Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Transkrypt

Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Numer sprawy: OZ/321/50/15
Dotyczy: zamówienia na wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych dla nieruchomości zajętych lub
przeznaczonych pod budowę urządzeń przesyłowych.
Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego do treści Zaproszenia do złożenia oferty
Lp.
1.
Pytanie z dnia 08.07.2015 r.
Odpowiedź z dnia 10.07.2015 r.
„1. Odnosząc się do pkt 14.1 ust. 9 poza wymogami wynikającymi z
Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny czy wymagane jest
dołączenie każdorazowo mapy sytuacyjno – wysokościowej przez
rzeczoznawcę? Nadmieniam, że jednostkowy koszt zakupu mapy
kształtuje się w granicy ok. 150 zł/szt. i wiązałby się z
podniesieniem ceny za opracowany operat, natomiast w ofercie
Zamawiający przewiduje przekazanie materiałów zawierających
mi.in. mapy projektowe.”
Zamawiający informuje, iż:
- zgodnie z pkt. 14.1 Zaproszenia do złożenia oferty każdorazowo
wymagane jest dołączenie mapy sytuacyjno – wysokościowej do
sporządzonego operatu szacunkowego,
- zgodnie z treścią Zaproszeniem do złożenia oferty informacje oraz
materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca uzyska
własnym staraniem i na własny koszt. Materiały będące w
posiadaniu Zamawiającego, a niemożliwe do uzyskania w inny
sposób, zostaną przekazane Wykonawcy nieodpłatnie. W
Zaproszeniu do złożenia oferty Zamawiający nie wylicza jakie
materiały mogą być przekazane Wykonawcy.
Strona 1 z 1