PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU BIOCHEMIA

Transkrypt

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU BIOCHEMIA
PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU BIOCHEMIA
ROK AKADEMICKI 2009/2010
2010/2011
Kierunek Wychowanie Fizyczne
Studia stacjonarne
CELE NAUCZANIA
•
•
•
•
Poznanie konformacji białek i ich aktywności biologicznej
Poznanie procesów uzyskiwania energii z przemian metabolicznych i sposoby jej
magazynowania
Umiejętność wyjaśnienia, w jaki sposób wysiłek fizyczny o róŜnej intensywności i
czasie trwania wpływa na podstawowe przemiany metaboliczne.
Umiejętność wykorzystania wskaźników biochemicznych w praktyce sportowej
MATERIAŁ, KTÓREGO ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ
•
Znajomość chemii i biologii z zakresu szkoły średniej o profilu ogólnym.
PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia obejmują 15 godzin ćwiczeń laboratoryjnych oraz 15 godzin wykładów, które
realizowane są w pierwszym semestrze. Po zakończeniu wykładów i ćwiczeń z danego działu
studenci zaliczają 2 kolokwia. Uzyskanie pozytywnej noty z kaŜdego z nich jest warunkiem
dopuszczenia do egzaminu końcowego, który w pierwszym terminie przeprowadzany jest w
formie pisemnej, a w terminie drugim w formie ustnej. Wymagania egzaminacyjne obejmują
wszystkie zagadnienia zawarte w treściach programowych wykładów i ćwiczeń. Termin
egzaminu z biochemii jest konsultowany i ustalany w porozumieniu ze studentami.
Wykłady prowadzi dr hab.
Wanda
Pilch Pilch
Wanda
Ćwiczenia prowadzą: dr Wanda
Pilch, Pilch,
dr Magdalena
Więcek Więcek
hab. Wanda
dr Magdalena
WYKŁADY- TREŚCI PROGRAMOWE ( dr Wanda
Pilch )Pilch )
hab. Wanda
1. Homeostaza i mechanizmy jej zachowania.
Równowaga wodno-elektrolitowa ustroju. Rola elektrolitów w organizmie sportowca.
Bufory i ich rola w utrzymaniu równowagi kwasowo – zasadowej ustroju. Rola
Ŝywienia w utrzymaniu równowagi kwasowo – zasadowej sportowców.
2. Aminokwasy, podział, własności chemiczne
Szkielet kowalencyjny białek i ich sekwencja aminokwasowa. Przemiana azotu
aminokwasowego w mocznik. Przemiana azotu aminokwasowego w amoniak – pojęcie
dezaminacji. Bilans azotowy. Udział białek w procesach dostarczania energii do pracy
mięśni.
3. Konformacja i podział białek.
Własności białek w ustroju. Budowa białek mięśni. Rola mioglobiny.
4. Enzymy kinetyka i inhibicja.
Kinetyka chemiczna, budowa i klasyfikacja enzymów, kofaktory enzymów, ich
podział i znaczenie w reakcjach enzymatycznych. Zmiany aktywności enzymów jako
wynik treningu.
5. Zasady bioenergetyki.
Metabolizm, pojęcie przemian metabolicznych jako szeregu reakcji katalizowanych
przez róŜne enzymy. Procesy anaboliczne i kataboliczne.
6. Budowa i znaczenie związków wysokoenergetycznych.
ATP jako bezpośrednie źródło energii do pracy mięśnia. Hydroliza ATP. Mechanizmy
resyntezy ATP. Budowa i rola fosfokreatyny. Etapy wydobywania energii z
poŜywienia
7. Węglowodany
Podział, występowanie w Ŝywych organizmach. Pokarmowe źródła glukozy. Indeks
glikemiczny pokarmów węglowodanowych. Budowa glikogenu jego synteza i rozpad
w mięśniach i wątrobie.
8. Metabolizm węglowodanów w warunkach tlenowych i beztlenowych.
Glikoliza. Energetyka i kontrola glikolizy
9. Cykl kwasu cytrynowego i jego kontrola.
Wewnątrzkomórkowa lokalizacja enzymów cyklu Krebsa.
10. Transport elektronów na tlen i fosforylacja oksydacyjna.
Mitochondria i ich budowa. Łańcuch oddechowy i jego lokalizacja. Reaktywne formy
tlenu, powstawanie i inaktywacja wolnych rodników. Znaczenie suplementacji
antyutleniaczami dla sportowców.
11. Transport tlenu do mitochondrium.
Produkcja dwutlenku węgla w czasie wysiłku. Budowa i rola hemoglobiny jako białka
transportującego i buforującego.
12. Resynteza glikogenu mięśniowego i wątrobowego.
Cykle glukozo – mleczanowy i glukozo – alaninowy.
13. Budowa triacylogliceroli i ich synteza i rozpad.
Lipoliza, utlenianie kwasów tłuszczowych rola L-karnityny w transporcie kwasów
tłuszczowych. Suplementacja L-karnityną sportowców.
14. Adaptacja metaboliczna do wysiłku fizycznego. Wpływ wysiłku na wykorzystanie
źródeł energii.
15. Wykorzystanie niektórych wskaźników biochemicznych w praktyce sportowej.
ĆWICZENIA (15 GODZIN) – TREŚCI PROGRAMOWE
1. Powtórzenie materiału ze szkoły średniej. Własności kwasów zasad i soli, oraz
badanie ich odczynów.(2h)
2.
Własności
buforujące
roztworów.
Sporządzanie
roztworów
buforowych:
fosforanowego o róŜnych wartościach pH, oraz badanie ich własności w obecności
mocnych kwasów i zasad. Porównanie własności buforujących wody wodociągowej,
destylowanej i surowicy.(2h)
3. Budowa i własności chemiczne aminokwasów. Białka ustroju i ich funkcje.
Równowaga kwasowo-zasadowa ustroju. Białka krwi: budowa hemoglobiny i jej
funkcje transportowe i buforujące. Hemoglobina jako przykład białka allosterycznego.
Wymiana gazowa w tkankach i płucach. Strącanie białek kationami metali
cięŜkich.(2h)
4. Reakcje enzymatyczne. Hydroliza enzymatyczna skrobi i sacharozy. Budowa enzymu.
Mechanizm katalizy enzymatycznej. Czynniki wpływające na szybkość reakcji
enzymatycznej. Budowa skrobi i sacharozy. Badanie hydrolizy skrobi pod wpływem
amylazy ślinowej. I kolokwium.(2h)
5. Cukry proste i złoŜone. Badanie prób redukcyjnych cukrów. Budowa cukrów prostych
i złoŜonych. Własności chemiczne cukrów, występowanie w przyrodzie. Trawienie w
przewodzie pokarmowym. Rola glukozy i glikogenu w ustroju człowieka. Badanie
odczynu redukcyjnego cukrów prostych i złoŜonych. Reakcje charakterystyczne
skrobi. Glikoliza tlenowa i beztlenowa. (2h)
6. Łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna. Cykl Krebsa. Energetyka i kontrola
tych cykli w nienaruszonej komórce. Oznaczanie poziomu mleczanów po
wykonywanej pracy fizycznej.(2h)
7. Budowa tłuszczów. Badanie właściwości chemicznych i fizycznych. Budowa
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Trawienie w przewodzie pokarmowym. Proces βoksydacji. Oznaczanie zmydlania tłuszczy. Badanie tłuszczy nienasyconych.
Integracja metabolizmu. II kolokwium.(2h)
8. Praca własna.(1h)