Czas na remont – czas na zmianę – czas na filtry

Transkrypt

Czas na remont – czas na zmianę – czas na filtry
KLARWOD ARTYKU’ PROMOCYJNY
Czas na remont – czas na zmianÚ – czas na filtry
K
aĝdy zbnas zaczynajÈc naprawÚ, remont instalacji zastanawia siÚ jak
wydïuĝyÊ czas sprawnego dziaïania caïego ukïadu instalacji wodnej
wbdomu. Jak lepiej zabezpieczyÊ wymieniane elementy przed osadami, zanieczyszczeniami. Poza wïaĂciwymi materiaïami
warto zwróciÊ uwagÚ na jakoĂÊ wody która
non-stop krÈĝy wbinstalacji. Jakie osady pojawiajÈ siÚ po kilku latach dziaïania wbinstalacji, wbzasobniku c.w.u.? Do najczÚĂciej
spotykanych naleĝÈ biaïawe osady (wynikajÈce zbtwardoĂci wody tzw. „kamieñ”)
oraz ĝóïte osady (wynikajÈce ze zbyt wysokiej zawartoĂci ĝelaza).
Nasze doĂwiadczenie, wiedza ibumiejÚtnoĂci pozwalajÈ nam na kompleksowe rozwiÈzywanie wszelkich problemów zwiÈzanych zbzanieczyszczeniem wody.
We wïasnym zakresie wykonujemy analizy wody, projekty stacji, dobieramy ibdostarczamy wysokiej klasy filtry do wody.
Wbofercie posiadamy równieĝ stacje RO
(osmoza), odĝelaziacze, filtry wÚglowe,
zmiÚkczacze, odmanganiacze ibinne urzÈdzenia. ¥cisïa specjalizacja daje naszym
Klientom gwarancjÚ, ĝe dostarczone przez
nas urzÈdzenia ibusïugi sÈ dokïadnie dopasowane do ich potrzeb iboczekiwañ.
Zapewniamy peïnÈ obsïugÚ procesu inwestycyjnego:
dobór technologii filtracji
przygotowanie projektów
dostawÚ ibmontaĝ urzÈdzeñ
obsïugÚ serwisowÈ
OSMOZA
Aparaty odwróconej osmozy sÈ wygodnym
ěródïem pozyskiwania doskonaïej jakoĂci
wody dla celów spoĝywczych bezpoĂrednio
wbdomu lub wbbiurze. EliminujÈ koniecznoĂÊ uciÈĝliwych zakupów wody butelkowanej ibnie wymagajÈ stosowania substancji chemicznych ani energii elektrycznej.
GwarancjÈ uzyskania wody najwyĝszej jakoĂci jest zastosowanie odpowiednio skonfigurowanego systemu odwróconej osmozy,
której zastosowanie daje pewnoĂÊ ibsatysfakcjÚ wïaĂciwej inwestycji majÈcej na celu
podniesienie jakoĂci stylu ĝycia.
ZMI}KCZACZE
ZmiÚkczanie wody opiera siÚ na usuniÚciu zbwody skïadników powodujÈcych jej
twardoĂÊ. Proces polega na zmianie jonów
wapnia ibmagnezu (odpowiedzialnych za
twardoĂÊ wody) na jony sodu. Zachodzi
podczas przepïywu wody przez ĝywicÚ jonowymiennÈ. Gdy zostanie wyczerpana
zdolnoĂÊ jonowymienna zïoĝa, poddawane
jest ono procesowi regeneracji za pomocÈ
roztworu solanki.
OD¿ELAZIACZE,
ODMANGANIACZE
Filtry odĝelaziajÈce, odmanganiajÈce znajdujÈ zastosowanie wszÚdzie tam gdzie
woda jest zanieczyszczona zwiÈzkami ĝelaza ibmanganu. NajczÚĂciej sÈ to wody podziemne zbwïasnych ujÚÊ. ZawartoĂÊ ĝelaza
wbwodzie jest szczególnie kïopotliwa. Duĝa
zawartoĂÊ tych zwiÈzków powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody: powstanie mÚtnoĂci, ĝelazisty posmak, ĝóïtÈ
barwÚ. Wbgospodarstwie domowym powoduje powstawanie plam przy praniu bielizny.
Juĝ wbniewielkich iloĂciach ĝelazo moĝe powodowaÊ masowy rozwój bakterii wbinstalacjach ibwbrezultacie zarastaÊ je. CzÚsto pod
skupiskami bakterii rury korodujÈ. Taka sytuacja moĝe komplikowaÊ prawidïowÈ dziaïalnoĂÊ wielu gaïÚzi przemysïu. }
od
KLARWOD Sp. zbo.o.
ul. Lipowa 37, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 717 53 66
faks 22 757 65 08
www.klarwod.pl
e-mail: [email protected]
6/2016
BD6 klarwod promocyjny.indd 195
BUDUJEMY DOM
195
2016-05-31 20:51:25