrem, a złem i jak
różna może być ich indywidualna interpretacja.
materiały prasowe
Film
KULTURALNIA
T
o jedna z najgorętszych i najbardziej
oczekiwanych informacji jesieni. Michel
Houellebecq powraca. W wielkim stylu:
wielbiony i doceniany, wreszcie uhonorowany nagrodą Goncourtów (podobno decyzja zapadła po
minucie i 29 sekundach obrad). Ale też w atmosferze skandalu, wszak zapomina o spotkaniach autorskich, zamiast dyskutować z fanami o książce,
znika bez słowa i nawet jego wydawca nie może
się z nim skontaktować. Jednakże, gdy pominiemy
medialną otoczkę i wczytamy się w powieść „Mapa i terytorium”, dostrzeżemy, że wraca stary, dobry Houellebecq, wzbudzający tyle zachwytu, co
KASIA DŹWIAREK
kontrowersji, przez jednych uwielbiany, przez drugich potępiany, nikogo niepozostawiający obojętnym.
częśliwiony przez własne błędne decyzje, zapewnia Gdy nic nas już nie będzie satysfakcjonować, dadziecku godziwy byt, ale nie umie dać mu oparcia, wać radość? Stracimy cel i sens życia, zostanie tyl„Mapa i terytorium” to historia życia Jeda Marti- nawiązać więzi. W rezultacie spędzają Boże Naro- ko pustka i samotność, beznadziejna egzystencja.
na, samotnego artysty, fotografa i malarza. Od- dzenie nie do końca wiedząc, o czym ze sobą rozniósł on sukces, zdobył pieniądze, ale jego życie mawiać. Kolejny bohater, Michel Houellebecq Snując swe pesymistyczne wizje współczesności,
dalekie jest od ideału. Spotyka Michela Houelle- zamyka się w domu na odludziu tylko z psem, od- Houellebecqa nie opuszcza sarkastyczne poczubecqa, kontrowersyjnego pisarza, uciekającego cina się od ludzi, nie ma znajomych i przyjaciół. Po cie humoru ani niezwykła umiejętność wnikliwej
przed światem zewnętrznym. Ma on napisać ko- jego tragicznej śmierci nikt nie płacze, wszyscy są obserwacji i trafnego opisu rzeczywistości. Jest jedmentarz do najnowszej wystawy Jeda. Niestety, nić raczej zszokowani brutalnością zbrodni.
nym z tych pisarzy, którzy potrafią o sprawach
porozumienia, jaka nawiązuje się między bohatetrudnych i szokujących pisać w sposób zrozumiarami zostaje przerwana przez nagłą, brutalną śmierć Studium upadku człowieka współczesnego – mo- ły, przystępny i wciągający, a jednocześnie skłonić
pisarza.
tyw, który pojawia się też w poprzednich książkach czytelnika do refleksji.
Houellebecqa, tu uderza w nas z dodatkową siłą.
Ta powieść to swoista galeria postaci samotnych, Odarty ze złudzeń, kłamstw, ubarwień, którymi kar- „Mapa i terytorium”, jakkolwiek nie byłaby przyniezdolnych do nawiązania jakiejkolwiek więzi z dru- mią nas na co dzień media, ukazuje mit współcze- gnębiająca i pesymistyczna, zdecydowanie jest
gim człowiekiem, odludków uciekających we wła- snego szczęścia. Pozbawiony jest erotyzmu, w którym warta przeczytania. Pokazuje nam współczesny
sny świat: sztuki, literatury, w pracę. Widać to ukojenia szukali poprzedni bohaterowie Houelle- świat z zupełnie innej perspektywy. Ponadto jest
szczególnie w relacji Jeda i jego ojca. Syn, fotograf becqa. Wręcz okrutnie realistyczny. Co się stanie, to mistrzowsko skonstruowana fabuła, pełna barwi malarz, osierocony jako dziecko przez matkę – gdy w poszukiwaniu spełnienia zawodowego, po- nych postaci, łącząca różne gatunki (na uwagę zasamobójczynię, opuszczony przez ojca, uciekają- goni za karierą, pieniędzmi, podnietami, na któ- sługuje wątek kryminalny). Houellebecq po raz
cego w pracę, zamyka się w sobie. Nie wie, dlacze- rych opiera się współczesny świat, stracimy kontakt kolejny pokazuje, że jest pisarzem mądrym i wszechgo jego życie tak się potoczyło, częściowo się za to z rzeczywistością? Gdy proste relacje międzyludz- stronnym, a jego powieści, mimo że dotyczą spraw
obwinia. Nie umie porozmawiać o swoich uczu- kie nie tylko przestaną sprawiać nam przyjemność, trudnych i kontrowersyjnych, wzbogacają czytelciach z ojcem, który zraniony przez żonę, uniesz- a staną się trudne i niemożliwe do nawiązania? nika i zmieniają jego spojrzenie na świat.
materiały prasowe
Książka
Teatr
BEATA TYSZKO
W
Mapa i
terytorium
Moralność Pani Dulskiej
krótkiej przerwie między Świętami,
a sylwestrem udało mi się wybrać do
Teatru Współczesnego na sztukę „Moralność Pani Dulskiej”. Tragifarsa kołtuńska jest
chyba znana każdemu z nas jeszcze z czasów licealnych, gdzie mimo tego, że była obowiązkową
lekturą, jakoś z lekkością przychodziło nam zaznajamianie się z nią. I tutaj warto zadać sobie pytanie, czy to może dlatego, że każdy z nas odnajduje
w niej cząstkę siebie?
Agnieszka Glińska w swojej sztuce pokazuje, jak
bardzo staramy się zaprezentować innym z tej lepszej strony. Robi to w sposób zabawny i prześmiew-
we efekty świetlne i rytmiczna muzyka wprawiają
nas w pozytywny nastrój tak, że aż nie chce się
opuszczać murów teatru. Czy jednak powinniśmy
wychodzić naładowani pozytywną energią, jeśli
czy, posługując się postaciami samej Pani Dulskiej sztuka tak dobitnie ukazuje zakłamanie i hipokry(Monika Krzywkowska) oraz jej syna Zbyszka (Mar- zję ludzką?
cin Januszkiewicz), który najbardziej namieszał
w spokojnym życiu swojej rodziny. Ich gra sceniczna była zdumiewająca, ale nie możemy zapominać o pozostałych aktorach, a zwłaszcza młodej
Hesi Dulskiej, którą doskonale zagrała Monika Pikuła. Komedia rzeczywiście odzwierciedlała dzieło Zapolskiej, jednak jak dla mnie najciekawszą
rzeczą było dodanie do niej elementów tanecznych. Jesteśmy świadkami kilku lekcji tańca, a na
sam koniec widzimy prawie całą rodzinę tańczącą
na scenie i radującą się z powodu zatuszowania
całej sprawy z Hanką (Natalia Rybicka). Dodatkogal en
25
"Femme illuminée" (Illuminated Woman), 1 966-67
"Tumeurs personnifiées" (Tumors personified), 1 971
KULTURALNIA
Ciało
Do Francji przeniosła się na stałe w 1 963 r. Przez
wiele lat walczyła z nowotworem piersi, którego
ostatecznie nie udało jej się pokonać, zmarła mając 47 lat.
Doświadczenia wojenne, jak i choroba nowotworowa, mocno wpłynęły na tematykę prac Szapocznikow. Stałym motywem jej rzeźb była degradacja
ciała. Kontrast pomiędzy kanonem estetycznym,
a nieuchronnością biologii. W latach 50-tych, gdy
w krajach totalitarnych seksualność była zawłaszczona przez władze, co świetnie pokazuje film
Sculpture Undone, 1955-1972; Alina Szapocznikow „Przesłuchanie” Bugajskiego (1 989r.), w którym
główna postać Antonia Dziwisz (Krystyna Janda)
Museum WIELS, Bruksela, Belgia
jest zmuszana przez SB do zdawania szczegółowych relacji ze swoich aktów seksualnych, a następnie do podpisywania fałszywych zeznań, prace
Aliny, takie jak Pierwsza miłość (1 954r.), pokazująca wyzwoloną, nagą młodą dziewczynę, były rewolucją. W latach 60-tych artystka zaczęła
DAGNY KRANKOWSKA
eksperymentować z materiałem, z którego twoDegradacja ciała w sztuce wizualnej fascynowała mnie już na długo przed rozpoczęciem rzyła. Poliestry, poliuretany, w których zatapiała
studiów medycznych. Zagadnienie „ciało jak wróg podmiotu” zawsze budziło we mnie spo- odlewy fragmentów ciała, były próbą nadania auro emocji. Czerpałam jakąś perwersyjną przyjemność z widzenia go (ciała) w stanie „roz- tentyczności wypowiedzi. W pracach Szapocznikładu zaplanowanego” przez artystę. Podobało mi się, że w sztuce ciało może być kow ciało kobiece jest zarówno przedmiotem
ubezwłasnowolnione, że to artysta nadaje mu formę i decyduje jak je zdeformować. Pra- (przedstawianym), jak i podmiotem (przedstawiagnienie zawładnięcia ciałem wzięło się u mnie prawdopodobnie z przeraźliwego poczucia jącym). Często dochodzi w nich do zaników granic
strachu przed sytuacją odwrotną – przed niepełnosprawnością, bezsilnością, przed uczu- między tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzciem bycia uwięzioną przez to, co fizyczne.
ne. Niektórzy interpretują jej prace, jako przedstawienie pojęcia abjectu. Pojęcie to, wymyślone przez
Julię Kristevę, bułgarsko-francuską psychoanaliydawałoby się, że idąc na wystawę Ali- są Elena Filipovic i Joanna Mytkowska, zorganizo- tyczkę, socjolożkę, filozofkę, określa obszar grany Szapocznikow w muzeum WIELS wana została w ramach I, CULTURE, międzynaro- niczny, znoszący podział na podmiot (subject)
w Brukseli i tak już wypełniona prze- dowego programu promującego kulturę polską, i przedmiot (object).
myśleniami o ciele, nie mogłam być bardziej nie- towarzyszącemu polskiej prezydenturze w Unii Euobiektywna. A jednak. Tego samego dnia byłam ropejskiej. Pierwsza tak duża wystawa zagranicz- W filmie w reżyserii Wichłacz, z muzyką Jana Freporządnie przeziębiona. Cieknący nos, odkrztu- na, niemal 40 lat po śmierci artystki, prezentuje da, pokazanym na wystawie, słyszymy głos artystszany gęsty śluz i piorunujący ból głowy nie mogły 1 20 prac, w tym najsłynniejsze rzeźby Tumors Per- ki: „Jestem przekonana, że wśród wszystkich
lepiej wpasować się w tę wystawę. Zupełnie jakby sonifiés (1 971 ) i Piotr (1 972), zdjęcia (m.in. Photo- przejawów nietrwałości ciało ludzkie jest najwrażmoje ciało rozmawiało z tym zepsutym, stworzo- sculptures z 1 971 r.), rysunki i archiwum projektów liwszym, jest jedynym źródłem wszelkiej radości,
nym przez Alinę. Jakby moje, żywe, buntowało się niezrealizowanych.
wszelkiego bólu i wszelkiej prawdy, a to z powodu
wobec tego co widzi, jakby chciało pokazać, że
swej ontologicznej nędzy, tak samo nieuniknionej
ONO jeszcze potrafi rządzić.
Alina Szapocznikow, jedna z najwybitniejszych pol- - jak w płaszczyźnie świadomości zupełnie nie do
skich rzeźbiarek urodziła się 1 6 maja 1 926 roku przyjęcia.” Tę ambiwalencję, o której mówi artystMojemu nieobiektywnemu zafascynowaniu posta- w Kaliszu, zmarła 2 marca 1 973 roku w Praz-Co- ka czuć w każdej jej pracy: z jednej strony lęk z drucią Aliny towarzyszy też obiektywne docenienie tej utant, we Francji. Początek lat 40-tych spędziła giej fascynacja. Dla wszystkich osób, które mają
artystki, które od czasu wystawy „Niezgrabne przed- w różnych gettach (Pabianice, Łódź, Auschwitz, Te- podobny stosunek do ciała, ta wystawa będzie niemioty” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warsza- resin), z których uratowała się pracując, jako asy- podważalnie silnym doświadczeniem.
wie w 2009 roku, wreszcie nabiera skali stentka swojej matki lekarki. Studia rzeźbiarskie
międzynarodowej. Wystawa, której kuratorkami odbyła częściowo w Pradze, częściowo w Paryżu.
zdeformowane
W
26 gal en
KULTURALNIA
drywając się czasem od nauki lubimy
poświęcić wolny czas na rozwijanie naszych zainteresowań. Spotykamy się
z przyjaciółmi, wypożyczamy nową książkę lub robimy zakupy. Ja, oprócz tego, lubię poświęcić swój
czas na fotografię. Ostatnimi czasy (zwłaszcza od
momentu obniżenia cen lustrzanek) stało się to
niezwykle popularnym hobby wśród młodych ludzi. Zatarła się granica między prawdziwą fotografią, a zwykłym pstrykaniem za pomocą dobrego
sprzętu. Zaczęłam więc poszukiwać jakiejś alternatywy. Postanowiłam wypróbować aparat analogowy. Chwytając się pierwszej lepszej okazji,
zakupiłam przez internet starą Smienę (Smena,
Смена) za 1 5 zł. W ten prosty sposób rozpoczęła
się moja przygoda z lomografią, do której zapoznania chciałabym Was zachęcić w tym artykule.
Lomografia (Łomografia) jest to nurt w fotografii,
który tak naprawdę zrodził się z czystego przypadku. W latach ’90-tych grupa wiedeńskich studentów odkryła na wycieczce w Pradze stary, radziecki
aparat o nazwie LOMO (stąd też nazwa nurtu). Po
wywołaniu zdjęć zachwycili się jaskrawymi barwami, przepaleniami i walorami artystycznymi. Zdjęcia, jakie otrzymujemy dzięki takim aparatom są
bowiem całkowitym przeciwieństwem tych dzisiejszych, o wysokiej jakości, otrzymywanych za pomocą nowoczesnej technologii. Tutaj szum,
przepalenia, nieład w kadrze i brak ostrości są jak
najbardziej wskazane. Liczy się spontaniczność
Lomografia aifargomoL
O
AGATA OLEARCZYK
i efekt, który za każdym razem jest inny i niepo- Gwarantuję, że rezultat Cię nie rozczaruje! Pamięwtarzalny. Wiele jest dziełem przypadku, a rezul- taj, że chodzi tutaj o przyjemność i zabawę ze sztutat możemy zobaczyć dopiero po wywołaniu filmu. ką. A przy okazji, można stworzyć coś naprawdę
wyjątkowego.
W okresie październik-listopad odbyła się w Łodzi
światowa wystawa „Lomograficzny Pokój Świato- Więcej informacji możecie znaleźć na oficjalnej
wy”. Pomieszczenie wielkości dużego pokoju zo- stronie Ambasady Lomograficznej: www. lomograstało wyklejone 20 tys. zdjęć, od podłogi aż po sufit, fia.pl.
przysyłanymi ze wszystkich stron świata. Dziś społeczność lomograficzna gromadzi blisko milion
członków i stale się powiększa. Lomografia w niesamowity sposób łączy ludzi, niepotrzebny jest bowiem ani drogi ani specjalistyczny sprzęt. Wystarczy
1 0 ZŁOTYCH ZASAD LOMOGRAFII
stary (im starszy i bardziej prymitywny, tym lepiej!)
aparat, znaleziony w piwnicy dziadków bądź tez 1 Zawsze miej Lomo ze sobą!
kupiony za grosze na allegro. Jak łatwo się domy2 Rób zdjęcia o każdej porze dnia i nocy!
ślić, rynek wyszedł naprzeciw bardziej wymagającym użytkownikom. Obecnie możemy kupić nowe 3 Lomografia nie jest dodatkiem do Twojego żyaparaty lomograficzne, które wzajemnie prześci- cia, lecz jego częścią!
gają się w różnorodności. Przykładami są: La Sar- 4 "Pstrykaj z biodra!"
dina, Holga i Diana F+, które umożliwiły powrót do
fotografii średnioformatowej i niepełnej klatki. In- 5 Fotografuj przedmioty najbliżej jak możesz!
teresującym efektem jest również multiekspozy- 6 Nie myśl!
cja, czyli robienie kilku nakładających się na siebie 7 Bądź szybki!
zdjęć na jednej klatce (konieczny jest mechanizm
8 Nie musisz wiedzieć, co akurat sfotografowałeś!
ręcznego przewijania filmu).
Nie czekaj, zajrzyj do piwnicy, poszukaj na allegro,
spytaj się dziadków, być może masz już w swoim
posiadaniu aparat, który umożliwi Ci rozpoczęcie
przygody z tym wyjątkowym rodzajem fotografii.
9 .... i nie musisz tego wiedzieć też później!
10 Nie przejmuj się zasadami!
zdjęcia wykonała Agata Olearczyk
gal en
27
ROZMAITOŚCI
Artykułdla tych
co chcą od życia
więcej!
P
raktycznie każdy o którejś z nich słyszał.
Wielu z Was współtworzyło ich barwną historię. Niejeden zyskał już dzięki nim popularność, a nawet zrobił karierę! ORGANIZACJE
STUDENCKIE. Czym nas wabią? Czego jeszcze o
nich nie wiemy? Dlaczego niektórzy kompletnie
stracili dla nich głowę? Oto kilka odpowiedzi z
pierwszej ręki na te i mnóstwo innych pytań…
VOYAGE , VOYAGE !
Widzieliście kiedyś, jak wygląda banknot rumuński? Zrobiony jest z czegoś, co przypomina plastik.
Można go bez skrupułów zmoczyć albo zgnieść,
jak papierek po cukierku, a on wróci do pierwotnego stanu. A co nierozerwalnie łączy Portugalczyków ze Szwedami? Mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego
właśnie ze Skandynawii czerpią podstawowy składnik swojej narodowej kuchni – dorsza. To jeszcze
ostatnie – domyślilibyście się, że kobiety w Arabii
Saudyjskiej flirtują z mężczyznami, pokazując przez
szybę samochodu tekst wpisany na kartce lub w
komórce?
Dotknęłam, zjadłam, zobaczyłam. Oczywiście, mogłam o tym gdzieś przeczytać. A nawet jeśli, to chyba i tak się zgodzicie, że o wiele ciekawiej jest uczyć
się o ludziach i kulturach w podróży niż w bibliotece. Rumuński ‘lej’ obejrzałam po raz pierwszy na
warsztatach w Słowenii, dokąd wysłała mnie moja organizacja. Nie-portugalskiego dorsza skosztowałam podczas projektu wymiany między
jednostkami tego samego stowarzyszenia. A SMSy
arabskich kobiet? Cóż, niech chociaż to pozostanie moja słodką tajemnicą…
ROBIMY DOMÓWKĘ !
Praca w organizacjach studenckich to ciężka harówka. Czasem człowiek chodzi niewyspany, bo
trzeba było sprawdzić rano rzutnik dla prowadzącego spotkanie, zsynchronizować wykłady i posiłki na konferencji, czy szukać lekarza w środku nocy,
bo ktoś podczas akcji dostał zapalenia spojówek.
28 gal en
OLGA ROSTKOWSKA
Ale umówmy się – jak wyprawiamy Epicką Domówkę Roku to nie kto inny, jak my sami jesteśmy na
niej VIP-ami. Tak samo jest z eventami studenckimi. Wyjeżdżasz z miasta, by przeprowadzić dwudniowy Szpital Pluszowego Misia? Mieszkasz w
luksusowym hotelu i nie wydajesz na to ani grosza. A może planujesz profesjonalny kurs instruktorski z zakresu udzielania pierwszej pomocy?
Miejsce na nim masz jak w banku, bo w końcu to
ty ustalasz skład zespołu. Jesteś szefem wymian
zagranicznych? Proszę bardzo! Masz załatwioną
rowerową wycieczkę po słonecznej wyspie w okolicy Istambułu. Jak to możliwe? A tak to: działasz
dla innych i wraca to do Ciebie. Z nawiązką.
S ZKIELET ZNAJOMOŚCI
Moja koleżanka, dajmy jej na imię Hania, kupiła sobie ostatnio wielki, dmuchany materac. „Od tego
momentu wreszcie będę spać, jak człowiek, gdy
ktoś do mnie przyjedzie!” śmiała się. Faktycznie,
kiedy by nie spytać, u Hanki ciągle ktoś nocował.
Kevin z Miriam przyjechali na konferencję o chorobie Parkinsona. Irakli, Tim i Beatriz mieli w Warszawie spotkanie swojej organizacji. A Ben chciał
po prostu obejrzeć sobie stolicę kraju żubrówki,
pierogów i coraz popularniejszych za granicą krówek.
Zawracanie głowy? Niekoniecznie. Hanka, poza
darmowymi konwersacjami w kilku językach, ma
obecnie zagwarantowane miejsce do spania, gdyby tylko chciała jechać do Madrytu, Berlina, czy
Lyonu i jeszcze ponad 30 innych miejsc w samej
tylko Europie. Wszystkie miejscówki ma zapewnione u ludzi poznanych podczas spotkań i pracy w
stowarzyszeniach studenckich. Taki mały wewnętrzny Couch Surfing – tylko o wiele bezpieczniejszy,
bo znasz tego, do kogo jedziesz. A kto wie, kim za
parę lat będą osoby, które dziś gniotą się na hankowych materacach…
TROCHĘ OGARNIĘCIA SIĘ
Paradoks. Jeżeli chce się kogoś zaktywizować na
rzecz organizacji studenckiej, nie ma większego
sensu mówić o tym, jaki człowiek robi się dzięki temu zaradny, czy kreatywny. Nie warto opowiadać
mu, że lepiej zaczyna się pojmować mechanizmy
społeczne i nabywa umiejętności miękkie (eee…
jakie umiejętności?).
Dlaczego te piękne słowa na ogół nie działają? Bo
są to rzeczy ‘nienamacalne’, dla kilku osób wręcz
zupełnie abstrakcyjne. A czemu paradoks? Bo każdy zapalony aktywista podkreśli, że są to wartości,
które najmocniej zakotwiczają go w wolontariacie.
Stanowią pożywkę dla motywacji i paliwo do jeszcze bardziej zażartej działalności. Wielu doda, że
praktycznie codziennie czerpie z wiaderka doświadczeń nabytych podczas pracy w danej organizacji. A wszyscy myślą, że pracujemy za darmo…
Napiszę coś więcej o ww. umiejętnościach miękkich (z ang. soft skills). Przyjrzyjmy się pozycji przewodniczącego koła naukowego, czy dowolnego
stowarzyszenia studenckiego. Funkcja ta wiąże się
z przygotowywaniem sporej liczby wystąpień publicznych. Pierwsze idą mozolnie i są najczęściej
wypitą jednym haustem szklaneczką wysokoprocentowego stresu. Dalej jest niewiele lepiej. A jednak od pewnego momentu, ludzie zaczynają coraz
częściej klepać takiego człowieka po plecach i pytać o kolejne prezentacje. Wydaje się, że idzie mu
coraz lepiej! Stał się bardziej pewny siebie, głos mu
nie drży... Wyczuwa, jakie żarty wypowiedziane do
mikrofonu rozbawią ludzi, a które myśli lepiej zachować dla siebie. Człowiek ten umie pilnie obserwować swojego odbiorcę. Pewnego dnia okazuje
się, że wszystko, czego nauczył się mówiąc do ludzi w jego organizacji, może z wielkim powodzeniem zastosować np. w rozmowie z potencjalnym
pracodawcą. Albo z nowo poznaną dziewczyną w
pubie.
Sukces? Tak, a to wszystko dzięki rozwiniętym tym
sposobem umiejętnościom miękkim, czyli m.in.
sztuce auto-prezentacji i trafnego przekazu. Są to
triki przydatne podczas załatwiania spraw w dziekanacie, a już niezbędne przy przedstawianiu pracy na konferencji naukowej. Warto wiedzieć, że
zaangażowanie w pracę organizacji studenckich
to istny fitness club dla takich zdolności.
O KRUCH Z AUTOPSJI
Chwilarefleksji
,,Są takie chwile, które w pamięci zostają
i choć czas mija one, nie mijają.
Są też osoby, które raz poznane
bywają w życiu niezapomniane”
W
iele z tych ,,niezapomnianych” osób
poznajemy w czasie studiów, bo to
tutaj rodzą się nasze znajomości,
przyjaźnie a czasem nawet miłości na całe życie.
Wśród tych wielu relacji i ludzi często pojawia się
niezauważana przez nas, bardzo ważna osoba,
jest nią Starosta naszej grupy.
Dziś chciałam poświęcić chwilę na przybliżenie postaci starosty. To ważna i potrzebna na każdym
roku osoba. Jest pierwszym reprezentantem i strażnikiem interesów studentów danego roku, odpowiada za zarządzanie ich sprawami.
Starosta sprawuje swoją funkcję w oparciu o ukształtowany w tradycji uniwersyteckiej zwyczaj. Funkcja ta jest wbrew pozorom bardzo odpowiedzialna
i dlatego ważnym jest, aby do jej pełnienia wybrać
odpowiednią osobę. To pierwszy nasz grupowy
wybór na uczelni. Czasami jest bardzo trudny, bo
wśród dopiero co poznanych ludzi musimy wybrać
przedstawiciela. Dla osoby wybranej na tę funkcję
również jest to na początku mało komfortowa sytuacja, bo ma świadomość, że nowopoznane osoby jej zaufały. Została wybrana, jako przedstawiciel
ogółu, aby wyrażać wspólne, a nie tylko swoje zdanie. Musi więc szukać kompromisu, by jak najwięcej osób w grupie było zadowolonych z
zaproponowanych rozwiązań.
W grudniu miałam przyjemność uczestniczyć w
pewnej szczególnej uroczystości, zorganizowanej
przez studentów prawa z Uniwersytetu Warszawskiego, należących do stowarzyszenia ELSA (European Law Student’s Association). Było niezwykle
przyjemnie, smacznie, kulturalnie i z przemowami,
wśród których szczególnie jedna zapadła mi w pamięć. Wygłoszona została przez absolwenta UW,
który tak opisywał czasy spędzone w murach uczelni:
Któregoś dnia na studiach, spotkałem się z dawno niewidzianą koleżanką. Pierwsze: „Co u ciebie
słychać?” padło z jej strony. Pech chciał, że u mnie
słychać akurat było całkiem sporo. W związku z
moją ówczesną funkcją w ELSA sporo podróżowałem, realizowałem eksperymentalne projekty, spotykałem się z ludźmi z innych stowarzyszeń albo
chodziłem na unikatowe imprezy. A do tego jeszcze nauka! Istny kołowrót. Nagle głupio mi się zrobiło, bo mówiąc o własnych wojażach, zapomniałem
spytać mojej interlokutorki o jej wrażenia. Odpowiedź jej była bardzo dobitna.
„Co u mnie? Ja pisałam te same egzaminy co ty i
miałam te same kolokwia… ale ty to dopiero będziesz miał co wspominać po studiach! A ja? Ja będę się chwalić fakultetami? Może poopowiadam o
zdanym kolosie? Super. W tym czasie twoje historie będą bawić wszystkich do łez i wzbudzać wiele emocji, jeszcze długo po otrzymaniu naszych G ŁÓWNE ZADANIA STAROSTY
dyplomów ukończenia… ”
Starosta samodzielnie ustala swoje zadania, przy
czym musi pamiętać, iż jego głównym obowiązE ND - STAGE
kiem jest pomoc i „ułatwianie życia” studentom
Teraz uwaga: praca w organizacjach nie wydłuży swojej grupy. Do tych zadań zaliczyć można na
nam fizycznie tego wspaniałego okresu, jakim są przykład informowanie o ważnych sprawach i wystudia. Napakuje go natomiast szczelnie rozma- darzeniach związanych ze studiami. Musi też oditymi wrażeniami i wszelakiego kalibru doświad- powiadać na pytania i wątpliwości kolegów i
czeniami. W subiektywnym odczuciu, okres ten koleżanek oraz reprezentować ich przed władzacudownie się zatem podwoi, a nawet potroi… Jak mi wydziału i opiekunem roku. Starosta jest pierwto możliwe? Żadna tajemnica. Wystarczy zaanga- szą osobą, do której należy udać się z problemem
żować się w życie jednego z kilku działających na – powinien zająć się sprawą osobiście lub przekaWUM-ie stowarzyszeń. Wskazane jest mieć zapał, zać ją samorządowi danego wydziału.
ciekawość i pasję. Owszem, czasem trzeba grzeb- Może również zajmować się sprawami natury ornąć trochę głębiej, by rozbudzić w sobie począt- ganizacyjnej, czyli zbieraniem legitymacji czy zanokową miłość do tej pracy. Na szczęście nasze szeniem indeksów po wpisy.
uczelniane organizacje mają tę doskonałą cechę, Starosta ma też pewne przywileje – zawsze dysże każdy może znaleźć w nich coś dla siebie – na- ponuje informacjami i materiałami z pierwszej ręukowiec, imprezowicz, podróżnik, czy kulturoznaw- ki. Jako osoba odpowiedzialna za kwestie
ca. Przyjmijcie zatem wyzwanie i jak najszybciej organizacyjne ma pierwszeństwo np. w wyborze
sprawdźcie sami: jest w tym artykule ziarnko praw- dogodnych terminów zajęć czy też grupy laborady, czy może opowiedziałam Wam bajki? Świado- toryjnej. Poznaje mechanizmy rządzące uczelnią,
mie prowokuję i serdecznie zapraszam do weryfikacji przez co łatwiej znajduje wyjścia z różnych sytumoich słów!
acji. Dzięki pełnieniu funkcji reprezentacyjnej rozwija umiejętności interpersonalne i nabiera
ROZMAITOŚCI
JOANNA BOGUSZ
doświadczenia, które będzie cennym punktem w
jego CV.
RÓŻNE OBLICZA STAROSTY:
1 .Starosta minimalista
Czyli taki, który wykonuje swoje obowiązki ale tylko w stopniu koniecznym. Zrobi to co musi – poinformuje nas o wiadomości jaką otrzymał z
dziekanatu, przedstawi wykładowcy zdanie grupy.
Nie zainteresuje się jednak, czy można dokonać
jakiś zmian w planie celem zmniejszenia ilości okienek, nie pójdzie na radę pedagogiczną, zebranie
starostów. Takiemu staroście grupa powinna uzmysłowić jak ważna jest siła jego zaangażowania w
życie grupy.
2.Niezauważalny starosta
Starosta ma dużo obowiązków i nie pełni swojego
stanowiska tylko w czasie zajęć na uczelni ale również poza nią, kiedy poświęca swój prywatny czas
na dokonanie zmian w planie zajęć, zawozi indeksy do szpitala na drugi koniec miasta, wysyła nam
e-maile. Niekiedy chce także zintegrować grupę,
organizuje wspólne wyjścia, spotkania. Starosta
interesuje się całą grupą, a jednocześnie każdym
z jej członków z osobna, pytając: Co słychać? Czy
wszystko w porządku? Jednak pomimo ogromnego serca wkładanego w życie grupy czasami starosta jest przez nią niedoceniany/niezauważany.
Koleżanki i koledzy patrzą na niego jako na osobę, która z racji pełnionej funkcji ma obowiązek
załatwiania wszelkich spraw związanych z życiem
grupy, dbania o to aby wszystko było w idealnym
porządku, zrobione na cito. Czasem nawet sami
potrafią nie odpisywać wiekami na jego e-maile. A
przecież wystarczy tak niewiele. Zawieźć te indeksy do wpisu bądź załatwić jakąś grupową sprawę
w dziekanacie. Niech ma choć chwilkę dla siebie!
Przecież obowiązków i spraw do załatwienia „na
już” ma przynajmniej kilka co tydzień.
3.Nierozgarnięty starosta
Starosta, który ciągle o czymś zapomina, nie przekazuje informacji może stać się naszą zmorą. Psuje opinię o nas w oczach wykładowcy. Przedstawia
nas jako osoby nieodpowiedzialne. W regulaminie
studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie ma wzmianki o postępowaniu względem
starosty grupy przy zaniedbywaniu przez niego
swoich obowiązków. Jednak w jakiś sposób powinniśmy rozwiązać ten problem. Najlepiej będzie po
prostu porozmawiać ze swoim starostą i przedstawić mu grupowe uwagi. Jednak gdyby to nie pomogło wówczas zmuszeni będziemy do wyboru
nowego starosty, mając na uwadze aby była to
osoba bardziej odpowiedzialna.
Na sam koniec chciałam pozwolić sobie na odrobinę prywaty i podziękować mojej Starościnie –
Paulinie – za czas, energię i ogromne serce, jakie
wkłada w życie naszej grupy.
gal en
29
ROZMAITOŚCI
Choroba nie wybiera,dotyka także gwiazd
MARTYNA GIEDROJĆ
O
derwijcie się, na chwilę od podręczników i pozostając nadal w temacie medycznym, przeczytajcie o naszych
dzisiejszych gwiazdach, dowiedzcie się, na co chorują!
Jako pierwszą pod lupę bierzemy najważniejszą
postać w naszym kraju, a mianowicie Bronisława
Komorowskiego. Prezydent poddał się zabiegowi
ablacji przezskórnej, który przeprowadza się, aby
wyleczyć rodzaj zaburzeń rytmu serca - nazywany
częstoskurczem. Polega on na zniszczeniu, zazwyczaj energią termiczną, obszaru serca, będącego
anatomicznym podłożem występowania zaburzenia. Podobno to właśnie przez problemy z tym narządem, jak pisze Gazeta Polska „…ma trudności
z wypowiadaniem się i czasami dziwnie się zachowuje…”. Miejmy NADZIEJĘ, że stan zdrowia prezydenta nie ulegnie pogorszeniu, wypowiedzi będzie
miał tylko same udane, a zalotny uśmiech na załączonym zdjęciu, nie będzie schodził mu z twarzy.
Następną chorowitą gwiazdą, której przypadek
opiszemy, jest Kim Kardashian. Znana ze swoich
kobiecych kształtów, atrakcyjna Amerykanka cierpi na…. łuszczycę skóry. Zaraz po rozpoznaniu
choroby, załamała się z powodu faktu, że będzie
musiała zrezygnować ze stresującego i intensywnego trybu życia, jakim jest występowanie w telewizji oraz pozowanie do sesji zdjęciowych, których
nikt już nie będzie chciał z nią robić. Łuszczyca jednak w niczym jej nie przeszkodziła, tak więc nadal
zajmuje nam ona czas antenowy w MTV.
męża - Michaela Douglasa, nie spotka to samo, co
spotkało jej filmowego małżonka…
Ulubienica Polaków - Dorota Doda Rabczewska,
piosenkarka i skandalistka, choruje na przepuklinę krążka międzykręgowego. Choroba charakteryzuje się tym, że poprzez pęknięty pierścień
włóknisty uwypukla się jądro miażdżyste i zaczyna
uciskać na nerw, co wywołuje dużą bolesność. Objawy choroby dają o sobie znać dość często, dlatego Doda, co jakiś czas trafia do szpitala. Terapia
manualna daje jedynie chwilową ulgę. Podziwiajmy naszą polską piosenkarkę za to, że nadal nie
boi się chodzić na wysokich obcasach i wyginać
we wszystkie możliwe strony…
U gracza FC Barcelona, Argentyńczyka Lionela Messi rozpoznano w dzieciństwie karłowatość przysadkową. Choroba ta charakteryzuje się
zmniejszonym wydzielaniem lub brakiem hormonu wzrostu (somatotropiny) oraz niedoborem gonadotropin. Mimo to, mierzącemu 1 69 cm Leo,
udało się zrobić sportową karierę, a klub zapłacił
za leczenie jego schorzenia. Obecnie uważany jest
za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Porównywany jest także do piłkarskiej legendy - Diego Maradony.
Jedna z najsławniejszych modelek świata - Naomi
Campbell, zmaga się z zapaleniem stawów. Czarnoskóra piękność prawdopodobnie nabawiła się
jej w rezultacie częstych przechadzek po wybiegu
oraz niedoboru składników odżywczych. Przypomnijmy, że modelka do najmłodszych nie należy,
Aktorka filmowa, znana głównie z roli kochanki przekroczyła już 40-stkę.
Banderasa z produkcji o Zorro oraz z filmu „Chicago” - Catherine Zeta-Jones, cierpi na dwubiegu- Na cukrzycę typu II, która często jest wynikiem otynową psychozę afektywną. Jest to choroba łości i nieprawidłowego odżywiania, choruje w Polcharakteryzująca się występowaniem na przemian sce bardzo dużo ludzi. Wśród nich znajduje się
epizodów manii oraz depresji. Miejmy tylko na- Zbigniew Hołdys. Muzyk, założyciel zespołu Perdzieję, że Catherine nie jest podobna do granej fect, nie wstydzi się swojej choroby i chętnie opoprzez siebie porywczej Velmy Kelly z „Chicago” i jej wiada o niej w gazecie „Diabetyk”.
ąę
ALEKSANDER ZARZEKA
Tym razem napiszę o błędzie,
który sam jeszcze nie tak dawno popełniałem. Robiłem to
notorycznie, dopóki na jednej
z imprez, ktoś publicznie mnie
nie poprawił. Było ciut niezręcznie, ale przynajmniej dobitnie
to zapamiętałem. Mówimy
WZIĄĆ, a nie wziąść. Mimo, że
tej drugiej formy zdarzyło się
użyć zarówno Mickiewiczowi
30 gal en
jak i Krasickiemu, robili to tylko po to, by oddać prowincjonalny język, jakim posługiwały
się ówczesne masy. Dziś językoznawcy uważają to za rażący błąd językowy. Poprawną
formę pewnie łatwiej zapamiętać będzie panom – w końcu
– dziewczyna jest zawsze do
wzięcia, a nie wzięścia.

Podobne dokumenty