URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w

Transkrypt

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w
Warszawa, dnia 23 lipca 2008 r.
URZ D MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiello ska 26
03-719 Warszawa
KP/RW.II/ P .ZD.III/ ZP/D-335-58/08
Uczestnicy post powania o udzielenie
zamówienia publicznego
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ODRZUCONO
I KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POST POWANIA
Dotyczy: post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw materiałów
promocyjnych z nadrukiem
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustaw ”, informuj , e w przedmiotowym
post powaniu na cz
IV – materiały reklamowe na potrzeby Departamentu rodowiska - wpłyn ło
8 ofert zło onych przez nast puj cych wykonawców:
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
1
GM GADGETS Grzegorz Majewski
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
2
AWMIG Aleksandra Wojciechowska
ul. Gen. Andersa 15, 41-200 Sosnowiec
3
Agencja Usługowo-Handlowa ELWIRA
ul. Szara 14, 00-420 Warszawa
4
VIP Artur Sienkiewicz Krzysztof Wójcik
ul. Biedronki 3/20, 20-543 Lublin
5
Agencja C4 Jacek Ró a ski
Al. Jana Pawła II 61/217, 01-031 Warszawa
6
3line promotion sp. z o.o.
ul. Wadowicka 6E, 30-415 Kraków
7
Z.A.P. - RIDERS
ul. Umi skiego 8/20, 03-984 Warszawa
8
Firma Marketingowo-Reklamowa INTER MEDIA
ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock
Jako najkorzystniejsz na podstawie kryteriów opisanych w § 13 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wybrano ofert nr 7, zło on przez
, Al. Jana Pawła II 61/217,
01-031 Warszawa. Cena oferty wynosi 31 705,00 zł brutto (słownie: trzydzie ci jeden tysi cy siedemset
pi złotych).
Uzasadnienie: Zamawiaj cy przyznał ofercie ł cznie punktów 88,06: w kryterium cena – 48,06 oraz w
kryterium jako - 40. Jako przedstawionych wzorów materiałów reklamowych została oceniona jako
bardzo dobra, w pełni spełniaj ca wymagania zamawiaj cego.
Pozostałe oferty otrzymały nast puj c liczb punktów:
Numer oferty
1
3
5
9
Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium jako
28,75
37,17
20
48,71
21,25
36,28
20
60
Razem
65,92
68,71
57,53
80
Laureat Polskiej Nagrody Jako ci.
Certyfikat: ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 oraz OHSAS 18001:1999.
Urz d wdro ył i stosuje wymagania systemu przeciwdziałania zagro eniom korupcyjnym.
OFERTY ODRZUCONE:
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Zamawiaj cy odrzucił ofert firmy AWMIG Aleksandra
Wojciechowska – tre oferty nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie:
Wykonawca nie doł czył do oferty próbek oferowanych produktów, wymaganych przez Zamawiaj cego
zgodnie z § 10 pkt 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wzoru narz dzi do naprawy
roweru.
WYKONAWCY WYKLUCZENI:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Zamawiaj cy podj ł decyzj o wykluczeniu z niniejszego
post powania ni ej wymienionych Wykonawców:
1) Z.A.P. – RIDERS;
2) Firma Marketingowo-Reklamowa INTER MEDIA.
Wykonawcy nie zło yli dokumentów potwierdzaj cych spełnienie warunków udziału.
Zgodnie z § 24 ust. 4 ustawy oferty wykonawców wykluczonych uznaje si za odrzucone.
Uzasadnienie:
1) Do zło onej przez Z.A.P. - RIDERS oferty nie został doł czony wykaz wykonanych zamówie , jak
równie dokumenty potwierdzaj ce nale yte wykonanie zamówie zgodnych z wymaganiami
Zamawiaj cego, okre lonymi w § 5 ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w post powaniu dotycz cego
posiadania przez wykonawc niezb dnej wiedzy i do wiadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pomimo wezwania w trybie art. 26
ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów. Ponadto Wykonawca nie doł czył do oferty próbek
oferowanych produktów wymaganych przez Zamawiaj cego zgodnie z § 10 ust. 17 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. wzoru narz dzi do naprawy roweru.
2) Do oferty zło onej przez Firm Marketingowo-Reklamow INTER MEDIA nie został doł czony
wykaz wykonanych dostaw, a zał czone referencje nie dostarczaj pełnego zakresu informacji, jakich
wymagał zamawiaj cy, jak równie dotycz zamówie , których zakres lub warto nie odpowiada
wymaganiom stawianym przez Zamawiaj cego w § 5 ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w post powaniu
dotycz cego posiadania przez wykonawc niezb dnej wiedzy i do wiadczenia oraz dysponowania
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pomimo wezwania w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów. Ponadto do zło onej przez Wykonawc
oferty nie zostały doł czone adne próbki.
Z up. Marszałka Województwa
Krzysztof Strachota-Osi ski
Kierownik Wydziału
Zamówie Publicznych
Spraw prowadzi
Anna Siennicka
nr tel. (22) 59 79 602
e-mail: [email protected]
ESOD: ON.D.IV/AS/335-58/08
2
Laureat Polskiej Nagrody Jako ci.
Certyfikat: ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 oraz OHSAS 18001:1999.
Urz d wdro ył i stosuje wymagania systemu przeciwdziałania zagro eniom korupcyjnym.