Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy

Transkrypt

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Lwówek na lata 2016-2023
1. Założenia wstępne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy przygotowana została na lata 2016 – 2023.
Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika,
że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się
na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia potencjalna
spłata rat kapitałowych zobowiązań przypada w roku 2023.
W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków
oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii
wydatków w latach ubiegłych oraz założenia makroekonomiczne. Zwracając uwagę na
kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące
założenia:
a) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
b) od roku 2017 projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano głównie w oparciu o
założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane
makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto
(PKB), kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych
(inflacji) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej na podstawie takich dokumentów jak:
- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz
finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi przez Ministerstwo
Finansów zaktualizowanymi w październiku 2015 r.,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016 - czerwiec 2015 r.
- Wytyczne dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących
podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – 6 październik 2015 r.
oraz korekty merytoryczne.
Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług
konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półrocza
roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi
podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku
budżetowym oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym
(WIBOR3M i WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od
zadłużenia.
Ministerstwo Finansów w dokumencie z października 2015 r. („Wytyczne dotyczące założeń
makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu
terytorialnego”) zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy
kierowały się przedstawionymi w niniejszym dokumencie wytycznymi dotyczącymi
kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjnokredytowych Miasta i Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest
ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego
też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.
Dla prognozy przyjęto co następuje:
- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w
badanym okresie:
Inflacja
2016
1,7%
2017
1,8%
2018
2,5%
2019 - 2022 2023 - 2027
2,5%
2,5%
2024
2,5%
- poziom PKB w badanym okresie:
PKB
2016
3,9%
2017 2018
4,0% 3,9%
2019
3,8%
2020
3,7%
2021
3,5%
2022
3,3%
2023
3,1%
2024
3,0%
Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i
prawnych (CIT) przyjęto ostrożnościowy wariant corocznego spadku stopy bezrobocia w
zależności od jego aktualnego poziomu.
2. Prognoza dochodów
Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:
1) W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
a) podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki:
- od nieruchomości - w 2016 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie
wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości
zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji
średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny
wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek
podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych
nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności
podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. Wzrost dochodów z tytułu podatku
od nieruchomości wynika również z oddania do użytku rurociągu GAZ- SYSTEM, jak
również na terenie Gminy powstaje nowe osiedle mieszkaniowe.
- od środków transportowych - prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając
w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych,
przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Miasta i Gminy pojazdów
podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku,
- od czynności cywilno-prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
zostały zaplanowane z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2015 roku,
następnie przeszacowano je w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej
oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów
na skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym
nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi,
- wpływy z opłat - wpływy z opłat oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki
dotyczące inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na
wysokość dochodów. Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono m.in.
skutki aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,.
- rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz opłaty: targowa, za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty
b) udział w podatkach centralnych budżetu państwa, wyszczególniając:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT - wpływy z tytułu udziału w
podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu
m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując
kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w
wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest
systematycznie wzrastająca liczba mieszkańców Miasta i Gminy, co w ostatecznym
rozrachunku wpływa pozytywnie na wysokości bazy podatkowej. W prognozie przyjęto
założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta i Gminy
we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego).
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - dochody z tego tytułu należą
do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane
wykonanie za 2015 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji
średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmienność stawek
podatkowych oraz wysokości udziału Miasta i Gminy we wpływach, Nowo otwarte
podmioty opłacać będą podatek CIT, który zwiększy wpływy do budżetu.
c) subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając poszczególne rodzaje subwencji) dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku i
obowiązujące przepisy, w związku z rosnącą liczbą dzieci na terenie Miasta i Gminy,
które uczęszczać będą do placówek oświatowych prognozuje się również dodatkowy
wzrost wpływów z tego tytułu,
d) dotacje z budżetu państwa - wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w
oparciu o projektowane wpływy w 2016 roku, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego
wzrostu,
e) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług i
inne) - dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone
wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.
2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje - w roku 2016 Gmina Lwówek planuje pozyskać środki w kwocie
150 000 zł z tytułu uzyskanej pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
prowadzonych na drogach gminnych.
Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede
wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich
latach negatywie wpłynęło na sytuację na rynku nieruchomości, co przekładało się
negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu, jednakże już w roku 2014 dało się zauważyć
pewną poprawę koniunktury w tym zakresie poprzez zwiększenie zainteresowania
potencjalnych nabywców ofertą Miasta i Gminy Lwówek w tym zakresie. W latach kolejnych
Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w
celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania będą
koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko
je zagospodarują, a także przyczynia się do poprawy funkcjonalności Miasta i Gminy jak
również osobom fizycznym pod budownictwo jednorodzinne. Gmina planuje w najbliższym
okresie sprzedaż terenu zalesionego, sprzedaż terenu pod działalność gospodarczą w Lwówku
w kier. Pakosławia oraz ciąg dalszy sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne w
Brodach (10 działek).
W następnych latach Gmina nadal będzie czyniła starania o pozyskanie kolejnych inwestorów
na zakup działek na terenie Miasta i Gminy. W związku z dużym ryzykiem szacowania tych
wielkości w kolejnych latach dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano jedynie
w roku 2016, natomiast powstałe inwestycje winny wpłynąć korzystnie na budżet Miasta i
Gminy w latach następnych poprzez zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości, ale
również zwiększonego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (migracja
nowych mieszkańców).
Wzrost dochodów z tytułu opłat wynika również ze zmiany w październiku br. uchwał Rady
Miejskiej którymi podwyższono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za reklamy
umiejscowione w pasie drogi gminnej.
Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji
budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji
oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o
odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.
W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:
- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2017 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2017-2018 dynamika proporcjonalna do wartości
przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie
od roku 2019 indeksacja o przyjęty stopień wzrostu PKB skorygowany o przyjęty spadek
bezrobocia na terenie Miasta i Gminy)
- subwencje (indeksacja o PKB)
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne – coroczna indeksacja o
0,25%,
- pozostałe dochody (wzrost o założony stopień inflacji/PKB)
Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów
bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot
przedstawiono w załączniku Nr 1.
3. Prognoza wydatków
Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków
bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto
wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo
wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST – Rady
Miejskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy (rozdz. 75022 i 75023).
Wartości dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto zgodnie z zaakceptowanymi przez
Burmistrza wnioskami referatów oraz jednostek organizacyjnych do projektu budżetu. W
poszczególnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB zgodnie z
tabelami zamieszczonymi powyżej w założeniach wstępnych.
Od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnił możliwość zadłużania się od poziomu
wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o
dochody ze sprzedaży majątku. Gmina chcąc realizować założony program inwestycyjny
podjęła działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Działania te podjęto już w
trakcie roku 2011, ponieważ dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania od
2014 roku brane są pod uwagę salda operacyjne budżetu powiększone o dochody ze
sprzedaży majątku osiągnięte w 3 poprzednich latach, czyli dla roku 2016 w latach 20132015. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży
nacisk kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Gmina ma większy wpływ. Jak
można zauważyć porównując tą kategorię w roku bieżącym oraz w latach historycznych
Gmina prowadzi intensywną i skuteczną politykę ograniczania wydatków bieżących
ograniczając ich dynamikę do poziomu poniżej inflacji lub w niektórych przypadkach nawet
obniżając ich poziom w stosunku do lat ubiegłych bez zagrożenia pełnej realizacji nałożonych
na Gminę zadań. W latach kolejnych nadal planuje się prowadzić restrykcyjną politykę
wydatkową, jednakże stopniowo podnosząc ich poziom w taki sposób, aby ich wzrost nie
przekroczył faktycznego poziomu inflacji oraz nie był większy niż możliwy do uzyskania
wzrost poziomu dochodów. Starania władz Gminy mające na celu poprawę sytuacji
finansowej jednostki są wyraźnie widoczne analizując planowaną i realizowaną relację
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o
wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Poniższy wykres prezentuje powyższą relację w
latach 2012 – 2023.
16%
15,13%
14,45%
14%
13,78%
12,80%
12%
11,67%
11,87%
10,90%
10%
9,95%
8%
6,74%
6,62%
6%
4,40%
4%
4,02%
2%
20
23
20
22
20
21
20
20
20
19
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
13
20
12
0%
Po analizie budżetów historycznych z lat 2007-2014 przyznano następujące wagi dla
najistotniejszych kategorii:
- wynagrodzenia i pochodne – od roku 2017 przyjęty został niewielki wzrost poziomu płac o
zakładany poziom inflacji,
- wydatki na obsługę długu (odsetki) oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany
stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do
zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR3M powiększone o marżę banku,
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla
poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji).
Wszystkie te pozycje uwzględniają ponadto korekty merytoryczne przyjęte przy
prognozowaniu.
Odrębnie prognozowano wydatki finansowane dotacjami, w tym w szczególności zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne dofinansowane z budżetu
państwa. Dla tej kategorii przyjęto wzrost w takim samym tempie jaki przyjęto dla dochodów
z tytułu dotacji, tj. coroczna indeksacja o 0,25%,
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych
już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w
latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M (za podstawę wzięto pod uwagę średnią
stawkę WIBOR w roku 2015 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy, który
wynosi 1,79% + 0,8% marży). Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od
przyjętego systemu wykupu, czy też spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte
zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału. W
najbliższych latach Gmina nie planuje zaciągać tego typu zobowiązań.
4. Inwestycje (wydatki majątkowe)
W poszczególnych latach ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego
roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.
Przedsięwzięciem wieloletnim zawartym w wykazie w zakresie zadań majątkowych jest
jedynie pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na realizację projektu „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2733P Grońsko- Krzywy Las-Grudna” w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
Na potrzeby prognozy stworzonej w oparciu o dane makroekonomiczne przyjęto, że poziom
wydatków majątkowych ponoszonych ze środków budżetowych nie powinien stanowić kwoty
mniejszej niż 8% wydatków ogółem w latach 2018 – 2022 oraz w kolejnych latach nie
mniejszej niż 10%. Od roku 2016 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie
zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na wydatki majątkowe.
Jednakże w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się
wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależeć będzie od zdolności Miasta i Gminy do
absorpcji środków z UE w perspektywie finansowej 2014 - 2020.
Zaniżanie poziomu wydatków majątkowych spowodować może brak wystarczających
środków nie tylko na rozwój infrastruktury w Gminie, ale również brak możliwości
utrzymania dobrego stanu infrastruktury komunalnej już posiadanej, a co za tym idzie jej
dekapitalizacja. Zbyt niski poziom zakładanych wydatków inwestycyjnych może również
spowodować brak możliwości wykorzystania zewnętrznych środków, w tym z Unii
Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. Sytuacja taka doprowadzić może
ostatecznie do spowolnienia rozwoju Miasta i Gminy, co ostatecznie może mieć wpływ
również na poziom realizowanych dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób
fizycznych i prawnych (brak nowych inwestorów i/lub odpływ już działających na terenie
samorządu, zmiana miejsca zamieszkania mieszkańców do ościennych gmin ze względu na
lepszy dostęp do rynku pracy oraz poprawę warunków życia – dostęp do rozbudowanej i
nowoczesnej infrastruktury technicznej).
5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do
prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym
wynik kształtował się na podobnym poziomie, jaki przyjęto w analizie.
Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w
art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są
wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.
Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia
naruszenia powyższego zapisu.
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
dochody biezące
20
23
20
22
20
21
20
20
20
19
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
13
20
12
20 000 000
wydatki bieżące
6. Przychody
W prognozowanym okresie nie zaplanowano przychodów. Planowane do uzyskania dochody
Miasta i Gminy winny stanowić wystarczającą kwotę do realizacji zaplanowanych wydatków
oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań.
7. Rozchody
Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą
rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych. Ostatnie raty kapitałowe, w
badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2023. Środki przeznaczane na ten cel będą
stanowiły istotną pozycję w budżecie aż do końca trwania prognozy, co będzie miało wpływ
w tym okresie na zmniejszone możliwości inwestycyjne Miasta i Gminy.
Dla celów urealnienia prognozy, przy wyliczeniu kwoty długu na koniec roku 2016 przyjęto
aktualny plan przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową po
zmianach. Rozwiązanie takie sugerowane było również w roku ubiegłym przez składy
orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu opiniujące projekty wieloletnich
prognoz finansowych.
Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.
8. Relacja z art. 243. Ustawy
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów
Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla
okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta i Gminy nie jest łatwa, ale pozwala na
spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia. Władze Gminy zdają sobie sprawę
z zagrożeń wynikających z realizacji budżetu z tak niewielkim „marginesem bezpieczeństwa”
dotyczącym wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, biorąc jednak pod uwagę
dotychczas skuteczną politykę finansową Gminy w zakresie minimalizacji zagrożeń
wynikających z jego przekroczenia realizacja tak przyjętych wartości w prognozie winna nie
być zagrożona. Dla celów wyliczenia wskaźnika obliczonego w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy posłużono się aktualnymi wielkościami budżetu Miasta i
Gminy po zmianach.
9. Zadłużenie
Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu
zadłużenia na koniec 2015 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie
11 596 540 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2016 roku 10 490 400 zł.
Rok 2016 będzie kolejnym rokiem budżetowym, w którym poziom zadłużenia na koniec roku
zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2023.
10. Podsumowanie
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy wartości w poszczególnych
kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i realnym wydaje się uzyskanie
zakładanych dochodów w tym okresie. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do
prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach
przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak
największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy
pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Miasta i Gminy.
Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, w przypadku rozwoju sytuacji
gospodarczej zgodnie z założeniami poczynionymi w tym zakresie przez Ministerstwo
Finansów zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy.
Relacja kształtowania się obsługi zadłużenia
do prognozowanego limitu
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Stosunek zobowiązań do dochodów
Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów