PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI

Transkrypt

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI
PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Temat
Przekształcanie wyrażeń wymiernych i niewymiernych.
Funkcja liniowa. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Układy
nierówności.
Funkcja kwadratowa. Równania i nierówności kwadratowe.
Wielomiany. Działania na wielomianach. Dzielenie wielomianów z resztą.
Twierdzenie Bezoute’a. Rozkład wielomianów na czynniki. Równania i
nierówności wielomianowe.
Funkcje wymierne. Funkcje homograficzne. Rozkład funkcji wymiernych na
ułamki proste. Równania i nierówności wymierne.
Funkcje wykładnicze i ich własności. Równania i nierówności wykładnicze.
Funkcje logarytmiczne i ich własności. Równania i nierówności
logarytmiczne.
Miara łukowa kąta. Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta. Wzory
redukcyjne. Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne. Przekształcanie
wyrażeń trygonometrycznych. Równania i nierówności trygonometryczne.
Elementy geometrii analitycznej.
Ciągi liczbowe, ciągi arytmetyczne i geometryczne. Granice ciągów
liczbowych. Szereg geometryczny.
Dwumian Newtona. Indukcja matematyczna.
Razem
Liczba
godzin
2
1
1
2
2
1
1
4
2
2
2
20