wybór oferty

Transkrypt

wybór oferty
Suwałki, 26.02.2013 r
ZP.271.04.2013.IS
Szanowni Państwo
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.04.2013
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wykonanie usługi audytu
zewnętrznego w ramach realizacji projektu nr LPR1/010/109 pt.: „Poprawa infrastruktury
publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym”
wdrażanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 20072013”
ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję,
że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.04.2013 pn:
„Wykonanie usługi audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu nr LPR1/010/109 pt.:
„Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie
transgranicznym” wdrażanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa –
Polska – Rosja 2007-2013” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
AUDMAX Błażej Biliński
ul. Orzechowa 2, Królikowice
55 – 040 Kobierzyce
UZASADNIENIE
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Wykonanie usługi
audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu nr LPR1/010/109 pt.: „Poprawa
infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie
transgranicznym” wdrażanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa –
Polska – Rosja 2007-2013” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w
zw. art. 10 ust. 1. P.z.p.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko
ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ
i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę brutto.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 ofert złożonych przez:.
Numer
oferty
1
2
3
4
5
6
7
8
Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
Biuro Konsultingowe
„ADVISER” Jan Łazor
ul. Żółta 10 a, lok. 18
10 – 140 Olsztyn
Grupa Gumułka – Audyt Spółka z o.o.
ul. J. Matejki 4
40 – 077 Katowice
Kancelaria Księgowo – Audytorska
„BUCHALTERIA” Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
ul. Warszawska 34
15 – 077 Białystok
AUDMAX Błażej Biliński
ul. Orzechowa 2, Królikowice
55 – 040 Kobierzyce
DPC A. DANYLCZENKO
I SPÓŁKA Sp. J.
ul. Konsularna 1/21
45 – 089 Opole
JPA International
Biuro Ekonomiczno – Prawne
„PROMAR” Sp. z o.o.
Władysława IV 43
81 – 395 Gdynia
„RACH – MISTRZ”
Biuro Biegłego Rewidenta
Alicja Saładonis
ul. Noniewicza 85C/17
16 – 400 Suwałki
„CONSULTING”
Biuro Biegłego Rewidenta
Alicja Bieńkowska
ul. Papieża Jana Pawła II 8/8
16 – 400 Suwałki
Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją
Cena oferty
brutto
Cena
63,38
26.199,-
Cena
57,69
28.782,-
Cena
55,55
29.889,-
Cena
100
16.605,-
Cena
92,49
17.951,85
Cena
30
55.350,-
Cena
34,59
48.000,-
Cena
38,02
43.665,-
Mając zatem na uwadze, że Oferent nr 4 spełnił warunki udziału w postępowaniu
określone w SIWZ, a jego oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści
SIWZ należało wybrać zgodnie z art. 91 ust. 1 ofertę nr 4 firmy „AUDMAX Błażej Biliński”,
ul. Orzechowa 2, Królikowice, 55 – 040 Kobierzyce.
Z up. PREZYDENTA
mgr inż. Adam Karczewski
SEKRETARZ MIASTA