Nazwa studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy

Transkrypt

Nazwa studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy
Nazwa studiów podyplomowych
Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Zarządzania
Kierownik studiów podyplomowych
dr inż. Ewa Rauba
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu
ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
tel. 85 746 74 65; 85 746 98 40
Adres internetowy
http://www.wz.pb.edu.pl/Zintegrowne-Systemy-Zarzadzania-Jakoscia--Srodowiskiem-i-BHP.html
Czas trwania studiów podyplomowych (liczba semestrów)
2 semestry
Charakterystyka studiów
Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z formalnymi wymogami znormalizowanych
systemów zarządzania wybranymi obszarami. Popularyzacja wdrażania sformalizowanych systemów
opracowanych przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji ISO przejawia się coraz większą liczbą
przedsiębiorstw posiadających certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO 9001, zarządzania
środowiskowego ISO 14001 oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy PN-N-18001.
Studia podyplomowe dają przedsiębiorstwom możliwość poznania teoretycznych i praktycznych aspektów
zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy. Przedstawiciele
przedsiębiorstw posiadających wybrane systemy zarządzania zapoznają się z możliwością rozbudowy
istniejącego systemu (systemów) na kolejne obszary zarządzania (np. ochroną środowiska). Pozwalają
także na pracę w służbie BHP.
Sylwetka absolwenta
Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające rozwijać im biznes związany z budowaniem
przewag konkurencyjnych na bazie inwestowania w nowoczesne systemy zarządzania, w szczególności
poprzez:
 podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie nowoczesnych systemów zarządzania;
 dostosowywanie swojej działalności do zmieniających się przepisów prawnych zwłaszcza dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 umiejętność redukcji kosztów jakości, kosztów środowiskowych oraz kosztów BHP w swoich
przedsiębiorstwach;
 ciągłe doskonalenie trzech obszarów działalności: jakości, ochrony środowiska i BHP.
REKRUTACJA
Wymagane dokumenty
1.
2.
3.
4.
5.
Podanie o przyjęcie na studia.
Kwestionariusz osobowy.
Trzy zdjęcia.
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
Planowany termin rozpoczęcia studiów
Kwiecień 2014