Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Opolu ul. Obroncow

Transkrypt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Opolu ul. Obroncow
Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Opolu
ul. Obroncow Stalingradu 66
45-512 Opole
WO06.4210.16.2014.MH.17
Opole, 2014-11-21
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu
zawiadamia strony postepowania o:
Z A W I A D O M I E N I E
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
•administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), w zwiqzku z art. 74 ust. 3
ustawy o udostqpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ocbronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawq oos,
w zwiqzku z prowadzeniem postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa
gazoci^gu Zdzieszowice - Wroclaw DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km
wraz z obiektami towarzyszqcymi i infrastruktura^ niezbednq do jego
obslugi, obejmuj£|ca: Odcinek I - Brzeg - Zebice - Kietczow o dtugosci
ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice - Brzeg o dtugosci ok. 84 km".
Realizacja oraz oddziatywanie etapu budowy gazociqgu DN1000 MOP 8,4
MPa o Jqcznej diugosci 130 km obejmie tereny gminy Gogolin w
obrebach: Wygoda, Chorula, Malnia, Obrowiec, Odrowqz, Zakrz6w,
Karlubiec, tereny gminy Krapkowice w obrebie: Krapkowice, tereny gminy
Zdzieszowice w obrebach: Krepna, Rozwadza, Zyrowa, tereny gminy
Tarnow Opolski w obrebach: Kqty Opolskie, Przywory, tereny gminy Opole
w obrebach: Wojtowa Wies, Bierkowice, tereny gminy D^browa w
obrebach: Karczow, Mechnice, Skarbiszow, Wrzoski, tereny gminy
Komprachcice w obrebach: Chmielowice, Zerkowice, tereny gminy
Proszkow w obrebach: Boguszyce, Chrzqszczyce, Chrzowice, Folwark,
G6rki, Win6w, Zimnice Mate, Zimnice Wielkie, Ztotniki, Zlinice, tereny gminy
Lesnica w obrebach: Lesnica, Gora Swi^tej Anny, tereny gminy Olszanka w
obrebie: Gierszowice, tereny gminy Skarbimierz w obrebach: Pawtow,
Skarbimierz, Ztobizna, Zielecice, Matujowice, Skarbimierz - Osiedle, tereny.
gminy Lewin Brzeski w obrebach: Borkowice, Buszyce, Chr6scina, tosidw,
Skorogoszcz, Strzelniki, Wronow w wolew6dztwie opolskim oraz tereny gminy
Otawa w obrebach: Gac, Godzikowice, Jankowice, Marcinkowice, Maszkow,
Nowy Otok, Olawa, Psary, Siedlce, Sobocisko, Zabardowice, Zakrzow, tereny
gminy Czernica w obrebach: Czernica, Dobrzykowice, Jeszkowice, Krzykow,
Nadolice Male, Ratowice, Wojnowice, tereny gminy Dtugoteka w obrebach:
Kielczowek, Piecowice, Sliwice w wojewodztwie dolnoslaskim.
1
2.
3.
4.
5.
wszczeciu, na wniosek Sp6lki Operator Gazociqg6w Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibq w Warszawie, Oddziat w Swierklanach
oraz we Wroctawiu, postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj^ ww.
przedsiewziecia,
wezwaniu z dnia 07.1 1.2014. do uzupetnienia wniosku,
pismie organu z dnia 07.11.2014 r. do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, informujqcym o ztozeniu przez Sp6!k? Operator
Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibq w
Warszawie, Oddziai w Swierklanach oraz we Wroclawiu, wniosku w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje ww. przedsiewziecia,
uzupelnieniu przez inwestora wnioskowanych informacji w dniu
18.1 1.2014 r.
pismie z dnia 19.11.2014 r. skierowanym do RDOS we Wroclawiu z
prosbq o uzgodnienie warunkow realizacji ww. przedsiewziecia.
Zawiadamiam strony postepowania o mozliwosci zapoznania si§ z
dokumentacja. 'sprawy, ktora jest wytozona do wglqdu w siedzibie
RDOS w Opolu przy ul. Obroficow Stalingradu 66, w pokoju 4.12, od
poniedziatku do piqtku, w godzinach od 7 30 do 15 30 .
Uwagi I wnioski mozna sktadac w formie: pisemnej w siedzibie RDOS
w Opolu lub przestad pocztq na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Opolu, ul. Obrortc6w Stalingradu 66, 45-512 Opole;
ustnie do protokotu w siedzibie RD06 w Opolu; e-mailem na adres;
[email protected]
n
.
.• _
.. •
Kegsonalny Dyrektor
_ . . . .
.
.
.
./,9^Jiron>'
Zawiadomienie wywiesza si^ na okres 14 dm.
Wywieszono \N:,tt,t'..-..gff?.#t .......... naokres od dnia .
(gdzie)
Pleoz^urz^du i podpis:
/

Podobne dokumenty