„Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego”. nie obliguje do

Transkrypt

„Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego”. nie obliguje do
Kraków, dn. 30.04.2014 r.
Szanowni Państwo,
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, H-A2, 30-349 Kraków, będące wykonawcą Projektu pt.
„Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. – Identyfikacja
i komercjalizacja wybranych innowacyjnych technologii biomedycznych tworzonych w AGH
w Krakowie”, realizowanego w ramach programu SPIN-TECH, finansowanego przez NCBiR
zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
dotyczącego:
„Przeprowadzenia badania stanu techniki oraz analizy wystąpienia możliwości
kolizji prawnej z najbliższymi wyszukanymi dokumentami, dla rozwiązania pt.:
„Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego”.
Termin wykonania w/w zlecenia: 11 lipca 2014 r.
Oferty w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected],
do dnia 12 maja 2014 r., do godz. 12.00.
W temacie e-mail należy wpisać: Oferta 1/5/SPIN-TECH/2014
Oferta powinna zawierać:



cenę netto/brutto;
nr wpisu na listę Rzeczników Patentowych;
potwierdzenie doświadczenia w realizacji minimum 5 działań/usług związanych z ochroną
własności przemysłowej w tym m.in. w zakresie reprezentacji przedsiębiorstw lub osób
fizycznych przed Urzędem Patentowym, bądź innymi organami w sprawach dotyczących
własności przemysłowej.
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Okoń
Tel.: 012-617-36-56
Złożenie niniejszego Zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, a złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie
nie obliguje do zawarcia umowy i nie stanowi podstawy roszczeń o zawarcie umowy ani
innych roszczeń związanych z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem oferty.

Podobne dokumenty