POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia postępowania WÓJT

Transkrypt

POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia postępowania WÓJT
Płośnica, dnia 13.03.2015r.
Wójt Gminy Płośnica
OŚ.6220.4.2015.A.S
POSTANOWIENIE
o odmowie wszczęcia postępowania
Na podstawie art. 61 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2015r. Pana Piotra Trąmpczyńskiego,
zam. Wielki Łęck 2, 13-230 Lidzbark. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego cielętnika do 30 DJP na działce nr 221
w miejscowości Wielki Łęck, gmina Płośnica, Wójt Gminy Płośnica
POSTANAWIA
odmówić wnioskodawcy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego cielętnika do 30 DJP na działce
nr 221 w miejscowości Wielki Łęck, gmina Płośnica z uwagi na to, iż planowana realizacja przedsięwzięcia
nie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213
poz. 1397).
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 12.03.2015r. Pan Piotr Trąmpczyński zam. Wielki Łęck 2, 13-230 Lidzbark,
wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie istniejącego cielętnika do 30 DJP na działce nr 221 w miejscowości Wielki
Łęck, gmina Płośnica. Ponieważ planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć
określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz.
1397), nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inwestycji.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Płośnica.
WÓJT GMINY PŁOŚNICA
/-/ Krzysztof Groblewski
Otrzymują:
1. Pan Piotr Trąmpczyński
Wielki Łęck 2, 13-230 Lidzbark
2. a/a