Projekt WAP – Wóz Albo Przewóz

Transkrypt

Projekt WAP – Wóz Albo Przewóz
Projekt WAP – Wóz Albo Przewóz
Idea, inspiracje, grupa docelowa, cel i środki.
Projekt WAP powstał z inicjatywy jednej z osób, które dołączyły do zbiórki rzeczy dla potrzebującej
rodziny w ramach corocznej akcji Szlachetna Paczka w grudniu 2013r. Akcja ta została bardzo
entuzjastycznie przyjęta w społeczności ludzi, chodzących do Kościółka Akademickiego w Rybniku.
Pomoc, której udzielili wówczas ludzie z „Górki” przerosła wyobrażenia pomysłodawców. Stąd
pojawił się pomysł, by wspólnie pomagać dalej w ramach nowego projektu.
Ideą naszego projektu jest pomoc rodzinom z Rybnika w trudnej sytuacji materialnej, przy
wykorzystaniu możliwości każdego z nas bez względu na status materialny. Mamy na celu pomoc
rodzinom wielodzietnym, samotnym rodzicom, samotnym starszym osobom i innym, którzy
mieszkają obok nas, w naszym mieście. Chcemy dotrzeć tam, gdzie panuje niezawiniona bieda.
Pomoc ta będzie miała charakter cykliczny, ale będziemy dążyć i pomagać, by rodziny objęte pomocą
wyszły na prostą oraz zaczęły stopniowo i w miarę możliwości radzić sobie same.
Do potrzebujących rodzin będziemy docierać dzięki zgłoszeniom osób prywatnych, współpracy
z duszpasterzami oraz z osobami zaangażowanymi w inne formy pomocy społecznej, a także
kontaktując się z nauczycielami i szkolnymi pedagogami. Zgłoszenia będą weryfikowane w ten
sposób, że wolontariusze pójdą do wybranych rodzin i ocenią sytuację rodziny przez
przeprowadzenie rozmowy. Po takim spotkaniu i znalezieniu darczyńcy zapadnie decyzja o udzieleniu
pomocy danej rodzinie lub osobie.
Rodziny do których będzie skierowana pomoc będą musiały wyrazić wolę przyjęcia takiej pomocy
oraz pisemną zgodę na udostępnienie danych.
Dwie ścieżki pomocy
Mając na względzie odmienne możliwości w zależności od sytuacji materialnej poszczególnych osób
(ewentualnych darczyńców) rozważamy i opracowujemy dwie formy wsparcia, które w skrócie
określa nazwa projektu WÓZ ALBO PRZEWÓZ
1. WÓZ
Pomoc typu „rodzina – rodzinie”
Pomoc tego typu opierałaby się na regularnej (raz na tydzień, raz na miesiąc) pomocy
zorganizowanej przez jedną rodzinę i skierowanej ku innej rodzinie lub osobie. Byłaby to
swoista opieka objęta nad konkretna rodziną. W praktyce oznaczałoby to przykładowo
cotygodniowe zakupy żywieniowe dla konkretnej rodziny lub osoby.
Ta opcja byłaby skierowana do osób, które dysponują wystarczająco dużymi środkami
finansowymi lub ewentualnie są w stanie zorganizować taką pomoc łącząc się w większą
grupę wsparcia (np. kilka rodzin pomaga jednaj rodzinie wielodzietnej).
Darczyńca sam organizuje pomoc. Ma możliwość modyfikowania swojej pomocy w miarę
poznawania rodziny i jej potrzeb.
Dodatkowo darczyńca w tym wypadku ma możliwość wejścia w relację z rodziną, której
pomaga, co może doprowadzić do zbudowania pięknych więzi i uczyni pomoc jeszcze
bardziej konkretną i skuteczną. Może to zatem przynieść darczyńcy niezwykły zysk, którego
nie da się przeliczyć na pieniądze.
Darczyńca będzie miał zawsze możliwość, z różnych względów, wycofania się z tej formy
pomocy. Jedyną rzeczą, którą będzie musiał zrobić, to zgłosić to osobom odpowiedzialnym za
projekt, abyśmy mogli zorganizować na nowo pomoc tej rodzinie lub w pewnych
przypadkach wyłączyć ją z projektu.
2. PRZEWÓZ
Pomoc typu „zakupy na kartki”
Jest to oferta skierowana do osób, które mają wolę pomocy, ale dysponują małymi lub
ograniczonymi środkami finansowymi. Wówczas każdy nawet najdrobniejszy wkład będzie
się liczył, ponieważ z drobnych darów wielu osób stworzymy dużą pomoc.
Zbiórki darów będą odbywały się cykliczne, raz w miesiącu (II niedziela miesiąca) przed
mszami w Kościółku Akademickim.
Tydzień przed zbiórką (I niedziela miesiąca) każdy będzie miał możliwość wylosowania kartki,
na której będzie „minilista zakupów” (koszt produktów - do 10 zł maksymalnie!) np. mąka
i kasza. Z reguły będą to jednak pojedyncze rzeczy. Każdy będzie wiedział co konkretnie
kupić. Kartki będą jednocześnie formą małego prezentu dla darczyńcy.
Po zbiórce darów zostaną one przewiezione do siedziby Duszpasterstwa Akademickiego, tam
rozdzielone, a następnie dzień po zbiórce przewiezione do potrzebujących rodzin.
Ta forma pomocy wymaga zaangażowania grupy wolontariuszy do przygotowania i rozdania
kartek, zebrania darów oraz ich podziału i przewiezienia do rodzin.
Ankieta
Niniejsza ankieta ma na celu wstępne rozeznanie niezbędne do oceny szans realizacji
projektu oraz wprowadzenia zmian i poprawek, które usprawnią jego funkcjonowanie. Pod
niektórymi pytaniami znajduje się miejsce na ewentualny komentarz, ponieważ zdajemy
sobie sprawę z tego, iż pytania mogą czasem wydawać się mało precyzyjne, zbyt ogólne,
czasem nawet zbyt delikatne. Na końcu ankiety będzie również miejsce na komentarz.
Po wypełnieniu ankiety prosimy o jej zwrot w dowolnym terminie (najlepiej jak najszybciej)
w Kościółku Akademickim lub Duszpasterstwie DAR. Prosimy o pozostawienie danych
kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, e_mail), których nie będziemy
wykorzystywać do żadnych celów poza kontaktem z Państwem. W razie wątpliwości prosimy
o wypełnienie ankiety anonimowo.
Celem ankiety jest również sprawdzenie ile osób/rodzin w trudnej sytuacji materialnej jest
wśród nas, chodzących na „Górkę”. Te osoby szczególnie serdecznie zachęcamy do
pozostawienia kontaktu. Zapewniamy dyskrecję.
Uwaga! Wypełnienie ankiety do niczego jeszcze nie zobowiązuję! Analiza ankiet dostarczy
nam ważnych wskazówek. Ewentualne deklaracje pomocy, które znajdą się w ankiecie będą
jeszcze weryfikowane przez osobisty kontakt z Państwem.
Prosimy również o kontakt w razie pytań, wątpliwości, krytycznych uwag czy też pomysłów.
Za wszelką pomoc będziemy bardzo wdzięczni!
1. Czy jesteś w trudnej sytuacji materialnej?
 Tak
 Nie
2. Czy potrzebujesz wsparcia materialnego?
 Tak
 Nie
3. Czy chciałbyś, aby ktoś z nas wsparł Ciebie materialnie?
 Tak
 Nie
Miejsce na komentarz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Osoby, które pozytywnie odpowiedziały na którekolwiek z powyższych pytań nie muszą odpowiadać
na kolejne pytania.
4. Czy udzielasz się charytatywnie?
 Tak
 Nie
5. W jakie formy pomocy byłeś lub jesteś zaangażowany:









Caritas
PCK (Polski Czerwony Krzyż)
Zbiórki w kościele
1% podatku
Szlachetna Paczka
Hospicjum Domowe
Wolontariat
WOŚP (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)
Pomoc bliskim lub znajomym w trudnej sytuacji materialnej (wsparcie finansowe, praca,
pomoc w remoncie, zakupy lub inne)
 Pomoc obcym ludziom w trudnej sytuacji materialnej (wsparcie finansowe, praca, pomoc
w remoncie, zakupy lub inne)
 fundacje
 Inne
Miejsce na komentarz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Czy uważasz, że pomoc której udzielasz jest wystarczająca jak na Twoje możliwości?
 Tak
 Nie
7. Czy dostrzegasz w najbliższym otoczeniu problem biedy?
 Tak
 Nie
8. Ile przypadków (rodzina, osoba samotna) trudnej sytuacji materialnej potrafiłbyś wymienić?
(przypatrz się tylko swojemu najbliższemu otoczeniu, ludziom których znasz, kojarzysz lub
o których wiesz, że są w takiej sytuacji):
 Do 5 przypadków
 Do 10 przypadków
 Więcej niż 10 przypadków
Miejsce na komentarz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Gdybyś dysponował odpowiednio dużą ilością środków, która forma wsparcia rodziny/osoby
w trudnej sytuacji materialnej byłaby dla Ciebie bardziej odpowiednia lub wygodna?
 Finansowa
 Materialna
 inna
Miejsce na komentarz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Czy byłbyś gotów objąć swoisty opiekę nad konkretną rodziną lub osobą (np. samotną,
starszą), która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej)?
 Tak
 Nie
11. Jakimi kryteriami kierowałbyś się przy decyzji o wsparciu rodziny w trudnej sytuacji
materialnej?





Własne możliwości finansowe i czasowe
Ilość członków rodziny
Przyczyna trudnej sytuacji
Potrzeby rodziny
Nie ma to dla mnie znaczenia
12. Czy podejmując decyzję o wsparciu rodziny byłbyś w stanie sam objąć opiekę nad rodziną
czy wolałbyś dołączyć do większej grupy?




Indywidualnie
Ja i moja rodzina
Ja, rodzina i znajomi
Dołączenie do większej grupy
13. Spośród poniżej podanych grup wybierz tę, w której najchętniej udzieliłbyś pomocy (można
zaznaczyć kilka):





Osoba samotna
Samotny rodzic z dziećmi
Rodzina wielodzietna
Rodzina z problemem niepełnosprawności
Nie ma to dla mnie znaczenia
14. Jak dużą kwotę byłbyś w stanie przeznaczyć miesięcznie na pomoc rodzinie ( to pytanie jak
zresztą każde z poprzednich i następnych nie jest w żaden sposób zobowiązujące) :






Do 10 zł
Do 20 zł
Do 50 zł
Do 100 zł
Do 200 zł
Więcej niż 200 zł
15. Które z poniższych form wsparcia Cię interesują:



















Zakupy żywieniowe
Środki czystości
Ubrania
Pomoc w uregulowaniu opłat (prąd, gaz, woda, czynsz)
Pomoc w spłacie długu
Leki
Pomoc w opłaceniu rehabilitacji, leczenia lub operacji
Pomoc prawna
Opał
Transport darów
Remont mieszkania
Materiały do remontu
Pomoce szkolne dla dzieci
Podręczniki dla dzieci
Opłacenie studiów
Ufundowanie wyjazdu dla dziecka
Wyjście do kina, teatru
Doładowanie telefonu (ważne dla poszukujących pracy)
Inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce na komentarz (można tutaj zadeklarować chęć pomocy, postawić pytania, wyrazić
wątpliwości, podsunąć pomysły)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe:
Zapewniamy dyskrecję. Jednak jeśli ktoś z różnych względów nie chce podać danych prosimy o zwrot
ankiety wypełnionej anonimowo. W każdej chwili będzie możliwość zgłoszenia się do nas z chęcią
pomocy, z prośbą o pomoc lub w celu zgłoszenia rodziny lub osoby w trudnej sytuacji materialnej.
Imię…………………………………………………………………………………………
Nazwisko…………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………………………………………………………
e_mail:…………………………………………………………………………………….
Projekt WAP:
Telefon: 605-686-019
e_mail: [email protected]