zapytanie ofertowe na zakup mapy naściennej oraz

Transkrypt

zapytanie ofertowe na zakup mapy naściennej oraz
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 18 /2014
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
w Świdniku z dnia 15.09.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP MAPY NAŚCIENNEJ ORAZ GABLOT NAŚCIENNYCH
WRAZ Z TRANSPORTEM, MONTAŻEM I PODŁĄCZENIEM
DO CENTRUM KULTURY W ŚWIDNIKU
I.
Zamawiający:
Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
al. Lotników Polskich 24
21-040 Świdnik
NIP: 713-10-02-871
REGON: 430 308 268
tel.: 81 468 67 80
fax.: 81 468 67 83
www.mok.swidnik.pl
II.
Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zapytania jest zakup mapy naściennej oraz gablot naściennych wraz z
kosztami transportu, montażem i podłączeniem.
2. Szczegółowy zakres zamówienia:
Mapa naścienna 160 x 100 cm:





rama aluminiowa w kolorze szarym;
wydruk pełno kolorowy;
wydruk dostarczonego przez Zamawiającego pliku w formacie 160 x 100 cm w
rozdzielczości 300 DPI na materiale typu pleksi lub podobnym;
wewnętrzne oświetlenie LED z zasilaczem (światło białe, zimne) i możliwością
włączania/wyłączania;
możliwość demontażu wydruku.
Gabloty naścienne, format B1 (6 sztuk):




rama aluminiowa w kolorze mapy naściennej;
wewnętrzne oświetlenie LED (dostosowane do oświetlenia plakatu B1)z możliwością
włączania/wyłączania;
z możliwością demontażu plakatów w formacie B1;
oszklenie z twardego, przezroczystego materiału typu pleksi lub podobnego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Oferta musi obejmować całość zamówienia.
III. Wymagania stawiane Wykonawcy:
W zapytaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do
wykonania zamówienia.
IV.
V.
1.
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za całość zamówienia. Przewidywana kwota brutto przeznaczona na
realizację zamówienia wynosi 7500,00 zł. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a
jego oferta nie zostanie odrzucona.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na
kopercie lub opakowaniu należy umieścić napis:
„Oferta – na zakup mapy naściennej oraz gablot naściennych”
2.
Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać: nazwę i dokładny adres wraz
z numerami telefonów i faksu Wykonawcy.
3.
Oferta musi być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
4. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
5. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w
dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/-by posiadającą/-ce
odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, udzielone przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób
umożliwiający identyfikację podpisującego.
6. Dokumenty (poza formularzem oferty) mogą być przedstawione w formie kopii
(kserokopii) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Wymaga się zawarcia w ofercie informacji wymaganych w Formularzu Oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wartości liczbowe należy
wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie
wskazane, także słownie.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, a koperta dodatkowo
musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie
otwarta w pierwszej kolejności. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek Wykonawcy
złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę
upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z
właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo
do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI.
Wymagane dokumenty od Wykonawców:
1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt. III niniejszego zapytania (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).
4. Wizualizacja proponowanych przez Wykonawcę przedmiotów zamówienia, spełniających
wymogi określone w szczegółowym zakresie zamówienia.
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli Wykonawca posługuje
się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem.
VII. Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin i miejsce składania ofert:
22.09.2014r., do godz. 12:00, Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, al.
Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.
2. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Organizator zapytania ofertowego dokona publicznego otwarcia ofert w obecności
przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą przybyć, w dniu 22.09.2014 r., o godz. 12:15
do Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24.
VIII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia zapytania ofertowego:
1. Zapytanie ofertowe zostanie rozstrzygnięty po porównaniu złożonych ofert w dniu
22.09.2014 r.
2. W przypadku złożenia ofert o takiej samej wysokości, Oferenci przystąpią do negocjacji
ustnych. Negocjacje ustne wygra ten Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
IX. Istotne postanowienia umowy.
1. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
2. Termin związania ofertą wynosi 31 dni od dnia złożenia oferty.
3. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego do 31 października 2014
r.
4. Osoba do kontaktu – Magdalena
[email protected]
Krusińska
nr
tel.
516 055 922,
e-mail:
5. Miejscem dostarczenia sprzętu jest siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku przy
al. Lotników Polskich 24.
6. Rozliczenie nastąpi po realizacji całości dostawy zamówionego sprzętu na podstawie
wystawionej faktury.
X.
Inne postanowienia umowy
1. Oferenci mogą uzupełnić braki formalne w formie pisemnej terminie 3 dni liczonym od
dnia ukazania się protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na stronie internetowej
Ośrodka: www.mok.swidnik.pl. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu
uzupełnienia braków formalnych do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury. W przypadku
niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
2. Zapytanie ofertowego zostało umieszczone na stronie www.mok.swidnik.pl
Załącznik nr 1
Do zapytania ofertowego
…………………………
……………………….., dnia ………………..
Nazwa, adres, nr tel. wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Przedkładany przez wykonawcę zamawiającemu – Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Świdniku.
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zakup mapy naściennej oraz gablot naściennych wraz z transportem, montażem i podłączeniem do Centrum
Kultury w Świdniku, składam niniejszą ofertę:
Pozycja zamówienia
L.P.
1.
Cena jednostkowa
netto
Cena w zł
%
VAT
Ilość
Wartość brutto
Wartość brutto słownie
Cena jednostkowa
brutto
Cena jednostkowa mapy naściennej:
Mapa naścienna
1
2.
Cena jednostkowa gabloty naściennej x 6
Gablota naścienna
6
3.
szt.:
Cena jednostkowa za transport:
Transport
-
4.
Montaż, podłączenie
Cena jednostkowa za montaż, podłączenie:
Cena
razem:
1.
2.
3.
Suma wartości brutto:
Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego oraz, że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
…………………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
Załącznik nr 2
Do zapytania ofertowego
…………………………………..
………………., dnia ………………..
Nazwa, adres, nr tel. wykonawcy
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:
zakup mapy naściennej oraz gablot naściennych wraz z transportem, montażem i
podłączeniem do Centrum Kultury w Świdniku.
W imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:
1. Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z
wymogami ustawowymi,
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i
techniczny do wykonania zamówienia.
…………………………………..
Miejsce i data
…………………………………………
pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy