Cicha noc, święta noc pokój niesie ludziom wszem… Spokoju

Transkrypt

Cicha noc, święta noc pokój niesie ludziom wszem… Spokoju
Cicha noc, święta noc
pokój niesie ludziom wszem…
Spokoju, zdrowia i radości
na Święta oraz nadchodzący rok
– życzy Redakcja Głosu Słomnik
w telegraficznym skrócie
Oświetlenie
drogowe w Zaborzu
gorocznej powodzi. Remont ulic przeprowadziło Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjno- Drogowych Sp. z o. o. z Miechowa. Koszty
przebudowy i przeprowadzenia remontów wyniosły w sumie 105
984,82 złotych.
Zmienił się termin dobudowy oświetlenia drogowego we wsi Zaborze. Musimy przedłużyć termin realizacji zadania do 31 stycznia
2014, gdyż Zakład Energetyczny z Krakowa przewidział w tym roku
wymianę słupów elektrycznych – skomentował zmiany Burmistrz
Gminy Słomniki, w czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Podatki w roku 2014
Linia 222 – kto
korzysta i kiedy?
Autobusy linii 222, mającej swój końcowy przystanek w Słomnikach, zostały sprawdzone pod względem ilości mieszkańców miasta
Kraków oraz gmin Słomniki i Kocmyrzów – Luborzyca, korzystających z ich usług. Według badań średnie wypełnienie autobusu tej
linii to 30%. Okazuje się, że najpopularniejsze są kursy poranne, w
czasie których ładowność autobusów wykorzystywana jest w pełni
(każdy może pomieścić 100 osób). Planowane jest dokonanie pomiarów dotyczących wykorzystania linii jedynie w naszej gminie.
Wyniki badań mogą przełożyć się m.in. na zmianę rozkładu jazdy
autobusów tej linii.
Kolejne remonty
dróg
Wraz z końcem października zakończono przetarg na przebudowę i
remont ulic Kilińskiego i Staszica w Słomnikach, drogi w Kacicach i
Lipnej Woli oraz drogi rolniczej w Januszowicach za stawem. Drogi
w Lipnej Woli i Kacicach to miejsca, które ucierpiały na skutek te-
Rada Miejska w Słomnikach uchwaliła nowe stawki podatków na
rok 2014.
O 3,7% wzrastają podatki od nieruchomości oraz środków transportu.
W 2014 r. zmienią się zasady obliczania podatku rolnego. Przy
jego naliczaniu będzie brana pod uwagę średnia ceny skupu żyta za
11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z dnia 18 października 2013 r.
podał, że wartość ta wyniosła 69,28 zł. Rada Miejska w Słomnikach
obniżyła tę wartość do 62,00. Jest to jednak w stosunku do roku
ubiegłego większa kwota, co oznacza, że podwyżka podatku rolnego wyniesie 5,00 zł na hektar.
Apel Policji
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz przekazał apel
komendanta Marka Kowalika związany z nasilającymi się aktami
wandalizmu w postaci napisów na ścianach budynków, kradzieżą
elementów, które mogą zostać sprzedane na złom, niszczeniem mienia. Policja prosi o współpracę. Komendant prosi też o informowanie Policji o terminach spotkań wiejskich, gdyż Policja chciałaby
w nich uczestniczyć.
Ponadto Komisariat Policji w Słomnikach ostrzega przed występującymi coraz częściej oszustwami metodą „na wnuczka” oraz niebezpieczeństwem oszustw związanych z handlem obwoźnym.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy
Słomniki składamy serdeczne
życzenia spokojnych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym roku 2014.
Piotr Wasik,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Paweł Knafel,
Burmistrz Gminy Słomniki
Głos Słomnik grudzień 2013
3
4
Urząd Miejski informuje
Gmina Słomniki zaprasza mieszkańców do udziału w programie dotyczącym rehabilitacji szeroko pojętych schorzeń narządów ruchu. Program realizowany jest przez Stację Opieki Caritas
w Słomnikach przy ścisłej współpracy z lekarzami SP ZOZ w Słomnikach, a współfinansowany
jest przez Gminę Słomniki.
I etap programu – wizyta u chirurga (badanie oraz kierowanie na rentgen).
II etap programu – ocena stanu zdrowia przez chirurga na podstawie badań i kierowanie na zabiegi
III etap programu – rehabilitacja
Lekarz przyjmuje pacjentów:
Czwartek 1300 – 1400 w gabinecie chirurgicznym
Zalecone zabiegi rehabilitacyjne odbywać się będą w Gabinecie Rehabilitacji
przy ul. Żeromskiego 2 w Słomnikach w uzgodnionych wcześniej terminach.
Liczba miejsc ograniczona.
Już wkrótce będziemy mieć w Słomnikach nowy i nowoczesny budynek przedszkola, a właściwie: integracyjnego Centrum Rozwoju
Dziecka. Budowa już się rozpoczęła i można śledzić jej postępy.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1314 m², a powierzchnia
użytkowa ok. 815 m². Zakres inwestycji obejmuje również zagospodarowanie terenu: budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej,
drogi dojazdowej z miejscami parkingowymi, chodnik, sieć elektroenergetyczną, hydranty przeciwpożarowe i ogrodowe, ogrodzenie,
oświetlenie terenu, przyłącz wodociągowy i kanalizacji sanitarnej,
słupową stację transformatorową, linię kablową SN 15 kV, przyłącz
kablowy NN.
Budynek zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, o wysokiej termoizolacyjności przegród zewnętrznych i bardzo niskim
zużyciu energii na cele grzewcze na poziomie ok.15kWh/m2rok.
Dodatkowo zakłada się wysoką szczelność budynku. Istotnym elementem oszczędności energii na cele grzewcze jest zastosowany
system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o wysokiej
sprawności
W budynku zlokalizowano następujące funkcje: sześć oddziałów
przedszkolnych dla 25 dzieci każdy ( wraz z zapleczem sanitarnym
i magazynowym); sala gimnastyczna wraz ze sceną, widownią i magazynem oraz dwie salki do zajęć dodatkowych; zespół administracyjny z pomieszczeniami towarzyszącymi i zapleczem socjalnym;
zaplecze szatniowo-sanitarne dla dzieci i rodziców w strefie wejściowej z pomieszczeniami pomocniczymi; kuchnia z zapleczem;
pomieszczenia techniczne; sale ćwiczeń; pomieszczenia magazynowe oraz salę lekcyjną.
Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze i antresoli budynku.
Planowany umowny termin zakończenia realizacji całości inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu
to 30.06.2015 roku. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego jest firma Ekokaloria
PKB Sp. z o.o. SKA ulica Hauke Bosaka 9, 25-214 Kielce. Wartość
umowna inwestycji wynosi 6 666 409,84 zł brutto.
Grzegorz Szczęśniak, UM Słomniki
Urząd Stanu Cywilnego w Słomnikach z okazji organizowania 50-lecia pożycia małżeńskiego
prosi osoby zainteresowane o zgłoszenie par małżeńskich, które przeżyły wspólnie 50 lat do
Urzędu Miejskiego w Słomnikach – pokój nr 33 lub telefonicznie (12) 388-11-02, 388-12-71
wew. 133 w terminie do 31 marca 2014 roku.
Urząd Miejski informuje
została wewnętrzna i zewnętrzna ściana
wspinaczkowa oraz wewnętrzna wysuwana
scena stalowo-drewniana. Ponadto w sali są
drabinki gimnastyczne, urządzenia gimnastyczne (liny, drabina sznurowa, kółka). Zamontowane zostały piłkochwyty na ścianach
i suficie sali. Na zewnątrz budynku zamontowano urządzenia placu zabaw dla dzieci.
Budynek w całości jest przystosowany do
użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
Od nowego roku szkolnego dzieci z zespołu
Szkół w Waganowicach ćwiczą w nowej sali
gimnastycznej. Budynek zaprojektowany
i wykonany został w systemie pasywnym
wraz z infrastrukturą techniczną oraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia.
Sala gimnastyczna połączona jest z istniejącym budynkiem Zespołu Szkół w Waganowicach przewiązką. Budynek posiada dwie
kondygnacje nadziemne: parter użytkowy
i poddasze techniczne na części budynku.
Główna bryła budynku jest przykryta dachem dwuspadowym symetrycznym. W budynku zlokalizowano następujące funkcje:
wielofunkcyjna arena sportowa o boisku
12,5x24m; zaplecza szatniowo-sanitarne z
pomieszczeniami towarzyszącymi; pokój
Wykonawcą inwestycji była Firma Projektowo- Budowlana „LEGUTKI i KRASOŃ”
A. Legutki, H. Krasoń ulica Kapelanka 60,
31-216 Kraków. Wartość inwestycji wraz
nadzorem inwestorskim wyniosła 3 112 044
zł brutto.
Grzegorz Szczęśniak, UM Słomniki
nauczyciela; salka ćwiczeń; pomieszczenia
magazynowe oraz sala lekcyjna. Sala została wyposażona w demontowane i składane
wyposażenie sportowe – kosze do gry w
siatkówkę i koszykówkę. Zamontowana
Drogi gminne i powiatowe (obszar wiejski):
Firma: Transportowo – Usługowa TRANS-JAR,
Kępa 26, 32-090 Słomniki
Odpowiedzialny: Pan Jarosław Nowak – tel. (12)
388-29-01, tel. kom.: 725-161-840
Drogi gminne i powiatowe (obszar miejski):
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Słomnikach, ul. Żeromskiego 2
Odpowiedzialny: Pan Jerzy Kaczor tel. (12) 38810-43, kom. 795-567-882
Pani Małgorzata Pędracka tel. (12) 388-10-43,
kom. 795-567-926
W Urzędzie Miejskim w Słomnikach odpowiedzialny za akcję zima jest:
Pan Łukasz Czyżewski tel. (12) 388-11-02
wew. 135, tel. kom. 66-88-45-703
W sytuacjach wyjątkowych w w/w sprawie można
skontaktować się z:
Panem Burmistrzem pod tel. (12) 388-11-02
Zastępcą Burmistrza pod tel. (12) 388-11-02,
kom.: 504-033-714
Głos Słomnik grudzień 2013
Droga krajowa – Nr 7:
Odpowiedzialny:
Baza Poradów tel. (41) 383-08-67
Rejon Kraków: (12) 285-51-95, 608-648-204
Wykonawca: Eurovia Polska S.A.
Podwykonawca: „MATEX” Maksymilian Mirek
tel. kom. 604-274-136
Podwykonawca: „MIKA” Jerzy Migdał tel. (41)
383-08-67
Drogi wojewódzkie Nr 773 i 775
Wykonawca:
WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Kraków, os. Dywizjonu 303 19/100
tel. 502-168-212
Odpowiedzialny:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
tel. (012) 386-38-30, tel.
Sztab Zarządzania Kryzysowego – (12) 632-3204, 604-443-543
5
6
nasza szkoła
Dnia 26 października 2013 r. uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Słomnikach pod opieką nauczycieli wychowania
fizycznego – Pani Marty Frukacz oraz
Pana Michała Miszczyka zorganizowali
akcję promującą zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie. Akcja miała miejsce przy
dziedzińcu szkolnym, podczas VI Marszobiegu Kazimierzowskiego organizowanego
w naszym mieście. W ramach promocji
każdy uczestnik biegu oraz kibice otrzymali pyszny, zdrowy sok lub wodę niegazowaną z cytryną.
Patrycja Motyka
19 października 2013 r. w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach odbyła się uroczysta inauguracja Szkoły Muzycznej I stopnia. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz lokalnych, państwowych, oświatowych, kościelnych oraz nauczyciele i
pracownicy Szkoły Muzycznej, a także rodzice wraz z dziećmi i przedstawiciele lokalnej
społeczności.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św., którą
w kościele parafialnym w Słomnikach odprawił ks. Tadeusz Lalewicz. Następnie uczestnicy tego ważnego wydarzenia udali się do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.
Pani dyrektor Agata Skrzypczyk powitała
wszystkich bardzo serdecznie nadmieniając,
iż Szkoła Muzyczna na terenie naszej gminy powstała po to, aby wspierać uzdolnienia
oraz urzeczywistniać pasje muzyczne najmłodszych mieszkańców. Następnie podziękowania za pomoc i wsparcie okazane przy
tworzeniu niniejszej placówki otrzymały
następujące osoby: Lidia Gądek – posłanka
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Paweł
Knafel – Burmistrz Gminy Słomniki, Piotr
Wasik – przewodniczący Rady Miejskiej
w Słomnikach oraz wszyscy radni, Lidia
Skrzyniarz – wizytator Centrum Edukacji
Artystycznej w Krakowie, Jacek Regucki – kierownik ZEAS w Słomnikach, Anna
Chrzanowska – radna Rady Powiatu Krakowskiego oraz Rada Rodziców przy ZSO
w Słomnikach, której przewodniczącą jest
Urszula Przecherska. Odczytany także został list Bogdana Zdrojewskiego – Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany do dyrektora szkoły, uczniów, rodziców, nauczycieli i przyjaciół powstającej
szkoły.
Goście obecni podczas uroczystości w swoich wystąpieniach gratulowali pani Dyrektor
Agacie Skrzypczyk oraz władzom samorządowym pomysłu utworzenia w Słomnikach
Szkoły Muzycznej oraz determinacji w jego
urzeczywistnianiu i życzyli wielu sukcesów,
owocnej pracy, miłej atmosfery, a także
zdolnych, chętnych do nauki uczniów. Podkreślano, iż jesteśmy świadkami historycznej chwili, na którą wszyscy długo czekali.
Następnie wicedyrektor Szkoły Muzycznej,
Mirosław Szczepaniak uroczyście pasował
na uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia
w Słomnikach młodych adeptów sztuki muzycznej. Wszyscy też otrzymali pamiątkowe
certyfikaty.
Uroczystość uświetnił koncert muzyków
Młodej Filharmonii Krakowskiej, składającej się ze szczególnie uzdolnionej młodzieży
ze szkół muzycznych. Publiczność była zachwycona mistrzowskim wykonaniem i nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.
W tym miejscu wypada życzyć uczniom
wytrwałości w nauce gry na instrumentach,
a dyrekcji i kadrze nauczycielskiej satysfakcji z wykonywanej pracy.
Anna Pokrzywińska
nasza szkoła
Zakończył się okres adaptacji najmłodszych dzieci do warunków przedszkolnych
i nadszedł czas, by oficjalnie przyjąć je do
grona przedszkolaków. Stało się to w pierwszych dniach listopada – w grupach „Motylków”, „Pszczółek” i „Biedronek” odbyły
się ceremonie Pasowanie na Przedszkolaka.
Zanim dzieci złożyły uroczystą przysięgę,
a p. dyrektor Małgorzata Wojasińska pasowała kolejno każde z nich na prawdziwego przedszkolaka, odbyła się piękna część
artystyczna przygotowana przez wychowawczynie poszczególnych grup. Dzieci
zaprezentowały w niej to, czego nauczyły
się przez dwa miesiące pobytu w przedszkolu. Wspaniale grały na instrumentach
muzycznych, śpiewały piosenki, tańczyły
i recytowały wiersze. Rodzice, którzy przybyli na tę pierwszą, tak ważną uroczystość
w życiu swoich pociech, byli zachwyceni
występem „małych artystów”.
siebie utwory. Były więc śpiewy piosenek,
podziwialiśmy tańczących „Jesiennego walczyka” oraz zagrała „Jesienna orkiestra”. Na
zakończenie wspólnymi zabawami muzyczno-ruchowymi dopełniliśmy świętowania
złotej, polskiej jesieni.
Ale pobyt w przedszkolu to także czas zaspokajania ciekawości i zdobywania potrzebnej wiedzy. By uczynić temu zadość
dzieci ze starszych grup odwiedziły sklep
fotograficzny FOTO WTOREK, w którym
mogły zobaczyć różne aparaty fotograficzne i dowiedzieć się jak się robi zdjęcia.
Przybliżeniu ważnego dla naszej ojczyzny
wydarzenia z historii, jakim było odzyskanie niepodległości po latach zaborów, służył
apel, który odbył się 8 listopada w przedszkolu przy ul. Mickiewicza. Rozpoczęliśmy go wspólnym odśpiewaniem Hymnu
państwowego, po czym starsze dzieci zaprezentowały okolicznościowy program.
W mniej poważnej atmosferze przebiegały
zabawy w Miejsko Gminnym Centrum Kultury. W ich trakcie dzieci malowały (pierwszą literę swojego imienia) i tańczyły. Miały
także okazję zapoznać się z pracą w kinie,
rolą świateł oraz pracą archeologa i jego
znaleziskami.
W połowie listopada odwiedził nasze przedszkole policjant. Opowiadał o bezpiecznym
poruszaniu się oraz zaprezentował rekwizyty, które mogą zwiększyć nasze bezpieczne
docieranie do przedszkola i domu.
Nieco wcześniej, bo 29 października, dzieci
z tych samych grup uczestniczyły w przedsięwzięciu „Bal u Pani Jesieni”. Składało
się ono z trzech części, a odbyło się w pięknie, na jesienno wystrojonej sali. W części
pierwszej nauczycielki odegrały przedstawienie pt. „Trzeba zbierać już zapasy” – wykorzystując przygotowane sylwetki zwierząt
przybliżyły dzieciom, jak różne zwierzątka
przygotowują się na nadejście zimy. Cześć
druga to występy dzieci – poszczególne
grupy zaprezentowały przygotowane przez
Głos Słomnik grudzień 2013
25 listopada obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko mogło
przynieść ze sobą swojego ulubionego pluszaka i „przedstawić go” reszcie grupy.
A na zakończenie miesiąca tradycyjny bal
andrzejkowy, a w jego trakcie mnóstwo
wróżb, zabaw i słodkich pyszności. I tak,
w tanecznej atmosferze, zakończyliśmy kolejny miesiąc naszej przedszkolnej pracy.
Anna Jurgasik
7
8
nasza szkoła
26 września, 17 i 26 października odbyły się trzy wycieczki w ramach projektu
„Śladami Jana Pawła II – wychowanie
w duchu miłosierdzia”. Celem projektu
jest poznawanie i wdrażanie w życie nauki Jana Pawła II.
26 września odbyła się wycieczka do Zakopanego, a wzięło w niej udział łącznie
41 gimnazjalistów ze Słomnik i Kacic.
W drodze na Krzeptówki postanowiono
zrobić mały postój w Ludźmierzu, gdzie
uczestnicy mieli okazję wejść do Sanktuarium Maryjnego oraz odbyć krótki spacer
po Ogrodzie Różańcowym. Na zakończenie
spaceru każdy mógł przejść przez „wrota
wiary”, czyli drewnianą konstrukcję pod
którą umieszczony jest dzwon. Za pomocą jego dźwięku każdy człowiek w sposób
symboliczny może ogłosić niebu i ziemi
swoje odnowienie wiary. Po dotarciu na
Krzeptówki grupa uczestniczyła we mszy
świętej w kaplicy przy Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej, którą odprawił ks. Tade-
usz. Następnie uczestnicy weszli do samego
sanktuarium, gdzie mieli okazję wysłuchać
kilku ciekawych informacji o tym, w jakich
okolicznościach miejscowa ludność zdecydowała się na zbudowanie świątyni. Kolejna
wycieczka, również do Zakopanego, odbyła
się 17 października i wzięło w niej udział
39 uczniów z gimnazjum w Słomnikach.
Podczas wycieczki 26 października uczniowie wybrali się do Wadowic. Odwiedzili tam
Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny i Muzeum Domu Rodzinnego Jana
Pawła II, w którym mogli zobaczyć wiele
oryginalnych przedmiotów zmarłego papieża oraz ciekawe zdjęcia z jego młodości.
Kolejnym punktem wyprawy była Kalwaria Zebrzydowska. Młodzież wzięła udział
w mszy pod przewodnictwem ks. Tadeusza,
a następnie zawędrowała na Górę Oliwną, na której znajduje się droga krzyżowa.
Gimnazjaliści zobaczyli dwie ostatnie stacje
drogi krzyżowej, czyli Kaplicę obnażenia
i ukrzyżowania Pana Jezusa, o których przy
okazji dowiedzieli się czegoś więcej. Gdy
wycieczka dobiegła końca i uczniowie skierowali się do autobusu, niespodziewanie
natrafili na pustelnika. Jak się dowiedzieli,
ksiądz z przydługimi włosami, ciemną brodą o nietypowym wyglądzie, ma zamieszkać
w pustelni za około dwa tygodnie, gdy skończy się jej remont. Uczniowie byli naprawdę zaskoczeni i z dużym zainteresowaniem
przysłuchiwali się jego słowom. Mieli również okazję napisać na kartkach swoje intencje, za które pustelnik obiecał, że wstawi się
podczas modlitwy.
Myślę, że te wycieczki dały gimnazjalistom
wiele wspaniałych przeżyć i jako jedna
z uczestniczek mogę powiedzieć, że poruszane w czasie ich trwania tematy dawały
wiele do myślenia. Projekt „Śladami Jana
Pawła II – wychowanie w duchu miłosierdzia” zakończy się w połowie grudnia tego
roku, jego opiekunami są: ks. Tadeusz Lalewicz, panie Anna Lepiarczyk, Ewa Kaszuba
i Danuta Witek.
Paulina Bąk
Młodzieżowy Klub Dziennikarski
w MGCK
12 listopada był niezwykle uroczystym
dniem w Szkole Podstawowej w Kacicach.
Wszystko to za sprawą apelu, który przygotowali uczniowie klasy IV oraz I gimnazjum
pod opieką p. Bożeny Marian. Nie zabrakło
pięknej dekoracji, na tle której uczniowie
przedstawili wzruszającą historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel nie był
jednak końcem atrakcji związanych z obchodami Święta Niepodległości. Odświętnie
ubrani uczniowie z przypiętymi wstążkami
w kolorze biało – czerwonym wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji „Rozśpiewana przerwa”. Podczas przerw młodzież oraz najmłodsi uczniowie gromadzili się w różnych
miejscach naszej szkoły (sala gimnastyczna,
szatnia, korytarz), aby wspólnie śpiewać
pieśni patriotyczne. Nasze świętowanie
zostało zwieńczone przemarszem ulicami
naszej wsi. Uczniowie wraz z nauczycielami maszerując śpiewali pieśni patriotyczne
oraz rozdawali napotkanym mieszkańcom
i kierowcom samochodów, którzy mijali korowód symboliczne flagi Polski.
T.O.
zdarzyło się
11 listopada rano tradycyjnie jak co roku delegacje władz miasta, zakładów pracy, instytucji, organizacji partyjnych i społecznych,
związków i stowarzyszeń, szkół i przedszkola, poczty sztandarowe OSP oraz mieszkańcy miasta wzięli udział w przemarszu spod
Centrum Kultury do kościoła. Marsz prowadziła orkiestra dęta Echo. Po mszy świętej
w intencji ojczyzny złożone zostały kwiaty
pod obeliskiem w parku przy ulicy Wolności. W ten sposób uczciliśmy słomniczan,
którzy zginęli w walkach o polskie granice
w latach 1918–1920: Andrzeja Nowickiego,
Stanisława Wieruszewskiego, Jana Kantorowicza, Władysława Klanowskiego, Fiszela
Pod takim tytułem, w przeddzień 95. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „KobRa”
w Ratajowie zorganizowało wieczornicę
okolicznościową. W krótkim programie
słowno–muzycznym została przedstawiona
historia od rozbiorów Polski, przez walkę
o niepodległość, po radość wolności.
Wspólnie z przybyłymi gośćmi do późnego
wieczora śpiewaliśmy piosenki patriotyczne i wojskowe.
Uczestnikom 1. spotkania dziękujemy za
wspólne przeżycia, a wszystkich zapraszamy za rok.
Teresa Kralka
Głos Słomnik grudzień 2013
Ajzensztajna i Teofila Nowaczka. Oprawa
muzyczna uroczystości, jaką zapewniła orkiestra Echo: wiązanka pieśni legionowych
i piękna „Cisza” zagrana na trąbce przez ka-
pelmistrza Dariusza Szewczyka, pozwoliła
mocniej przeżyć święto.
Podobnie jak w latach ubiegłych obchodom
towarzyszyła akcja harcerska „Młodzież
pamięta”: harcerze z Zespołu Szkół w Waganowicach oraz instruktorzy harcerscy
rozdawali chorągiewki i plakietki, którymi
obdarzyli wszystkich uczestników pochodu.
Przed obeliskiem zaciągnęli harcerską wartę, w której towarzyszyły im także zuchy.
W uroczystości było bardzo wiele rodzin
z dziećmi, co sprawiło, że pochód był radosny, mimo dojmującego zimna i wiatru.
(a.b.)
9
10 zdarzyło się
Dokonania kapeli nie zawsze zjednywały jej
sympatię krytyków i dziennikarzy, ale zawsze miłość wiernych fanów. Jest to grupa,
której słucha kolejne pokolenie młodszych i
starszych miłośników dobrego, klasycznego
rocka. Nie zabrakło ich podczas niedzielnego koncertu w Centrum Kultury.
Oddział Zamknięty, zespół – legenda polskiego rocka, wielka gwiazda wczesnych
lat 80., okrzyknięty przez dziennikarzy
muzycznych „polskimi Rolling Stones” dał
w niedzielę 24 listopada koncert w Centrum Kultury w Słomnikach.
Formacja powstała w 1979 roku, w Warszawie, założona przez Krzysztofa Jaryczewskiego i Wojciecha Pogorzelskiego. Na dobre
debiutowali w 1981 roku i szybko zdobyli
uznanie publiczności dzięki prostej, rock’and’rollowej muzyce oraz bezpretensjonalnym
tekstom Jaryczewskiego. Ich pierwsza płyta
„Oddział Zamknięty” z 1983 roku rozeszła
się w ciągu paru tygodni.
Przed OZ jako suport wystąpił The Once
Band, który fantastycznie rozbawił publiczność. Atmosfera podczas koncertu, długa
kolejka do OZ, rozmowy z muzykami obu
grających zespołów w holu MGCK to zasługa wspaniałej publiczności, wśród której
bardzo wielu było gości z Krakowa, Miechowa i okolic.
(a.b.)
Kryzys spowodowany chorobą i śmiercią
Krzysztofa Jaryczewskiego (1985), został
przełamany w 1992 r., kiedy to zespół reaktywował się i triumfalnie powrócił na scenę.
Dzisiaj jedynym członkiem OZ z pierwszego składu jest Wojciech Pogorzelski.
The Once Band
zdarzyło się 11
brym poziomie artystycznym. W koncercie
wystąpił też Jarek Rybiński- solista z SDS
Świt w Miłocicach, któremu gratulujemy
odwagi oraz talentu.
(a.b.)
Podobnie jak w roku ubiegłym Towarzystwo
Kulturalno–Sportowe w Słomnikach pozyskało od Burmistrza Gminy Słomniki środki
finansowe na projekt Rockowo o Ojczyźnie.
Dzięki temu we współpracy z MGCK zorganizowany został koncert współczesnych
utworów o tematyce skupionej wokół takich
wartości jak: ojczyzna, niepodległość, wolność. Koncert wyrażający zdanie młodych
ludzi na ten temat.
Wystąpiły zespoły: Reanimacja, Prokoncepcja oraz Brygada Listopad. Usłyszeliśmy współczesne utwory, np. „Niepodległość” zespołu Chłopcy z Placu Broni oraz
utwory własne- takimi pochwalić się mogli
członkowie zespołu Reanimacja i Prokoncepcja. Był to ważny głos młodego pokolenia: mądry, odpowiedzialny i na bardzo do-
Głos Słomnik grudzień 2013
12 zdarzyło się
Taką nazwę nosi jubileusz 50–lecia pożycia
małżeńskiego, obchodzony zawsze uroczyście, tym bardziej, że świętujące pary zostają odznaczone Medalem za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. W imieniu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej wręcza je zwyczajowo Burmistrz Gminy Słomniki.
W tym roku w dniu 16 listopada medale takie z rąk Pawła Knafla otrzymali państwo:
za 60–lecie: Leokadia i Józef Soczówka, za
55–lecie: Janina i Bogusław Gąsiorek, Władysława i Rudolf Józef Łakomi, Bogumiła
Helena i Andrzej Węgrzyniak, za 50–lecie: Janina i Czesław Henryk Bednarczyk,
Maria Krystyna i Antoni Ciszewscy, Zofia
i Józef Chwastek, Janina Zofia i Włodzimierz Antoni Doniec, Sławomira Marianna
i Mieczysław Duda, Helena i Józef Gać,
Alicja Zofia i Władysław Bogusław Jagieła, Wanda i Adam Jędrychowscy, Marianna
Helena i Eligiusz Kupczyk, Marianna i Bolesław Mochalscy, Krystyna Teresa i Paweł
Piotr Nowaczek, Zofia Apolonia i Ryszard
Nowak, Krystyna Aniela i Jan Osuch, Helena i Józef Przybylscy, Krystyna i Ferdynand
Jan Stelmachowscy, Zofia i Zygmunt Józefat
Wiklik, Zofia Elżbieta i Jan Zenon Ząbczyńscy, Helena i Mieczysław Zdeb, Józefa Janina i Władysław Zygmuntowicz oraz Alina
i Stanisław Żurek.
Jubilatom życzenia złożyła Agnieszka Włodarczyk p.o. kierownika USC w Słomnikach
oraz Burmistrz Gminy Paweł Knafel. Na
uroczystości obecni byli także przedstawiciele Rady Miejskiej: Przewodniczący Piotr
Wasik, jego zastępcy: Irena Podsiadło i Mi-
rosław Dziedzic oraz Skarbnik Gminy Słomniki Barbara Furgalska. Wielu parom towarzyszyły dzieci, wnuki i dalsza rodzina.
Jak zawsze od serca i pod nogę grał i śpiewał
zespół Pawie Oczko pod kierunkiem Stanisławy Doniec. O podniebienia wyśmienicie
zadbało Koło Gospodyń Wiejskich z Prandocina Wysiołka na czele z Zofią Buczek,
a paniom towarzyszył sołtys Bogusław Sumara. Dzięki temu było jak na prawdziwym
weselu, bo członkowie KGW porwali także
jubilatów i jubilatki do tańca.
Diamentowym, szmaragdowym i złotym
parom życzymy wielu lat życia w zdrowiu!
(a.b.)
zdarzyło się 13
Dzień św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej jest uznawany za święto orkiestr dętych
i wypada zawsze 21 listopada. Ze względu
jednak na nałożenie się licznych imprez,
Echo świętowało już 9 listopada.
Najpierw była msza św. w intencji orkiestry,
podczas której za obecność na świętach kościelnych dziękował ks. Proboszcz S. Wło-
sowicz. Potem w remizie OSP odbył się
uroczysty obiad, przygotowany przez żony
orkiestrantów. Przemawiał prezes Zbigniew
Nowak, który może być dumny z ostatnich
lat działalności orkiestry Echo. O ogromnej
roli, jaka Echo odgrywa w oprawie państwowych i gminnych świąt mówił Burmistrz
Gminy Słomniki Paweł Knafel oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wasik.
O bezwarunkowej miłości do orkiestry
pięknie powiedział pan doktor Wiesław
Snakowski. Wyraził uczucia wszystkich
mieszkańców Słomnik, którzy bez orkiestry
nie wyobrażają sobie życia i trwają przy niej
w chwilach triumfu oraz wtedy, gdy zdarzają się chwile trudne.
Dzięki pracy Zarządu orkiestry oraz kapelmistrza Dariusza Szewczyka te trudne chwile odeszły w przeszłość.
Orkiestra dęta Echo to dzieje kilku pokoleń
słomniczan i dzieje wielu rodzin, co było
widoczne 9 listopada, kiedy to m. in. cała
rodzina Zagrodzkich wzięła udział w przygotowaniach do tradycyjnej „Cecylijki”.
Za piękną obecność w życiu naszej społeczności dziękujemy orkiestrze Echo i życzymy, aby się rozwijała.
(a. b.)
Tzw. Cecylijka dla Orkiestry Dętej Krakus
z Niedźwiedzia rozpoczęła się w dniu 23 listopada bardzo uroczystą mszą św. w intencji
członków orkiestry – obecnych i tych, którzy grają już w tym lepszym świecie – oraz
ich rodzin. Ks. Proboszcz Bronisław Pituła
chwalił orkiestrę za wykorzystywanie talentów, za bardzo liczny udział dzieci i młodzieży, która w ostatnim czasie do orkiestry
wstąpiła. Dziękował za oprawę muzyczną
świąt kościelnych i życzył, aby to dobro, jakim jest orkiestra, trwało i rozszerzało się.
Już podczas mszy św. orkiestra grała wspaniale, a przed przyjęciem w sali budynku
wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu dała
krótki, ale porywający koncert, oczywiście
pod batutą kapelmistrza Dariusza Szewczyka. Wysłuchaliśmy marsza „Poznańczyk”,
następnie zagrano wszystkim „Sto lat”, a na
koniec w oryginalnej aranżacji popłynęły
dźwięki piosenki „W zielonym gaju”.
W przemówieniach zaproszonych gości,
wśród których byli: Przewodniczący Rady
Miejskiej Piotr Wasik, Burmistrz Paweł
Knafel, Zastępca Burmistrza Michał Chwastek, Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca
Marek Jamborski, radni: Maria Jagła i Wiesław Molga, dyrektor ZS w Niedźwiedziu
Grażyna Gajoch, liczni darczyńcy orkiestry
i rodziny orkiestrantów, podkreślano rolę
i wysoki poziom gry Krakusa.
Głos Słomnik grudzień 2013
Przemawiał także Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kultury i Muzyki w
Niedźwiedziu Piotr Kłosiński, który dziękował za wsparcie sponsorom. Stowarzyszenie, szkoły: w Niedźwiedziu oraz Waganowicach, których liczni uczniowie ćwiczą
w orkiestrze, wsparcie finansowe Burmistrza Gminy Słomnik dla Stowarzyszenia,
ogromne zaangażowanie Prezesa orkiestry
Artura Kłosińskiego, zapał rodziców – to
wszystko zaowocowało niezwykłym rozwojem orkiestry. Widać, że od maja do listopada, a zwłaszcza od września, kiedy to
orkiestra wystąpiła na Dożynkach Gminnych, orkiestra poczyniła ogromne postępy,
które muszą budzić zachwyt i szacunek.
Należy zatem życzyć orkiestrze, aby wszyscy w tym zapale wytrwali i żeby orkiestra
rozwijała się dalej.
(a. b.)
14 sport
W dniu 12 listopada 2013 roku w Hali Sportowej KS „Bronowianka” w Krakowie odbył
się Rejonowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o puchar Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenie LZS Kraków, w którym
wzięły udział, jako reprezentacje gminy,
drużyny trampkarzy starszych i młodszych
reprezentowane przez LKS „Słomniczanka”
Słomniki.
W drużynie trampkarzy starszych wystąpili: J. Zygmuntowicz, M. Afonin, R. Jagła,
K. Warchoł, M. Nawrocki, D. Lis, B. Srogosz, A. Pazdro, K. Dymek,. Opiekunem
i trenerem drużyny był Sebastian Zadencki. Drużyna w turnieju zwyciężyła zespół
„Grodzisko” Raciborowice 0:4 oraz uległa
w finale z „Krakusem” Swoszowice 4:3.
Natomiast drużyna trampkarzy młodszych
Julia Basta
występowała w składzie: M. Kłosiński,
P. Ciszewski, D. Skrzydlewski, J. Kłosiński,
F. Margul, P. Fundament, D. Czyżowski,
W. Ulman, K. Grzyb, D. Warchoł i (jako
jedyna w całym turnieju dziewczyna) Julia
Basta. Opiekunem drużyny był Bartłomiej
Piwowarski. Drużyna w turnieju zajęła
3 miejsce. Organizatorem wyjazdu na zawody była Miejsko–Gminny związek Sportowy
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Słomnikach.
Stanisław Gołda
W dniu 11 listopada br. w sali gimnastycznej LKS „Słomniczanka” Słomniki odbyły
się zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w których wzięło udział 38 zawodników z terenu Gminy
Słomniki. Zawody odbywały się o puchar
Burmistrza Gminy Słomniki mgr. Pawła
Knafla. W wyniku rozegranych konkurencji
strzeleckich uzyskano wyniki:
1. Michał Palmonczyński – Muniakowice
45 pkt
2. Mikołaj Gugała – Prandocin 41 pkt
3. Sylwester Bańbuła – Wężerów 40 pkt
4. Marcin Kużdżał – Słomniki 39 pkt
5. Grzegorz Kwieciński – Wężerów 39 pkt
6. Radosław Falisz Słomniki 39 pkt
7. Krzysztof Motyczyński – Słomniki 39 pkt
Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe
puchary, medale i dyplomy. Organizatorem
zawodów na zlecenie Gminy Słomniki był
Miejsko–Gminny Związek Sportowy Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Słomnikach.
Stanisław Gołda
biblioteka 15
Szkolenia menedżerskie, specjalistyczne i informatyczne, dostawy sprzętu komputerowego, bezpłatny Internet, konkursy, dotacja na realizację wybranych działań – dla
biblioteki publicznej…
Na początku 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach złożyła Wniosek do
Programu Rozwoju Bibliotek i w maju została podpisana Umowa o współpracy pomiędzy
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a Gminą Słomniki i Miejską Biblioteką Publiczną w Słomnikach. Program ten
jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji
Billa i Melindy Gatesów oraz Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, a jego cel to
wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dzięki udziałowi w programie biblioteki staja się aktywnymi, nowoczesnymi
miejscami dostępu do wiedzy, informacji,
kultury i edukacji, oferującymi przestrzeń
do spotkań i wydarzeń angażujących lokalną
społeczność.
pracować metodą projektu z udziałem różnych instytucji w gminie i jak nowocześnie
promować swoje usługi. Uczestnicy warsztatów organizowanych w pięciu dwudniowych sesjach, mają zapewnione noclegi,
wyżywienie oraz praktyczne materiały szkoleniowe. Efektem tych warsztatów będzie
Plan Rozwoju Biblioteki. Następny etap to
poszerzanie wiedzy bibliotekarzy w jednym wybranym obszarze specjalistycznym
z tematów dotyczących kultury, edukacji
lub integracji społecznej. Po zakończeniu
wszystkich warsztatów biblioteka będzie
miała szanse na dofinansowanie wybranego
działania zakładanego w planie. Rok 2014
to dla naszej książnicy czas wyzwań także
dlatego, że udział w programie wiąże się ze
spełnieniem wymogów dotyczących oznakowania, wystroju, unowocześnienia pomieszczeń biblioteki głównej i trzech filii.
Podejmowane działania mają zapewnić
mieszkańcom gminy optymalne warunki
korzystania z oferty biblioteki publicznej
oraz wspierać rozwój i integrację społeczności lokalnej, a ponieważ bibliotekę tworzą przede wszystkim ludzie, do odwiedzin
i włączenia się w ten proces zachęcamy
użytkowników. To również od nich w dużej mierze zależy, czy biblioteka będzie
tętnić życiem, czy znajdą się chętni do
udziału w zajęciach organizowanych przez
bibliotekarzy.
M. J.
Przystępując do Programu Rozwoju Bibliotek nasza książnica pozyskała nowoczesny
sprzęt – każda z trzech filii bibliotecznych
otrzymała po 2 komputery z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne (druk
w kolorze) i aparaty cyfrowe, natomiast biblioteka główna, która posiadała już nowy
sprzęt komputerowy wzbogaciła się o projektor multimedialny, ekran projekcyjny,
zestaw głośników, aparat cyfrowy, laptopa
oraz urządzenie wielofunkcyjne A3. Ogółem
wartość otrzymanego i zainstalowanego już
w październiku w placówkach bibliotecznych sprzętu to 23 023,27 zł (plus wartość
oprogramowania).
Od grudnia 2013 r. pracownicy bibliotek
będą uczestniczyli w pięciodniowych szkoleniach komputerowych organizowanych
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
w Krakowie nabywając praktyczną wiedzę obsługi tych urządzeń. Ponadto już od
października bibliotekarze biorą udział
w warsztatach planowania rozwoju biblioteki, podczas których poznają skuteczne
metody pracy w zespole dowiadując się jak
Muzeum Ziemi Słomnickiej zaprasza!
Czynne w godzinach:
pon – pt:
8.00 – 21.00
Głos Słomnik grudzień 2013
Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00.
W tych godzinach można samodzielnie obejrzeć eksponaty.
Na zwiedzanie z krótką prelekcją prosimy umawiać się telefonicznie: 12 388 11 49
lub meilowo: [email protected]
Dla dzieci i młodzieży szkolnej mamy ciekawe lekcje i warsztaty muzealne.
Szczegóły na stronie www.mgckslomniki.pl
16 nasza historia
Rok 2013 był Rokiem Powstania Styczniowego – minęło bowiem dokładnie 150 lat od
jego wybuchu. Muzeum Ziemi Słomnickiej przygotowało w mijającym roku lekcje
i warsztaty dla dzieci i młodzieży, podczas których można było zapoznać się z przebiegiem powstania oraz postaciami związanymi z przebiegiem walk powstańczych na naszej
ziemi. Poniżej prezentujemy sylwetkę Mariana Langiewicza i jego udział w powstaniu.
Marian Langiewicz (1827–1887), generał,
dyktator w powstaniu styczniowym. Już
w 1848 r., będąc uczniem gimnazjum, zetknął się z ruchem niepodległościowym,
biorąc udział w walkach powstańczych
w Poznańskiem. Ukończył studia we Wrocławiu i Pradze, a następnie służył w randze porucznika w armii pruskiej. Później
wyjechał do Paryża, gdzie był wykładowcą
w polskiej szkole wojskowej. W maju 1860 r.
brał udział w wyprawie Giuseppe Garibaldiego na Sycylię, która doprowadziła
do obalenia dynastii Burbonów panującej
w Królestwie Obojga Sycylii, utworzenia
republiki, a następnie przyłączenia jej do
Włoch. W 1862 r. został wykładowcą w polskiej szkole wojskowej w Cuneo w północnych Włoszech. Szkoła ta wykształciła wielu oficerów walczących później w powstaniu
styczniowym. W tym czasie Langiewicz nawiązał współpracę z Komitetem Centralnym
Narodowym. W początkach powstania objął
funkcję naczelnika sił zbrojnych woj. sandomierskiego. Stoczył bitwy pod Wąchockiem, Małogoszczą, Pieskową Skałą i Skałą.
Na początku marca 1863 r., jako przedstawiciel umiarkowanego skrzydła obozu czerwonych, został wysunięty przez białych na
dyktatora powstania.
Dyktaturę proklamowano 11 III 1863 r.
Odezwa, która ją ogłaszała, sygnowana była
w Kwaterze Głównej w Goszczy 10 III 1863 r.
przez gen. „Mariana Langiewicza dyktatora”
i opatrzona jego okrągłą pieczęcią. Odezwa
uzasadniała potrzebę władzy dyktatorskiej,
kładła nacisk na ciągłość i legalność tej władzy, określała program polityczny oraz wzywała do walki o niepodległość Ojczyzny.
Dyktator zachowując dla siebie bezpośredni kierunek działań wojennych, cały zarząd
spraw cywilnych powierzył utworzonemu
przez siebie Rządowi Cywilnemu, który
miał działać pod jego zwierzchnią kontrolą.
W odezwie Langiewicz przyrzekał kontynuować dzieło rozpoczęte przez Tymczasowy
Rząd Narodowy, potwierdzał w całej rozciągłości i na nowo ogłaszał zasady manifestu
z 22 I 1863 r. Kompetencje i organizację
Rządu dyktator określił w kolejnym dekrecie datowanym w Głównej Kwaterze w Sosnówce 12 III 1863 r.
Po kilkudniowym pobycie w Goszczy Marian Langiewicz przemaszerował z wojskiem
do majątku Sosnówka w pobliżu Prandocina. Tutaj w dniu 12 marca 1863 roku, odbyło się uroczyste złożenie przysięgi na wierność dyktatorowi przez powstańcze wojsko.
Również tu obowiązki szefa sztabu korpusu
Langiewicza objął Władysław Bentkowski, który tak opisał pobyt w Sosnówce:
W Sosnówce, gdzieśmy stanęli dobrze po
południu wszystko było w nieco świątecznym
usposobieniu, bo przed południem odbywało
się na polu, przy improwizowanym ołtarzu,
uroczyste składanie przysięgi dyktatorowi
przez wojsko; opowiadano mi, jako pomyślny omen, że w chwili przysięgania, zabłysło
słońce spoza chmur i obok niego dwa inne
pokazały się słońca, czy też jakieś inne podobne miraculum atmosferyczne. Główna
kwatera Langiewicza mieściła się w małym
dworku we wsi Sosnówka i składała się
z pokoju jeszcze mniejszego niż w Goszczy
i przytykającego małego alkierzyka, gdzie
tylko łóżko Langiewicza miało miejsce. Relację o pobycie w Sosnówce przedstawił
również Walery Przyborowski, bezpośredni
uczestnik tych zdarzeń: ... wieczorem dobito
do leśnictwa Sosnówki, (...) ukrytego wśród
liści dość znacznego boru. Rozłożono się
obozem w lesie i na małej polanie, na której
wznosił się dworek leśniczego i kilka chałup. Głodno tu było i chłodno, żywiono się
ziemniakami, które zbierane z dołów, gdzie
były na zimę przechowywane. Sam dyktator pomieścił się w dworku, w maleńkiej
izbie; obok niego w drugiej większej sztab.
Nazajutrz w południe cały oddział na polanie uformował się w czworokąt, w środku
którego na wzniesieniu umieszczono ołtarz
z krzyżem i obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i dwoma gorejącymi świecami.
Przed ołtarzem stał ksiądz Paweł Kamiński,
przybrany w komżę i stułę, otoczony innymi
księżmi i sztabem obozowym. Chorążowie
trzymali skrzyżowane sztandary, a sam Langiewicz, w szarfie trójkolorowej, oparty na
szabli stał z wyrazem zamyślenia i niepokoju. Po odprawionym krótkim nabożeństwie
dyktator przykląkł i za ks. Kamińskim głośno powtórzył rotę przysięgi na wierność ojczyźnie. Potem kolejno wojsko batalionami
składało przysięgę...
Z Sosnówki wojsko gen. M. Langiewicza
ruszyło w dalszy marsz na Marchocice,
Kalinę Wielką, Zaryszyn do Chrobrza. Po
drodze oddziały były witane serdecznie
a na polach racławickich wręczono generałowi szablę Kościuszki. Pod Chrobrzem
w dniu 17 III powstańcy stoczyli zwycięski
bój z 3000 Rosjan pod dowództwem Czengierego i Zwierowa. Następnego dnia doszło do całodziennej, morderczej bitwy pod
Grochowiskami. W również wygranej bitwie
wyróżnili się kosynierzy pod dowództwem
Dąbrowskiego, strzelcy Czachowskiego
i żuawi Rochebruna, wśród których wyróżniał się męstwem Adam Chmielowski, późniejszy św. brat Albert.
Dyktatura Langiewicza nie trwała nawet
10 dni. Po krwawej bitwie pod Grochowiskami (18 marca) – 19 III 1863 r. – Langiewicz przekroczył granicę z Galicją, dokąd
udał się w celu reorganizacji swej armii
i przeprowadzenia rozmów w sprawie
skompletowania Rządu Cywilnego. Tam
został przez władze austriackie aresztowany. Generał Langiewicz został zwolniony
przez władze austriackie z więzienia w Josephstadt 28 II 1865 r.; udał się na emigrację
do Szwajcarii. Od końca 1866 r. przebywał
w Turcji i służył w armii tureckiej jako rzeczoznawcza do spraw artylerii.
Po dawnym dworze, gdzie mieściła się kwatera Langiewicza, obecnie nie ma śladu. Majątek został podzielony, powstała cała grupa
pojedynczych zabudowań. W miejscu, gdzie
wojsko składało przysięgę był dawniej wystawiony drewniany krzyż, po którym też
już nie ma śladu. Stara kapliczka natomiast
została wyremontowana. Wmurowano tam
tablicę informacyjną. Kaplica usytuowana
jest przy asfaltowej drodze prowadzącej ze
wsi Muniakowice do zabudowań na terenie
dawnego majątku Sosnówka. Do kapliczki
dochodzi się mostkiem, nad głębokim parowem. Wewnątrz kapliczki, obok ołtarzyka, zamocowano pamiątkową tablicę: Kaplicę odbudowano w 1994 r./ w kaplicy tej
w 1863 r. przysięgę odbierał/ od powstańców gen. M. Langiewicz/ Komitet odbudowy:/ sierżant AK Władysław Cała/ Bolesław
Bajołek/ Daniel Zagajewski.
(a.b.)
czytelnicy piszą 17
Jadwiga umarła. Cicho i niepostrzeżenie, tak jak żyła. Została po niej pusta ławka w kościele i wydeptana ścieżka przez cmentarz. Przyjaciółki – obie: Ludwika i Helena znalazły pociechę w tym, że nie
cierpiała przed śmiercią i na pewno trafi do nieba.
A tymczasem Jadwiga stała już u niebieskich bram. Świętego Archanioła Michała rozpoznała bez trudu: był taki sam jak na świętych obrazach. Pozdrowił Jadwigę, a ta nie stropiła się ani trochę, bo przecież całe swoje życie przygotowywała się do tego spotkania. Zaraz też odezwała się w te oto słowa:
– Otom ja, Jadwiga, sługa Pańska, która żywot pobożnie przeżywszy, prosi o wpuszczenie do królestwa niebieskiego. Żyłam według boskich przykazań i innych do ich zachowywania namawiałam. Ani
dnia nie spoczęłam, aby komuś nie przypomnieć, jak żyć trzeba i zło na każdym kroku piętnowałam
i z nim walczyłam.
A potem niczym litania popłynęły przykłady, kogo kiedy Jadwiga przyuważyła, że zachowuje się albo
wygląda nie tak jak przystało na wiek, porę i pozycję. I w zapale swym, aby każdego opisać, ocenić
i każdemu jakąś łatkę przypiąć, a siebie przy tym pochwalić, nawet nie zauważyła, że jakoś tak Archaniołowi Michałowi skrzydła jakby opadły nieco.
Aż tu obłok niebieski się rozchylił i ukazał się sam Bóg Ojciec na tronie, a Jadwiga – gdyby mogła po
raz drugi umrzeć – toby ze szczęścia tym razem umarła: ujrzeć oblicze boskie, mój Boże! – pomyślała.
A Bóg tymczasem spojrzał dobrotliwie na Jadwigę i zapytał:
– A które to z moich przykazań brzmi: Oceniaj bliźniego swego? Bo ja pamięć mam nieskończoną, ale
takiego nie pamiętam….
Jadwiga nie pobladła z wrażenia tylko dlatego, że jako nieboszczka już i tak blada dosyć była.
A tymczasem Bóg Ojciec pytał dalej:
– A co Jadwigo zrobiłaś na tamtym świecie dla siebie? Dałem ci rozliczne talenty, ale nawet o tym nie
wiesz, boś nigdy nie poszła na tańce, nie nauczyłaś się śpiewać i pędzla w ręce nie trzymałaś. A wszak
dałem te talenty tylko człowiekowi, bo jest on na obraz i podobieństwo moje, a dziełami swymi ma
chwalić doskonałość świata stworzonego!
Dawno temu zapomniałaś, co to śmiech radosny, a przecież spośród wszystkich stworzeń, jakie na
ziemi do życia powołałem, tylko człowiek śmiać się potrafi – nie śmieje się ani zwierzę na suchym
lądzie, ani ptak w powietrzu latający, ani ryba w głębinach wodnych, ani robak w ziemi, ani rośliny
zielone wszelkich gatunków. Tylko człowieka obdarzyłem śmiechem.
I tu Pan Bóg uśmiechnął się sam do Jadwigi.
Ale Jadwidze nie do śmiechu było, tak już jakoś całkiem zesztywniała, nie tylko od śmierci, ale
i z niepokoju, co teraz będzie z nią dalej. Bo obłok się zasunął z powrotem, a ona biedna dusza została
przed obliczem Archanioła Michała i dopiero teraz zauważyła, że on ma nie tylko skrzydła złote, ale
i wagę, i – co gorsza – miecz…
Archanioł Michał zaś odezwał się w te słowa:
– Jadwigo, masz też rozum od Boga dany, więc powinnaś wiedzieć, co masz teraz czynić…
Jadwidze pociemniało w oczach i zakręciło się w głowie. Wydawało się jej, że spada w jakimś kosmicznym pędzie i… obudziła się.
Zerwała się z łóżka i zaczęła szukać czegoś cała w dygocie, ale radosnym takim jak nigdy. Znalazła –
egzemplarz Głosu Słomnik i ogłoszenie: 50+ Kultura. Był piątek, dziewiąta rano.
Zdążę jeszcze – pomyślała.
A Bóg Ojciec w niebie razem z Archaniołem Michałem powiedzieli jednocześnie: Amen.
(imię i nazwisko autora do wiadomości Redakcji)
Głos Słomnik grudzień 2013
18 reklamy
Kancelaria Adwokacka
32-090 Słomniki
ul. Proszowska 1
§
§
Kancelaria Adwokacka zawiadamia PT Klientów, że
świadczy usługi dla osób fizycznych i osób prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie:


PORAD PRAWNYCH
REPREZENTOWANIA
KLIENTÓW
W
SPORACH
I
PROCESACH
PRZED
WSZELKIMI
URZĘDAMI,
SĄDAMI
POWSZECHNYMI I ADMINISTRACYJNYMI,
ZUS, KRUS


w sprawach prawa karnego i wykroczeń
sprawy rodzinne (np. rozwody, separacje,
alimenty, podział majątku małżeńskiego)
sprawy cywilne (np. dochodzenie odszkodowań,
umowy cywilne, spadki, testamenty, zachowek,
odwoływanie
darowizn,
zasiedzenie
i
uwłaszczenie, sprawy lokalowe, drogi konieczne,
dożywocie itp.)
obsługa
osób
prowadzących
działalność
gospodarczą: jednoosobową, spółek cywilnych i
spółek prawa handlowego
wnioski i odwołania do ZUS i KRUS, renty i
emerytury, sprawy komornicze
księgi wieczyste




UWAGA!
Pierwszej porady dla emerytów i rencistów
– udzielam BEZPŁATNIE
Adwokat Andrzej Gąciarz przyjmuje we wtorki w godz.
17.00-19.00, tel. kom. 793-330-905
Głos Słomnik
Pismo Samorządu Gminy i Miasta
Ukazuje się 10 razy w roku.
Redaguje Zespół w składzie:
Joanna Antosz J.A. – red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.),
Weronika Piwek W.P., Wojciech Janczarski W.J.,
Zuzanna Michalska Z.M.
Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska
Korekta: Alicja Biczysko
Adres Redakcji: MGCK w Słomnikach, ul. Wolności 4
tel. (12) 388 11 49, e-mail: glosslomn[email protected]
Wersja elektroniczna dostępna na stronie:
www.mgckslomniki.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów w nadesłanych
materiałach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam.
NIE MASZ POMYSŁU NA
ŚWIĄTECZNY PREZENT?
ZAPRASZAMY DO SKLEPU
MEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO
DUŻO ZDROWIA
ORAZ UŚMIECHU NA CO DZIEŃ
W 2014 ROKU
ŻYCZĄ PRACOWNICY
SKLEPU MEDYCZNEGO
W SŁOMNIKACH
ul. KOŚCIUSZKI 33
32-090 SŁOMNIKI
CZYNNY:
PONIEDZIAŁEK - PIATEK 8:00 - 16:00
SOBOTA 8:30 – 12:00
tel. 791-074-325
Wigilię dla osób samotnych oraz będących
w trudnej sytuacji życiowej organizują
państwo Anna i Paweł Starnawscy w restauracji
„Cichy Gaik” Ratajów 124.
Gospodarze serdecznie zapraszają do spędzenia
wieczoru w miłej i świątecznej atmosferze
w dniu 19 grudnia (czwartek) o godz. 17.00
Urząd Gminy zapewni transport
wszystkich chętnych osób.
Zgłoszenia: GOPS tel. 12 388-12-72
(pokój nr 20 lub 27)
Zespół Caritas tel. 662 253 619
Szybka
pożyczka
na świąteczne wydatki
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M
600 400 288
Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
Provident Polska S.A.
Jesteśmy, kiedy potrzeba
www.provident.pl
Zapraszamy
na koncert kolęd
w pięknym wy
konaniu
naszych wokali
stów i zespołów
29 grudnia 2013 r
.,
sala widowisko
godz. 18.00
wa MGCK w Sło
mnikach

Podobne dokumenty

GS_wrzesien_2015_na strone

GS_wrzesien_2015_na strone tokrzyskiego. Obecny był na nim także przetarg na wykonanie całego odcinka trasy Burmistrz Paweł Knafel. W spotkaniu S7, podzielonego na trzy części, w systeuczestniczył również Dyrektor Oddziału m...

Bardziej szczegółowo

Głos Słomnik grudzień 2014

Głos Słomnik grudzień 2014 Doradców Klienta oraz Doradców Zawodowych, którzy mówili między innymi o tym, jak zbudować indywidualny blok reintegracji. Warsztaty skierowane były głównie do matek, które wychowują dziecko i w zw...

Bardziej szczegółowo