Wykonawcy w postępowaniu Informacja o wyborze

Transkrypt

Wykonawcy w postępowaniu Informacja o wyborze
„
„WSZYSCY RAZEM” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Tychy, dnia 03.03.2011roku
DP0717/175-7/11
Wykonawcy w
postępowaniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na
prowadzenie działań aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej
Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010
roku nr 113 poz.759 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg
nieograniczony na prowadzenie działań aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej wobec
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - uczestników projektu „Wszyscy Razem”w ramach
działania 7.1, poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający wybrał ofertę nr 3.
Oferta nr 3
DIALOG Krzysztof Troczyński 40-645 Katowice ul. Radockiego 282/35
z ceną brutto 26 315,00 zł (słownie:dwadzieścia sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)
Wykaz, ocena i porównanie ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy
Cena za 1godz.usług Ilość otrzymanych
punktów
1.
„Opener” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
58-306 Wałbrzych ul. Pogodna 8
2.
EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin
Kotas 40-850 Katowice ul. Narutowicza
7a/3
3.
nie dotyczy
119,00 zł
nie dotyczy
79,8 x 3
DIALOG Krzysztof Troczyński 40-645
95,00 zł
100 x 3
Katowice ul. Radockiego 282/35
Uzasadnienie wyboru:
Złożona oferta była zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ, uzyskała największą ilość
punktów tj. 3 x 100 pkt. w oparciu o kryteria: cena.
Wykluczono następującego Wykonawcę :
Oferta nr 1„Opener” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii ul. Pogodna 8 58-306 Wałbrzych
Uzasadnienie prawne:
Art 24 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3 Pzp w dniu 01.03.2001 r. pismem przesłanym faksem
wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków :
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca na powyższe wezwanie nie złożył żadnych dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art 25 ust. 1 pkt 1 (Wykonawca nie złożył
polisy ubezpieczeniowej, załącznika nr „a”do przedmiotu zamówienia, nie uzupełnił załącznika nr
6 o posiadanych uprawnieniach licencji II stopnia PTP).
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego
w toku postępowania lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy przysługują środki ochrony
prawnej określone w art. 180 i 181 ww. ustawy.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta najwcześniej po
upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.