pobierz program konferencji - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

Transkrypt

pobierz program konferencji - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
„Ratownictwo medyczne w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne – wczoraj, dziś, perspektywy rozwoju”
23 maja 2013 r. – DZIEŃ PIERWSZY KONFERENCJI
08.00 – 08.45
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
08.45 – 09.00
POWITANIE GOŚCI
st. bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
09.00 – 09.20
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP
09:20 – 09:40
SŁOWO OD PATRONÓW HONOROWYCH
09.40 – 10.00
WYKŁAD INAUGURACYJNY
prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
Organizacja PRM w Polsce i perspektywy rozwoju.
I SESJA – WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW RATOWNICZYCH NA MIEJSCU ZDARZENIA Z SYSTEMEM
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Brongel, bryg. lek. Jacek Nitecki
prof. dr hab. Leszek Brongel
10.00 – 10.20 Koncepcja „Złotej godziny” a współpraca
wielu podmiotów ratowniczych.
10.20 – 10.40 Organizacja ratownictwa medycznego
nadbryg. Janusz Skulich
w KSRG.
10.40 – 11.00 Współpraca na miejscu zdarzenia wielu
mł. bryg. lek. Leszek
podmiotów ratowniczych.
Smolarczyk
11.00 – 11.20 Procedury z zakresu ratownictwa
mł. bryg. lek. Mariusz
Chomoncik
medycznego w PSP.
11.20 – 11.30 Podsumowanie
Przerwa kawowa
11.30 – 11.50
II SESJA – SYSTEMY, STANDARDY , PROCEDURY
Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Pach, lek. Andrzej Szyrwiński
11.50 – 12.10 Organizacja systemu powiadamiania
kpt. mgr ing bc Radek Volny
ratunkowego w Republice Czeskiej.
12.10 – 12.30 Moduły medyczne w Unii Europejskiej.
mł. bryg. Mariusz Feltynowski
Przerwa obiadowa
12.30 – 13.30
13.30 – 13.50
13.50 – 14.10
14.10 – 14.20
Jednostki współpracujące z systemem PRM
wpisane do rejestru urzędu wojewódzkiego
oraz możliwości ich wykorzystania.
Standardy udzielania pierwszej pomocy
ratowniczej -podstawowe definicje – na
przykładzie realizowanego projektu
„Zaawansowane technologie
teleinformatyczne wspomagające
projektowanie systemu ratowniczego na
poziomach: gmina, powiat,
województwo”.
Podsumowanie
mgr Marcin Kadłuczka - UW
mł. bryg. mgr inż. Jacek
Zboina
st. bryg. w st. spocz. Jan
Kielin
„Ratownictwo medyczne w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne – wczoraj, dziś, perspektywy rozwoju”
III SESJA – ROLA I MIEJSCE RATOWNIKA MEDYCZNEGO W JEDNOSTKACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Z SYSTEMEM PRM – STAN OBECNY I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Przewodniczący: kpt. dr Barbara Sońta, mł. bryg. lek. Leszek Smolarczyk
14.20 – 14.40 Ratownictwo medyczne w Tatrzańskim
rat. med. Łukasz Migiel
Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
14.40 – 15.00 Współpraca WOPR z podmiotami
dr Jerzy Telak - WOPR
administracji rządowej w ramach zwiększenia
bezpieczeństwa współczesnego państwa.
15.00 – 15.20 Specyfika wojskowego ratownictwa
ppłk lek. Robert
Szczechowicz
medycznego - możliwości, ograniczenia
i kierunki rozwoju.
kpt. dr n. hum. Barbara Sońta
15.20 – 15.40 Ratownictwo medyczne w Straży Granicznej. mjr SG Marcin Wojtyga
15.40 – 16.00
16.00 – 16.10
Zadania ratownika i ratownika medycznego
w PSP.
Podsumowanie
bryg. lek.med. Jacek Nitecki
„Ratownictwo medyczne w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne – wczoraj, dziś, perspektywy rozwoju”
24 maja 2013 r. – DZIEŃ DRUGI KONFERENCJI
IV SESJA – REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SYTUACJACH
SZCZEGÓLNYCH
Przewodniczący: prof. dr hab. Waldemar Machała, dr Arkadiusz Trzos
08.30 – 08.50 Zadania i możliwości prowadzenia działań
Prof. dr hab. Waldemar
ratunkowych w Trauma Room (pierwszym
Machała
ogniwie szpitala polowego).
08.50 – 09.10 Wypadki masowe – koncepcja współpracy
Dr n. med. Arkadiusz Trzos
wielu podmiotów ratowniczych.
09.10 – 09.30 Zabezpieczenie medyczne działań Biura
SP. Sławomir Butkiewicz,
Operacji Antyterrorystycznych Komendy
SP. Damian Gajewski
Głównej Policji.
Sekc. Wojciech Bednarski
09.30 – 09.50 Segregacja medyczna w Krajowym
Systemie Ratowniczo – Gaśniczym w
ujęciu medycyny katastrof.
09.50 – 10.00 Podsumowanie
Przerwa kawowa
10.00 – 10.20
10.20 – 10.40 Państwowa Straż Pożarna oraz Kierujący
Mł. bryg. dr inż. Marek
Działaniami Ratowniczymi w zdarzeniach
Tobolski
masowych.
10.40 – 11.00 Rola i możliwości Grup Ratownictwa PCK
Rat. med. Rafał Sakowski w wypadkach masowych.
PCK
11.00 – 11.20 Doświadczenie ratownictwa medycznego
Dr n. med. Przemysław Guła
służb jako wartość dodana dla
systemu PRM.
11.20 – 11.40 Regulacje dotyczące zawodu ratownika
Społeczny Komitet
medycznego, propozycje i perspektywy.
Ratowników Medycznych
11.40 – 11.50
Podsumowanie
V SESJA – ASPEKTY WSPARCIA PSYCHICZNEGO, ETYKI I EDUKACJI W RATOWNICTWIE
MEDYCZNYM
Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Gajdosz, mgr Dorota Ogonowska
11.50 – 12.10 Wybrane aspekty bioetyki w medycynie
Prof. dr hab. Ryszard
ratunkowej.
Gajdosz
12.10 – 12.30 Wsparcie psychiczne jako element
Mł. bryg. Cezary Dobrodziej
ratownictwa medycznego ratownik /
poszkodowany.
Przerwa obiadowa
12.30 – 13.30
13.30 – 13.50 System szkolenia strażaków JRG w zakresie por. Ivan Růžička, DiS
ratownictwa medycznego w Rep. Czeskiej
13.50 – 14.10
14.10 – 14.30
14.30 – 14.50
14.50 – 15.00
Szkolenie dyspozytorów na podstawie
doświadczeń. Profil psychologiczny.
Zadania
i
kompetencje
ratownika
medycznego
w
zakresie
działań
edukacyjnych.
Stres i wypalenie zawodowe pośród
pracowników pogotowia ratunkowego, policji
oraz straży pożarnej wśród wybranych
jednostek na terenie woj. opolskiego.
Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE
Komendant SA PSP w Krakowie
st. kpt. mgr Marta Różycka
mgr Dorota Ogonowska,
mgr Urszula Cisoń Apanasewicz, mgr Halina
Potok
mgr Aneta Wojczyk

Podobne dokumenty