Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia

Transkrypt

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………………………….
Załącznik
do Uchwały Nr X /76/ 11
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 11 marca 2011 roku
WYKAZ
nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierzawienia na okres do 10 - ciu lat
dotychczasowemu dzierzawcy
Lp
1.
PołoŜenie
nieruchomości
Bogatynia
ul. Daszyńskiego
oznaczenie
geodezyjne
dz. nr
cz.
25/3
AM
16
numer
kw
przeznaczenie
nieruchomości
JG1Z/00015441/2
UP 2
tereny usług publicznych
forma
przekazania
obr
II
dzierŜawa
na okres do
10 lat
powierzchnia
miesięczna
stawka
m²
czynszu (netto)
25,00
880,00
(plus pod. VAT wg
obowiązującej stawki)
forma zapłaty
i terminy opłat
czynsz płatny z góry
do 10-go dnia kaŜdego
miesiąca