pobierz repertuar

Transkrypt

pobierz repertuar
2016
poniedzia³ek wtorek
œroda
czwartek
pi¹tek
sobota
niedziela
2 listopada
3 listopada
4 listopada
5 listopada
6 listopada
10.00, Du¿a Scena
Zostañ przyjacielem
10.00, Du¿a Scena
Zostañ przyjacielem
10.00, Du¿a Scena
Zostañ przyjacielem
12.00, Du¿a Scena
Zostañ przyjacielem
18.00, Sala Prób
Taœmy gdañskie
12 listopada
12.00, Scena Kameralna
13 listopada
Afrykañska przygoda
15.00, Scena Kameralna 17.00, Du¿a Scena
Krzy¿acy
ImproLala
19.00, Sala Prób
Bo¿e mój!
8 listopada
9 listopada
10 listopada
10.00, Du¿a Scena
Brzydkie kacz¹tko
12.00, Sala Prób
Taœmy gdañskie
10.00, Du¿a Scena
Bajki robotów
12.00, Sala Prób
Taœmy gdañskie
10.00, Du¿a Scena
Bajki robotów
19.00, Sala Prób
Bo¿e mój!
15 listopada
16 listopada
17 listopada
18 listopada
19 listopada
20 listopada
10.00, Du¿a Scena
Krzy¿acy
10.00, Du¿a Scena
Krzy¿acy
10.00, Du¿a Scena
Krzy¿acy
11.00, Du¿a Scena
Noe (goœcinnie)
12.00, Du¿a Scena
Noe (goœcinnie)
15.00, Scena Kameralna
ImproLala
12.00, Du¿a Scena
Noe (goœcinnie)
15.00, Scena Kameralna
ImproLala
26 listopada
22 listopada
23 listopada
24 listopada
25 listopada
10.00, Du¿a Scena
Fahrenheit
12.00, Sala Prób
Taœmy gdañskie
10.00, Du¿a Scena
Fahrenheit
10.00, Du¿a Scena
Fahrenheit
10.00, Du¿a Scena
Tajemnica kina
12.00, Du¿a Scena
27 listopada
Tajemnica kina
15.00, Scena Kameralna 17.00, Du¿a Scena
Tajemnica kina
Afrykañska przygoda
19.00, Sala Prób
Taœmy gdañskie
30 listopada
19.00, Du¿a Scena
Brel/M³ynarski
(koncert)
Miejski Teatr Miniatura, al. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdañsk | www.teatrminiatura.pl
Rezerwacja | 58 341 94 83 od wtorku do pi¹tku w godz. 10.00-15.00 Informacja | [email protected], tel./fax 58 341 94 83, 601 628 377
Kasa | wt.-pt. 9.00-15.00, czw. 9.00-17.00, sob.-niedz. na 2 godz. przed spektaklem Bilety | Du¿a Scena: bilet normalny parter 24 z³, balkon 20 z³, bilet ulgowy parter 20 z³,
balkon 17 z³; Sala Kameralna: bilet normalny 20 z³, bilet ulgowy 18 z³; Sala Prób: normalny 25 z³, ulgowy 22 z³ Bilety grupowe (powy¿ej 10 osób ze szkó³, przedszkoli, instytucji
i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz dzieci) | Du¿a Scena: parter 17 z³, balkon 14 z³; Du¿a Scena Krzy¿acy: parter 20 z³, balkon: 17 z³; Scena Kameralna: 16 z³; Sala Prób: 20 z³
IMPROLALA | 16 z³

Podobne dokumenty