Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - seria 3

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - seria 3
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
BIURO LOGISTYKI
02-007 WARSZAWA, ul. W. Oczki 1, tel. 261 846-131, fax. 261 841-377
ZP/101/Log/2015
Warszawa, dnia 23.03.2015 r.
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. autobusów
17- to miejscowych z nadwoziem typu MINIBUS, oznaczenie sprawy: ZP-8-Log-2015
Zamawiający – Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego z siedzibą przy ul. Oczki 1
w Warszawie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, z późn. zm.) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu przytoczonym
poniżej.
I. ZAMAWIAJĄCY
PYTANIA:
UDZIELA
NASTĘPUJĄCEJ
ODPOWIEDZI
NA
PONIŻSZE
Pytanie nr 4:
„Czy zamawiający dopuszcza pojazd nieposiadający systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza pojazd nieposiadający systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu.
Pytanie nr 5:
Czy zamawiający dopuści zamiennie do w/w certyfikatu wyciąg ze świadectwa homologacji określający
prędkość maksymalną pojazdu 100 km/h?”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Odpowiedzi udzielono w dniu 20.03.2015 r.
II. ZMIANA TREŚCI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4, Zamawiający
dokonuje następującej zmiany treści SIWZ.
a)
W załączniku nr 2 do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
W wierszu nr 26 było:
26.
System monitorowania ciśnienia w oponach
wymagane
Po zmianie jest:
System monitorowania ciśnienia w oponach
26
niewymagane
b)
W załączniku nr 3 do SIWZ „TABELA ZGODNOŚCI”
W wierszu nr 26 było:
System monitorowania ciśnienia w oponach
26.
wymagane
Wpisać TAK (gdy spełnia)
lub NIE (gdy nie spełnia)
wymagań SIWZ
Po zmianie jest:
System monitorowania ciśnienia w oponach.
26.
niewymagane
Wpisać TAK (gdy
Wykonawca ofertuje) lub
NIE (gdy Wykonawca nie
oferuje)
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zmienia termin składania ofert w następujący
sposób:
nowy termin składania ofert: 26.03.2015 r. godz. 10:00
nowy termin otwarcia ofert: 26.03.2015 r. godz. 11:00
/ZAMAWIAJĄCY/